Информация по Приложение №11Дата21.12.2017
Размер123.26 Kb.
Информация по Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Приета с Решение № 02-Н на Комисията за финансов надзор от 17.09.2003 г., обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.12.2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 7.02.2006 г., бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 82 от 12.10.2007 г.Информация относно публичното дружество

 1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал,която съставлява всеки отделен клас.

“Неохим” АД – Димитровград е публично дружество с капитал 2 654 358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) лева.

Капиталът на дружеството е разделен на 6 254 358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

Всички акции на дружеството се търгуват на “Българска фондова борса – София” АД – неофициален пазар.


Справка за структурата на капитала към 31.12.2008г.


по ред

БУЛСТАТ

ИМЕ

Бр.акции

%

1

200355633

ЕКО ТЕХ АД

727861

27.42

2

126180065

ЕВРО ФЕРТ АД

632423

23.83

3

1800013

KARIFERT INTERNATIONAL OFFSHORE"S.A.L

455540

17.16

4

930

AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT

203925

7.68

5

836144932

"НЕОХИМ" АД

68394

2.58

6

130037429

ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД

51739

1.95

7

130477706

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ”

37447

1.41

8

130490664

ЛУКОЙЛ ГАРАНТ - БЪЛГАРИЯ УПФ

35100

1.32Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.
 1. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми ценни книжа и се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ удостоверяващ правата върху тези акции.

В устава на дружеството няма записани ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, като ограничения за притежаването им.


 1. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.


Справка за акционери с 5% или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството


по ред

БУЛСТАТ

ИМЕ

Бр.акции

%

1

200355633

ЕКО ТЕХ АД

727861

27.42

2

126180065

ЕВРО ФЕРТ АД

632423

23.83

3

1800013

KARIFERT INTERNATIONAL OFFSHORE"S.A.L

455540

17.16

4

930

AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT

203925

7.68


Данни за акционерите:
Наименование: “ЕКО ТЕХ” АД

Седалище: гр. Димитровград

Адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска" № 3.
Наименование: “ЕВРО ФЕРТ” АД

Седалище: гр. Димитровград

Адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска" № 3.
Наименование: “KARIFERT INTERNATIONAL OFFSHORE"S.A.L

Седалище: гр. Бейрут, Ливан

Адрес на управление: LIVAN,BEIRUT-BURJ ABI HAIDAR-IBN KHALDOWN
Наименование: AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT

Седалище: гр. VADUZ

Адрес на управление: PFLUGSTRASSE 10,P.O.BOX 1623,9490 VADUZ


 1. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.
 1. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от “Централен депозитар” АД към тази дата.

Акционерите вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители се извършва в деня на събранието.

Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да бъде изрично, нотариално заверено, с минималното съдържание, определено с наредба.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството, следва да уведоми дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

Списъка се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
 1. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.


 1. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите.
 1. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и изменянето и допълването на устава на дружеството се осъществява от Общото събрание на акционерите.

 1. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.Дружеството не е емитирало нови акции.


На Общо събрание на акционерите на “НЕОХИМ” АД, проведено на 06.06.2008г. бе взето решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството или до 79 630 (седемдесет и девет хиляди шестстотин и тридесет) акции;

 2. Срок на извършване на изкупуването (в това число и заплащане на изкупените акции) – до 180 календарни дни, считано от деня, следващ датата на оповестяване по реда на чл.111, ал.6 от ЗППЦК. В случай на изчерпване на количеството по т.1 процедурата по обратно изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции, фиксиран в т.1, Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да удължи срока с нови 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение.

 3. Обратното изкупуване се извършва при минимална цена 60,00 лв. (шестдесет лева) за една акция и максимална цена 95 лв. (деветдесет и пет лева) за една акция;

 4. Съветът на директорите да извърши обратното изкупуване чрез системата за борсова търговия или подаване на заявления до инвестиционен посредник и последваща регистрация на борсата – по усмотрение на Съвета на директорите с оглед защита на интересите на дружеството и неговите акционери;

 5. Овластява Съвета на директорите да извърши цялата процедура по обратното изкупуване чрез оторизиран инвестиционен посредник;

 6. Възлага на Съвета на директорите, чрез изпълнителните директори, да извърши всички необходими, съобразно действащото законодателство, правни и фактически действия в изпълнение на решението на Общото събрание, в т.ч.:

  1. Да обнародва решението по реда на чл. 187б, ал.2 от ТЗ;

  2. Да овласти по надлежния ред лицензиран инвестиционен посредник, който при спазване на закона и зададените от Съвета на директорите параметри, да осъществи обратното изкупуване и да изпълни съответните процедури с фондовата борса и Централния депозитар.

Съгласно чл.15 от Устава, Общото събрание на акционерите:Чл. 15/1/ Общото събрание на акционерите:

1.Изменя и допълва Устава на дружеството;

2. Увеличава и намалява капитала;

3. Преобразува и прекратява дружеството;

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им и размера на гаранциата за управление ;

5. Назначава и освобождава регистриран одитор, съответно специализирано одиторско предприятие;

6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, съответно специализирано одиторско предприятие и разпределението на печалбата на дружеството;

7. Решава издаването на облигации;

8. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение дълготрайни активи или в резултат на които възникват задължения или вземания на дружеството към едно лице, към свързани лица или към заинтересувани лица на стойност над праговете, определени в чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

11.Решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от закона./2/ Решенията на Общото събрание по т. Т. 1-3 на предходната алинея, се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решенията по т.10 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство ¾ от представения капитал. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията по чл. 231, ал. 3 на Търговския закон влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


Чл. 16 /1/ Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на СД имат право на възнаграждение, определено от Общото събрание.

Чл.16а /1/ Съветът на директорите се избира за срок от три години.Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите. Когато освобождаването не е в резултат на виновно поведение на членове на Съвета на същите се заплаща обезщетение, в размер на възнаграждението им за периода до изтичане на срока, за който са избрани./2/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 до 9 / от три до девет / члена.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/4/За членове на Съвета на директорите не могат да бъдет избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система. Кандидатите доказват липсата на тези обстоятелства със свидетелство за съдимост.

/5/Най – малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими членове по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. Кандидатите доказват тези обстоятелства с декларация.

/6/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание.

/7/Членовете на Съвета на директорите в 7 – дневен срок от избирането им внасят в полза на дружеството парична гаранция за управлението си в размер, определен от общото събрание, но не по – малко от 3 – месечното им брутно възнаграждение.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
Чл. 17/1/ Съветът на директорите:

1.Приема правила за работата си;

изм. 2.Приема и предлага за одобряване от общото събрание на годишния финансов отчет и разпределението на печалбата;

3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание;

4. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на ка­пи­та­ла;

5. Избира и освобождава изпълнителните чле­но­ве от състава си;

6. Избира между членовете си Председател и Зам. председател;

7. Приема организационно-управленска структура и вътрешни правила на дружеството;

8. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в търговски или граждански дружества в страната и чужбина;

9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на ли­цен­зи;

10. Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица при спазване на ограничението по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК;

11. Взема решение за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни активи на дружеството при спазване на ограничението по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

12.Предварително одобрява сделките на дружеството с участие на заинтересовани лица, които са извън ограничението на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
/2/ Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично, или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

/3/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Решенията по т. 12 на ал.1 се вземат без участието на заинтересованите членове на съвета на директорите.

/4/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/5/ Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление и представителство на изпълнителните членове.

/6/ Решенията по чл. 236, ал. 1 от Търговския закон се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите. 1. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството не е осъществявало търгово предлагане.


11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане.
Не са известни такива споразумения между дружеството и съвета на директорите.

ДИРЕКТОР ВИ:

/Ал.Ганев/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница