Информация към обява за събиране на оферти по чл. 20, Ал. 3 От зопстраница1/3
Дата28.04.2017
Размер0.73 Mb.
  1   2   3
ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВА

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЕМАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА, ОЗВУЧИТЕЛНА, ПОКРИВНА И КОНСТРУКЦИОННА АПАРАТУРА И МУЛТИМЕДИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НОВОГОДИШНИЯ КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ „СЦЕНА ПОД ЗВЕЗДИТЕ - 2016/2017 Г. НА ПЛОЩАД “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”

Изготвил:

Цветелина Трайкова – главен експерт в отдел „ОП”:

Съгласували:

Асен Илиев – началник на отдел „ОП”

Маргарита Николова - директор на дирекция „ФС”:

гр. София, 2016 г.
С ъ д ъ р ж а н и е

1. Обява (по образец).

2. Техническа спецификация.

3. Указания за подготовка на офертата и условия за участие.

4. Проект на договор;

5. Приложения:

6. Образец на Техническо предложение, съдържащо;

6.1. Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договора;

6.2. Декларация за срока на валидност на офертата;

7. Образец на ценова оферта;

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

10. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП;

11. Декларация за свързани лица;

12. Декларация за неразгласяване на информация;

13. Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

14. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЕМАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА, ОЗВУЧИТЕЛНА, ПОКРИВНА И КОНСТРУКЦИОННА АПАРАТУРА И МУЛТИМЕДИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НОВОГОДИШНИЯКОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ „СЦЕНА ПОД ЗВЕЗДИТЕ - 2016/2017 Г. НА ПЛОЩАД “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”
Във връзка с реализацията на празничния концерт-спектакъл „СЦЕНА ПОД ЗВЕЗДИТЕ - 2016/201” БНТ ще наеме необходимата осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура и мултимедия.

В цената следва да бъде включено техническо обслужване /екип и транспорт/ за пет дни – строеж 3 дни /монтаж и демонтаж/ + 2 дни тракт.

Осигурен финансов ресурс в размер на 55 000 лв. без ДДС.
1. ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА

1.1. Централна озвучителна система тип “ LINE ARRAY “

с мощност не по-малко от 100 kW включвща:

-Трилентова система изградена от най-малко 24 тела, всяко с мощност минимум 2400 W;

- Централен бас, изграден като хоризонтален bass за система

състоящ се от не по-малко от 16 тела, всяко с мощност не по-малко от 2000 W;

- Out-fill трилентова система изградена от най-малко 16 тела с мощност минимум 2200 W.Системата трябва да осигури звуково налягане от 103 dB SPL в честотния диапазон 30-18000 Hz на площ с размери 200 м. широчина 100 м. дължина, считано от фронта на сцената.

За всички системи включени в заданието трябва да бъдат осигурени звукови процесори, съобразени с изискванията в техническото задание, необходимият брой крайни стъпала (усилватели на мощност), както и кули (GRID – монтажни рамки за системите с номинална височина за окачването им.

1.2. Допълнителна озвучителна система

- Най-малко две закъснителни линии, трилентов line array с мощност не по-малко от 60 kW.

- тонколони за зрителите пред сцената- най-малко 6 двулентови тела, всяко с мощност не по-малко от 500 W.

1.3. Мониторна система

- Side-fill за сцената, две страни с мощност не по-малко от 6000 W всяка, full range честотен диапазон.

- Сценични монитори 14 броя, двулентови с минимална мощност 500 W и честотна характеристика 60 Hz- 16 kHz +/- 10 dB, осигуряващи достатъчно звуково налягане на разстояние 1 метър без изкривявания.

1.4. Звукосмесителен пулт за централната озвучителна система и мониторната система със следните параметри:

- Минимум 48 входни канала;

- Минимум 4 пълни параметрични филтъра на всеки канал;

- Минимум 2 динамични устройства на всеки канал;

- Минимум 16 допълнителни микса (AUX) с възможност за включване на терцов графичен еквалайзер на поне 8 от тях;

- Възможност за групиране на каналите в поне 8 групи;

- Две стерео суми с възможност за включване на компресор-лимитер и терцов графичен еквалайзер на всяка от сумите.

1.5. Периферни устройства

- MiniDisc Recorder/Player – 2бр.

- CD Recorder/Player – 2бр.

- Устройство или компютърна система, която може да възпроизвежда различни звукови файлове от FLASH памети (USB, SD, MMC) и преносими хард-дискове.

- Звукови сплитери с един вход и три изхода, като два от изходите трябва да бъдат галванично разделени, за минимум 16 канала .

- Директ бокс (DI-Box) активни или пасивни – 8бр.1.6. Микрофони/монитори

- Безжични микрофони тип хед-сет с телесен цвят и характеристика на насоченост кардиоида – 4бр.

- Безжични микрофони тип Hand-Held (за ръка) с характеристика на насоченост кардиоида – 6бр.

- Комплект микрофони за озвучаване на музикални инструменти, включително барабани.- Безжични стерео In Ear монитори (радио-слушалки), честотно

съвместими с радиомикрофонните включващи:

2бр. Transmitter (предаватели с минимум два аналогови входа А и B) с възможност за разделянето им в минимум 2 мониторни кръга.

8бр. Bodypack-Receiver (портативни приемници с клипс за колан)

8бр. Стерео слушалки (по-възможност с телесен цвят)

- Необходимия брой микрофонни стойки за описаните в заданието микрофони.

1.7 Интерком

Четири поста жична интерком система позволяваща връзка между пулта за осветление, следачите и димер системата на сцената.

- Два поста интерком активни тонколони, окомплектовани с два микрофона с копче за включване и изключване между FOH пулта и сцената.

Да бъде предвидено цялото необходимо окабеляване – мултикори, микрофонни кабели, силови кабели за захранване на музикални инструменти и т.н. Между сцената и пулта (FOH) трябва да се изгради трасе за преминаване на кабели, защитено с „кабелен протектор”.
2. ОСВЕТЛЕНИЕ:

2.1. Светлинен ефект – Moving Head Wash HMI или еквивалент – с мощност на лампата не по-малко от 1200W /лампите на устройствата да са експлоатирани не повече от 250 часа/ - 16 бр.;

2.2. Светлинен ефект - Moving Head Profile HMI или еквивалент – с мощност на лампата не по-малко от 1200W, /лампите на устройствата да са експлоатирани не повече от 250 часа/ - 26 бр.;

2.3. Светлинен ефект - Moving Head Beam HMI или еквивалент – с мощност на лампата не по-малко от 300W /лампите на устройствата да са експлоатиране не-повече от 250 часа/ - 24 бр.;

2.4. Светлинен ефект Moving Head LED RGB или еквивалент /минимум по 45W на цвят/ - 8 бр.;

2.5. Блиц ефект мощност 3000W– 6 бр.;

2.6. Метал халогенни следачи с мощност на лампата 2500W HMI – 2бр.

2.7. Френелови халогенни прожектори, окомплектовани с капаци и възможност за поставяне на филтри с мощност 2000W, 3200 К° – 12 бр. (осигуряват се от БНТ);

2.8. Профилни халогенни прожектори с мощност 750W до 1000W - 8 бр.;

2.9. Вентилатор – 2 бр.;

2.10. Хейз машина – 2 бр.;

2.11. Димерна система – трябва да бъдат предвидени димерни канали /по брой и максимална мощност на канал/ за всички устройства, които имат необходимост от регулиране;2.14. Осветителен пулт за регулиране и управление на осветлението.

Осветителен пулт с памет и ефекти – 4 link x 512 DMX адреса, окомплектован с необходимите мултикори, сплитери и аксесоари. – 2бр. /основен и backup/.2.15. Допълнителна техника и аксесоари за изграждане на системата за осветление – да се предвидят всички необходими електрозахранващи и електроразпределителни табла и кабели, управляващи контролери, кабели и DMX сплитери, както и всички аксесоари за монтаж и окачвани на осветлението.
3. СЦЕНА и КУЛИ

- Подиум – приблизителни размери минимум 15 х 12m h1,5m /h – до 2,5 за денивилация/;

- МЕТАЛНА покривна конструкция – минимални размери съобразени с размерите на сцената. Покривната конструкция и сцената трябва да са изработени от метал със сертификат, удостоверяващ пригодността им за работа на открито и при тежки климатични условия;

- Сцената трябва да е оборудвана с винили от три страни, както и покрива й да е защитена от дъжд, сняг и вятър и да има необходимите технически съоръжения за отопление /тип гъба/ 4 бр. Сертификат, който да гарантира устойчивост на вятър до 68 км/h на цялата конструкция. Да има два броя стълби за качване на изпълнителите. Покриване челото на подиума на сцената с черен плат/винил;

- Площадки от практикабли с площ 6х6м /за кранове/ - 2 бр. на височина до 1,8 м;

- Площадки от практикабли с площ 3х2м /за камери/ - 6 бр. на височина до 1,8 м.

- Кула за следачи, с височина до 3 м;

- FOH палатки 5/4 м;

- Подвижни платформи за барабани и клавир;

- Кули за осветление 3,5-4м – 6 бр.;

- Кули за Line Array – 2 бр. на височина приблизително до 14 метра;

- Кули за Line Array out-fill – 2 броя на височина приблизително до 14 метра;- Кули за Delay Line Array – 2 броя с височина приблизително до 14 метра.
4. МУЛТИМЕДИЯ

LED Видео екрани

 • LED screen 4x3 m /10mm-pix/ - общо 12 кв.м.;

 • LED screen /10mm-pix/ - общо 15 кв.м.

 • Digitizer/Scaller – 2 бр.;

 • Media server Графична станция за анимации – 2 бр. /да може да се подава видео сигнал от ПТС – SDI PAL сигнал;

 • Проектори – задна прожекция – минимум 20 000 ANSL на проектор – 2 броя + закъснителна линия;

 • Екран 4х3 метра – 1 брой – може да бъде заменен и с LED screen минимум 12 кв.м. /за гърба на FOH/.


У К А З А Н И Я

 1. ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

 2. І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА.

 3. 1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявата за обществената поръчка.

 4. 2. Не може да участва в обществената поръчка лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

 5. 2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

 6. 2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

 7. 2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

 8. 2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

 9. 2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

 10. * Изискванията по т. 2.1, 2.2 и 2.6 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно:

 11. 1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 12. 2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

 13. 3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 14. 4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

 15. 5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

 16. 6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

 17. 7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

 18. 8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;

 19. 9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

 20. 3. В обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено юридически лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 21. 4. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници.

 22. 5. В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

 23. 6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изисквания на т. 2 се прилагат и за подизпълнителите.

 24. 7. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

 25. 8. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

 26. 9. В обществената поръчка за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

 27. 10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

 28. 11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

 29. 12. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

5. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в обществената поръчка;

5.1. юридическо лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с него лица и неговите действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Забраната се отнася за пряко или косвено участие в процедурата.

5.2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в документацията;

5.3. който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;

5.4. който е свързано лице с друг участник;

5.5. за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

6. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.З абележка: Представянето на оферта за участие в настоящата обществена поръчка, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата обществена поръчка са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, етаж 2, стая 218, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявата за обществената поръчка.

3. Протокола на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпраща на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка или по факс.

Избраният от Възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.

Когато протоколът не е получен от участника по някой от начините, посочени в т.3, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Протоколът се смята за връчен от датата на публикуване на съобщението.

4. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

5. Възложителят удължава срока по за подаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти..

5.1. След изтичане и на допълнителния срока се разглеждат и оценяват получените оферти независимо от техния брой.

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

2. Документите по т. 1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

2.3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва друг начин за представяне.

3. Офертите трябва да бъдат адресирани до Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, Стопански административен блок, ет.2, стая 218 в срок до 17:00 часа на 16.08.2016 г., включително.

4. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

5. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника в обществената поръчка. Възложителят не носи отговорност и не дължи възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в обществената поръчка.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

7. Върху непрозрачната опаковка трябва да бъде отбелязана следната информация:

● Адрес на възложителя: гр. София, Българска национална телевизия, НРТЦ, бул. "Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, ет.2, стая 218;

● Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника;

● Следното означение: “За участие в обществена поръчка чрез обява с предмет: „Доставка чрез наемане на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура и мултимедия, необходима за реализацията на новогодишния концерт-спектакъл „Сцена под звездите - 2016/2017 г. на площад “Княз Александър I”

Върху непрозрачната опаковка не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

7.1. В непрозрачна опаковка се поставя оферата на участника и се прилага информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор.

8. При приемане на офертата върху непрозрачната опаковка се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

9. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

9.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

9.2. При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието.

9.3 Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.

9.4 Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

9.5. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя. В случаите, при които се подава информация до автоматизирани системи за електронна обработка, срокът изтича:

9.5.1. в 24,00 ч. на този ден – при системи, които работят без прекъсване;

9.5.2. в срок, определен от възложителя, но не по-рано от приключване на работното време, когато системата работи с прекъсване.

10. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица.

11. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията.

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника или изрично упълномощено от него лице.

12. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

13. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 120 календарни дни от крайния срок за получаването им.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в обществената поръчка.

14. Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея следва да бъдат номерирани.


Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница