Информационните технологии и съобщенията


V.МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТАстраница6/6
Дата07.08.2018
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

V.МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТАМеханизъм за координация, управление и контрол

Политиката за развитие на ИО е хоризонтална и е споделена цел в държавата, която в условията на децентрализирано управление на ИТ изисква добре работещ координационен механизъм, обхващащ всички нива на управление. МТИТС има координираща роля. От една страна, като отговорно ведомство има за задача да събира, обобщава, анализира и отчита събраната информация, която публикува на официалния си сайт, и от друга страна, Министерството в лицето на Подгрупата изпълнява функциите на интерфейс между българските и европейските институции в областта на информационното общество.

Механизмът на управление, координация и контрол на Програмата е част от националния координационен механизъм по въпросите на ЕС.Механизъм за отчитане на изпълнението
Изграждането на ИО изисква специалното внимание на държавните институции. Те трябва да създадат условия за ускоряване на процесите, за активно включване на частния сектор и обществеността при обсъждането на нови нормативни актове, както и за реализирането и контрола. Също така трябва да насърчават представителите на частния сектор и неправителствените организации да участват в образователни и разяснителни кампании, за осъществяване на обществен контрол в условията на публичност и прозрачност, както и при непосредственото вземане на решения за развитието на различни области на ИО.

Изпълнението на ЦПЕ е ангажимент на всички ангажирани държавни структури. То се следи периодично и се отчита ежегодно по мерки от подгрупата. Подгрупата подготвя становища и ги представя за одобрение на Съвета по европейските въпроси чрез Работна група 31 „Европа 2020”. Председателят на подгрупата изготвя доклади и участва в Групата на високо ниво по ЦПЕ и др. към Европейската комисия.

Съществува тясно сътрудничество с държавите-членки, Европейския парламент и всички заинтересовани страни по-конкретно чрез:


Инструменти за измерване на напредъка на Актуализираната национална програма Цифрова България (2016– 2020) (Цифрова България 2020):

  • бюлетинът на Цифрова програма за Европа (Digital Agenda for Europe, Scoreboard)42,

  • индексът DESI за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2015 г.43,

  • Цифров единен пазар, данни за България44,

  • Националния статистически институт45,

  • Годишен доклад на КРС46,VI.ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2016-2020 (ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2020)

1. План за действие –пътна карта 2016-2020г.VII.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1.Тълковен речник към Цифровата програма за Европа: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/glossary

2.Тълковен речник по Информационно общество към актуализираната Цифрова България 2016- 2020 https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=617


2 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020

3 Политически насоки на новата ЕК

4 Стратегия за цифров единен пазар

5 Digital Agenda for Europe

6 Рамка за сравнителен анализ 2011 – 2015

7 Digital Agenda Scoreboard,

8 Срокът по изпълнение на целта е отложен на ниво ЕК: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.htm ;

Регламент 2015/2120 - http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3 А32015R2120

Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза


9 Digital Agenda targets Progress report 2015 (ppt/pdf)

10 Предефинирана е първоначално заложената цел за премахване на разликата между цената за национални разговори и международни разговори в роуминг и е удължен срокът за прилагане на новите правила за предоставяне на международни услуги в роуминг. Към настоящия момент ЕК и ОЕРЕС работят по изготвянето на методологията, по която ще се прилагат новите правила за предоставянето на услуги в роуминг: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.htm

Регламент 2015/2120 - http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3 А32015R2120Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза11 До степента, до която посочените мерки могат да окажат значително въздействие, те ще бъдат придружени от отделна оценка на въздействието в съответствие с принципите на Комисията за по-добро регулиране.

12 Националната програма за развитие: България 2020

13 Национална програма за реформи

14 Национална програма „Цифрова България 2015“

15 Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп 2012 -2015

16 Национален план за широколентова електронна съобщителна инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGA)

17 Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020

18 Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 г. – 2020 г.

19 Национална стратегия за научните изследвания 2020

20 Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020г.)

21 Национална здравна стратегия (2014 – 2020)

22 Стратегия за развитие на държавната администрация

23 Доклад за състоянието на администрацията

24 Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018

25 Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България (2014 – 2020)

26 Споразумението за партньорство на Република България

27 Стратегия за е-архивиране (2014 – 2020)

28 Методология за стратегическо планиране в Република България

29 Отчет за напредъка и сравнителен анализ на Национална програма Цифрова България и Цифрова програма за Европа

30 Национален статистически институт

31 бюлетин на Цифрова програма за Европа

32 The Digital Economy and Society Index (DESI)

33 Цифров единен пазар, данни за България

34 Годишен доклад за състоянето на администрацията

35 Годишен доклад на КРС

36 Социално-икономически анализ на търсенето и предлагането на продукти и услуги, базирани на ИКТ и интернет, основаващ се на индикаторите в ЦПЕ

37 Доклад за Стратегията за интелигентна специализация, февруари 2013 г., Световна банка

38 Доклад на Световната банка; Input for Bulgaria’s Research and Innovation Strategies for Smart Specialization: Developing the Digital Agenda

39 Анализ ИКТ клъстер Инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGN)

40 Цифрова програма за Европа

41 Digital Agenda Scoreboard 2015

42 бюлетин на Цифрова програма за Европа

43 The Digital Economy and Society Index (DESI)

44 Цифров единен пазар, данни за България

45 Национален статистически институт

46 Годишен доклад на КРС


Каталог: upload -> docs -> 2016-01
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница