Информационните технологии и съобщенията д о к л а д от ивайло московскистраница1/24
Дата27.09.2016
Размер4.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Д О К Л А Д

ОТ ИВАЙЛО МОСКОВСКИ –

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. И

АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗЧЕТИ НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА 2014 И 2015 Г.

ПО ПРОГРАМИ2012 г.

МИСИЯ
По ефективно и прозрачно управление в подкрепа на европейското социално- икономическото развитие на Република България, чрез: • Осигуряване на ефективен и устойчив транспорт;

 • Развитие на по-екологосъобразни, безопасни и сигурни видове транспорт и висококачествени транспортно-логистични услуги;

 • Подкрепа за балансирано регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал, ускоряване интегрирането на страната в европейските структури;

 • Установяване на подходящо равновесие между интересите на всички участници на пазара на електронните съобщителни услуги и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация в съответствие с европейската регулаторна рамка при отчитане на националните особености;

 • Осигуряване на надеждни, сигурни и съвременни комуникации и интегрирана информационно-комуникационна среда за нуждите на държавното управление в мирно време и при кризи.

 • Изграждане на икономика на знанието, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до ефективни и качествени електронни услуги и стимулиране разработването на нови електронни услуги и приложения;

 • Подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии;

 • Гарантиране на равен достъп до качествени, сигурни и на разумни цени услуги на информационното общество;


ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ ЗА ПЕРИОДА 2013-2015г.

В резултат на извършено поетапно преструктуриране и оптимизация съставът на работещите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и второстепенните му структури е намален и сведен до 2 544 души. Постигнато е свиване на щата спрямо 01.01.2010 г. с 302 щ.бр.

В ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ) е извършена структурна реформа, чрез която е постигнато закриване и окрупняване на поделения, премахване на звена с дублиращи функции, административна реформа на процесите. Структурните и организационни промени включват:


 • Обособяване на самостоятелно поделение „Сигнализация и телекоммуникации”;

 • Намаляване броя на регионалните жп секции от 13 на 6 броя в т.ч.: 5 жп секции – София, Враца, Горна Оряховица, Шумен и Пловдив и една механизирана жп секция в Плевен.

С новата организационна структура е постигнато:

  • Намаляване на регионалните поделения с 10 броя;

  • Намаляване нивата на ръководство и разширяване правомощията на директорите на централните поделения;

  • Намаляване броя на управленския и административно - обслужващ персонал и звена в техническото и сервизно обслужване;

  • Централизиране на диспечерския апарат и вътрешния инспекторат.

С цел да се съхранят в максимална степен работниците и служителите в ДП НКЖИ се изпълнява План за действия за социална адаптация и обучение на персонала в ДП НКЖИ за периода 2011-2014 г.

В разчетите за работната сила на „Холдинг БДЖ” ЕАД до 2014 г. е предвидено намаляване на персонала с 2 800 бр. – през 2011 г. и 2012 г. с по 1 000 бр. годишно, и в следващите две години с – 400 бр. Основната цел е повишаване на производителността на едно заето лице от персонала.

В ИА „Морска администрация” са извършени съществени структурни промени, изразяващи се в преобразуване на четири териториални дирекции „Пристанищна администрация” във Варна, Бургас, Русе и Лом в отдели или сектори и включени в състава на дирекциите „Морска администрация”. Дирекция „Търсене и спасяване” във Варна е преобразувана чрез сливане с друго съществуващо звено в отдел ”Контрол и опазване на морската среда, търсене и спасяване”. Съкратена е длъжността директор на дирекция „Търсене и спасяване”. Съкратена е длъжността зам.-изпълнителен директор по пристанищната дейност. Изпълнението на задълженията на ИА МА, произтичащи от нормативните актове, продължава в резултат на оптимизиране на организационните процеси, изнасяне на процеси (аутсорсинг), повишаване на капацитета на служителите чрез подходяща квалификация и внедряване на нови технологии.

В областта на съобщенията и информационните технологии визията за организационно развитие и капацитет на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) е обвързана с повишаване на ефективността и ефикасността в работата и усъвършенстване на наличния административен капацитет, с цел предоставяне на висококачествени комуникации и изпълнение на дейности по управление и поддържане на центрове за данни, автоматизирани информационни и управляващи системи.

В изпълнение на разпоредбите на Постановление № 144 на МС от 19. 05. 2011 г. и Постановление № 196 на МС от 08. 07. 2011 г., през 2011 г., числеността на агенцията е редуцирана на етапи с 25 щ.бр., като щатните бройки от 598 са намалени на 573 щ.бр.

Планираната численост на ПРБК и ВРВК за периода 2013-2015 г. е на равнището от 01.01.2012 г.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница