Информация за правилата, при които граждани на страни-членки на европейския съюз, европейското икономическо пространство и швейцария могат да ползват медицинска помощДата07.08.2018
Размер76.6 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛАТА, ПРИ КОИТО ГРАЖДАНИ НА СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Ако изпаднете в беда и се нуждаете от спешна медицинска помощ позвънете на безплатен телефонен номер 150 или на единната  европейска линия за спешни повиквания 112. Може да се обадите на 112 при всички аварийни ситуации. Може да се свържете дори и при изчерпан кредит или ако сте извън обхвата на вашата мобилна мрежа. Операторите на телефон 112 владеят чужди езици.

Република България осигурява спешна медицинската помощ на всички лица, намиращи се на нейната територия без значение на тяхното гражданство, адрес и здравноосигурителен статус.

Следва да знаете, че обект на спешна медицинска помощ са всички състояния, при които следва е налице риск за настъпване на:

1. смърт;

2. тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи;

3. усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода.

Ако се намирате в такова състояние, освен на тел.150 и тел.112, можете да потърсите помощ на място в най-близкият филиал на Център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение. Там ще Ви бъде оказана спешна медицинска помощ и ако здравословното Ви състояние налага, ще бъдете транспортиран със специализиран медицински транспорт до подходящо болнично лечебно заведение.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТОЯНИЯ, КОИТО НЕ СА СПЕШНИ:
Ако сте здравноосигурено лице в страна-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария

От момента на пълноправното членство на Република България в Европейския съюз (1 януари 2007 година), по силата на пряко приложимото за всички държави-членки европейско законодателство в областта на социалната сигурност (в това число и на здравното осигуряване), е гарантирано равното третиране на осигурените граждани от държавите-членки на Европейския съюз със собствените осигурени граждани.Необходимо е да знаете, че:

 • За всеки гражданин на страна членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ (т.е. всяка помощ, която в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на гражданина, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната, в която живее), са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство.

 • Съгласно Решение № S3 на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност здравните грижи включват и обезщетения, предоставяни във връзка с хронични или вече съществуващи заболявания, както и във връзка с бременност и раждане. За получаването на този вид здравни грижи е достатъчна валидна ЕЗОК.

 • Всяко жизненоважно медицинско лечение, което е достъпно само в специализирани медицински отделения и/или може да бъде предоставено само от специализиран персонал и/или посредством специално оборудване, по принцип подлежи на предварително съгласие между осигуреното лице и отделението, предоставящо лечението, с цел да се гарантира, че лечението е достъпно по време на престоя на осигуреното лице в държава-членка, различна от компетентната държава- членка или държавата-членка на пребиваване. Към видовете лечение, които отговарят на тези критерии следва да бъдат причислени:

  • хемодиализа

  • кислородотерапия

  • специализирано лечение на астма

  • ехокардиография в случай на хронични автоимунни заболявания

  • химиотерапия

 • В Република България общественото здравно осигуряване се извършва от един здравноосигурителен фонд – Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Тя е публична институция, която осъществява задължителното здравно осигуряване в страната и има 28 поделения в областните центрове – районни здравноосигурителни каси (РЗОК).

 • Ако гражданин на страна членка на ЕС/ЕИП/Швейцария иска да се ползва от правата на задължителното здравно осигуряване, той трябва да се обръща само към лечебни заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса.

 • Гражданите на страна членка на ЕС/ЕИП/Швейцария не заплаща за оказаните им здравни услуги от пакета на НЗОК и Министерство на здравеопазването, освен определената за българските осигурени граждани потребителска такса. В случаите на болнично лечение, при които е предвидено доплащане от българските граждани за по-скъпи лекарства или други консумативи, гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария доплащат същите цени, както и българските осигурени граждани.

 • При посещение при лекар, в случаите в които които временно пребивавате (имате временен престой) в България, следва да му представите удостоверителен документ за право на обезщетения в натура (т.е. за право на медицинската помощ от обхвата на задължителното здравно осигуряване (НЗОК) и медицинската помощ, финансирана от републиканския бюджет (МЗ). Това може да бъде валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (на хартиен носител). Тези документи удостоверяват пред лекаря правото Ви да получите всяка необходима медицинска помощ - за сметка на собствения си здравен осигурител.

 • Ако не представите нито един от двата документа, това не отнема правото Ви на медицинска помощ. Но в този случай лечебното заведение, предоставящо здравните грижи ще поиска да му бъде изпратено Удостоверението за временно заместване на ЕЗОК от Вашия компетентен здравен осигурител – с Ваше посредничество или с посредничеството на институцията за връзка на България - НЗОК/РЗОК, за да се докаже, че по време на получаването на спешната помощ Вие сте бил здравноосигурен и Вашият здравноосигурителен фонд ще поеме разноските по предоставените спешни/неотложни здравни грижи.

 • Ако състоянието Ви не позволява да се изчака потвърждение от институцията, където сте осигурен, тогава Вие заплащате оказаната Ви медицинска помощ по цените на НЗОК, респективно на МЗ – като за българско здравноосигурено лице. В този случай трябва да Ви бъде издадена фактура с подробно описание на медицинските услуги, които са Ви предоставили и съответната им договорна (според НРД или по МЗ) цена. Целта на фактурата е да можете да поискате възстановяване на Вашите разходи от Вашата институция, в която сте здравноосигурен когато се завърнете във Вашата държава.

Цените на медицинските услуги, заплащани от НЗОК следва да са поставени на общодостъпно място във всяко лечебно заведение.

Към кого да се обърнете, ако имате здравословен проблем:

Ако имате здравословен проблем следва да обърнете към общопрактикуващ лекар от лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ, сключило договор с НЗОК.

Ако сте командирован в България и желате да получавате целият пакет от здравни услуги в страната, е необходимо да се регистрирате в съответната Районна здравноосигурителна каса. Вие ще получите Удостоверение за регистрация в НЗОК/РЗОК, след което следва да си изберете общопрактикуващ лекар на територията на съответното населено място. Регистрацията в пациентската листа на общопрактикуващия лекар се извършва с копие от Удостоверението за регистрация и с попълнен формуляр за първоначален избор на общопрактикуващ лекар. При необходимост от специализирано или болнично лечение, общопрактикуващият лекар издава медицинско направление за провеждане на нужния специализиран или високоспециализиран преглед, изследвания и/или болнично лечение. Пакетът от медицинските и дентални дейности, които са гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, се гарантира за всички задължително здравноосигурени в България граждани и за гражданите, осигурени в други държави-членки на ЕС, които пребивават на територията на Република България и са регистрирани в РЗОК/НЗОК.


 • НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти и медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение

Информация за регистрираните общопрактикуващи лекари в Област Разград, сключили договор с НЗОК можете да намерите на рецепцията на хотела и на интернет адрес на РЗИ Разград - http://rzi-razgrad.org/

Общопрактикуващият лекар ще Ви прегледа и по своя преценка може:

· да Ви предпише лекарства за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК;

· да Ви информира за лекарствата, които НЗОК заплаща напълно или частично, както и за стойността, която следва да доплати в аптеката;

· да Ви издаде “Направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” към съответен лекар специалист;

· да Ви назначи извършване на медико-диагностични изследвания с “Направление за извършване на медико-диагностична дейност”;

· да Ви издадете “Направление за хоспитализация” - в случай, че лечението не може да се проведе в условията на извънболничната медицинска помощ и е необходимо болнично лечение.

Потребителска такса за медицинска и дентална помощ

При всяко посещение при общопрактикуващ лекар, лекар специалист в извънболничната помощ и лекар по дентална медицина, гражданинът от ЕС/ЕИП заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за България.

Когато се правят изследвания, назначени от общопрактикуващ лекар, лекар специалист или от лекар по дентална медицина, в лабораторията се заплаща и цена за вземане на биологичен материал (сумата не може да бъде по-висока от 2 лв. за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията)

За всеки ден болнично лечение гражданинът от ЕС/ЕИП/Швейцария заплаща потребителска такса в размер на 2% от минималната работна заплата за България. Ако се лекува в болница повече от 10 дни в рамките на една година, той не заплаща потребителска такса за престоя си след десетия ден. За всяка заплатена потребителска такса или медицинска услуга следва да се издава (изисква) финансов документ (касов бон или фактура) за извършеното заплащане.

Повече информация за Вашите права като здравноосигурено лице можете да получите

- да посетят приемните на РЗОК - Разград на адрес: бул.“България“ № 36 или да се обадят на телефоните в отделите за работа с граждани 084 611567;

- да се обадите в Здравно-информационния център на НЗОК на тел.:0800 14 800.Извън този ред Вие можете да се обърнете за оказване на медицинска помощ към всички лечебни заведения, регистрирани в съответствие с българското законодателство, като заплатите стойността на предоставените Ви медицински услуги по определен от лечебното заведение ценоразпис.
Жалби, свързани с медицинското обслужване и правата на пациентите можете да подавате в:

Регионална здравна инспекция – Разград

Адрес: гр.Разград, ул.”Кирил и Методий” № 8,

е-мейл: rzi-razgrad@mbox.contact.bg

Изпълнителна агенция Медицински одит на адрес:

Адрес: бул. "Георги Софийски" №3, София 1606

Телефон:  (02) 8050433, 8050435, 8050465

е-mail: delovodstvo@eama.bg


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница