Информация за правилата, при които българските граждани могат да ползват медицинска помощДата02.07.2017
Размер109.34 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛАТА, ПРИ КОИТО БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Ако изпаднете в беда и се нуждаете от спешна медицинска помощ позвънете на безплатен телефонен номер 150 или на единната  европейска линия за спешни повиквания 112. Може да се обадите на 112 при всички аварийни ситуации. Може да се свържете дори и при изчерпан кредит или ако сте извън обхвата на вашата мобилна мрежа.

Република България осигурява спешна медицинската помощ на всички лица, намиращи се на нейната територия без значение на тяхното гражданство, адрес и здравноосигурителен статус.

Следва да знаете, че обект на спешна медицинска помощ са всички състояния, при които следва е налице риск за настъпване на:

1. смърт;

2. тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи;

3. усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода.

Ако се намирате в такова състояние, освен на тел.150 и тел.112, можете да потърсите помощ на място в най-близкият филиал на Център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение. Там ще Ви бъде оказана спешна медицинска помощ и ако здравословното Ви състояние налага, ще бъдете транспортиран със специализиран медицински транспорт до подходящо болнично лечебно заведение.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТОЯНИЯ, КОИТО НЕ СА СПЕШНИ:

Ако Вие сте здравноосигурен български гражданин, трябва да знаете, че:

Всеки здравноосигурен български гражданин, има право на:

• достъпна и качествена здравна помощ;

• информация за здравословното Ви състояние и методите на лечение;

• първична извънболнична медицинска помощ;

• специализирана извънболнична медицинска помощ;

• медико-диагностични изследвания;

• високоспециализирани медицински дейности;

• дентална помощ;

• болнична помощ;

• лекарства за домашно лечение;Като пациент имате право на информирано съгласие:

Всяка медицинска и дентална дейност, свързана с Вашето лечение, се осъществява след изразено от Вас информирано съгласие. Информирано съгласие е своевременното предоставяне на медицинска информация в подходяща форма и обем, което дава възможност за избор на лечение. За получаването на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител за:

• диагнозата и характера на заболяването;


 • целите, начина и различните възможности на лечението, очакваните резултати и прогнозата;

 • рисковете, свързани с предлаганото лечение, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;

 • вероятността от благоприятно повлияване или риска за здравето при прилагане на други методи на лечение, както и при отказ от лечение.

 • повишения риск за живота и здравето при хирургични операции, упойки и при други сложни медицински манипулации (тези случаи информираното съгласие е в писмена форма.)
  В случаите, когато е налице отказ на родителя, настойника или попечителя и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

Достъпът до медицинска помощ се осъществява чрез Вашият личен лекар

Към личния си лекар се обръщате винаги, когато имате здравословен проблем и се нуждаете от консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства. От него получавате личната си здравноосигурителна книжка, която следва да носите винаги със себе си.Ако пребивавате в друго населено място за срок до един месец (например във връзка с почивка, екскурзия, служебна командировка или др.) и трябва да получите медицинска помощ, може да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар, за съдействие. Необходимо е да му представите здравно осигурителната си книжка

Информация за регистрираните общопрактикуващи лекари в гр. Пловдив, сключили договор с НЗОК можете да намерите на рецепцията на хотела, в който сте отседнали и на интернет адрес riokozpd.com(РЗИ поддържа актуална информация на ел.си страница!!!)

Ако предвиждате да пребивавате в друго населено място за срок по-дълъг от един до пет месеца, трябва да направите временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта трябва да закупите от книжарница за медицинска документация регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще Ви обслужва за периода на пребиваването ми на новото място. При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният избор на общопрактикуващ лекар.

Ако имате здравословен проблем

Посещавате съответния общопрактикуващият лекар. Той Ви преглежда и Ви назначава лечение.


В лекарския кабинет е изложена информация кои категории граждани са освободени от потребителска такса при получаване на медицински и дентални услуги. Ако не попадате в изброените категории, заплащате потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната.

Трябва да Ви се направят изследвания

Лекарят Ви изпраща с направление за медико-диагностични изследвания в лаборатория. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

В лабораторията заплащате такса за вземане на биологичен материал.

Нуждаете се от консултация при лекар специалист Общопрактикуващият лекар Ви изпраща с талон-направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му.

Лекарят специалист Ви преглежда, и ако се нуждаете от допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той Ви назначава лечение. Срокът за извършване на вторичен преглед от изпълнител на СИМП е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.

За всяко посещение при лекаря заплащате потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.

Трябва да се лекувате вкъщи

Лекуващият лекар/лекар по дентална медицина назначава лечение. Той Ви издава болничен лист за срок до 14 дни без прекъсване, но за не повече от 40 дни (с прекъсване) в рамките на една календарна година - за едно или повече заболявания.

Ако състоянието Ви налага, след изтичането на този срок можете да бъде насочен към ЛКК.

За домашното Ви лечение са необходими лекарства

Лекарят Ви информира кои лекарствени средства се заплащат изцяло или частично от НЗОК. Предписва Ви лекарствата на рецепта-бланка на НЗОК и Вие ги получавате от аптека, която е сключила договор с касата. Ако здравната каса не поема изцяло цената на предписаните лекарства, доплащате нужната сума.

Ако лекарствата за Вашето лечение не се заплащат от НЗОК, лекарят издава обикновена рецепта и Вие може да ги закупите от всяка аптека.

Нуждаете се от дентално лечение

Можете да посетите всеки лекар по дентална медицина, сключил договор със здравната каса. На видно място в кабинета му трябва да бъде обявен списък с дейности, които са изцяло или частично заплатени от здравната каса.

Трябва да представите на лекаря по дентална медицина личната си здравноосигурителна книжка, в която той вписва какви лечебни дейности от договорените със здравната каса Ви е извършил. Ако тези дейности не са заплатени изцяло от НЗОК, доплащате необходимата сума.

За всяко посещение при лекаря по дентална медицина заплащате потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.Нуждаете се от консултация или лечение при специалист по дентална медицина

Лекарят по дентална медицина Ви изпраща с талон-направление при специалист. Той Ви консултира и провежда лечението, за което доплащате или заплащате изцяло. Ако се окаже, че трябва да се лекувате или да бъдете опериран в болница, специалистът (или общопрактикуващият лекар по дентална медицина) Ви издава талон-направление за болнично лечение.Трябва да постъпите за лечение в болница

Общопрактикуващият лекар или специалистът Ви изпращат с талон-направление към избрана от Вас болница, която е сключила с РЗОК договор за лечение на съответното заболяване по клинична пътека. Направлението е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата.

При постъпването в лечебното заведение лекарят Ви преглежда, обяснява диагнозата и обсъжда с Вас начина на лечението, както и рисковете, свързани с него.

НЗОК заплаща изцяло лечението Ви по клинична пътека, заедно с лекарствата и консумативите, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека.

За всеки ден болнично лечение заплащате само потребителска такса в размер на 2% от минималната работна заплата. Ако се налага да се лекувате в болница повече от 10 дни за една година, не заплащате потребителска такса за престоя си след десетия ден.

Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа след изписването ми от болничното заведение.Нарушени са Вашите права на здравноосигурено лице

При нарушаване на права на задължително здравноосигурените лица, свързани с оказана медицинска и дентална помощ от лекари, лекари по дентална медицина или от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, гражданите имат право да подават писмени жалби до директора на съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – София 1407, ул. „Кричим” № 1.За информация и консултации здравноосигурените граждани могат:

- да посетят приемните на РЗОК - Пловдив на адрес гр. Пловдив, ул. ''Христо Чернопеев'' 14, п.к. 4003 тел. 032/ 60-30-60

- да се обадят в Здравно-информационния център на НЗОК на тел.: 0800 14 800.
Извън този ред, или в случай че Вашите здравноосигурителни права са прекъснати Вие можете да се обърнете за оказване на медицинска помощ към всички лечебни заведения, регистрирани в съответствие с българското законодателство, като заплатите стойността на предоставените Ви медицински услуги по определен от лечебното заведение ценоразпис. Информация за регистрираните лечебни заведения на територията на област Монтана може да намерите на рецепцията на хотела и на интернет адрес на РЗИ – Монтана.

Жалби, свързани с медицинското обслужване и правата на пациентите можете да подавате в:

Регионална здравна инспекция –Пловдив,

Адрес гр. Пловдив, ул. Перущица № 1,

e-mail:rzipd@plov.net
Телефон за контакти: (032) 649 000
Изпълнителна агенция «Медицински одит» на адрес:

Адрес: бул. "Георги Софийски" №3, София 1606

Телефон:  (02) 8050433, 8050435, 8050465

е-mail: delovodstvo@eama.bg

INFORMATION ABOUT RULES GOVERNING THE ACCESS TO MEDICAL ASSISTANCE FOR CITIZENS OF EUROPEAN UNION MEMBER STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND SWITZERLAND
IN A MEDICAL EMERGENCY
If you find yourself in a situation where you need emergency medical assistance, please dial the toll-free number 150 or the single EU emergency line 112. You can call 112 in all sorts of accidents and emergencies. You can reach this number even if you have no credit on your phone credit or you are outside the coverage of your mobile network. 112 operators speak foreign languages.

The Republic of Bulgaria provides emergency care to everyone on the country's territory regardless of their nationality, address or health insurance status.

You should know that emergency medical care is provided in case of conditions creating a risk of:

1. death;

2. grave or irreversible morphological and functional impairment of vital organs and systems;

3. complications with pregnant women endangering the life of the mother or fetus.

If you find yourself in such a situation, in addition to dialing 150 or 112, you can also seek assistance in the nearest Emergency Healthcare Services Centre or another healthcare establishment. There, you will be given emergency healthcare and if your condition so requires, you will be transported in a specialised medical vehicle to the properly equipped hospital.
WHERE MEDICAL ASSISTANCE IS NEEDED FOR DISEASES AND CONDITIONS WHICH ARE NOT A MEDICAL EMERGENCY:
If you are health-insured in a European Union Member State, the European Economic Area and Switzerland

From the day of Bulgaria's full membership in the European Union (1 January 2007), under the directly applicable EU legislation valid for all Member States in the field of social security (including health insurance), the citizens of European Union Member States are guaranteed equal treatment to that provided for national citizens.Be advised that:

 • For any citizen of an EU Member State/EEA/Switzerland in need of emergency and immediate medical services (i.e. any medical care, which depending on the individual's health condition and duration of stay cannot be postponed pending his/her planned return to his/her country of residence), the provisions of the Bulgarian health insurance legislation apply.

 • Pursuant to Decision № S3 of the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems, health care includes compensation payments provided in connection with chronic or existing conditions, as well as in connection with pregnancy and childbirth. To receive such health care, it is sufficient to provide a valid EHIC.

 • Any essential medical treatment which is only provided in specialized medical wards and/or may only be provided by specialised personnel and/or using special equipment, is generally subject to prior agreement between the health insured individual and the ward providing such treatment so it can be guaranteed that the treatment will be accessible during the stay of the health insured individual in a Member State other than the competent Member State or the Member State of residence. The types of treatment meeting these criteria include:

  • haemodialysis

  • oxygen therapy

  • specialised treatment of asthma

  • echocardiography in the event of chronic autoimmune diseases

  • chemotherapy

 • Public health insurance in the Republic of Bulgaria is provided by a single health-insurance fund – the National Health Insurance Fund (NHIF). It is a public institution in charge of mandatory health insurance in the country and has 28 divisions in regional centres, called Regional Health Insurance Funds (RHIFs).

 • If a citizen of a EU/EAA Member State/Switzerland wishes to benefit from the entitlements of mandatory health insurance, he/she should only deal with healthcare establishments working on contract with the National Health Insurance Fund.

 • Citizens of EU/EEA Member State/Switzerland are not required to pay for health services provided from the NHIF and Ministry of Health package, with the exception of the user fee normally paid by Bulgarian insured citizens. In case of hospital treatment where additional payments are made by Bulgarian citizens for expensive medicines or other consumables, citizens of EU/EEA/Switzerland pay the same price as that for Bulgarian health-insured citizens.

 • When visiting a doctor, in cases in case of temporary residence (short-term stay) in Bulgaria, you should provide the doctor with proof of entitlement to in-kind compensation (i.e. right to medical assistance from the range of mandatory health insurance (NHIF) and medical assistance financed from the national budget (Ministry of Health). Such proof is a valid European Health Insurance Card (EHIC) or a certificate temporarily replacing the EHIC (hardcopy). These documents will serve as proof that you are entitled to medical assistance at the expense of your own national health insurer.

 • If you are not in a position to produce any of the above two documents, you are not stripped of the right to medical assistance. In this case, however, the healthcare facility providing you with health care, will request the EHIC certificate from your competent health insurer – with your personal mediation or mediation from the contact institutions for Bulgaria - NHIF/RHIF, to ensure that, at the time you received emergency care, you were indeed health- insured and your Health Insurance Fund will cover the cost for any urgent/immediate health care provided to you.

 • If your condition renders waiting for a confirmation from your insurer impossible, then you will pay for the healthcare received at NHIF, respectively MoH prices, at the rate used for Bulgarian health-insured citizens. In this case you must be issued with an invoice containing a detailed description of the medical services provided and their respective contracted (according to NFA or MoH) price. The invoice can be later used to request reimbursement of any costs from your health insurance institution when you return to your country of residence.

The price-list for medical services covered by NHIF should be visibly displayed in each healthcare establishment.

Who to turn to if you have a health problem or concern:

If you have a health problem or concern, you should consult a General Practitioner working at a healthcare establishment for primary outpatient healthcare under contract with NHIF.

If you are posted in Bulgaria and you wish to benefit from the entire package of health services in the country, you will need to be registered with the appropriate Regional Health Insurance Fund. You will be issued with a Certificate of Registration with NHIF/RHIF, and will then be able to choose a General Practitioner in the area you reside in. To be enrolled in the Patients' List of a General Practitioner, you will need to provide a copy of the Certificate of Registration and a filled-in form for choice of General Practitioner. Where specialised or hospital treatment should become necessary, your General Practitioner will refer you for specialised or highly specialised examination, tests and/or hospitalisation. The package of medical and dental care activities covered from the National Health Insurance Fund budget is guaranteed for all Bulgaria citizens holding valid mandatory health insurance and for citizens insured in other EU Member States residing in the Republic of Bulgaria and registered with RHIF/NHIF.


 • NHIF covers, fully or partially, the cost of medicinal products and medical equipment and diet food for special medical purposes in case of treatment at home

Information about registered General practitioners in Region …., working on contract with NHIF can be found at your hotel reception desk and the RHI website

The General Practitioner will examine you, and may, at his or her own discretion:

 Chris cried medicines for treatment at home fully or partially covered by NHIF;

 advise you about medicines which the NHIF fully or partially covers, as well as the difference you might need to pay at the pharmacy;

 issue a “Referral for Consultation or Jointly Treatment” to the appropriate specialist;

 refer you to medical diagnostic tests by issuing a “Referral for medical diagnostic activities”;

 issue you with a “Referral for Hospitalisation” - in case the treatment cannot be provided in outpatient settings and hospital treatment is necessary. It

User fee for medical and dental healthcare

For each visit with a General Practitioner, specialist in outpatient healthcare or dentist, citizens of EU/EEA Member States have to pay a user fee in the amount of 1% of the minimum national wage for Bulgaria.

Where tests are necessary as advised by a General Practitioner, specialist or dentist, a sample-taking fee is also charged (the amount may not exceed BGN 2.00 for each visit to the laboratory, regardless of the number of tests)

For each day of hospital treatment a citizen of the EU/EEA/ Switzerland will be required to pay a user fee in the amount of 2% of the national minimum wage. If your condition requires you to stay in hospital for more than 10 days within the same year, you will not be required to pay the user fee for your stay after the tenth day. For each user fee or medical service fee paid, you should be issued with (request) proof of payment (payment slip or invoice).

More information about your rights as a health insured individual is available

- by visiting the RHIF office in person……….., at (address) or calling the public help line at ………………………;

- calling the Health Information Centre on NHIF at 0800 14 800.

Outside this procedure, you can turn for medical assistance to all healthcare establishments registered under Bulgarian law, and pay the cost of the medical services received as per the price list of the relevant treatment facility.
Complaints related to healthcare service and patient's rights can be lodged at:

The Regional Health Inspectorate – Plovdiv address: Plovdiv, Perushtica street 1

e-mail rzipd@plov.net
The Executive Agency «Medical Audit» at:

Address: 3, Georgi Sofiyski Blvd, Sofia 1606

Telephone:  (02) 8050433, 8050435, 8050465

е-mail: delovodstvo@eama.bg
INFORMATION ABOUT THE RULES GOVERNING FOREIGN NATIONALS’ ACCESS TO MEDICAL ASSISTANCE
IN A MEDICAL EMERGENCY
If you find yourself in a situation where you need emergency medical assistance, please dial the toll-free number 150 or the single EU emergency line 112. You can call 112 in all sorts of accidents and emergencies. You can reach this number even if you have no credit on your phone credit or you are outside the coverage of your mobile network. 112 operators speak foreign languages.

The Republic of Bulgaria provides emergency care to everyone on the country's territory regardless of their nationality, address or health insurance status.

You should know that emergency medical care is provided in case of conditions creating a risk of:

1. death;

2. grave or irreversible morphological and functional impairment of vital organs and systems;

3. complications with pregnant women endangering the life of the mother or fetus.

If you find yourself in such a situation, in addition to dialing 150 or 112, you can also seek assistance in the nearest Emergency Healthcare Services Centre or another healthcare establishment. There, you will be given emergency healthcare and if your condition so requires, you will be transported in a specialised medical vehicle to the properly equipped hospital.
WHERE MEDICAL ASSISTANCE IS NEEDED FOR DISEASES AND CONDITIONS WHICH ARE NOT A MEDICAL EMERGENCY:
If you are the citizen of a country other than a European Union Member State, the European Economic Area or Switzerland, please be advised that:

You can be provided with medical assistance at any healthcare establishment in the country. The terms and procedure for providing medical assistance or a different for foreign nationals whose rights are equal to those of Bulgarian citizens, and other aliens.

Aliens at belonging to the first category are entitled to access to medical assistance, but are required to pay the mandatory health insurance contributions. They may choose a General Practitioner and dentist. Aliens whose rights are equal to those of Bulgarian citizens, are foreign nationals with permanent residency in the Republic of Bulgaria.

The second category of aliens are required to pay for medical services at the price listed by the appropriate treatment facility. Healthcare establishments may stipulate the manner and time-limits for payment of medical services; they are also obligated to display prominently and in generally accessible areas of the treatment facility any information about the price of medical services; the cases, when patients are required to pay for medical assistance and the manner and time-limits for such payments.

Exceptions are only provided for citizens of countries with which the Republic of Bulgaria has signed cooperation agreements in this area. Some of these agreements provide for free access to medical assistance only for diplomatic agents, while others also cover the right to immediate medical care, and others still involve a wide range of social security and health insurance issues.Information about agreements between the Republic of Bulgaria and other countries can be found on the Ministry of Health website www.mh.government.bg

Aliens holding short-term residence permits or transiting through the country's territory, must have a health insurance policy covering the costs for treatment and hospitalisation for the time they spend in the country, inasmuch as no other arrangements are provided for in an international treaty to which the Republic of Bulgaria is party.

Complaints related to healthcare service and patient's rights can be lodged at:

The Regional Health Inspectorate – Plovdiv address: Plovdiv, Perushtica street 1

e-mail rzipd@plov.net
The Executive Agency «Medical Audit» at:

Address: 3, Georgi Sofiyski Blvd, Sofia 1606

Telephone:  (02) 8050433, 8050435, 8050465

е-mail: delovodstvo@eama.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница