Информационна система „Регистър на минималните и държавните помощи” Министерство на финанситеДата22.07.2016
Размер286.79 Kb.


Информационна система

Регистър на минималните и държавните помощи”
Министерство на финансите


Ръководство за потребителя на системата

Версия 3, актуална към месец Юли, 2014 г.СЪДЪРЖАНИЕ


1. Описание на основните елементи и работа с тях 3

1.1. Командни бутони 3

1.2. Текстови полета 3

1.3. Списъчни полета 4

1.4. Полета за връзка (препратка, link) 4

1.5. Радио (опционни) бутони 5

1.6. Сортировка (във възходящ, низходящ ред) 5

2. Описание на основния интерфейс на ИС РМДП 5

2.1. Вход за потребители 5

3. Описание на интерфейса за въвеждане на данни за минимална помощ 8

3.1. Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване и експорт на данни за Донор на минимална помощ 8

3.2. Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване и експорт на данни за Схема на минимална помощ 9

3.3. Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване, допълнителна информация и експорт данни за Получател (партньор) на минимална помощ. 10

3.4. Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване и експорт данни за Минимална помощ. 15

4. Справки 22

5. Преглед и сваляне (download) на документи. 24

6. Регистрация на нов потребител в ИС РМДП и предоставяне на права и роля в системата 26

6.1. Регистрация на нов потребител. 26

6.2. Идентификация на потребител, вътрешен за МФ, чрез използване на активна директория. 28

7. Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване и експорт на данни за мерки за държавна помощ 29

Преглед, сортиране, редактиране, отпечатване и експорт се извършват по начина описан в т. 3.1 от настоящото ръководство. 328. Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване и експорт на данни за държавна помощ 32

9. Регламенти. 34

10. История на промените. 34

Информационната система „Регистър на минималните и държавните помощи” подпомага работата на администраторите на минимални и държавни помощи в Република България. В изпълнение на задълженията на министъра на финансите като национален орган по наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи на национално и общинско ниво, Министерство на финансите (в лицето на дирекция „Финанси на реалния сектор“) поддържа настоящата информационна система съгласно изискванията на Европейското законодателство в областта на държавните помощи, Закона за държавните помощи и Правилника за неговото прилагане.1.Описание на основните елементи и работа с тях


Информационната система „Регистър на минималните и държавните помощи” (ИС РМДП) е реализирана изцяло като Интернет базирано приложение. За него важат основните правила за работа с такъв тип приложения.

Приложението се състои от прозорци (страници) за въвеждане и преглед на информация. Те съдържат потребителски контроли, характерни за Интернет страници: падащи менюта, прозорци, области за въвеждане на текст, командни бутони, лист – боксове (йерархични списъци), комбо-бокс (падащи списъци за избор), дати, опциoнни (радио) бутони и др.

Във всеки момент на работа е активна само една Интернет страница.

Придвижването от една страница към друга е възможно с бутоните:

Назад {Back (←)} – към предишна страница;

Напред {Forward (→)} – към следваща страница.

Чрез предоставените линкове (връзки) и менюта за навигация между страниците;

Придвижването по полетата на активните елементи става с помощта на клавиша Tab или с помощта на мишка.

Придвижването в списъчни полета и документи е възможно с клавишите стрелки (←,→,↑, ↓).

Избор на елемент от списък се осъществява чрез двукратно щракване на левия бутон на мишката или чрез маркиране на елемента и натискане на съответния команден бутон.1.1. Командни бутони


Бутоните служат за изпълнение на команди като – Изтриване (изтриване на въведени данни), Запис (стойностите на въведените полета се записват в базата данни), Отказ (полетата връщат стойностите си от момента преди корекцията) и т.н. В средата на бутона се намира текстът на командата, която ще се изпълни при натискане на съответния бутон, например:

Натискането на команден бутон става по два начина: • чрез щракване с левия бутон на мишката върху него;

 • чрез позициониране върху него с клавиша Tab и натискане на клавиша Enter.

  Бутонът е активен, ако текстът с неговата команда е ограден в правоъгълник.
1.2. Текстови полета


Текстовите полета се използват за въвеждане на текст или числа. Обикновено в лявата част на полето или над него е поставен етикет, който определя неговото смислово съдържание. За въвеждане на стойност в полето е необходимо то да бъде активирано. Индикатор за активност на текстовото поле е наличието на мигащ маркер – „|“:

Активирането на текстово поле се осъществява: • чрез щракване с левия бутон на мишката в рамките на полето;

 • чрез позициониране върху него с помощта на клавиша Tab.

Стойността на текстовото поле се селектира, когато два пъти последователно се щракне върху него с левия бутон на мишката. В това състояние, при натискане на клавиш от клавиатурата, стойността на полето се изтрива и се запълва с избрания символ на съответния клавиш.

При натискане на десния бутон на мишката върху полето се появява падащо меню с команди:


Командите от менюто са стандартни и се използват за копиране, местене или изтриване на стойността в полето.1.3. Списъчни полета


Списъчните полета представляват текстови полета със стрелка в дясната част на полето. Например:

Обикновено се визуализира първия елемент от списъка, а при щракване с левия бутон на мишката върху стрелката се извежда пълния списък:Списъчните полета са предназначени за избор на елемент от предварително въведени списъци. Списъците се използват за извеждане на различни номенклатури.

Изборът на елемент от списъка е възможен чрез:


 • щракване с мишката върху избрания елемент;

 • движение по елементите на списъка с клавишите стрелки и натискане на бутона Enter.


1.4. Полета за връзка (препратка, link)


Полетата за връзка служат за активиране на следваща страница. В повечето случаи това е текст – подчертан и шрифта е в син цвят.

Изборът на страницата, към която сочи, е възможен чрез щракването с мишка върху текста.1.5. Радио (опционни) бутони


Радио или опционните бутони служат за избор на една от няколко възможности, оформени в група. Във всеки момент може да бъде избран само един от бутоните в групата и той е маркиран с точка:

Изборът на радио бутон е възможен чрез щракването с мишка върху радио бутона.1.6. Сортировка (във възходящ, низходящ ред)


Сортировка се извършва по колона в таблица, чийто заглавен текст е подчертан.

Изборът на колоната, по която ще се сортира, е възможен чрез щракването с мишка върху текста. Повторното щракване сменя алтернативно реда на сортировка от възходящ към низходящ и обратно.

2.Описание на основния интерфейс на ИС РМДП

2.1. Вход за потребители


Достъп до системата имат само регистрирани потребители, които имат съответните права. Системата е налична на Интернет адрес: www.minimis.minfin.bg.

Управлението на потребителите се извършва чрез страницата за достъп и се осъществява от Администратора на системата.Натиснете бутона „Вход“.

Ако потребителят не е регистриран в системата, той се регистрира посредством страницата „Регистрация“. Процесът по създаване на нова регистрация е описан в точка 6 от настоящото ръководство.

Ако потребителят е забравил паролата си за достъп, то посредством страницата Забравена парола има възможност да я възстанови:

Попълва се полето „Потребителско име” и след това се натиска бутона „Потвърди”. Новата парола се изпраща на електронната поща на потребителя.

Ако потребителят иска да редактира личните си данни, които е въвел при извършване на регистрацията в системата, както и своята първоначално въведена парола, той следва да използва следната комбинация от последователни бутони: „Вход“ – „Регистрация“ – „Вход“ (тази процедура е подробно описана в т. 6.1 от настоящото ръководство):.


От юли 2014 г. в системата е въведена нова функционалност. Предоставя се възможност за въвеждане на данни по различни регламенти на Европейската комисия (ЕК), както за минималните помощи (помощи „de minimis”) по различните de minimis регламенти (Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.4.2012 г.)), така и за държавни помощи, попадащи в обхвата на Общия регламент за групово освобождаване (Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, ОВ L 187 от 26.06.2014 г.).

Предстои програмната реализация и добавянето на модул за въвеждане и работа с минимални помощи, отпускани съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за помощите de minimis в земеделието. Към момента, тази част на системата не е активна.
След като въведете валидни потребителско име и парола, направете избор на регламент, за който искате да въвеждате/редактирате/преглеждате данни. Отбележете регламента и натиснете бутона „Избери“.


Потребителят на системата получава достъп до основните функции на системата:

В лявата част на страницата се намира навигационното меню, с връзки към различните части на системата.

Без да е потвърден достъпът до ИС РМДП на регистриран потребител от Администратора на системата, единственото достъпно меню в този екран е „Документи“.

При опит от страна да регистриран потребител (но без права в системата) да получи достъп до останалите менюта, ще бъдете информирани с надпис, че „Вашият потребителски профил не позволява работа със системата“.

3.Описание на интерфейса за въвеждане на данни за минимална помощ


В този раздел се описва работата на екраните на системата за въвеждане, редакция (вкл. изтриване), преглед, отпечатване и експорт на данни за минимални помощи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Регламент (ЕС) № 360/2012.

При въвеждане на данни в системата имате три възможни режима – преглед, добавяне и редактиране.3.1. Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване и експорт на данни за Донор на минимална помощ


За достъп до страницата с данните за донорите щракнете бутона от навигационното меню. Отваря се страницата „Списък на Донори”:

Основните елементи на страницата са таблица (грид) с данните за въведените до момента Донори и комбинация от радио-бутони, текстово поле и бутони за филтриране на информацията.

Режимът „Преглед на информацията за Донор на помощ” е достъпен с бутона , разположен на всеки ред от таблицата.

Режимът „Редактиране на информацията за Донор на помощ” е достъпен с бутона , разположен на всеки ред от таблицата.

Режимът „Изтриване на информацията за Донор на помощ” е достъпен с бутона , разположен на всеки ред от таблицата.


Забележка: Достъпни за редактиране и изтриване са само Вашите собствени записи. Записите на други автори нямат налични бутоните за изтриване и редакция.

Ако сте се идентифицирали в системата като потребител с роля Супервайзор екрана ще изглежда по следният начин:

Всички записи, направени от автори от Администратора на минимални помощи, под когото сте се идентифицирали и Вие, ще са Ви достъпни за редакция.

Чрез бутона можете да разпечатате информацията от екрана, а чрез бутона можете да експортирате таблицата в MS Excel.

За да въведете данни за Донор на минимална помощ, за когото няма данни в системата, натиснете бутона , разположен в горната лява част на екрана. Визуализира се страницата за въвеждане на данните:
Задължителното за попълване поле, отбелязано със (*), е само наименованието на Донора. Ако попълвате данни за идентификационния код на Донора, задължително отбележете с помощта на съответния радио-бутон, дали това е Булстат или ЕИК. Системата проверява валидността на въведените данни в зависимост от избраното.

След като въведете необходимото, натиснете бутона .
3.2. Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване и експорт на данни за Схема на минимална помощ


За достъп до страницата с данните за Схемите на помощ, щракнете бутона от навигационното меню. Отваря се страницата „Схеми на помощ”:


Преглед, сортиране, редактиране, изтриване, отпечатване и експорт се извършват по начина описан в т. 3.1 от това ръководство.

За да въведете данни за нова схема на минимална помощ натиснете бутона . Визуализира се страницата „Нова схема за помощ”:Задължителни за попълване полета са „Пълно наименование”, „Кратко наименование“ и „Донор на помощ”. Краткото наименование е препоръчително да бъде разбираемо, тъй като ще се визуализира в таблиците и разпечатките от системата. Същото се използва и при въвеждане на данни за нова минимална помощ. Полето „Донор на помощ” се попълва чрез избор от падащ списък. Ако необходимият Ви Донор не фигурира в списъка, можете да го добавите с помощта на бутона .

След като попълните задължителните полета, натиснете бутона .
3.3. Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване, допълнителна информация и експорт данни за Получател (партньор) на минимална помощ.


За достъп до страницата с данните за Получателите (партньорите) на помощ, щракнете бутона от навигационното меню. Отваря се страницата „Списък с получатели”:

Преглед, сортиране, редактиране, изтриване, отпечатване и експорт се извършват по начина описан в т. 3.1 от това ръководство.

За да въведете данни за нов получател на минимална помощ натиснете бутона . Визуализира се страницата „Нов получател на помощ”:Всички полета на тази страница са задължителни за попълване, с изключение на „Брой на персонала”. При липса на данни за броя на персонала, системата автоматично попълва „0“. Ако няма налични данни за „Вид на предприятието”, препоръчително е да се избира „микро”, за да успеете да продължите нататък.

В полето с информацията за получателя (партньора) дали „извършва икономическа дейност по декларация“, при избор на опцията „Не“, системата автоматично предупреждава потребителя със следният надпис:Попълването на данните в екран „Нов получател на помощ“ става на два етапа:
Първо попълнете Булстат-а на получателя (партньора) и натиснете бутона . Извършва се проверка за валиден Булстат и дали няма въведени вече данни в системата за този получател (партньор) на минимална помощ. Ако има данни, те се визуализират в съответните полета. Ако няма, то полетата стават достъпни за попълване. По-долу е показана страница с попълнени данни за получател:


След като попълните задължителните полета, натиснете бутона .
След успешно въвеждане на получателя (партньора), системата предоставя възможност за въвеждане на допълнителна информация към получателя (партньора). За целта натиснете бутона „Допълнителна информация“. Отваря се следният екран:

Забележка: Ако сте избрали от началния екран опцията за работа с Регламент (ЕС) № 360/2012 за помощ de minimis за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес, на екрана е видима само втората секция „Въвеждане/редакция на информация за преобразуване (сливане/придобиване/разделяне)“.
Важно! Основният получател е този, който е въведен съгласно описаното в т. 3.3 от настоящото ръководство. При опцията за избор на „Допълнителна информация“ към него или за него се въвеждат данните за „едно и също предприятие“, както и данните за преобразуванията, свързани с него. Въведената информация за тези две обстоятелства има отношение единствено за този получател.
При избор на секция

се визуализира следният панел:
Въведете Булстат и натиснете бутона . На екрана се извежда името на фирмата с посочения Булстат:


Натиснете бутона „Добави“.

Данните за фирмата се появяват в списъка.


Забележка: Въведената в тази секция информация е по инициатива на администратора (конкретен автор в системата) и следва да съответства на подадената от получателя декларация, в която същият е описал всички свои взаимоотношения с други получатели на минимални помощи, с които образува „едно и също предприятие“. В тази секция се добавят всички предприятия, образуващи „едно и също предпритие“ с основния получател на помощта, т.е. въведеният съгласно т. 3.3 от настоящото ръководство получател.

За по-голяма прецизност при изчисляването размера на получените минимални помощи за всички предприятия, образуващи „едно и също предприятие“, както и в случай, че същите са описани коректно от получателя в съответната декларация и позволяват проверка от страна на администратора, за всеки един получател, добавен в тази секция, следва да бъде аналогично въведена информацията за останалите предприятия, с които той образува „едно и също предприятие“.
Важно! Преди да въведете информацията за всички предприятия, които образуват „едно и също предприятие“, се уверете, че те фигурират като получатели в системата, т.е. по описания в т. 3.3 от настоящото ръководство начин.
За да изтриете предприятие от информацията за „едно и също предприятие“, натиснете бутона от реда с данните на него. Появява се прозорец за потвърждение на изтриването:

За да изтриете записа, натиснете бутона „ОК“. За да отмените операцията по изтриване, натиснете бутона “Cancel” („Откажи“). Изтритото предприятие изчезва от списъка.

За да видите предприятията, които са били изтрити, натиснете линка , разположен над списъка с предприятия.

Системата извежда информация за датата на създаване на записа и потребителя, създал записа, както и дата на изтриване записа и потребител изтрил записа.

Бутоните за отпечатване и експорт в MS Excel на списъка са разположени в горния десен ъгъл над него.
За да въведете информация за преобразуване (сливане/придобиване/разделяне), изберете съответната секция от екрана:

Въведете Булстат на фирмата и натиснете бутона . На екрана се извежда името на фирмата с посочения Булстат:

Въведете (изберете): • номер на документа, регламентиращ преобразуването (сливане/придобиване/разделяне);

 • датата на документа;

 • помощ съгласно – изберете регламент – това поле указва, на базата на съответния документ, на основание на кой регламент е разпределената/получената/разделената от основния получател минимална помощ.

 • вид преобразуване – един от трите вида: сливане/придобиване/разделяне.

Тук следва да се има предвид, че при въвеждане на информация за сливане/ия, се въвеждат данните за слетият/тите с основния получател предприятие/я, т.е. следва да се укажат данните за предприятието/та, с което/които той се слива.

При въвеждане на данни за придобиване, тук се описват данните за предприятието/та, което/които основният получател придобива.

При въвеждане на данни за разделяне, тук се описват данните за предприятиета, на които основният получател се разделя.


 • размер на помощта – въведете сума;

 • дата на предоставяне на помощта.

Натиснете бутона .

Данните за предприятието се появяват на екрана.


Операциите по изтриване, визуализиране на история на промените, отпечатване на списъка, както и експортирането му в MS Excel са описани по-горе в същата точка и са аналогични.

3.4. Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване и експорт данни за Минимална помощ.


От юли 2014 г. в системата е въведена нова функционалност.

За достъп до страницата с данните за предоставените Минимални помощи, щракнете бутона от навигационното меню. Отваря се страницата „Регистър на минималните и държавните помощи”:Преглед, сортиране, редактиране, изтриване, отпечатване и експорт се извършват по начина описан в т. 3.1 от това ръководство.

За да въведете данни за минимална помощ, натиснете бутона . Визуализира се страницата „Нова помощ”:


Всички полета на тази страница са задължителни за попълване. За полетата, за които нямате налична информация, използвайте символите “.” или “-“, за да успеете да осъществите запис. Попълването на данните става на два етапа:

Първо, попълнете Булстат-а на получателя и натиснете бутона . Извършва се проверка за валиден Булстат и дали има въведени вече данни в системата за този получател на минимална помощ. Ако има данни, те се визуализират в съответните полета. Ако данни липсват, системата индикира, че този Булстат номер не е наличен в базата данни. Следва да се върнете назад в екран „Получатели“ и да въведете данните за получателя на минимална помощ по описания в т. 3.3 от настоящото ръководство начин.


Попълнените данни за индивидуална (без партньори) минимална помощ е показана по-долу:
Попълват се (или се избират от списък) всички полета с изключение на полето “Действителен размер на помощта”, което придобива стойността на полето “Получена сума” и остава заключено при запис на въведените данни. Редакцията на това поле е възможно след като намерите съответния запис в режим „Минимални помощи” (използвайки филтрите за търсене) и натиснете бутона за редакция, който се появява в дясно на екрана . Появява се екранът с вече въведените данни, но този път полето “Действителен размер на помощта” е отключено за корекции. След като нанесете необходимата корекция, отново натиснете бутона “Запис” (това действие няма да дублира въведената помощ, а само ще презапише нанесената корекция).
При условие, че получателят осъществява основната си дейност в определен отрасъл (сектор), първоначално определен при неговото въвеждане в екран „Получатели“ и съгласно т. 3.3 от настоящото ръководство, на основание условията на регламентите за минимална помощ, същият може да получи помощ в дейност, различна от основата му, т.е. първоначално определената.
Забележка: Администраторът на помощта следи за стриктното спазване на условията по разделяне на дейностите на получателя и кумулирането на получените от него минимални помощи за тези дейности.
За да се въведе получена минимална помощ за съответния получател в дейност, различна от основната, в екран „Нова минимална помощ“ е необходимо да се постави отметка на полето:

След поставянето на отметката, полетата за „Сектор“, „Раздел“, „Група“ и „Клас“ автоматично се отключват за избор на дейността, за която на получателя се отпуска съответната минимална помощ. При избор на дейност, например, в сектор „шосеен транспорт“, обърнете внимание, че лимитът, който е посочен отдолу на справката, се преизчислява.Важно! След въвеждането на Булстат номера на получателя в екран „Нова минимална помощ“, системата автоматично възприема информацията за основната дейност, в която той оперира, въз основа на първоначално въведените за него данни в системата в екран „Получатели“. Докато не бъде поставена отметка на полето, за конкретния получател минималната помощ ще се счете за получена в първоначално определената за него основна дейност.
Можете да попълвате данни за помощи, отпуснати (получени) в партньорство. Предварително трябва да сте въвели данни за партньора/партньорите на бенефициента, по същия начин, както въвеждате данни за получател. За да въведете данни за партньор, трябва за полето „В партньорство” да изберете „Да“. Ще се появят полета в които можете да попълните данни за партньора:

Попълнете Булстат на партньора и натиснете бутона , за да се извърши проверка дали има вече въведени данни за него:Попълнете полето „Процент участие” и натиснете бутона .


Данните се визуализират в специална таблица. Можете да добавяте още партньори и да изтривате или редактирате данните (процентите получени от партньорите) с помощта на бутоните „Редакция“ и „Изтриване“.


Забележка: Системата прави проверка за въведени % повече от 100, затова е необходимо въведените % да бъдат коректни. Реално получените суми от получателя и партньора/ите му можете да видите в режим „Справки”.
От юли 2014 г. в системата е въведена нова функционалност – визуализира се информация за получените минимални помощи от всички предприятия, отговарящи на условията за „едно и също предприятие“. В тази справка се дава информация за коя дейност е получена помощта, дали има помощ, получена в отрасъл „шосеен транспорт“, съгласно кой регламент е отпусната помощта, както и размер на помощта:

Забележка: Информацията в тази справка се извежда въз основа на предварително въведената от Администратора (конкретния автор) информация за „едно и също предприятие“ съгласно описаното в т. 3.3 от настоящото ръководство.
Системата извежда и максималната сума на минималната помощ, която може да бъде получена от конкретния получател, съобразно регламента, за който се получава, дейността и въведените преди това данни за всички предприятия, които образуват „едно и също предприятие“:

  • За минималните помощи, получени съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, лимитът за предприятията, отговарящи на условията за „едно и също предприятие“ за тригодишен период, т.е. за две предшестващи бюджетни години и текущата година, е левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лв.);

  • За минималните помощи, получени съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за дейност в отрасъл „шосеен транспорт“, лимитът за предприятията, отговарящи на условията за „едно и също предприятие“ за тригодишен период, т.е. за две предшестващи бюджетни години и текущата година, е левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лв.).

  • За минимални помощи, получени съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 за минимални помощи за услуги от общ икономически интерес, лимитът за тригодишен период, т.е. за две предшестващи бюджетни години и текущата година, е левовата равностойност на 500 000 евро (977 915 лв.).

В ИС РМДП на администраторите на системата (служители от Министерство на финансите) е предоставена възможност след преглед и верификация на въведените данни за минимални помощи да „заключват” тези данни (записи). Заключен запис не може да бъде изтриван или коригиран от никой потребител - автор или супервайзор. Тези записи са достъпни само за преглед, отпечатване и в режим „Справки”.

В страницата „Минимални помощи” е добавен нов филтър – „Статус”:

Стойността по подразбиране е „Всички”, т.е. на екран, след натискане на бутона се визуализират всички записи – „заключени” и „отключени“ (не заключени):

Заключените записи са оцветени в инверсен (червен) цвят. Бутоните за редакция и изтриване на такъв запис липсват:


Чрез филтъра „Статус” можете да извикате на екран, например, самовсички „отключени“ записи (както е показано по-горе):

Или само „заключените” записи:


Към настоящия момент, базата данни за въведените минимални помощи в рамките на тригодишния период (предходните две бюджетни години и текущата бюджетна година) е отключена за нанасяне на корекции. Всички записи, обаче, които попадат извън този тригодишен период, не могат да бъдат коригирани. Ако желаете по някаква причина да редактирате или изтриете такъв запис, трябва да се свържете със специалист на Министерството на финансите, който има съответните права в ИС РМДП. Заключените записи могат да бъдат „отключвани” и тогава те са достъпни за манипулиране по общия ред за работа с ИС РМДП.

4.Справки


Наличните справки в ИС РМДП са достъпни чрез бутона :

От юли 2014 г. в системата е въведена нова функционалност – разделяне на информацията по регламенти. След натискане на бутона, се преминава през страница аналогична на входната:
След като направите избор на регламент, натиснете бутона

Появяват се справките за съответния регламент:Чрез активиране на съответния радио-бутон и връзката „Отвори справката” се извиква специален генератор на справки:

Чрез набора от падащи списъци филтрирайте (или изберете опцията „Всички“) необходимата информация и натиснете бутона :След като се генерира справката, можете да я експортирате в различни формати:

След като изберете необходимия формат (например Excel), натиснете връзката “Export”:


5.Преглед и сваляне (download) на документи.


На специална страница на сайта на информационната система има предоставена връзка към документи в електронен формат, свързани с или регламентиращи дейността, която Регистърът поддържа.

Достъпът до тези документи може да стане по два начина:

За нерегистриран в системата потребител – чрез бутона на главната страница на Регистъра:


Отваря се страницата със списък на достъпните документи:


Позиционирайте показалеца на мишката в колоната „Наименование”. В най-дясната колона е посочен типа на документа. Убедете се, че разполагате с необходимия продукт за преглед на този тип документи. Например, в случая със „Закон за държавните помощи”, ще Ви е необходим Acrobat Reade на Adobe, за да можете да разгледате този документ. Щракнете с левия бутон на мишката върху наименованието на документа и той ще се отвори автоматично. Можете да го съхраните на локалния си компютър или просто да се запознаете със съдържанието му.


За регистрирани потребители на системата, достъпът до тези документи е възможен освен по описания по-горе начин и чрез бутона от главното меню на Регистъра.6.Регистрация на нов потребител в ИС РМДП и предоставяне на права и роля в системата

6.1. Регистрация на нов потребител.


Регистрирането на нов потребител става чрез връзката „Регистрация” от екрана за управление на достъпа:

След това се зарежда бланката за регистрация:

Всички полета на този екран са задължителни за попълване. Една попълнена заявка е показана по-долу:
Обърнете особено внимание при попълване на електронния си адрес, на който след това ще получите съобщение за осигурен достъп до системата. Правилното изписване на електронния адрес е важна част от регистрацията, тъй като всички системни съобщения, както и тези от Администратора на ИС РМДП, свързани с функционалността на системата, ще бъдат изпращани на този електронен адрес. Възстановяването на забравена парола също се осъществява чрез този електронен адрес.

Ако потребителят иска да коригира паролата и данните, които първоначално е въвел в системата, той следва да достъпи до екрана за управление на потребителския профил. Достъпът до този екран се осъществява след последователно избиране на бутоните в системата „Вход“ – „Регистрация“ – „Вход“ (подробно описани стъпки в т. 2.1 от настоящото ръководство). Визуализира се екран, в който е необходимо потребителят да въведе потребителското си име и парола. След като се избере бутонът „Влез“, потребителят получава достъп до менютата „Профил“ и „Смяна на парола“:След натискане на бутона имате възможност да коригирате данните, въведени при регистрацията. Появява се следният екран:


Достъпни за коригиране са само основните данни, включително първоначално посочената електронна поща за контакт. След като нанесете необходимите корекции, натиснете бутона .
При избиране на бутона , имате възможност да промените паролата си за достъп. Появява се следният екран:

След като въведете новата си парола, натиснете бутона „Промени”.
6.2. Идентификация на потребител, вътрешен за МФ, чрез използване на активна директория.


Допълнителна функционалност в системата за управление на потребителите дава възможност да се свърже вече създаден потребител и присвоената му роля с домейн потребителите на Интранет мрежата на МФ. Това дава възможност на вътрешните за МФ потребители, да работят с потребителското име и парола, регистрирано в операционната система Windows, във всички приложения и не е необходима идентификация при всяко стартиране на ИС.

Свързването на потребителя от информационните системи с потребителя от домейна се извършва от Администратора на ИС. Тази функционалност не важи за външни потребители, т.е. такива извън структурата на МФ, а нейната функционалност е предмет на допълнително обсъждане с Администратора на ИС.7.Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване и експорт на данни за мерки за държавна помощ


За достъп до страницата с мерки за държавна помощ, най-напред от началния екран с регламентите изберете въвеждане/редакция на помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 за помощ съгласно Общия регламент за групово освобождаване.
Важно! Преди да започнете да въвеждате информация в този модул от системата е необходимо да имате одобрена от Министерство на финансите мярка за държавна помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 по реда на Закона за държавните помощи и Правилника за неговото прилагане, както и генериран номер на мярката от Европейската комисия.

След като сте избрали съответния регламент, от навигационното меню отляво щракнете бутона . Отваря се следната страница:Можете да приложите различни филтри към списъка с мерки за държавна помощ. Така на екрана ще се визуализират само записи, които отговарят на зададените от вас критерии за търсене.

Преглед, сортиране, редактиране, отпечатване и експорт се извършват по начина описан в т. 3.1 от настоящото ръководство.

За да въведете данни за мярка за държавна помощ, натиснете бутона . Визуализира се страницата „Нова мярка”:


Всички полета на тази страница са задължителни за попълване. Те съответстват на информацията, която се въвежда в информационната система за нотифициране на ЕК за мерките за държавна помощ (SANI, State Aid Notification Interactive).


Особености при попълването на формата за мярка за държавна помощ:

 • Секция с данни за Администратора: попълват се данните за администратора: адрес за контакт и Интернет адрес на администратора. Полето „Наименование“ се попълва автоматично от системата;

 • Секция Мярка за помощ: попълва се номера на мярката и се изписва по начина, по който е заведена от ЕК. Номерът на мярката обикновено е съчетание от букви на латиница и цифри. Например: SA.12345, X 123/2013, N 123/2013 и т.н. Точното и коректно изписване на номера на мярката за помощ е задължително! Без да е коректно изписан този номер, ЕК може да зададе допълнителни въпроси за достоверността на информацията, която се съхранява в ИС РМДП. В тази секция се посочва и наименованието на мярката за помощ по начина, по който е регистрирана пред ЕК. Полето за наименование допуска изписване в рамките на 250 символа;

 • Секция Изменение за съществуваща мярка за помощ – ако изберете “Да”, задължително трябва да попълните полето „Изменението касае мярка за помощ с номер“. В него посочвате във връзка с коя мярка е съответното изменение. Освен това задължително трябва да попълните и полетата от секция Изменение на съществуваща схема за помощ или помощ ad-hoc.

Ако изберете „Не“, системата не изисква от вас попълването на полето „Изменението касае мярка за помощ с номер“, т.е. това поле не е активно. Освен това, в този случай не е необходимо да попълвате полетата от секция Изменение на съществуваща схема за помощ или помощ ad-hoc ;

 • Секция Регион – в случай, че изберете опцията „Ограничаване за определени региони“, е необходимо да изберете стойност от падащия списък „Име на NUTS“ и стойност от „Статут по отношение на регионалните помощи“. Натиснете бутона „Добави“. Избраните от вас данни се визуализират в текстовото поле. Може да повторите избора на NUTS и статут многократно, като ги добавяте всеки път с бутона „Добави“;

 • Секция Засегнати икономически сектори – в случай, че изберете опцията „Ограничаване за определени сектори“, е необходимо да изберете стойности от падащите списъци „NACE Сектор“, „NACE Раздел“, „NACE Група“, „NACE Клас“. Натиснете бутона „Добави“. Избраните от вас стойности се визуализират в текстовото поле. Може да повторите избора на тези падащи менюта многократно, като добавяте всеки път данните с бутона „Добави“;

 • Секция Инструмент за помощ – при избор на „Други“ от падащия списък „Инструмент за помощ“, е задължително да попълните полето „Друг (моля посочете)“. При избор на друга опция от „Инструмент за помощ“, не се изисква попълване на полето „Друг (моля посочете)“;

 • Секция Цел на помощта (по член ОРГО) – предоставят се различни комбинации за избор, понякога второстепенна цел отсъства. В зависимост от избраната цел, системата отключва тези полета, които са приложими за попълване. За попълване са достъпни винаги две от трите полета. Полето „Бонуси за МСП в %“, „Интензитет“ или „Сума (в цели сума лева)“ са достъпни за попълване в зависимост от целите на помощта;

 • Съфинансиране – ако маркирате опция „ДА“ за „Има ли съфинансиране“, е необходимо да изберете стойност за „Фонд“ и да въведете суми в „Размер на финансирането от фонда (в млн. лв)“ и „Размер на националното финансиране (в млн. лв)“. Натиснете бутона „Добавяне“. Въведените стойности се визуализират в текстовото поле. Може да избирате още фондове, за които да повторите същите стъпки.

Натиснете бутона „Запис“. При коректно попълнени полета системата извежда съобщение С натискане на бутона „Връщане“ се връщате към страницата със списъка с мерки за държавна помощ.

Преглед, сортиране, редактиране, отпечатване и експорт се извършват по начина описан в т. 3.1 от настоящото ръководство.

8.Въвеждане, редактиране, преглед, отпечатване и експорт на данни за държавна помощ


За да достъпите страницата с държавни помощи, натиснете бутона от навигационното меню. Отваря се следната страница:


Можете да приложите различни филтри към списъка с държавни помощи. Така на екрана ще се визуализират само записи, които отговарят на зададените от вас условия. Бутонът показва всички държавни помощи на екрана.

Преглед, сортиране, редактиране, отпечатване и експорт се извършват по начина описан в т. 3.1 от това ръководство.

За да въведете данни за държавна помощ, натиснете бутона . Визуализира се страницата „Въвеждане на нова държавна помощ”:


Особености при попълването на формата за нова държавна помощ:


 • Администратор – извежда се автоматично от системата;

 • Наименование на мярката за помощ – избира се стойност от падащ списък и системата автоматично попълва полето „Номер на мярката за помощ“;

 • Булстат на получателя – въведете Булстат на получател и натиснете бутона . Системата автоматично извежда неговото име. В случай, че няма данни за този получател, следва да се върнете в екран „Получатели“ и да въведете информацията за този получател;

 • Партньори – ако получателят има партньори при получаването на тази конкретна държавна помощ, най-напред се отбележете „да“, въвежда се Булстат номера на партньор и се натиска бутона . Системата автоматично извежда неговото име. В случай, че няма данни за такъв получател (партньор), е необходимо да се върнете в екран „Получатели“ и да въведете информацията за дадения получател (партньор). След това въведете процент участие в получената държавна помощ и натиснете бутона . Данните за партньора за появяват в списък. Ако получателят няма партньори, маркирайте с „не“ и продължете въвеждането на данните за отпуснатата държавна помощ;

 • Дата на получаване на помощта – въведете датата ръчно или чрез избор от календар;

 • Договорена сума – въведете сума;

 • Реално получена сума – това поле придобива автоматично стойността на въведената стойност в полето „Договорена сума“;

 • Интензитет – въведете число за процент. Това поле показва размера на изчисления за конкретния получател интензитет на помощта;

 • Бонуси за МПС в % - въведете число за процент. Попълва се размерът на изчисления бонус за конкретния получател на държавна помощ. Ако такъв няма, допустимо е в това поле да се въведе стойността „0“.

Натиснете бутона „Запис“. При коректно попълнени полета системата извежда съобщение С натискане на бутона „Връщане“ се връщате към страницата със списъка с държавни помощи.


Преглед, сортиране, редактиране, отпечатване и експорт се извършват по начина описан в т. 3.1 от това ръководство.

9.Регламенти.


От юли 2014 г. при първоначален вход в системата излиза списък с избор на регламент:


Отбележете името на регламента, по който желаете да въвеждате/редактирате/преглеждате данни и натиснете бутона .

След като вече сте избрали регламент, системата ще визуализира името му в горния ляв ъгъл на екрана:


Чрез кликване с мишката върху връзката „Регламент……“, можете да се върнете в менюто за избор на регламент.10.История на промените.


От юли 2014 г. в системата се пази информация за всички промени, направени по записите в модули „Получатели“, „Минимални помощи“ и „Държавни помощи“. Функционалността по визуализиране на история на промените е достъпна от две места в системата:

 • от списъка с получатели на минимални/държавни помощи и съответно – в екраните за държавни/минимални помощи;

 • от страницата с детайлна информация за даден „Получател“ или за дадена „Минимална помощ“ или „Държавна помощ“.

Ако за Получател/Минимална помощ/Държавна помощ има извършена промяна на първоначално въведената информация, в съответния списък, срещу променения запис е видим бутонът „История“:

Чрез натискането му, системата Ви препраща към страницата с история на промените на съответния получател/минимална помощ/държавна помощ:


Първоначално въведената информация е визуализирана в горната половина на екрана, както и потребителят, въвел данните.В долната половина на екрана е разположен списък, който визуализира какви промени са направени за съответния запис, т.е:

 • дата на промяна – датата, на която е променен записа;

 • променено поле – името на полето, чиято стойност е променена;

 • стойност преди промяната – стойността на промененото поле преди да е извършена промяната;

 • стойност след промяната – стойността на промененото поле след като е извършена промяната;

 • потребител, извършил промяната – потребителското име на лицето, извършило промяната;

До тази страница имате достъп и от страницата с детайлна информация за Получател чрез натискането на бутона . Визуализирано, тази страница се избира по следният начин:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница