Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1Дата02.09.2017
Размер58.84 Kb.


РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1

АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР ‘ПТД’:

/инж. Д. Николов/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ОТНОСНО: „доставка НА 4 БР. метеорологичнИ станциИ
1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Към момента метеорологични данни за района на промишлената площадка на „Асарел-Медет”АД се събират чрез уреди с недостатъчна точност. Не е гарантирана и постоянната готовност за събиране и натрупване на данни, тъй като се отчитат неавтоматично, чрез конкретно наблюдение на място.


2. ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА

Целта е да се автоматизира напълно процеса на събиране на метеорологични данни, като се закупят 4 бр. автоматизирани станции. Това би довело до разполагане с по-точни метеорологични данни, издържани във времето и подлежащи на анализ.3. ОБХВАТ НА ЗАДАЧАТА

Необходимо е станциите да бъде напълно автоматизирани и интегрирани в локалната компютърна мрежа на дружеството. Определен брой ползватели в мрежата трябва да могат да виждат данните онлайн и да ги ползват. Резултатите да бъдат запаметявани на цифров носител. При огледите на обекта от фирмите, участващи в конкурса, е необходимо да присъства специалист от отдел „ИТТ”.

Към офертите да има предложение за монтаж и поддръжка със съответните гаранции. Готовност за провеждане на 72-часови проби след инсталация.
4. КАЧЕСТВЕНИ /ОФЕРТНИ/ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

4.1 Състезателна част

Автоматично измерване на метеорологични показатели 24 ч/ден: • измерване на въздушна температура

- от -35˚ до +70˚ С

- с точност до 0,02˚

- абсолютна грешка до ±0,2%


 • измерване на въздушна влажност

- от 20% до 90%

- с точност до 0,1%

- абсолютна грешка до ±2%


- от 0 до 360˚

- с точност на отчитане под 3˚

- абсолютна грешка до ±1,5˚


 • измерване на скорост на вятъра

- от 0,4 м/сек до 50 м/сек

- с точност до 0,1 м/сек

- абсолютна грешка до ±0,2 м/сек


 • измерване на количества валежи

- без ограничение

- с точност до 0,1 мм

- абсолютна грешка до ±3%


- от 1,2 до 180 мм/ч

- с точност до 1,2 мм/ч

- абсолютна грешка до ±3%


 • евапотранспирация

- директно измерване или изчисляване чрез вграден софтуер

 • измерване на атмосферно налягане

- от 800 до 1100 hPa

- с точност до 0,1 hPa

- абсолютна грешка до ±0,2 hPa


 • измерване на слънчева радиация

- от 0,005 mkSv/h до 9,999 mkSv/h

- с точност до 0,001 mkSv/h

- абсолютна грешка до ±8%


 • софтуерни приложения за обработка, представяне и архивиране на данните с възможност за ползването им в мрежа за Windows 2000, XP, Vista;

 • Изпълнителят на проекта трябва да изгради необходимата компютърна инфраструктура и свързаност до посочени от възложителя точки на локалната мрежа на възложителя.

 • софтуерните приложения да имат възможност за корелиране на данните помежду им и между данните от съответните станции;

 • възможност за добавяне на допълнителни модули и сензори при необходимост;

 • Предложение на крайна цена за изработка на задачата;

 • Офертен срок за изпълнение в работни дни;

 • Условия и начин за разплащане (след доставка, аванс и др.);

 • Предложение за монтаж и поддръжка със съответните гаранции - срокове;

 • Сертификати за съответствие към изискванията на националните и европейските норми за безопасни и здравословни условия на труд, екологичност и противопожарна безопасност, свидетелство за калибриране, произход на апаратурата

 • Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата.

 • Срок на валидност на офертата – не по-малко от 90 дни.

 • Представяне на референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани обекти с подобен характер


4.2 Несъстезателна част

 • Регистрация по БУЛСТАТ.

 • Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и e-mail.

 • Съдебна регистрация на изпълнителя.

 • Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

 • Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата.


5. НАЧИН И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Окончателното приемане на метеорологичните станции ще стане от приемателна комисия специалисти на дружеството след провеждането на 72-часови проби с приемно-предавателен протокол, утвърден от Изпълнителния Директор.


6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от ‘Асарел-Медет’ АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

 • Задължително е спазването на предписанията на отдели ‘БЗР’, ‘ВК’, ‘Екология’ и ‘Фирмена сигурност’ и от контролните органи.

 • На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта а на избрания изпълнител, условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

 • Офертите се изпращат до РО “Мониторинг на решенията” до 16:00 часа на 30.09.2010 г. по пощата в запечатан плик с ненарушена цялост. Офертата следва да бъде подадена в голям плик съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание: Запечатан плик № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ” (техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, спецификация на листата с резервни части (без цените), предлаган срок за изпълнение, гаранция на доставяната стока, референции, баланс и отчет за приходи и разходи за последната финансова година. Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане на оферираната доставка на стоки. (при доставка на ДМА се включва и Прогнозен годишен разход по спецификация за бързоизносващи се части и консумативи за период от 3 до 5 г., Пълна ценова листа на резервни части и възли и техния очакван експлоатационен живот).

Адрес: 4500 гр. Панагюрище

‘Асарел – Медет’ АД

РО “Мониторинг на решенията”

с надпис: Оферта за изпълнение на задачата „доставка НА 4 БР. метеорологичнИ станциИ”.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.


 • Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг. На втори кръг подлежат разговорите за подобряване и доуточняване параметрите само с класиралите се на първите три места от първия кръг.

Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
За контакти: ‘Асарел – Медет’ АД; тел: (0357) 60 210/ вътр: 138 – д-р инж. Кр. Кърпаров
ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Геолог ИГ:................... Р-л отдел ‘ТР’..........................

/инж.Ив. Смилянов/ /д-р инж. Кр. Кърпаров/
Р-л отдел ‘Екология’..............

/инж. М. Джиджинкова/


Р-л отдел ‘ИТТ’......................

/инж. Н. Кузманова/

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница