Информация за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложениеДата19.07.2018
Размер134.94 Kb.Информация

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:

Изграждане на туристически къщи и сгради свързани с тяхното обслужване“в ПИ № 58517.26.6, 58517.100.228 (УПИ I-172, кв.16), 58517.24.73 по кадастралната карта на с.Проглед, общ. Чепеларе,обл. Смолян


Анотация


Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение -„Изграждане на туристически къщи и сгради свързани с тяхното обслужване“ в ПИ № 58517.26.6, 58517.100.228 (УПИ I-172, кв.16), 58517.24.73 по кадастралната карта на с.Проглед, общ. Чепеларе,обл. Смолян, е изготвена в съответствие с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Приложение № 2 към чл. 6.


I.Информация за контакт с инвеститора:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Красимир Боянов Бузов ЕГН 8312268504

с.Проглед, общ. Чепеларе, обл.Смолян

и

Владимир Михайлов Александров ЕГН 8201218508с.Проглед, общ. Чепеларе, обл.Смолян

2. Пълен пощенски адрес:

с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян

Адрес за кореспонденция: гр.Хасково 6300 ул.“П.Р.Славейков“ 10

3. Телефон/факс и e-mail: GSM 0886 800 823

4. Лице за контакти: Красимир Боянов Бузов


II.Характеристики на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението

Имот 58517.100.228,/ УПИ No-1 -172/ с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян с площ от 5717кв.м. е собственост на Красимир Боянов Бузов и Владимир Михайлов Александров, урбанизирана територия.По- голямата част от имота е застроена.Сградите са въведени в експлотация през 2008г. и функционират като вилно селище.

Имот 58517.26.6 с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян с площ от 1616кв.м. е

земеделска територия собственост на Красимир Боянов Бузов и Владимир Михайлов Александров.

Имот 58817.24.73 с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян с площ от 10кв.м. е

земеделска територия собственост на Красимир Боянов Бузов и Владимир Михайлов Александров.

Настоящия проект предвижда обединяване на ПИ58517.26.6, 58517.100.228,/ УПИ No-1 -172/,58817.24.73 в един нов УПИ No I -100.228,26.6.24.73 като се предвижда ново застрояване напред във времето но не се знае кога (може и никога нищо да не се построи). Върху част от ПИ -1-172 има вече изградено вилно селище и семеен хотел тип вили. По-конкретно в това УПИ са построени и функционират 12 самостоятелни постройки независими една от друга, свободностоящи. Разгънатата застроена площ на всяка от тях е около 120м2.Построените сгради са двуетажни с полуниво,стълбището е вътрешно.На първото ниво е разполойена дневна с кухненски кът.На второ полуниво има спалня с баня и на третото спалня с баня.Височината на сградите непревишава 7м.

Инвеститорите имат инвестиционно намерение да се разшири дейноста и да построят още 2 или 3 такива сгради и обслужващ ги път в новото УПИ. За УПИ -1-172 има издадено становище на РИОСВ гр.Смолян изх.NoКД-06-127 от 04.04.2005г., в което се казва, че инвестиционното намерение не подлежи на задължителна ОВОС.За новото

УПИ ще се използват вече изградените инсталации в 58517.100.228,/ УПИ No-1 -172/ за водоснабдяване и електроснабдяване със съответните договори с „В и К“ ЕООД гр. Смолян 25.07.2008г. и „ЕВН България Електроразпределение „ АД 2008г.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

С построяването на още две или три къщи се осигурява възможност за пребиваване сред природата на повече хора живеещи постоянно в градски условия. Създават се условия за пълноценен отдих и релаксация в естествена природна среда. Подобрява се жизненият стандарт на работещите.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствени или друг план дейности:

Земята на два от имотите където ще се реализира инвестиционното намерение е земеделска.

В тази връзка е изготвено задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 58517.26.6, 58517.100.228 (УПИ I-172, кв.16), 58517.24.73 по кадастралната карта на с.Проглед, общ. Чепеларе,обл. Смолян.

Заданието е разгледано от ЕСУТ при Община Чепеларе.

Със Заповед № 284/06.07.2012 г. на кмета на община Чепеларе е одобрено заданието за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване в обхавата на ПИ № 58517.26.6, 58517.100.228 (УПИ I-172, кв.16), 58517.24.73 по кадастралната карта на с.Проглед, общ. Чепеларе,обл. Смолян.

Въз основа на одобреното Задание е допустимо изработването на ПУП – план за застрояване, специализирана ел. схема и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи

По отношение на местоположение ,не са разглеждани алтернативни решения, тъй като местоположението на инвестиционното предложение е определено от изградените вече постройки в имот 58517.100.228 (УПИ I-172) и наличието на собствени имоти в землището на с. Проглед,община Чепеларе, област Смолян.

.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Строителната площадка ще се разположи върху собствените имоти предвидени за застрояване.Не са необходими други площи по време на строителството.
 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Предвижда се изграждането на още две или три къщи в новообразуваното УПИ.Строителството ще се извърши по традиционния метод,монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария.

Транспортният достъп е осигурен по съществуващия път.

Водоснабдяването и електроснабдяването на новите постройки ще се осъществи

от вече изградените комуникации в имот 58517.100.228 (УПИ I-172, кв.16) и на база сключените договори с „В и К“ ЕООД гр. Смолян 25.07.2008г. и „ЕВН България Електроразпределение „ АД 2008г.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Реализирането на предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Транспортният достъп е осигурен по съществуващия път.

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Строителството ще се извърши едноетапно. Експлоатацията зависи от степента на посещаемост и поддръжка на бунгалата.

Предполага се ,че зимният сезон ще е по интензивен но дори и след проключването му къщите ще са подготвени да приемат гости.Ще бъде ангажиран постоянен персонал отговарящ за тяхното експлотиране и поддържане в добро техническо състояние.

Не се предвижда разглобяване или премахване.9. Предлагани методи за строителство.

Ще се приложат традиционните методи за строителство.Стоманобетонна носеща конструкция и тухлена зидария.Изкопаните земни почви ще се използват за оформяне на вертикалната планировка на терена, а излишните ще се извозват на депо в гр.Смолян.10. Природни ресурси, предвидени за използуване по време на строителството и експлоатацията

При използването на къщите , ще се използва:

- вода за питейно-битови нужди;

- ел.енергия;11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

Генерираните отпадъци са класифицирани съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците.По време на изграждане на екоселището ще се генерират следните отпадъци:

 • Битови отпадъци, код 20 03 01 ще се генерират от персонала изграждащ екоселището - количество им зависи от броя на работещите и времето за монтажните работи. Битовите отпадъци ще се събират в съд за смет, който ще се обслужва от фирмата обслужваща Община Чепеларе.

 • Строителни отпадъци

  • Изкопани земни маси, код 20 02 02 – получават се при изкопните работи и ще се използват при обратната засипка;

  • Хумус, код 17 05 06 – получава се при изкопните работи и изцяло ще се използва при благоустрояване на прилежатата на къщите площ;

По време на експлоатация на обекта се генерират следните отпадъци:

 • Битови отпадъци, код 20 03 01 от посетителите на обекта. Те ще се събрат в съд за смет, който ще се обслужва от фирмата обслужваща Община Чепеларе.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Експлоатирането на обекта не предполага замърсяване на околната среда и няма да оказва отрицателно въздействие върху нея.

Предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда са следните:

По време на строителството: • битовите отпадъци ще се събират отделно и ще се извозват до депо за неопасни отпадъци;

 • строителните отпадъци ще се събират отделно и ще се извозват до депо за строителни отпадъци;

 • при строителните работи ще се използва съвременна строителна техника, ще се работи с малко-габаритна и лесноподвижна механизация, осигуряваща минимално въздействие върху средата - в по-малка степен утъпкване на терена, с по-малко вредни емисии;

По време на експлоатацията:

 • битовите отпадъци ще се събират отделно и ще се извозват до депо за неопасни отпадъци;

 • предвидено е наличието на абсорбент необходим за попиване при евентуален разлив на гориво и масла. Замърсеният абсорбент ще се събира в отделен съд и ще се предава на фирми притежаващи Разрешение за дейности с опасни отпадъци;13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчните води)

 • Добив на баластра – няма да има;

 • Нов водопровод – няма да има;

 • Добив или пренасяне на енергия – няма да има;

 • Жилищно строителство – къщи за селски туризъм;

 • Третиране на отпадъчни води – отпадъчните води ще заустват в селския колектор,който води до пречиствателното съоръжение;14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Имотите в които се предвижда да се изпълни строителството са собственост на ивеститорите.Два от тях са със статът на земеделска земя.За да бъде възможно застрояване и изваждането им от земеделския фонд е необходимо изработване на ПУП-ПРЗ и одобряването му от община Чепеларе.

След това трябва да се изготвят технически проекти на новото застрояване.След като бъдат разгледани от общ.Чепеларе ,предстои издаване на строително разрешение.И след изграждането им издаване на разрешение за въвеждане в еклсплотация.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Не се очаква. Битовите отпадъци, които се формират ще се извозват от фирмата по сметосъбиране обслужваща територията на община Чепеларе. Битовите отпадъчните води ще заустват в селският колектор, който води до пречиствателната станция.16. Риск от инциденти

Не се очаква възникване на инциденти. За предотвратяване на пожари ще бъдат предвидени всички необходими превантивни мерки. При евентуален разлив на опасни за околната среда течности /масло, гориво и др./, същите ще бъдат посипани с пясък или дървени трици до попиването им и своевременно ще бъдат отстранени от мястото за паркиране на колите.
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение


 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.

Инвестиционното намерение ще се реализира в имотите ПИ № 58517.26.6, 58517.100.228 (УПИ I-172, кв.16), 58517.24.73 по кадастралната карта на с.Проглед, общ. Чепеларе,обл. Смолян.Те се намират на югозападната регулационна линия на село Проглед.Терена има силна денивелация ,ориентирана към пътя Е80 който води към Пампорово и Рожен.

Площта на инвестиционното предложение не попада в граничите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Инвестицията ще се реализира на територията на частни имоти и няма отношение към сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в района, поради което не се налага и приспособяването им към обекта.

Имотите са собственост на Красимир Боянов Бузов

с.Проглед, общ. Чепеларе, обл.Смолян и Владимир Михайлов Александров с.Проглед, общ. Чепеларе, обл.Смолян.

Към момента статута на ПИ 58517.26.6 и на ПИ 58517.24.73 е земеделски.Предстои промяна на предназначението на база одобрен ПУП-ПРЗ от община Чепеларе.


 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

ПИ 58517.26.6 и ПИ 58517.24.73 са със начин на трайно ползване земеделски.

За реализиране на строителството ,ще се проведе процедура по смяна на статута на земите, като се изготви и одобри от общ.Чепеларе ПУП-ПРЗ (чл.18,чл. 59 ал. 1,чл. 124 (3) и чл. 135 от ЗУТ.


.


 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни , профилактични, питейни и хигиенни нужди и др;Национална екологична мрежа

ПИ 58517.26.6 и ПИ 58517.24.73 са със начин на трайно ползване земеделски.

За реализиране на строителството ,ще се проведе процедура по смяна на статута на земите, като се изготви и одобри от общ.Чепеларе ПУП-ПРЗ (чл.18,чл. 59 ал. 1,чл. 124 (3) и чл. 135 от ЗУТ.

Площта на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗЗ „Родопи Средни“ с код BG 0001031 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

.

4.а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

При експлоатацията на обекта се използва вода за питейно-битови нужди.

Площта на инвестиционното предложение не попада в граничите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗЗ „Родопи Средни“ с код BG 0001031 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

По отношение на местоположение ,не са разглеждани алтернативни решения, тъй като местоположението на инвестиционното предложение е определено от изградените вече постройки в имот 58517.100.228 (УПИ I-172) и наличието на собствени имоти в землището на с. Проглед,община Чепеларе, област Смолян.


ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси , различвине видове отпадъци и техните местонахождения, рисконите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

 • По време на строителството - източник на неорганизирани емисии се явява изкопната техника и колите доставящи строителните материали. В този период се очаква замърсяване на приземния слой на атмосферата с Noх, ЛОС, СО и твърди частици. Конфигурацията на релефа и местоположението на терена благоприятства бързото разсейване на емитираните замърсители. Така неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух в района по време на строителството ще е незначително и с малък обхват;

 • По време на експлоатацията - източник на неорганизирани емисии са колите на посещаващите екоселището. От тях се чаква замърсяване на приземния слой на атмосферата с Noх, ЛОС, СО и твърди частици. Конфигурацията на релефа и местоположението на терена благоприятства бързото разсейване на емитираните замърсители. Така неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух в района по време на експлоатацията ще е незначително и с малък обхват;

 • ПИ 58517.26.6 и ПИ 58517.24.73 са със начин на трайно ползване земеделски.

За реализиране на строителството ,ще се проведе процедура по смяна на статута на земите, като се изготви и одобри от общ.Чепеларе ПУП-ПРЗ (чл.18,чл. 59 ал. 1,чл. 124 (3) и чл. 135 от ЗУТ.

 • При експлоатация обекта няма да бъде източник на емисии във водите и почвите;

 • Въздействие върху качеството на водите – няма предпоставки за такова поради това, че се предвижда отпадните води да се заустят в селския колектор,който води до пречиствателна станция.

 • Няма шумови емисии;

 • Въздействие върху хората, здравето им, флората и фауната – Реализирането на къщите ще окаже благоприятно влияние върху хората и тяхното здраве. За хората живеещи постоянно в градски условия се осигурява възмоност за пребиваване и пълноценен отдих сред природата;

 • Въздействие върху ландшафта, историческите и културните паметници и взаимовръзката между тях - с обекта се засяга имота, като се изграждат нови къщи, с които се налага антрогенен характер на лнадшафта в района;

 • На терена не са открити паметници на културата и строителството не засяга такива;

 • По отношение на отпадъците – те ще се събират съгласно нормативните изисквани;2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Площта на инвестиционното предложение не попада в граничите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗЗ „Родопи Средни“ с код BG 0001031 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. • ПИ 58517.26.6 и ПИ 58517.24.73 са със начин на трайно ползване земеделски.

За реализиране на строителството ,ще се проведе процедура по смяна на статута на земите, като се изготви и одобри от общ.Чепеларе ПУП-ПРЗ (чл.18,чл. 59 ал. 1,чл. 124 (3) и чл. 135 от ЗУТ.

.


 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, кратко-трайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Въздействието на обекта може да се определи като непряко и незначително.

Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.
 1. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)

 • Географски район – въздействието е в рамките на имота;

 • Засегнато население – строителството и експлоатацията на обекта няма да засегне местното население;

 • Местобитания и видове – на територията на имота не се наблюдават редки и защитени видове;
 1. Вероятност на поява на въздействието

Естеството на обекта не предполага реална и потенциална вероятност за поява на негативни въздействия върху околната среда.


 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Въздействието е с малък териториален обхват, степен на въздействие незначителна; краткотрайно, с малка честота на проява; обратимо.


 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Експлоатирането на обекта е в съответствие с приложимото законодателство, няма да оказва отрицателно въздействие върху околната среда.


 1. Трансграничен характер на въздействията

Не се предполага поява и разпространение на такова.

Възложител: .....................Красимир Бузов

- -
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница