Информационен лист за безопасностДата25.07.2016
Размер160.53 Kb.


Информационен лист за безопасностДата на последна редакция:

01/03/2005

Дата на изготвяне:

23/03/2005

Версия:

19
1. ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФИРМАТА


Наименование на продукта: 319 REAR VIEW MIRROR ADHESIVE

319 ЛЕПИЛО ЗА ОГЛЕДАЛА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ


Артикул No. : 29195 Вид на продукта: Анаеробен уплътнител

Регион: Европа

Наименование и адрес на фирмата

Henkel Loctite Adhesives Ltd,

Watchmead,

Welwyn Garden City,

Herts. AL7 1JB, UK. : +44 1 707 358800

Fax:+44 1 707 358900

Телефон за неотложна помощ No.

+353-1-4599301 /+353-87-2629625/+353-1 -4046444


Вносител


Хенкел България ЕООД

Бизнес Парк София

Блок 2 етаж ІV

1715 София

тел: (02) 915 1010

факс: (02) 915 1046

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕОпасни компоненти

CAS1 No.

EINECS2-No.

%

Класификация

Хидроксипропил Метакрилат

27813-02-1248-666-3

20 - 30

R43 Xi;

R36


Акрилова киселина

79-10-7


201-177-9 273-079-4

1 - 5

C;R35

N;R50


R10

Xn;R20/21/22Метакрилова киселина

79-41-4


201-204-4 273-079-4

1 - 5

C;R35

Xn;R21/22Изопропил бензол хидропероксид 80-15-9

201-254-7

0.1 - 1.0

C;R34

N;R51/53

O;R7

T;R23


Xn;R21/22-48/20/22

1-Ацетил-2-фенилхидразин

114-83-0


204-055-3

0.1 - 1.0

Xn;R21

Xi;R43


Xn;R68/22

Допълнителна информация:

Виж Раздел 16 за пояснение на изброените рискове.
3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ


Възможен начин на излагане на вредно влияние: Кожа, Вдишване, Очи,
Риск от сериозно увреждане на очите. Може да доведе до повишаване на чувствителността при контакт с кожата.

Дразнещо въздействие върху дихателната система и кожата.


Не разяжда кожата в съответствие с метода ин витро, В40 Разяждане на кожата – модел на човешка кожа, посочено в Раздел В на Анекс V към Директива 67/548/ЕЕС.


4. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ


При вдишване:


Преместете пострадалия на чист въздух и ако симптомите не отшумят, потърсете лекарска помощ.


При попадане в очите:


Изплакнете очите обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако не почувствате облекчение – потърсете медицинска помощ.


При поглъщане:


Изплакнете устата с вода и след това изпийте голямо количество вода. Не предизвиквайте повръщане. Консултирайте се с лекар.


При контакт с кожата:

Измийте обилно с вода и сапун. Ако раздразнението на кожата не отшуми, потърсете медицинска помощ.
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
Средство за гасене:


Пяна, сух химикал или въглероден двуокис.


Специални противопожарни процедури:


Носете автономни дихателни апарати и цели предпазни костюми, като например пожарникарски костюми.


Необичайни опасности в случай на пожар или експлодиране:


Няма такива.


Вредни продукти от изгарянето

Окиси на въглерода. Окиси на азота. Органични пари с дразнещо въздействие.


6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗТИЧАНЕ
Мерки за опазване на околната среда:


Не допускайте изтичане в канализационната мрежа или открити водоизточници.


Методи за почистване:


Осигурете подходяща вентилация. Попийте с помощта на инертен абсорбент. Съхранявайте в частично запълнени, затворени контейнери до момента на изхвърлянето.
7. СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Складиране:

Избягвайте попадане в очите и по кожата. Носете подходящи защитни дрехи, предпазни очила и ръкавици.


Съхранение:

Съхранявайте в оригиналната опаковка при температура от 8-21 оС (46.4-69.8 оF) и не връщайте обратно в контейнера останалия неизползван материал, тъй като замърсяването може да доведе до намаляване на годността на материала в насипно състояние.
8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Вредни компоненти

CAS No.

ACGIH TLV

Австрия

Белгия

Чехия

Акрилова киселина

79-10-7

2 ppm TWA (skin)
2 ppm VLE 6.0 mg/m³ VLE
Метакрилова киселина

79-41-4

20 ppm TWA

20 ppm MAK 70 mg/m³ MAK

20 ppm VLE 71 mg/m³ VLEВредни компоненти

CAS No.

Естония

Гърция

Финландия

Франция

Унгария

Акрилова киселина

79-10-7

10 ppm TWA 15 ppm STEL 30 mg/m³ TWA 45 mg/m³ STEL

10 ppm TWA 20 ppm STEL 30 mg/m³ TWA 60 mg/m³ STEL

15 ppm STEL 2 ppm TWA 45 mg/m³ STEL 6 mg/m³ TWA

10 ppm VLE 2 ppm VME 30 mg/m³ VLE 6 mg/m³ VME
Метакрилова киселина

79-41-4

100 mg/m³ STEL 20 ppm TWA 30 ppm STEL 70 mg/m³ TWA

140 mg/m³ STEL 20 ppm TWA 40 ppm STEL 70 mg/m³ TWA

20 ppm TWA 71 mg/m³ TWA

20 ppm VME 70 mg/m³ VMEВредни компоненти

CAS No.

Германия

Ирландия

Холандия

Норвегия

Португалия

Акрилова киселина

79-10-7
10 ppm TWA 20 ppm STEL 30 mg/m³ TWA 60 mg/m³ STEL

2 ppm MAC 5.9 mg/m³ MAC

10 ppm OEL 30 mg/m³ OEL

2 ppm TWA

Метакрилова киселина

79-41-4
140 mg/m³ STEL 20 ppm TWA 40 ppm STEL 70 mg/m³ TWA

20 ppm MAC 70 mg/m³ MAC

20 ppm OEL 70 mg/m³ OEL

20 ppm TWA
Вредни компоненти

CAS No.

Полша

Испания

Швеция

Великобритания EH40

Акрилова киселина

79-10-7

20 mg/m³ NDS 50 mg/m³ NDSCh

2 ppm VLA-ED 6 mg/m³ VLA-ED

10 ppm LLV 15 ppm STV 30 mg/m³ LLV 45 mg/m³ STV

10 ppm TWA 20 ppm STEL 30 mg/m³ TWA 60 mg/m³ STEL

Метакрилова киселина

79-41-4
20 ppm VLA-ED 72 mg/m³ VLA-ED

100 mg/m³ STV 20 ppm LLV 30 ppm STV 70 mg/m³ LLV

143 mg/m³ STEL 20 ppm TWA 40 ppm STEL 72 mg/m³ TWA
Защита на дихателната система:

В случай на недобра вентилация, носете подходящи дихателни апарати.

Защита на кожата:


Препоръчва се използването на гумени ръкавици, изработени от Нитрил. Имайте пред вид, че на практика срока на годност на устойчивите на химически вещества ръкавици може да бъде намален значително в резултат на въздействието на различни фактори (например температура). Крайният потребител трябва да направи съответна оценка на риска. Ако има признаци на износване, ръкавиците трябва да бъдат подменени.


Защита на очите/лицето:


Носете плътно прилепващи защитни очила.


9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА
Физическо състояние:


течност


Цвят:


Кехлибарен

Мирис:


Остър, акрилен


Налягане на парите:


По-малко то 3 mm Hg при 20oC (68oF)


Специфично тегло:


1.05


Температура на възпламеняване:


По-висока от 100 ºC (212 ºF)

апарат на Абел (Пенски - Мартенс)
Разтворимост във вода:


Неразтворим


Съдържание на летливи органични вещества (VOC):


< 5% (както е определено в Директивата на Съвета 1999/13/ЕС)
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
Стабилност:


Стабилен.


Опасна полимеризация:


Не се наблюдава

Продукти от опасно разпадане:


Окиси на въглерода. Окиси на азота. Органични изпарения с дразнещо въздействие.


Несъвместимост:


Силни окислители. Редуциращи агенти. Киселини. Основи. Тежки метали. Свободни радикални инициатори

Условия, които трябва да се избягват:

Виж “Складиране и съхранение” (Раздел 7) и “Несъвместимост” (Раздел10).
11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Вдишване:


Може да окаже дразнещо въздействие върху дихателната система.

Кожа:


Дразнещо въздействие върху кожата.

Очи:

Може да доведе до сериозни увреждания на очите.


Поглъщане

Може да доведе до раздразнение на хранителния тракт. Поглъщането на големи количества може да доведе до увреждане на черния дроб и бъбреците.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Подвижност:

Втвърдените адхезиви са неподвижни.

Бионатрупване:

Няма налични данни.


Екотоксичност:

Да се съхранява далеч от канализационната система и откритите водоизточници.


Устойчивост и стабилност:

Няма налична информация.


WGK3 в съответствие с класификацията на водата (VwVwS):

Клас 1

13. СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Продукт

Методи за изхвърляне:


Изхвърлете в съответствие с местните и национални наредби.

Европейски каталог на отпадъците:

08 04 09 отпадъци от лепила и уплътнителни материали, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества.

Опаковка

Методи за изхвърляне:

Изхвърлете в определените за това депа за отпадъци или изгорете.
14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ
ICAO4/IATA5 (въздух)
Идентификационен номер:

Няма

Точно наименование при експедиране:

Свободен текст

Клас или подразделение на опасност:

Няма

Група на опаковката:

нямаIMO6/IMDG7 (море)
Идентификационен номер:

Няма

Точно наименование при експедиране

Свободен текст

клас или подразделение на опасност:

Няма

Група на опаковката:

Няма

Замърсяване на морската флора и фауна:

НямаADR8/RID9 (шосе/ж.п.)
UN номер

Няма

Точно наименование при експедиране:

Свободен текст

Клас или подразделение на опасност

Няма

Група на опаковката:

Няма

ADR/RID-етикети

Няма

Код от класификацията:

Няма
15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ
Съдържа:

Хидрокси алкилен радикал

Акрилова киселинеОбозначаване на опасността:


Xi – дразнещо въздействиеОбозначение на риска:


R41 - Риск от тежко увреждане на очите

R43 - Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата

R36/37 – Дразнещо въздействие върху очите и дихателната системаОбозначения за степента на безопасност:


S26 – В случай на попадане в очите, веднага изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ

S28 - След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с ... (посочва се от производителя).

S24/25 - Да се избягва контакт с очите и кожата

S37/39 - Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето
Допълнителни обозначения:

Няма такива

16. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯИзготвено от:

Д-р Сандра Уейд, Старши PSRA специалист, Безопасност на продуктите и регулаторни въпроси - Европа


Информацията, представена в настоящия информационен лист за безопасност е получена от надеждни източници и до колкото ни е известно е точна и актуална към упоменатата дата. На потребителите е обърнато специално внимание за възможните опасности, които могат да възникнат при неправилно използване на продукта (продуктите). Нито Loctite, нито който и да е от филиалите му не носят отговорност, възникваща от използването на тук предоставената информация или от използването, прилагането или обработката на продукта(продуктите), описани в настоящия документ. Настоящият информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с Директивата на Европейската Комисия 2001/59/ЕС, адаптираща към техническия прогрес за 28-ми път Директивата на Съвета 67/548/ЕЕС и Директивата на Комисията 1999/45/ЕС.

Пояснение на Раздел 2 R - Обозначения
R35 - Предизвиква тежки изгаряния.

R43 - Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

R36 - Дразни очите.

R21 - Вреден при контакт с кожата.

R7 - Може да предизвика пожар.

R23 - Токсичен при вдишване.

R50 - Силно токсичен за водни организми.

R10 – Запалим.

R21/22 - Вреден при контакт с кожата и при поглъщане.

R68/22 - Вреден: възможен риск от необратими ефекти при поглъщане.

R51/53 - Токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

R48/20/22 - Опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция, при вдишване и при поглъщане.R20/21/22 - Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

1 CAS – Chemical Abstracts Service – Служба за абстрактна химия

2 EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – Европейски списък на съществуващите търговски химически субстанции

3 WGK – Water Hazard Class – Клас на опасност на водата

4 ICAO – International Civil Aviation Organization – Международна организация за гражданско въздухоплаване

5 IATA – International Air Transport Association – Международна Асоциация за Въздушен Транспорт

6 IMO – International Maritime Organization – Международна Морска Организация

7 IMDC –Международен кодекс за превоз на опасни товари

8 ADR – Advisory Route – Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе

9 RID – Regulations Concerning the international transport of dangerous goods by rail - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари

Артикул №: 29195 от Наименование на продукта: 319 Лепило за огледало за обратно виждане


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница