Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенцияДата25.07.2016
Размер39.21 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТАИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”


ул. „Ген. Гурко” № 6, София 1000 mail@esmis.government.bg

тел.: (+359 2) 949 2115 www.esmis.government.bg

факс: (+359 2) 981 8787

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за избор на изпълнител по процедура с предмет:
„Зимно поддържане за 2013 г. на определени участъци от пътищата, водещи до обекти на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

I. Предмет на поръчката
Предмет на поръчката е зимно поддържане за 2013 г. на определени участъци от пътищата, водещи до обекти на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи.

II. Правно и фактическо основание за възлагане на поръчката
Правното основание за процедурата е чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 0094-3339/07.12.2012 г. на изпълнителния директор на ИА ЕСМИС за откриване на процедура с предмет: „Зимно поддържане за 2013 г. на определени участъци от пътищата, водещи до обекти на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Фактическото основание е необходимостта от зимно поддържане за 2013 г. на определени участъци от пътищата, водещи до обекти на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.III. Критерии за оценка на офертите
Оценката на постъпилите оферти ще се извърши на база критерия „най-ниска цена”.

IV. Квалификационни изисквания към кандидатите
4.1. Всички документи да се представят на български език или следва да са преведени и легализирани.

4.2. Документите трябва да се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до ИА ЕСМИС за участие в процедура с предмет: „Зимно поддържане за 2013 г. на определени участъци от пътищата, водещи до обекти на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

4.3. Кандидатът трябва да представи следните административни документи:


   1. Kопие от ЕИК на дружеството.

   2. Доказателства за технически възможности за изпълнение на поръчката – списък на техниката с която разполага и възнамерява да използва при изпълнението на поръчката.

   3. Декларация от всички лица, които представляват кандидата, че същите не са осъдени с влязла в сила присъда, и че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

   4. Описание за кой от маршрутите по Раздел V участва.Участниците, неизпълнили посочените в настоящето задание изисквания и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки и/или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки ще бъдат отстранявани от горепосочената процедура.

V. Опис на маршрутите за снегопочистване
5.1. СОСП София 2 – стария път София-Ботевград до м. Ябланов дол – 2,5 км.

5.2. РРО София 20 – от отклонението на с. Потоп до м. Ушите – 2,5 км.

5.3. СБ Елешница – от Каменния мост на стария път – София – Ботевград до СБ Елешница – 1,1 км.

5.4. СОСП София 4 – от отклонението на пътя Вакарел – Панагюрище за м. Бозяковци – 1,5 км.

5.5. РРО София 25 – от отклонението на пътя за с. Крушовица до обекта – 1,1 км.

5.6. ПИКС Предела – от отклонението на пътя Благоевград – Разлог до ПИКС Предела – 2км.

5.7. Ботевград – Вилна зона Зелин – от разклона на четвъртокласна общинска пътна мрежа Ботевград – Вилна зона Зелин – 1 км.

5.8. Участък е от разклон на път Плевен – с. Бохот в посока хижа „Среброструй”.

5.9. СБ Побит камък (отклонение от Е80 – с. Нови хан – с. Вакарел) до с. Побит Камък – 400 метра.
Забележки:


 1. При отпадане от експлоатация на някой от обектите на ИА ЕСМИС отпада и необходимостта за зимно поддържане на пътя.

 2. Поддържането на пътя да се осъществява по направена от наша страна заявка.

 3. Всеки участник може да кандидатства за един или повече маршрути (по свой избор).VI.Специфични изисквания

В офертата да се посочи време за реакция, но не повече от 1 (един) час, след направена заявка от Възложителя за снегопочистване. Ако участникът не посочи време за реакция, Възложителят приема, че то е до 30 (тридесет) минути от подаването на заявката.VII. Срок на договора
Срокът на договора е 1 (една) година от датата на подписването му, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС.


VIII. Икономически изисквания
8.1. Ценовото предложение трябва да се представи запечатано в отделен по-малък непрозрачен плик, поставен в големия плик с офертата.

8.2. Цената да се предложи в български лева и да не включва данък върху добавената стойност. Ако за предложената цена в плика с ценовото предложение не е изрично упоменато дали е с или без ДДС, Възложителят приема, че предложената цена е с ДДС.

8.3. Ценовото предложение да обхваща:

8.3.1. Стойност на един км готов път, почистен от снега в двете посоки.

8.3.2. Стойност на един км готов път, почистен от снега в двете посоки и опесъчен с пясък и техническа сол в двете посоки.

8.3.3. Стойност за 1 час работа при машинно почистване на снега.

8.4. Да се посочи валидност на офертата, но не по-малко от 90 дни. Ако участникът не посочи срок за валидност на офертата, Възложителя приема че той е 90 дни от датата на подаването й от участника.
гр. София

07.12.2012г.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница