Информация за преценяване на необходимостта от извършване на овос искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с инвеститорастраница1/4
Дата14.01.2017
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с инвеститора:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Юлиян Велков Семчев – управител на „Стандарт – БГ” ЕООД, БУЛСТАТ – 200051744, ЕГН 6312216087, гр.Девин, ул.”Шипка” № 11, българско;

2. Пълен пощенски адрес: 4800 гр.Девин, ул.”Шипка” № 11, община Девин, област Смолян;

3. Телефон, факс и e-mail: моб. 0889 532 673 и е-mail: semchev_devin@abv.bg;

4. Лице за контакти: Юлиян Семчев – управител;


II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Имаме намерение да изградим в собствен терен - УПИ I-1138, кв.153 по плана на гр.Девин, Предприятие за изкупуване, преработка и съхранение на диворастящи билки, плодове и гъби и за извлек на етерични масла.

В предприятието ще се осъществяват следните технологични процеси:

- шоково замразяване на гъби и горски плодове;

- сушене на гъби;

- сушене на билки - шипка, глог, хвойна и др.;

- извлек на етерични масла;

За реализирането на производствената програма се обособяват четири самостоятелни единични производствени модула, разположени в съществуващи самостоятелни сгради в имота.


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с изискванията на ЗООС, Приложение №2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС и е съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал.4 от ЗООС.

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение, като основните мотиви за реализацията на инвестиционното предложение се състоят в следното:


 • имотът е разположен в климатично и релефно позитивна среда;

 • теренът е добре транспортно обезпечен от общинска улица;

 • имотът е разположен в гр. Девин, в неговите регулационни черти

 • в района има изградена инженерна инфраструктура;

 • имотът не попада в обхвата на защитени територии и защитени зони.

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение няма връзка с други одобрени с устройствен или друг план дейности.4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не са разглеждани други алтернативи за местоположението на обекта, тъй като съществуващите сгради в имота в не далечното минало са имали същото предназначение – били са база на ОКС за изкупуване на диворастящи билки и плодове, така, че отговаря на всички изисквания за реализация на инвестиционното предложение. Определящо значение има и факта, че имота е собственост на Възложителя.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имота се намира в град Девин - УПИ I-1138, кв.153, в края на ул.”Опълченска”, с обща площ – 3 966 кв.м. Не са необходими допълнителни временно използвани площи по време на строителството- то ще бъде изцяло в рамките на съществуващия имот.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Съгласно заданието и възможностите на технологичното оборудване в пълен капацитет, в предприятието ще се реализира следната производствена програма:


- Шоково замразяване на гъби и горски плодове - сграда "А":

Таблица 1

Кампания

Продукт

Количество

Първо качество

Второ качество

Раб.дни

Продукт първо качество

Продукт второ качество

месец

 

тон

тон

тон

 

кг./ден

кг./ден

май

Гъба - манатарка , пачи крак , челядинка и др.

6

2.1

3.9

20

105

195

септември

Гъба - манатарка , пачи крак , челядинка и др.

14

4.9

9.1

20

245

455

май - август

Горски плодове - къпина , малина , черна боровинка, червена боровинка , диви ягоди

7.5

7.5

-

120

65

-

За шоково замразяване ще се използват гъбите първо качество и плодовете първо качество.


- Сушене на гъби - сграда "А":

Таблица 2

Кампания

Продукт

Количество

Първо качество

Второ качество

Раб.дни

Продукт първо качество

Продукт второ качество

месец

 

тон

тон

тон

 

кг./ден

кг./ден

май

Гъба - манатарка , пачи крак , челядинка и др.

6

2.1

3.9

20

105

195

септември

Гъба - манатарка , пачи крак , челядинка и др.

14

4.9

9.1

20

245

455

За сушене ще се използват гъбите второ качество.


- Сушене на билки - сграда "Б":

Таблица 3

Кампания

Продукт

Количество

Първо качество

Второ качество

Раб.дни

Продукт първо качество

Продукт второ качество

месец

 

тон

тон

тон

 

кг./ден

кг./ден

май - септември

жълт кантарион

30

25

5

150

135

-

юни - септември

бял равнец

10

8

2

120

70

-

февруари - май

иглика

5

5

-

60

85

-

април - май

подбел

0.5

0.5

-

60

10

-

юни - август

риган

5

5

-

90

55

-

юни - септември

мащерка

5

4

1

120

35

-

юни - септември

Горски плодове - шипка , хвойна , глог, орех , лешник

7

5

2

120

42

-


- Извлек на етерични масла - сграда "С":

Извлекът на етерични масла ще става основно от второ качество на събраните шипки през месец септември - около два тона и от жълт кантарион - около 5 тона.


3.3. Описание на технологичния процес.
3.3.1. Шоково замръзяване на гъби и горски плодове - сграда "А":

Изкупуването на гъби ще се осъществява на организирани пунктове в различни села и градове , както и на место. Транспортирането ще се извършва посредством микробус с вместимост два тона (1.1). Доставените гъби се подават на обслужващата площадка разположена на кота ±0.00 в сграда "А", претеглят се на платформената везна (1.3) свързана с компютъра и принтера. Данните се записват в дневник и се съхраняват в шкаф (1.5). Претеглените гъби се изсипват на неръждаема работна маса (1.6) , почистват се с четки от грубата кал и се подреждат в щайги (1.8) с тегло около 1.5кг. върху евро палет (1.7). Така наредения евро палет се пренася с палетна количка (1.13) в плюсова хладилна камера (1.9) с вместимост до 450кг.. В хладилната камера (1.9) гъбите се охлаждат , като максималния период на престояване е до 12 часа. Така охладените гъби се транспортират с палетна количка (1.13) до работните места в помещение "Подготовка" , където гъбите се изсипват на неръждаема работна маса (1.14). Там се почистват основно от калта и се окачествяват на първо и второ качество, като се подреждат на различни палети /показано в графичната част/. Боклуците от почистването се събират в контейнери за отпадъци (1.10) , който периодично се изхвърлят на обособено място. Първо качество гъби се предвижда за шоково замразяване. При сортирането гъбите се подреждат в щайги (1.15) на един ред с тегло 0,9кг. , наредени на евро палет (1.7). Така подредения евро палет (1.7) се транспортира с палетна количка (1.13) в хладилна камера за шоково замразяване (1.16) при температура -35º с вместимост до150кг. Хладилната камера за шоково замразяване (1.16) е оразмерена да замрази гъбите за 3 часа , като за една смяна се извършват три цикъла - общо около 450 кг./ден. След като се замразят шоково гъбите се изнасят с палетна количка (1.13) в темпериращото помещение (1.21) с температура от ±0º до +5º, където се поставят на неръждаема работна маса (1.20). Там се опаковат в кашони (1.18) с тегло 1.5кг. , претеглят се на кантар (1.19) и отново се редят на евро палет (1.7). Така наредени се пренасят с палетна количка (1.13) в товарна платформа (1.24) , чрез която се свалят на кота -3.30 и се подреждат в хладилна камера за съхранение (1.22) при температура -24º с вместимост до 6.5т.. При намиране на пазар , така пакетираните гъби се изнасят от хладилна камера (1.22) посредством палетна количка (1.13) и се товарят в микробус с вместимост два тона (1.1). Предвидени са водоструйки /показани в графичната част/ за периодично почистване на всички помещения.

Изкупуването на горски плодове ще се осъществява на организирани пунктове в различни села и градове , както и на место. Транспортирането ще се извършва посредством микробус с вместимост два тона (1.1). Доставените горски плодове се подават на обслужващата площадка разположена на кота ±0.00 в сграда "А", окачествяват се на работна маса (3.1) и се претеглят се на платформената везна (3.2) свързана с компютъра и принтера. Данните се записват в дневник и се съхраняват в шкаф (1.2). Претеглените горски плодове се изсипват на неръждаема работна маса (3.3) , почистват се грубо от листа и клони и се подреждат в щайги (3.4) с тегло около 1.5кг.. Подредените щайги се подават на инспекционна лента (3.5) за основно почистване на листа и клони , след което горските плодове минават през дръжко-чистачна машина (3.6) , вибрационна миячна машина (3.7) и подсушаваща лента (3.8). Така третираните горски плодове се слагат в щайги (3.4) по 1кг. и се подреждат на евро палет (3.9). Така подредения евро палет (3.9) се транспортира с палетна количка (1.13) в хладилна камера за шоково замразяване (1.16) при температура -35º с вместимост до150кг. Хладилната камера за шоково замразяване (1.16) е оразмерена да замрази горските плодове за 3 часа , като за една смяна се извършват три цикъла - общо около 150 кг./ден. След като се замразят шоково горските плодове се изнасят с палетна количка (1.13) в темпериращото помещение (1.21) с температура от ±0º до +5º, където се поставят на неръждаема работна маса (1.20). Там се опаковат в кашони (3.10) с тегло 1.0 кг. , претеглят се на кантар (1.19) и отново се редят на евро палет (1.7). Така наредени се пренасят с палетна количка (1.13) в товарна платформа (1.24) , чрез която се свалят на кота -3.30 и се подреждат в хладилна камера за съхранение (3.11) при температура -24º с вместимост до 2.6т.. При намиране на пазар , така пакетираните горски плодове се изнасят от хладилна камера (3.11) посредством палетна количка (1.13) и се товарят в микробус с вместимост два тона (1.1). Предвидени са водоструйки /показани в графичната част/ за периодично почистване на всички помещения.
3.3.2. Сушене на гъби - сграда "А":

След като се сортират гъбите се предвижда второ качество да се суши. При сортирането гъбите се поставят в щайги (1.15) с тегло около 1.5кг. наредени на евро палет (1.7). Така наредени се пренасят с палетна количка (1.13) в товарна платформа (1.17) , чрез която се свалят на кота -2.45. Гъбите се режат на шайби 3-4мм посредством машина за рязане на гъби (2.1) и се редят на скари на метална подвижна количка (2.3). Количките се вкарват в сушилня (2.11) оборудвана с котел на пелети с циркулационна помпа, вентилатор за въртене на въздуха, топлообменик вода/въздух и вентилатор за изкарване на влагата. Режимите на сушене са различни в зависимост от вида на гъбите и влажността им. Общото е , че въздухът в сушилнята трябва непрекъснато да циркулира и овлажнелият въздух да се изпуска периодично. След като се изсушат гъбите до 7-8% влажност, гъбите се вадят от сушилнята (2.11) и се подреждат на подвижен неръждаем стелаж (2.5). Стелажът (2.5) се предвижва в палатката за дезинфекция (2.6) , където се извършва дезинфекция от лицензирана фирма и се издава съответния сертификат. След това гъбите се сортират по качество на неръждаема работна маса (2.7) , поставят се в хартиени пликове , запечатват се в кашони (2.9) от един килограм , претеглят се на кантар (2.8) , слагат се етикети и се редят на евро палет (2.10). Максималната влажност на изсушената гъба е не по-голяма от 12%. Така запечатаните гъби се съхраняват в сухо и проветриво помещение и хладилна камера при температура -24º. Предвижда се естествено сушене в подпокривното пространство на сграда "А" - кота +4,20.


Оразмеряване на сушилня:

 1. Размери на сушилната - 2,40х6,50х2,70 височина

 2. Капацитет – 150 кг гъби подредени върху 150 тави с мрежи

 3. Време за сушене – 5 часа

 4. Начална влага 70 %

 5. Крайна влага – 8%

 6. Температура на сушене – от 40 до 600С в зависимост от вида на гъбите

 7. Количество влага, което трябва да се отведе от гъбите – 22,500 кг/ час

 8. Дебит на вентилационната система 4000 м3/час,

 9. Количество влага на 1 м3- 6 гр.

 10. Мощност на отоплителният калорифер -65 квт за подгряване на въздух от 20 до 60ºС с вода 90º/70ºС

 11. За осигуряване на необходимата топлина да се монтира котел на пелети с мощност 50-80 квт, комплект с помпи с дебит 1,1 л/сек и напор 4 м.в.ст.

 12. Сушилната да се комплектова с прибори за автоматично регулиране за влага температура и дебит3.3.3. Сушене на билки - сграда "Б":

Изкупуването на билки ще се осъществява на организирани пунктове в различни села и градове , както и на место , като се предвижда да се третират само два вида билки в един ден. Транспортирането ще се извършва посредством микробус с вместимост два тона (4.26). Предвижда се ежедневно да се обявява какви билки ще се изкупуват на следващия ден , както и изработка на график за цялата седмица. Донесените билки се приемат в "Приемното" , разположено в сграда "Б" на кота ±0.00. Доставените билки се вкарват в помещение "Пробовземна" , където се разстилат на неръждаема работна маса (4.3) преглеждат се , окачествяват и сортират. Неприетите билки се изнасят навън през помещение "Отказани суровини". Приетите билки се претеглят на платформена везна (4.2) записват се в дневник и компютър на работна маса (4.1) и се складират в помещения "Склад сурова продукция" на метални стелажи (4.13) и (4.14). Не се допуска складирането на различни билки в един и същ склад и се предвижда измиване на помещението преди внасяне на друг вид билка. Суровите билки престояват максимум до два часа в склада , след което една част от тях отиват за естествено сушена , а друга се подава за изкуствено сушене в сушилня. Естественото сушене ще се осъществява на метална конструкция на второ ниво в сграда "Б" позиция (4.26), както и на метални стелажи (4.23) разположени на кота +4.25 в сграда "А".

Билките който ще се сушат изкуствено сушене се подават в помещение "Сушене" на кота ±0.00 в сграда "Б". Минават през дръжко-чистачна машина (4.4) и се подреждат на скари на метална подвижна количка (4.6). Количките се вкарват в сушилня (4.7) оборудвана с котел на пелети с циркулационна помпа, вентилатор за въртене на въздуха, топлообменик вода/въздух и вентилатор за изкарване на влагата. Режимите на сушене са различни в зависимост от вида на билките и влажността им. Общото е , че въздухът в сушилнята трябва непрекъснато да циркулира и овлажнелият въздух да се изпуска периодично. След като се изсушат до 7-8% влажност, билките се вадят от сушилнята (4.7) се окачествяват на неръждаема работна маса (4.11) и редят на неръждаем метален стелаж (4.12). Изсушените билки се третират по два начина - първи : балират се чрез преса за балиране (4.20) и се складират в "Склад балирана продукция" ; втори: режат се с фуражомелка (4.21) , минават през вибрационна пресяваща машина (4.22) и се вкарват в помещение за "Опаковане" на неръждаема работна маса (4.11). Там се опаковат в хартиени торбички и кашони , складират се в "Склад готова продукция" на неръждаеми метални стелажи (4.15). Готовата продукция се реди на евро палети (4.16) и се изнася с палетна количка (4.17). Кота -2.80 се предвижда за складиране на готовата продукция и работния инвентар.
Оразмеряване на сушилня:

1..Размери на сушилната - 2,00х6,00х2,70 височина

2. Капацитет – 150 кг билки подредени върху 150 тави с мрежи

3. Време за сушене – от 1до 4 часа в зависимост от вида на билката

4. Начална влага 30 - 40 %

5. Крайна влага – 6 - 8%

6. Температура на сушене – от 30 до 600С в зависимост от вида на билките При сушене на корени температурата е по висока.

7. Количество влага, което трябва да се отведе от билките – 15 000 гр/ час /при най - неблагоприятен режим/

8. Дебит на вентилационната система от 1500 до 3000 м3/час,

9. Количество влага на 1 м3- 3 гр.

10. Мощност на отоплителният калорифер -50 квт за подгряване на въздух от 20 до 60ºС с вода 90º/70ºС

10. За осигуряване на необходимата топлина да се монтира котел на пелети с мощност 50-80 квт, комплект с помпи с дебит 1,1 л/сек и напор 4 м.в.ст.

11. Сушилната да се комплектова с прибори за автоматично регулиране за влага температура и дебит
3.3.4. Извлек на етерични масла - сграда "В":

Доставените в дестилерията билки от сграда "Б" се подава на обслужващата площадка на дестилационните апарати на кота ±0.00 в сграда "В".

Капаците на дестилаторите (5.1) се присъединяват към корпусите им, а хоботите се свързват с охладителите (5.2).

В дестилаторите се налива вода (за първия цикъл от водопровод (7 L/s), а за следващите цикли – гореща от резервоарите (5.9) и се насипва през люка билките (съгласно рецептурата за съотношението цвят - вода), след което се подава пара и започва воденето на дестилационния процес.

По време на процеса се следи скоростта на дестилация и температурата на дестилата, като при необходимост се коригират.

Полученият първичен дестилат, след преминаване през охладителите (5.2), се събира в резервоара за първичен дестилат (5.3), от където чрез помпа (5.4) се подава в кохобационната колона (5.6).

Отделеният вторичен дестилат от кохобатора (5.6) се отправя във флорентинския съд (5.5) за отдекантиране на билков екстракт.

Полученият билков екстракт се прехвърля в транспортни съдове (конкуми) с вместимост 5 L, които се съхраняват в сейф в лабораторията на предприятието.

Вторичните дестилационни води от флорентинския съд се прибавят към първичния дестилат в резервоара (5.2) за включване отново в процеса на кохобация.

Кубовият остатък (ашламата) от кохобационната колона (5.1) се събира в резервоара (5.7) и чрез помпата (5.8) се отправя към резервоара за ашлама (5.17).

След приключване на дестилацията кашата (джибрите) се отвежда в канал, от където се отправя към приемника за утаяване на твърдата фаза и отдекантиране на течната (водата).

През време на дестилацията и за всеки цикъл се води технологичен дневник със записване на параметрите на процеса.

След приключване на кампанията, цялото количество етерично масло от конкумите се прехвърля в хамурьор , за уеднаквяване, след което отново се разфасова в конкуми.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортното обслужване ще се осъществява от съществуващите улици от северната и югоизточната страна на имота. Предвидено е и необходимото паркиране в границите на УПИ I-1138, кв.153, съгласно чл.24, ал.1, таблица 2 на Наредба № 2 от 26.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Организационният план по чл.10,т.1 на Наредба № 2 има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес на площадката от деня на съставянето на протокол образец2 /за откриване на строителна площадка/ до деня на съставянето на констативен акт – образец 15 /за установяване годността за приемане на строежа/. Тази представа е необходима и е насочена към най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/, по време на провеждане на строителния производствен процес на площадката.

Този план е съобразен с последователността на извършване на СМР, съгласно предвидените в него етапи и комплексен план –график, който поради липса на сключени Договори за строителство между Възложителя и строителите е условен и обратното.

В настоящият момент не се предвиждат дейности по закриване на бъдещия производствен процес.9. Предлагани методи за строителство.

В момента в УПИ І – 1138, кв.153 по плана на гр.Девин има съществуващи триетажна, двуетажни и едноетажни сгради, собственост на Възложителя. Част от сградите ще се използват и преустроят за нуждите на предприятието, а друга част ще бъдат съборени, тъй като конструктивните им носещи елементи са почти разрушени. Предвиждат се нови пристройки към съществуващите сгради, както и напълно нови сгради.


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница