Информация към обява за събиране на оферти по чл. 20, Ал. 3 От зопстраница3/3
Дата28.04.2017
Размер0.73 Mb.
1   2   3

Други условия

1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Обявата;

б) Указания към участниците в обществената поръчка;

в) Проект на договор;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и други действащи нормативни актове, свързани с предмета на публичната покана.Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218
ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на поръчката:

Доставка чрез наемане на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура и мултимедия, необходима за реализацията на новогодишния концерт-спектакъл „Сцена под звездите - 2016/2017 г. на площад “Княз Александър I”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявена процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение изготвено съгласно утвърдената техническа спецификация на Възложителя, за сумата от ............................................................лв., формирана както следва:

Пълно описание на стоките/артикулите

Брой

Единична цена без ДДС

Обща цена без ДДС

1.

1. ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА

-

-

-

1.1

Централна озвучителна система тип “ LINE ARRAY“ с мощност не по-малко от 100 kW включваща:

- Трилентова система изградена от най-малко 24 тела, всяко с мощност минимум 2400 W;

- Централен бас, изграден като хоризонтален bass за система, състоящ се от не по-малко от 16 тела с мощност не по-малко от 2000 W;

- Out-fill трилентова система изградена от най-малко 16 тела с мощност минимум 2200 W.
1 бр.1.2

Допълнителна озвучителна система

- Най-малко две закъснителни линии, трилентов line array с мощност не по-малко от 60 kW.

- тонколони за зрителите пред сцената - най-малко 6 двулентови тела с мощност не по-малко от 500 W.


1 бр.1.3

Мониторна система

- Side-fill за сцената, две страни с мощност не по-малко от 6000 W всяка, full range честотен диапазон.

- Сценични монитори 14 броя, двулентови с минимална мощност 500 W и честотна характеристика 60 Hz- 16 kHz +/- 10 dB, осигуряващи достатъчно звуково налягане на разстояние 1 метър без изкривявания.


1 бр.1.4.

Звукосмесителен пулт за централната озвучителна система и мониторната система със следните параметри:

- Минимум 48 входни канала;

- Минимум 4 пълни параметрични филтъра на всеки канал;

- Минимум 2 динамични устройства на всеки канал;

- Минимум 16 допълнителни микса (AUX) с възможност за включване на терцов графичен еквалайзер на поне 8 от тях;

- Възможност за групиране на каналите в поне 8 групи;- Две стерео суми с възможност за включване на компресор-лимитер и терцов графичен еквалайзер на всяка от сумите.

1 бр.1.5.

Периферни устройства

-


MiniDisc Recorder/Player

2бр.


- CD Recorder/Player – 2бр.

2бр.


Устройство или компютърна система, която може да възпроизвежда различни звукови файлове от FLASH памети (USB, SD, MMC) и преносими хард-дискове.

1 брой


Звукови разделители с един вход и три изхода, като два от изходите трябва да бъдат галванично разделени за минимум 16 канала

-


Директ бокс (DI-Box) активни или пасивни

8бр.1.6.

Микрофони/монитори

-


Безжични микрофони тип хед-сет с телесен цвят и характеристика на насоченост кардиоида;

4 бр.


Безжични микрофони тип Hand-Held (за ръка) с характеристика на насоченост кардиоида;

6 бр.


Комплект микрофони за озвучаване на музикални инструменти, включително барабани.

-


Безжични стерео In Ear монитори (радио-слушалки), честотно съвместими с радиомикрофонните включващи:

Transmitter (предаватели с минимум два аналогови входа А и B) с възможност за разделянето им в минимум 2 мониторни кръга.

2 бр


Bodypack-Receiver (портативни приемници с клипс за колан)

8 бр


Стерео слушалки (по-възможност с телесен цвят);

8 бр


Необходимия брой микрофонни стойки за описаните в заданието микрофони.

-1.7.

Интерком

Четири поста жична интерком система позволяваща връзка между пулта за осветление, следачите и димер системата на сцената.- Два поста интерком активни тонколони, окомплектовани с два микрофона с копче за включване и изключване между FOH пулта и сцената.

-2.

ОСВЕТЛЕНИЕ:

-

-
2.1

Светлинен ефект – Moving Head Wash HMI или еквивалент – с мощност на лампата не по-малко от 1200W /лампите на устройствата да са експлоатирани не повече от 250 часа/

16 броя2.2

Светлинен ефект - Moving Head Profile HMI или еквивалент – с мощност на лампата не по-малко от 1200W /лампите на устройствата да са експлоатирани не повече от 250 часа/;

26 броя2.3

Светлинен ефект - Moving Head Beam HMI или еквивалент – с мощност на лампата не по-малко от 300W /лампите на устройствата да са експлоатирани не повече от 250 часа/;

24 броя2.4

Светлинен ефект Moving Head LED RGB или еквивалент /минимум по 45W на цвят/

8 броя2.5

Блиц ефект мощност 3000W

6 броя2.6

Метал халогенни следачи с мощност на лампата 2500W HMI

2броя2.7

Профилни халогенни прожектори с мощност 750W до 1000W

8 броя2.8

Вентилатор

2 броя2.9

Хейз машина

2 броя2.10

Димерна система – трябва да бъдат предвидени димерни канали /по брой и максимална мощност на канал/ за всички устройства, които имат необходимост от регулиране;

1 брой2.11

Осветителен пулт за регулиране и управление на осветлението.

1 брой2.12

Осветителен пулт с памет и ефекти – 4 link x 512 DMX адреса, окомплектован с необходимите мултикори, сплитери и аксесоари.

2броя /основен и backup/.2.13

Допълнителна техника и аксесоари за изграждане на системата за осветление

-3.

СЦЕНА и КУЛИ

-

-

-

3.1

Подиум – приблизителни размери минимум 15 х 12m h1,5m /h – до 2,5 за денивилация/

1 брой3.2

Метална покривна конструкция – минимални размери съобразени с размерите на сцената. Покривната конструкция и сцената трябва да са изработени от метал със сертификат, удостоверяващ пригодността им за работа на открито и при тежки климатични условия. Сцената трябва да е оборудвана с винили от три страни, както и покрива й да е защитена от дъжд, сняг и вятър и да има необходимите технически съоръжения за отопление /тип гъба/ 4 бр. Сертификат, който да гарантира устойчивост на вятър до 68 км/h на цялата конструкция. Да има два броя стълби за качване на изпълнителите. Покриване челото на подиума на сцената с черен плат/винил

1 брой3.3

Площадки от практикабли с площ 6х6м /за кранове/ на височина до 1,8 м;

2 броя3.4

Площадки от практикабли с площ 3х2м /за камери/ на височина до 1,8 м.

6 броя3.5

Кула за следачи, с височина до 3 м;


1 брой3.6

FOH палатки 5/4 м;


1 брой3.7

Подвижни платформи за барабани и клавир

1 брой3.8

Кули за осветление 3,5-4м

6 броя3.9

Кули за Line Array на височина приблизително до 14 метра

2 броя3.10

Кули за Line Array out-fill на височина приблизително до 14 метра;

2 броя3.11

Кули за Delay Line Array с височина приблизително до 14 метра.

2 броя4.

МУЛТИМЕДИЯ

--

-

-

4.1

LED screen 4x3 m /10mm-pix/ - общо 12 кв.м

1 брой4.2

LED screen /10mm-pix/ - общо 15 кв.м

1 брой4.3

Digitizer/Scaller

2 броя4.4

Media server Графична станция за анимации.

2 броя4.5

Проектори – задна прожекция – минимум 20 000 ANSL на проектор;

2 броя + закъснителна линия4.6

Екран 4х3 метра – може да бъде заменен и с LED screen минимум 12 кв.м. /за гърба на FOH/

1 брой5.

Екип и транспорт

за пет дни – строеж 3 дни /монтаж и демонтаж/ + 2 дни тракт


Обща цена БЕЗ ддс

-

-Обща цена с ддс

-

-
Забележка: В цената са включени всички разходи за изпълнението на поръчката, включително разходи за транспорт и монтаж, демонтаж, обслужващ персонал и други.

Начин на плащане – съгласно проекта на договор.

До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Приложение: Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.
Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наемане на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура и мултимедия, необходима за реализацията на новогодишния концерт-спектакъл „Сцена под звездите - 2016/2017 г. на площад “Княз Александър I, предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата спецификация, както следва:

1. Заявявам, че разполагаме с апаратурата, която е изискана в техническата спецификация е на разположение на възложителя през целия период на договора.

2. Заявявам, че разполагаме с ниобходимият екип за осигуряване на събитието, който ще е на разположение на възложителя през целия период на договора.

3. Заявявам, че в „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя”, което е неразделна част от настоящето техническо предложение сме посочили цялото оборудване, с което разполагаме и считаме, че покрива изискванията на Възложителя.

4. Лице за контакт: ........................................................................................, тел. ......................, факс:..........................., е-майл: .........................Във връзка с доставката заявявам, че:

1. Запознати сме и приемаме да изпълняваме всички изисквания отразени в документацията на настоящата процедура.

2. Заявявам, че приемам техническата спецификация на Възложителят и в случай, че бъда избран за изпълнител, ще го спазвам и изпълнявам в цялост.

3. Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към за срок от 120 календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

Приложения:


 1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя;

 2. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП свободен текст, по преценка на участника;

 3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

 4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

 5. Декларация за срока на валидност на офертата;Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1- 5 и 7 от ЗОП

Долуподписаният/те:

1. .......................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:..................................., л.к., №…………………….., издаден от.....……………………., на ............................., постоянен адрес:.............................................................. в качеството на.................................................................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 8 от ЗОП)

на ....................................................................................................................................

(наименование на участника)

2. .......................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:..................................., л.к., №…………………….., издаден от.....……………………., на ............................., постоянен адрес:.............................................................. в качеството на.................................................................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 8 от ЗОП)

на ....................................................................................................................................

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ:
1.Не съм/ не сме осъден/и с влязла в сила присъда или реабилитиран/и съм/сме, за:

а) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

б) за престъпление, аналогично на тези по б. „а”, в друга държава членка или трета страна;

2. Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представляваното от мен дружество, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която сме установе ни, или е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.


Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
.......................... ДЕКЛАРАТОР/И: ........................... /Име и подпис/

...........................

/Име и подпис/

Забележка: Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
 1. Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният………………………………………....................................................., / име, презиме, фамилия /

с адрес: гр......................................................................................................................., л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на ................................…………………….. ЕТ/ представляващ/ управител /член на управителен орган/ друго/ на ........................................................................................


 1. Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :

Няма да разгласявам и няма да допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като информация от Възложителя по повод участието в настоящата обществена поръчка.


Дата:.......................... ДЕКЛАРАТОР: ...........................

/подпис/

гр. .....................

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , в качеството ми на ________________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) – участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наемане на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура и мултимедия, необходима за реализацията на новогодишния концерт-спектакъл „Сцена под звездите - 2016/2017 г. на площад “Княз Александър I

Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите му.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният /-ната ............................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................., л.к., №…………………….., издаден от ......……………., на ................................, постоянен адрес:.....................................................................

в качеството на...............................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

на ....................................................................................................................................

(наименование на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наемане на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура и мултимедия, необходима за реализацията на новогодишния концерт-спектакъл „Сцена под звездите - 2016/2017 г. на площад “Княз Александър I
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано предприятие по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в обществената поръчка.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор:

(дата на подписване) (подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната ............................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................., л.к., №…………………….., издаден от ......……………., на ................................, постоянен адрес:.....................................................................

в качеството на...............................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

на ....................................................................................................................................

(наименование на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наемане на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура и мултимедия, необходима за реализацията на новогодишния концерт-спектакъл „Сцена под звездите - 2016/2017 г. на площад “Княз Александър I

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на предоставената оферта е в размер на .......... календарни дни.


г. Декларатор:

(дата на подписване) (подпис и печат)
С П И С Ъ К – Д Е К Л А Р А Ц И Я

на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обявата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, изпълнени през последните три години, от датата на подаване на офертата
Долуподписаният/ата ........................................................................................

(трите имена)

ЕГН..................., л.к. №...................., издадена на .............. от..............., адрес:....................., в качеството си на ..........................., в/на .................................................., ЕИК........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в обява с предмет: „Доставка чрез наемане на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура и мултимедия, необходима за реализацията на новогодишния концерт-спектакъл „Сцена под звездите - 2016/2017 г. на площад “Княз Александър I


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен ЕТ/дружество.......................................................... .................................................................................. (посочете фирмата на участника), e изпълнило доставки, които са идентични или сходни с предмета на обявата през последните три години, както следва:


Година

Описание на предмета на доставката

Възложител, адрес и тел.

Период на изпълнение на доставката

от ….........

до ….........

Място на изпълнение

%- но участие на участника

Стойност на участието на дружеството

/лева/

20.... г.1.


Всичко за 20.... г.
20....г.2.


Всичко за 20.... г.
20.... г.3.


Всичко за 20... г.


Общо за периода
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложение: Доказателство за извършените доставки.
Дата: Подпис и печат: ………………………...

/име, длъжност/
ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Долуподписаният(-ната) ___________________________________________

с лична карта № _____________________, издадена на ________________ от ____________________, с ЕГН _____________________, с постоянен адрес: _______________________________________________ в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган) на _____________________________ (посочете правноорганизационната форма на участника/подизпълнителя), ЕИК __________________ със седалище и адрес на управление:_____________________________________________- Участник в обява с предмет: „Доставка чрез наемане на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура и мултимедия, необходима за реализацията на новогодишния концерт-спектакъл „Сцена под звездите - 2016/2017 г. на площад “Княз Александър I


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Представляваният от мен участник не е дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2.Представляваният от мен участник не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3.Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

4. Представляванот от мен дружество, попада в изключенията на чл. 4, т. ...... от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Точка 4 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юридикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

..................................... г. Декларатор: ..............................(дата на подписване) (подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП


Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от ,

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате

Д Е К Л А Р И Р А М:
Че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. .....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:...............................................................................

...........................................гражданство:.......................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................

2.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:...............................................................................

...........................................гражданство:.......................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от ,

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от (посочете наименованието на Възложителя) следната поръчка: „Доставка чрез наемане на осветителна, озвучителна, покривна и конструкционна апаратура и мултимедия, необходима за реализацията на новогодишния концерт-спектакъл „Сцена под звездите - 2016/2017 г. на площад “Княз Александър I
Д Е К Л А Р И Р А М:
Че паричните средства, предмет на посочената операция (сделка)..................................... .в размер на ............................................... имат следния произход.........................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване)Проект!

Д О Г О В О Р

№................./.............2016г.Днес ........................ между:

 1. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Сан Стефано" № 29, с БУЛСТАТ 000672350, IBAN сметка: BG12 BNBG 9661 3100 1789 01, BIC код: BNBG BGSD в Българска народна банка - Централно управление, представлявана от Вяра Анкова - Генерален директор, Маргарита Николова - Финансов директор, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. ................................................................, със седалище и адрес на управление: гр. ....................., ж.к./ул. ..............................................................., бл. ....., вх. ..., ет. ..., ап. ..., ЕИК .................................., с ДДС № BG..............................., представлявано от ............................................................................. - ............................, наричано по-натък в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл.194 от Закона за обществените поръчки и Протокол № …./….......…2016г., се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ

Чл.1./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за временно и възмездно ползване технически съоръжения и оборудване, наричани по нататък за краткост „съоръженията”, необходими за реализация на публично събитие и неговото телевизионно заснемане, организирано и продуцирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно новогодишен концерт „Сцена под звездите” на пл. „Княз Александър І“, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати, уговореното в настоящия договор възнаграждение.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съоръженията по предходната алинея така, както са конкретизирани по отношение на техните количествени, и качествени характеристики в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1, и представено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническо предложение - Приложение № 2, като осигури непрекъснатата им и безпрепятствена работа чрез компетентен технически екип.

ІI. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ........... /............................................/ лева без включен ДДС., съгласно ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -- Приложение № 3.

/2/. Цената по предходната алинея, посочена в офертата, включва доставката, монтирането и демонтирането на съоръженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, тяхното ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и други допълнителни разходи /транспортни разходи, разходи за технически екип и др.п./, свързани с изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с настоящия договор задължения.

/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената по ал.1, в пълен размер, в срок от 20 /двадесет/ работни дни от подписване, без възражения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на констативен протокол, предвиден в чл.8 от договора, и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изпълнил задължението по чл.4, т.9.

/4/. При условията на предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати сумата по чл.2. ал.1 чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: .................................

IBAN: BG ..................................

BIC: .......

/5/. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на настоящия договор.

/6/. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Разплащанията към подизпълнителите се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.3. Срокът на действие на настоящия договор е от датата на подписването му до 31.01.2017 г.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. да осигури и гарантира качествената и безотказна работа на предоставените съоръжения /озвучаване, осветление, сцена и мултимедия/ по време на провеждане на репетициите и на публичното събитие, организирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 2. да предостави съоръженията в количествените и качествени параметри, съгласно представената от него и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта;

 3. да транспортира съоръженията до мястото на провеждане на публичните събития в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ час на предходния ден преди датата на събитието и обратно след приключване на неговото заснемане, като разходите за транспорт са за негова сметка;

 4. да осигури компетентен технически екип на място по време на провеждането на репетициите и на събитието, който да осигури техническото обслужване при монтаж, демонтаж и експлоатация на съоръженията;

 5. да изпълнява изискванията на режисьора и тонрежисьора по отношение качеството на подавания звук и осветление;

 6. в комплектацията на звуковото и видеооборудване да включи необходимите звуково и видео разделителни усилватели и брумкомпенсатори, за обезпечаване на връзката с техническите съоръжения на БНТ;

 7. в случай на повреда да замени част от договорените съоръжения в най-кратки срокове, така че да не бъде възпрепятствано провеждането на събитието, като тя трябва да отговоря на количествените и качествени показатели на първоначално уговорената такава;

 8. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекта на сцената, така че да съответства с проекта за нейната дакоризация;

 9. да издаде съответна фактура в 3-дневен срок, от датата на подписване на констативен протокол по чл.8 за плащане на цената по чл.2, ал.1 на договора.

 10. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на обслужващата го банка, банкова сметка, както и за други обстоятелства, свързани с неговото правно положение, в 3-дневен срок от тяхното настъпване.

 11. да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

 1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цената по чл.2, ал.1, в срок от 20-десет работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл.8 от този договор.

 2. на достъп в мястото и помещенията, където се провеждат репетициите и събитието, организирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за срока на договора.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 1. да извършва текуща проверка относно изпълнението на задълженията по договора, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 2. В случаите, когато представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.4, т.5 от настоящият договор констатират неизпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, тези представители могат да дават задължителни указания /устни и/или писмени/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за незабавно изпълнение на съответното задължение.

/2/ Когато задължителните указания по предходната алинея не бъдат изпълнени незабавно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имат право да изготвят протокол за установяване на неизпълнението, надлежно подписан от двете страни по договора.

/3/ Констатациите в протокола, изготвен от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и надлежно подписан от страните по договора, представлява доказателство за посочените в него обстоятелства и има силата на документ, произхождащ от името и на двете страни по договора.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

 1. да осигури свободно място за разполагане на съоръженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на мястото и в помещенията на провеждане на събитието не по-късно от определения час на предходния ден преди датата на провеждането му;

 2. да осигури необходимото ел. захранване за съоръженията;

 3. да осигури безпрепятствен достъп на транспортните средства и техническия екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на монтажа, провеждането на събитието и демонтажа на съоръженията;

 4. да предостави и съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проект за декорацията на сцената;

 5. да определи свой представител, който да осъществява оперативна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 6. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл.2, ал.1, в сроковете и при условията, съгласно настоящия договор.


VI. КОНСТАТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.8./1/. За приемане изпълнението по настоящия договор страните подписват констативен протокол чрез упълномощени свои представители относно това, дали изпълнението на възложените дейности е прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки, качествено и в срок.

/2/ Упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за подписването на констативните протоколи са: Директорът на Дирекция „Телевизионно производство” в БНТ и режисьорът на събитието.

/3/ Упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписването на констативните протоколи са: ......................................................

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРАЧл.9. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи гаранция за изпълнение - парична сума, в размер на 5 % от цената по договора без ДДС или да предаде банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до един месец от датата на изтичане срока за извършване на възложените дейности или застраховка.

Чл.10./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по банковата гаранция по чл.9/застраховката, в случаите на прекратяване на договора, при условията на чл.12, т.2 от него.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията по чл.9, в 15- дневен срок от прекратяване на договора, при условията на чл.12, т.1 от него.
VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл.11./1/. При некачествено /лошо/ изпълнение на услугите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатирано с протокол, изготвен по реда на реда на чл.8, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 10 % от цената на настоящия договор, за всеки отделен случай на недостатъци в изпълнението.

/2/. При пълно неизпълнение на услугите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатирано с протокол, изготвен по реда на чл.8, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 100 % от цената на настоящия договор.

/3/. При забава на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на в размер на 50 % от цената на настоящия договор.

/4/. Уговорените в настоящия договор неустойки не препятстват правото на всяка от страните да търси обезщетение и за по-големи вреди по общия ред.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл.12. Действието на договора се прекратява:

1. с неговото изпълнение;

2. предсрочно – като бъде развален едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие за прекратяване, в случай на пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. Страните приемат, че пълно неизпълнение ще е налице, в случаи на забава в изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 6 /шест/ часа, считано от датата на изтичане на срока, определен по реда на чл.4, т.3 от този договор.

Х.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА


Чл. 14. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.
ІX.ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.15. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления по между си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл.16. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото подписване.

Чл.17. Изменение на клаузите по настоящият договор могат да бъдат извършвани само в случаите по ЗОП.

Чл.18.. Споровете между страните се решават с писмено споразумение, а при непостигане на съгласие, се предявяват пред съответния съд по реда на ГПК.

Чл.19.. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство

Чл.20. Неразделна част от настоящия договор са техническа спецификация – Приложение № 1, техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- Приложение № 2, Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 и Приемо-предавателен протокол след неговото подписване.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

ВЯРА АНКОВА

_____________________

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

МАРГАРИТА НИКОЛОВА

_____________________

Съгласували:

Главен юрисконсулт: Кремена Кадиева

Началник отдел „ОП”: Асен Илиев

 • *Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница