Информационните технологии и съобщенията


IV.ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТАстраница5/6
Дата07.08.2018
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

IV.ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА


България може да се превърне в държава с икономика на знанието и развито информационно общество чрез посевместно използване на информационните и комуникационни технологии от гражданите, бизнеса и обществения сектор.

Необходима е цялостна модернизация и трансформация на икономиката и обществения сектор чрез средствата на ИКТ и постигане на измерими и убедителни стойности на индикаторите за осъществяване на интелигентен, устойчив и приобщаващ цифров растеж вследствие на реализацията на Програмата.

Създаването на подходящи условия за развитието на информационното общество е изключително важно и включва цифровия растеж, който се обуславя основно от използването на информационните и комуникационни технологии в електронното управление, електронното обучение, електронното приобщаване и електронното здравеопазване в посока увеличаване на търсенето на информационни и комуникационни технологии на база инфраструктурата за достъп и е в зависимост от разгръщането на широколентовите мрежи и насърчаване на възприемането на нововъзникващите технологии и мрежи за цифровата икономика.

IV.1Приоритети


В резултат на анализа се открояват следните основни приоритетни области на действие за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ цифров растеж в периода 2016-2020 г., които са подбрани така, че да се осигури балансирана подкрепа на търсенето и предлагането на ИКТ и да се извлекат устойчиви икономически и социални ползи от тяхното широко приложение:

Приоритетна област 1.

Създаване на условия за изграждане и развитие на конкурентен цифров единен пазар и повишаване качеството на живот.Приоритетна област 2.

Осигуряване на високоскоростен и свръхвисокоскоростен широколентов достъп на територията на цялата страна чрез развитие и модернизиране на широколентовата инфраструктура.Приоритетна област 3.

Увеличаване на ползите от ИКТ за обществото чрез ускорено развитие на електронното управление и публичните електронни услуги, включително трансгранични електронни услуги от висок икономически и обществен интерес.Приоритетна област 4.

Развитие на балансирана иновативна екосистема в областта на ИКТ чрез подкрепа на научните изследвания и иновациите и растежа на ИКТ сектора.Приоритетна област 5.

Преодоляване на цифровото разделение чрез повишаване на цифровата грамотност и стимулиране на широкото използване на ИКТ от гражданите, бизнеса и публичния секторПриоритетна област 6.

Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност
IV.2Цели


Основните цели на Програмата са:


Приоритетна област 1.

Създаване на условия за изграждане и развитие на конкурентен цифров единен пазар и повишаване качеството на живот.
Цел 1.1. Повишаване на потенциала за растеж на цифровата икономика

Основните мерки за постигането на тази цел са:

 • Развитие на облачни информационни технологии

Подобряване на държавното управление чрез внедряване на електронните иновационни технологии, свързани с прилагането на облачни информационни технологии (облака) и преход от предоставяне на електронни съобщения към предоставяне и на информационни услуги.

Изграждане на Правителствен Облак, чрез развитие на базовата инфраструктура за реализацията на електронни услуги и определянето й за единен системен интегратор на електронното управление. • Отваряне на данни. Използване на отворени данни.

Подобряване и развитие на цялостна политика в областта на отворените данни -определяне на приоритетните масиви от данни,техническите изисквания към тях и на ясни насоки относно споделянето на данни и информация; действително отваряне на данните съобразно приоритетите; широко представяне на значението и ползата от отворените данни и насърчаване на процеса в структурите на държавната администрация .

 • Интернет управление

Развитие на подхода на множество заинтересовани страни, “multistakeholder model” и осигуряване на ангажираното участие на интернет общността във формирането на общата политика за управление на глобалния и национален ресурс и възможност за осъществяване на ефективен контрол по нейното изпълнение.

Провеждане на процедура за избор на кандидат за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”.


Цел 1.2. Създаване на подходящи условия за развитието на цифровите мрежи и услуги

Основните мерки за постигането на тази цел са:

разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез реализиране на мерките, залегнали в проекта на Закон за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура


Приоритетна област 2.

Осигуряване на високоскоростен и свръхвисокоскоростен широколентов достъп на територията на цялата страна чрез развитие и модернизиране на широколентовата инфраструктура.

Цел 2.1 Осигуряване на 100 % широколентово покритие на територията на цялата страна и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет, така че до 2020 г. над 50% от домакинствата и бизнесите да могат да използват интернет със скорости по-високи от 100 Mbps.

Основните мерки за постигането на тази цел са:

 • Освобождаване на радиочестотен спектър и предоставяне на възможност за развитие на безжични широколентови приложения ( обхвати 700 MHz, 800 MHz .);

 • Изменение и допълнение на съответните подзаконови актове и предприемане на действия за предоставяне на радиочестотен спектър от обхвати 700 MHz, 800 MHz;

 • Предоставяне на радиочестотен спектър в следните обхвати: 1.5 GHz (радиочестотна лента 1452-1492 MHz); 1800 MHz (радиочестотни ленти 1710-1785 и 1805-1880 MHz); - 2 GHz (сдвоените ленти 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz); 2.6 GHz (радиочестотни ленти 2500-2690 MHz); 3.6 GHz (радиочестотна лента 3400-3600 MHz).


Цел 2.2. Поетапно изграждане на мрежи за широколентов достъп от следващо поколение (NGA-Next Generation Access)

 Основните мерки за постигането на тази цел са: • Технологично обновяване и надграждане на съществуващи стари широколентови мрежи с цел постигане на необходимите параметрите, осигуряващи възможност за предоставяне на нови, модерни електронни услуги със значително по-високи скорости в периода 2014 -2020 г.;

 • Поетапно изграждане на мрежи за широколентов достъп от ново поколение (NGA-Next Generation Access) в периода 2015 -2020 г. Тези мрежи са с определящо значение и представляват изключително важна технологична предпоставка за успешно предоставяне на трансгранични електронни услуги от висок икономически и обществен интерес в рамките на ЕС, като трансгранични електронни обществени поръчки, трансгранично регистриране на фирми, трансгранични здравни услуги и др.;

 • Изграждане на свръхвисокоскоростна комуникационна свързаност за достъп от следващо поколение (NGA) до 264 общински центрове както и до сградите на публичните институции в тях (съдебна власт,прокуратура, полиция, училища, болници);

 • Реализиране на инвестиционни проекти в отдалечените, слабо-населени и селски райони и регионални проекти за изграждане на безжичен широколентов достъп в общините, както и на високоскоростна свързаност на читалищата, медицински заведения, кметства.

Тези мерки ще бъдат съпътствани от мерки за стимулиране търсенето и използването на широколентови услуги като и осигуряване на по-широко широколентово проникване: • Обучителни курсове за централната, регионалната и местната администрация;

 • Демострационни проекти за широколентов достъп в отдалечени населени места в цялата страна;

 • Комуникационна кампания за повишаване информираността и уменията на населението и бизнеса в използването на широколентови услуги.
Приоритетна област 3.

Увеличаване на ползите от ИКТ за обществото чрез ускорено развитие на електронното управление и публичните електронни услуги, включително трансгранични електронни услуги от висок икономически и обществен интерес.

Цел 3.1. Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса с висок икономически и обществен ефект и стимулиране използването на услугите на електронното управление с 50 % от гражданите и 80 % от предприятията.

Основните мерки за постигането на тази цел са:

 • Свързване на до 200 регистъра от ключово значение за предоставянето на комплексни електронни услуги и осигуряване на 100 % електронен документооборот между администрациите;

 • Осигуряване на удобен механизъм за електронна идентификация на физически лица в електронния свят;

 • Предоставяне на приоритетно портфолио от комплексни електронни услуги, от висок икономически и обществен интерес, достъпни чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ);

 • Осигуряване на възможност за изцяло електронна комуникация до и включително етапа на подаване на електронна оферта за процедурите в държавната и общинската администрация до 2017 г. и поетапно въвеждане на национално решение за електронно възлагане за процедурите в държавната и общинската администрация до 2020 г.;

 • Изграждане и поддържане на база данни за свободни терени в България и оптимизиране на информационната система на БАИ в подкрепа на инвеститорите и дейността на Агенцията;

 • Увеличаване на обхвата и подобряване на качеството на електронните услугите в сферата на образованието, здравеопазването, администрацията и др.;

 • Стимулиране търсенето и използването на публични електронни услуги;

 • Осигуряване на актуална и достатъчна по обхват информация за целите на политиките за опазване на околната среда, в т.ч. за публичен достъп до екологична информация.

Цел 3.2. Електронно правосъдие

Основните мерки за постигането на тази цел са:

 • Изграждане на единен портал на електронното правосъдие

Цел 3.3. Електронни митници

Основните мерки за постигането на тази цел са: • Създаване на възможности за работа на митниците в електронна среда
Приоритетна област 4.

Развитие на балансирана иновативна екосистема в областта на ИКТ чрез подкрепа на научните изследвания и иновациите и растежа на ИКТ сектора.

Цел 4.1. Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите в областта на ИКТ

Основните мерки за постигането на тази цел са:

 • Модернизиране на съществуващата и развитие на нова ИКТ базирана инфраструктура за научни изследвания, развойна дейност и иновации чрез подкрепа на ключови проекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура;

 • Модернизиране на съществуващи центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и целенасочено създаване на нови такива структури въз основа на техния потенциал за принос към базата знания и иновационния капацитет в областта на ИКТ;

 • Подкрепа за развитие на ИКТ клъстърите и оползотворяването на потенциала им за иновации и регионална интелигентна специализация;

 • Стимулиране на сътрудничеството между предприятията и водещи национални и/или европейски академични и изследователски групи в областта на ИКТ, основно в пред-пазарния етап (технологичен трансфер), което да доведе до създаване/развитие на иновационен капацитет и споделяне на ресурси за разработване и внедряване на иновативни процеси и продукти;

 • Насърчаване на предприемаческата активности засилването на производствения и управленския капацитет на предприятията от ИКТ сектора и особено на МСП;

 • Брандинг и позициониране на ИКТ сектора на националния и световния пазари.
Приоритетна област 5.

Преодоляване на цифровото разделение чрез повишаване на цифровата грамотност и стимулиране на широкото използване на ИКТ от гражданите, бизнеса и публичния сектор
Цел 5.1. Повишаване на цифровите компетентности и умения като основна предпоставка за осигуряване на търсенето и широкото използване на ИКТ базираните приложения и услуги.

Основните мерки за постигането на тази цел са:

 • Осигуряване на високоскоростна свързаност на висшите учебни заведения и училищата;

 • Осигуряване на електронно учебно съдържание с отворен достъп на всички нива на образователната система;

 • Модернизиране на на учебните програми в областта на ИКТ в съответствие с изискванията на трудовия пазар;

 • Повишаване на ИКТ компетентностите на преподавателите

 • Стимулиране на сътрудничеството между образователните институции и бизнеса.

 • Осигуряване на на високоскоростна свързаност на висшите учебни заведения и училищата;

 • Оборудване на училищата с компютри и др. техника;

 • Осигуряване на електронно учебно съдържание с отворен достъп на всички нива на образователната система, които да предоставят възможности за широко въвеждане на е-ученето;

 • Модернизиране на на учебните програми в областта на ИКТ в началното, средното и висшето образование, с цел изграждане на ИКТ професионалисти с компетентности отговарящи на изискванията на пазара на труда.

 • Повишаване на ИКТ компетентностите на учителите и преподавателите и усъвършенстване на системата за оценяване на резултатите от обучението и професионално развитие;

 • Стимулиране на сътрудничество между средните професионални и висшите училища и бизнеса, в т.ч. съвместно разработване на учебни планове и програми и предлагането на целеви стипендии за учениците и студентите;

 • Валидиране и сертифициране на знанията, уменията и компетентностите в областта на ИКТ, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, включително, когато е приложимо, чрез образователни ресурси със свободен достъп.


Цел 5.2 Широко внедряване на ИКТ във всички социално-икономически сектори.

Основните мерки за постигането на тази цел са:

 • Подкрепа за внедряването на базирани на ИКТ продуктови, процесни и управленски/организационни иновации или такива свързани с подобряването на енергийната ефективност в предприятията от другите икономически сектори и особено в МСП;

 • Изграждане на портали за електронна търговия и електронен бизнес;

 • Развитие на ИКТ базирани здравни и социални услуги;

 • Стимулиране използването на ИКТ в дейностите по управление на ресурсите, енергийния мениджмънт, следеното на екологични характеристики и ефекти върху изменението на климата, опазване и мониторинг на околната среда, управлението на водите, управлението на отпадъците, развитието на екологосъобразен и енергийно ефективен транспорт и подобрена мобилност посредством изграждане на Интелигентни транспортни системи и др;

 • Подкрепа за цифровизиране на културно, научно, публицистично и др. съдържание в публичните и частни  библиотеки, архиви, музеи и колекции, което да бъде достъпно за творческите индустрии и използвано от тях за развитие на  иновативни приложения и услуги;

 • Стимулиране предоставянето отворени данни от публичния сектор за разработване и предоставяне на услуги с добавена стойност от страна на частния сектор (напр. туристическите и творческите индустрии);

 • Стимулиране използването на иновационния потенциал на големите данни по цялата верига на стойността от НИРД до създаването и предоставянето на разнообразни продукти и услуги с добавена стойност;

 • Внедряване на базирани на ИКТ продуктови, процесни, управленски и др. иновации в предприятията и особено в МСП;

 • Изграждане на портали за електронна търговия и електронен бизнес;

 • Цифрово приобщаване на хората в неравностойно положение;

Осигуряване на достъпни интерактивни он-лайн услуги и цифровото приобщаване на хората и групите в неравностойно положение, възрастните и трудно мобилните хора, увеличени възможности за гъвкава, дистанционна и почасова работа (вкл. за майки).


Приоритетна област 6. Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност


Цел 6.1 Постигане на пълна оперативна съвместимост на информационните системи в държавната администрация.

Основните мерки за постигането на тази цел са:

 • Прилагане на цялостен подход към оперативната съвместимост, в съответствие с европейската и националната рамка за оперативна съвместимост и международните стандарти за семантична, синтактична, технологична и организационната оперативна съвместимост;

 • Хармонизация на нормативната уредба;

 • Разработване на общ модел на данни: структуриране на информацията, общи референтни данни, хармонизиране на метаданните.


Цел 6.2 Оперативна съвместимост с платформи на ЕС

Основните мерки за постигането на тази цел са:

 • Осигуряване на трансгранична оперативна съвместимост на публичните е-услуги от висок икономически и обществен интерес, които дават възможност на предприемачи да започнат и да извършват стопанска дейност навсякъде в Европа независимо от местонахождението им.

Финансирането на мерките ще се осигури чрез държавния бюджет, новите оперативни програми, които ще действат в периода 2014 - 2020 г. и разнообразни публично-частни партньорства.
Каталог: upload -> docs -> 2016-01
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница