Информация към обява за събиране на оферти по чл. 20, Ал. 3 От зопстраница2/3
Дата28.04.2017
Размер0.73 Mb.
1   2   3

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

В голямата запечатана непрозрачна опаковка се поставят следните документи:1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата документация, участниците в обществената поръчка трябва да представят следните документи:

1.1. Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

1.2. При участници обединения - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо, а именно: копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и:

1.2.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

1.2.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

1.2.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

1.2.4. друга информация и документи, изискани от възложителя, а именно:

1.3. Образец на Техническо предложение, съдържащо:

1.3.1 Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договора;

1.3.2. Декларация за срока на валидност на офертата;

1.3.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

1.3.4. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

1.3.5. подробна техническа спецификация на всеки един продукт, който се оферира;

1.3.6. гаранционни условия.

1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

1.5. Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, в случай на ползването на подизпълнител/и.

1.6. Декларация за неразгласяване на информация.

1.7. Декларация за свързани лица;

1.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;

1.9. Ценово предложение, ведно с Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

2. За доказване на технически и професионални способности участникът трябва да представи следните документи:

2.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмет на обявата, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

За дейности с идентичен или сходен предмет ще се считат доставки на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура.

2.2. Декларация свободен текст, че апаратурата посочена в техническата спецификация е на разположение на Възложителя при възникнала нужда за определен от него срок.Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за технически и професионални способности:

По т.2.1. Участникът следва да е изпълнил минимум три доставки с идентичен или сходен предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за дейността.

За дейности с идентичен или сходен предмет ще се считат доставки на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените доставки от всички членове в обединението.

По т.2.2. Участникът следва да представи декларация свободен текст, че апаратурата посочена в техническата спецификация е на разположение на Възложителя при възникнала нужда за определен от него срок.

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

Когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по-горе.

3. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

4. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

5. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителите не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.

6. Опис на представените документи и информация, подписан от участника.
. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Разглеждане, оценка и класиране на офертите.


      1. Осъществяване на контрол от страна на Възложителя.

Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

Отварянето на офертите ще се извърши в 12:00 часа на 17.08.2016г., в сградата на Българска национална телевизия, гр. София, ул."Сан Стефано” № 29.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения.

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото и ценовото предложение на всеки участник.

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото и ценовото предложение.

Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на посочените по-горе действия.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие посочения по-горе ред или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

3. описание на работния процес;

4. участниците в обществената поръчка;

5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;

6. класиране на участниците, когато е приложимо;

7. предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо;

8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;

9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на обществената поръчка със съответното правно основание, когато е приложимо;

10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки, ако такива са представени.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя.

Оценяването и класирането на офертите ще се извърши от комисията по критерии ”икономически най-изгодна оферта”, а критерий за възлагане е „най –ниска цена.
Приемане на работата на комисията

Протоколът на комисията се представя на възложителя за утвърждаване.

Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в протокола.

Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на обществената поръчка.

След утвърждаване на протокола от Възложителят, се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в Профила на купувача.
Възложителят прекратява обществената поръчка с мотивирано съобщение на Профила на купувача когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена обществената поръчка;

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

7. отпадне необходимостта от провеждане на обществената поръчка или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
      1. Определяне на Изпълнител по обществената поръчка

1. Възложителят ще определи за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник и ще сключи договор с него.

2. В договора ще бъдат включени задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

Техническата оферта на участника и предлаганата цена ще бъдат неразделна част от договора.3. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

3.1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;

3.2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

3.3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

3.4. предостави гаранция за изпълнение преди подписването на договора, с размер 5 на сто от стойността на договора без ДДС.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на съответния възложител, когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция и застраховка се издава в полза на този възложителя и се представя в оригинал.

В случай, че участникът представя банкова гаранция/застраховка за изпълнение на договора, нейната валидност следва да бъде най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

При избор на гаранция - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път платима по следната банкова сметка на Българска национална телевизия:

IBAN BG03BNBG96613300178901,

BIC: BNBG BGSD

Българска народна банка (БНБ) – Централно управление.

4. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

4.1. откаже да сключи договор;

4.2. не изпълни някое от условията по т. 3, или

4.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

В случаите по т.4 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на обществената поръчка.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по обществената поръчка, освен когато е допуснато предварително изпълнение. 

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

Към настоящата документация е приложен проект на договор, чиито клаузи участниците следва да приемат безусловно, за което прилагат в офертата си декларация за приемане условията на договора. Проектът на договор не се прилага в офертата.
Подизпълнители

/в случай, че е посочен подизпълнител/и/

В случай, че участниците ще използват подизпълнители, същите посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,. В този случай, те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

Възложителят изисква замяна на под­изпълнител, който не отговаря на горните условията.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

Разплащанията към подизпълнителите се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

Възложителят има право да откаже плащане към подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в обществената поръчка;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на горните условията.
VІІ. ГаранциЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Участникът, определен за Изпълнител по съответната обособена позиция следва да представи гаранция за изпълнение преди подписването на всеки конкретен договор.

1. Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя:

Банкова сметка на Българска национална телевизия:IBAN BG03BNBG96613300178901,

BIC: BNBG BGSD

Българска народна банка (БНБ) – Централно управление.

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

2. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

3. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

4. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за изпълнение.


Условия и размер на гаранцията за изпълнение.

1. Размерът на гаранцията за изпълнение е 5 /пет/ на сто от прогнозната стойност на договора без ДДС.

2. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

4. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на възложителя, когато е парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на възложителя и се представя в оригинал.

5. В случай, че участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, нейната валидност следва да бъде най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

6. Възложителят може да изиска от участниците, определени за изпълнители, и други гаранции за изпълнението на съответния договор, когато това е предвидено в нормативен акт.
Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни само когато:

1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката;

2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;

4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;

5. се налагат изменения, които не са съществени;

6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени едновременно следните условия:

а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;

б) стойността на изменението независимо от условията по буква „а“ не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

В случаите по т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.

(3) В случаите по т. 6, когато се правят няколко последователни изменения, общата им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери.

(4) В случаите по т. 2, 3 и 6, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.

Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от обществената поръчка за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в обществената поръчка;

3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на т. 4.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница