Информация за преценяване на необходимостта от овос І. Информация за контакт с възложителяДата09.04.2018
Размер244.97 Kb.
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

І. Информация за контакт с възложителя.

Община Берковица, гр. Берковица-3540, пл. „Йордан Радичков” № 4, представлявана от Димитранка Замфирова Каменова – КМЕТ

ЕИК 000320559
Пълен пощенски адрес:

Гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4


Лице за контакти:

Димитранка Замфирова Каменова - КМЕТ


ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение.


 1. Резюме на предложението.

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестицинното предложение „Частично преустройство и разширение на спортна зала” в урегулиран поземлен имот І, кв. 153 (идентификатор 03928.512.250 от КК на гр. Берковица) по плана на гр. Берковица е изготвена от община Берковица на основание писмо изх. № 3/02.01.2014 г. на Директора на РИОСВ Монтана, във връзка с изискванията на чл. 93, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

За изготвяне на информацията за инвестиционното предложение е използван Акт № 230/24.02.2010 г. за публична общинска собственост.


УПИ І от кв. 153 по плана на гр. Берковица е собственост на община Берковица, на основание Акт № 230/24.02.2010 г. за публична общинска собственост. Същият е отреден за спортни нужди. Имотът е с площ 5074 кв.м, от север и запад граничи с улици, от изток и юг – с други поземлени имоти. Към него има удобни подходи и съществуващи улични паркинги.

В УПИ І е ситуирана спортна зала със застроена площ 1224 кв.м. Размерите в план са 18х42 м, светла височина 7,10 м. Покривната конструкция е от предварително напрегнати двускатни 2Т панели 3х18 м, по номенклатура за едноетажни промишлени сгради.

Ниската част съдържа съблекални и треньорски стаи. Конструкцията й е монолитна – тухлени стени, колони, греди и покрив от предварително напрегнати монтажни панели с цилиндрични кухини. Светлата височина е 3,00 м. Частичният сутерен е монолитен – там са разположени технически помещения.

Спортната зала е действаща, но амортизирана като сграден фонд, функционално също не отговаря на съвременните изисквания. Размерът на залата е 18 х 42 м, без места за зрители, което не позволява използването й за хандбал и минифутбол, както и провеждане на състезания от републиканско и международно ниво.

Избрано е следното решение: демонтаж на съществуващата конструкция на залата, запазване на ниската обслужваща сграда и развиване между нея и източната граница на имота на нова зала с ширина 22,20 м и трибуни за 360 зрители.

Ще се изгради нова приемна сграда за зрители от север и тренировъчна зала. Старата (запазваща се) част ще се реконструира изцяло.

Новата зала ще бъде със стоманена носеща конструкция – пълностенни рамки с отвор 27 м, разположени осово през 6 м. Трибуните и новата приемна сграда ще бъдат монолитни.

Фасадното решение включва: • Метална вентилируема фасада;

 • Окачена полуструктурна остъклена фасада с вертикални носачи през 200 см и отваряемост на определени места;

 • Алуминиева дограма, заменяща старите дървени прозорци;

 • Фасадна топлоизолация;

 • Фасадни алуминиеви слънцезащитни устройства.

Достъпът на публиката от фоайето до трибуните ще се осъществява по два начина – директно през залата и през кулоар под трибуните, чрез който ще са достъпни също тоалетните и бюфета.

На втория етаж на приемната сграда ще се обособи многофункционална зала, както и кабини за електроакустичната инсталация, преводачески, коментаторски и за командване на информационното табло.

Игралното поле е с размери 22х45 м и позволява провеждане на международни състезания по хандбал, минифутбол, баскетбол, волейбол (2 игрища), тенис, борба (2 тепиха), бокс (2 ринга), бадминтон и др., както и тренировъчни срещи по тези спортове. Пространството по късите страни на залата ще се използва за поставяне на допълнителни столове за зрители при провеждане на събития, заемащи само част от игрището – концерти, боксови мачове, събрания и др.

Настилката е специална – ПВХ върху шлайфан бетон. Предвидени са скрити монтажни отвори за баскетболни табла и стойки за волейболна мрежа.

Във всички помещения, с изключение на залата ще се изпълни окачен таван.

Покривът е двускатен, отводняването е с олуци.
 1. Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение.

Необходимостта от предложението на възложителя е продиктувано от:

 • наличието на собствен имот, който е отреден за спортни нужди;

 • политиката на общината за създаване на повече работни места, задържане на младите хора в града и осигуряване на по-високо качество на живот;

 • наличие на много природни забележителности около гр. Берковица, както и на обекти на културно-историческото наследство – музеи, паметници на културата и др., характеризиращи града като привлекателен туристически център;

Град Берковица е утвърден туристически център, известен с природните си забележителности и паметници на културно-историческото наследство.

Природни забележителности

 • Синият вир – разположен е на 3 км южно от града. Тук в скалите водата е направила дълбок повече от 1 м вир, затова водата в него синее;

 • Горната кория – разположена е в м. Кориите. Това са две планински поляни на 12 км от града. Горната е с площ 500 дка.

 • Малкият и Големият самар – това са две ребра в северната, стръмна страна на Стара планина. Самарите с горите около тях са най-девствените места в този балкан. Отвесните им склонове са подходящи за катерене.

 • Връх Ком – висок е 2016 м. На изток от него е Средният Ком (1985 м) и Малкият Ком (1959 м). Склоновете на Комовете представляват необятни пасища.

 • Хайдушките водопади – намират се в изключително красивата долина на Голяма река, на 9 км от гр. Берковица. До тях може да се стигне по шосе, минаващо през кв. Беговица;

 • Тузлата – тя е висока тясна поляна, където се срещат бор, смърч и бяла планинска бреза. Гледките от тук са прекрасни.


Паметници на културно-историческото наследство

 • Часовниковата кула – символ и емблема на гр. Берковица. Строена е през 1762 -1764 г. Висока е 21,42 м и до днес отмерва времето със звъненето си;

 • Къща – музей „Иван Вазов” – паметник на културата с национално значение. Строена е в началото на ХІХ век. В нея е живял и творил народният поет Иван Вазов.

 • Чешма „Малинарка” – построена е през 1967 г. от розов берковски мрамор, в чест на девойките малинарки, възпети от Иван Вазов в стихотворението „Малини”;

 • Градска художествена галерия – разположена е в сградата на старото класно училище „Отец Паисий”, строено през 1872 г. Тук се разполагат експозиции на възрожденска живопис и дърворезба. Фондът разполага с над 1440 художествени произведения, обособени в раздели;

 • Етнографски музей – типична възрожденска къща на един етаж – паметник на културата. Строена е през ХІХ век. От 1992 г. в нея е уредена етнографска експозиция – тъкани, дърво, метал, накити, керамика с над 14 000 експоната;

 • Църквата „Рождество на Пресвета Богородица” – тя е съвременник на българското възраждане, средище на мъжко и девическо училище, духовен извор на берковчани. Иконите са изписани от Димитър Зограф. Камбаните са две – изработени през 1845 г. в Будапеща и по-късно подарени на църквата от дюлгерския еснаф;

 • Турската баня – изградена през 1665 г. върху част от основите и стените на римска къпалня. Паметник на културата;

 • Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий” – той е четвърти по големина в България. На 9 км от гр. Берковица. На входа на храма е поставен надпис, според който манастирът датира от 1240 г. Многократно е опожаряван, разрушаван и отново възстановяван от населението.
 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Урегулиран поземлен имот І от кв. 153 по плана на гр. Берковица е с предназначение за спортни нужди. В имота има съществуваща спортна зала, предмет на бъдещо преустройство и разширение.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
 1. Подробна информация за разглеждани алтернативи.

Реализацията на проекта за преустройство и разширение на съществуващата спортна зала е в границите на УПИ І, представляващ публична общинска собственост. В този смисъл алтернатива за местоположение не съществува.

Реализирането на инвестиционното предложение на територията на гр. Берковица ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при преустройството и експлоатацията на обекта изразяващо се в следното: • Капиталовложения;

 • Разкриване на временни и постоянни работни места по време на строителството и експлоатацията на обекта;

 • Възможност за още по-добро развитие на познавателен туризъм, чрез посещение на природните и културно-исторически забележителности.

"Нулева" алтернатива

Имотът е собственост на община Берковица, не се предвижда друго инвестиционно намерение. Ако не се извърши предвиденото строителство ще се пропусне възможността за използване на потенциала, който предлага имотът.

Ще бъде пропусната възможност за създаване на работни места за дългосрочен период.


 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имотът е разположен в регулационните граници на гр. Берковица – урбанизирана територия. Предназначен е за спортни нужди и е публична общинска собственост.

УПИ І е с площ 5 074 кв.м. Граничи от север и запад с улици, а от юг и изток – с други поземлени имоти.

Застроената площ на спортната зала е около 1430 кв.м. Не са необходими допълнителни площи за временни дейности извън УПИ І по време на строителството – няма да бъдат засегнати съседните имоти. Предвиденото строителство (в т.ч. необходимите площи за временно съхранение на материали, техника и др.) ще се извърши в границите на разглеждания имот.

За осъществяването на предложението не се налага прокарването на нова пътна връзка. Временни пътища не са необходими.

Местонахождението на инвестиционното предложение е удачно избрано за реализиране на подобен вид обекти. Теренът на площадката е със съществуващи комуникации, същият е водоснабден и електрифициран. Налице е удобна връзка с регионалната и републиканската пътни мрежи;

Достъпът до него е по асфалтирана улица.
 1. Описание на основните процеси, капацитет.

Основните процеси са свързани с поддържането на комплекса с цел осигуряване на всичко необходимо за ползващите спортното съоръжение и зрителите.

Инвестиционното предложение предвижда частично преустройство и разширение на съществуващата спортна зала в имота. За целта ще се демонтира съществуващата конструкция на залата, като ще се запази ниската обслужваща сграда. Ще бъде изградена нова зала, с ширина 22,20 м, както и трибуни на четири нива за 360 зрители, нова приемна сграда за зрители и тренировъчна зала. Старата част, която се запазва, ще бъде изцяло реконструирана, запазвайки и доразвивайки функциите си за обслужване на спортисти.

Новата зала е със стоманена носеща конструкция.

Достъпът на публиката от фоайето до трибуните ще се осъществява по два начина – директно през залата и през кулоар под трибуните, чрез който ще са достъпни също тоалетните и бюфета.

На втория етаж на приемната сграда ще се обособи многофункционална зала, както и кабини за електроакустичната инсталация, преводачески, коментаторски и за командване на информационното табло.

Игралното поле е с размери 22х45 м и позволява провеждане на международни състезания по хандбал, минифутбол, баскетбол, волейбол (2 игрища), тенис, борба (2 тепиха), бокс (2 ринга), бадминтон и др., както и тренировъчни срещи по тези спортове. Пространството по късите страни на залата ще се използва за поставяне на допълнителни столове за зрители при провеждане на събития, заемащи само част от игрището – концерти, боксови мачове, събрания и др.

Показатели:

Площ на имота 5074 кв.м

Застроена площ старо 395,43 кв.м

Застроена площ ново 1430,71 кв.м

Общо 1826,14 кв.м
Разгъната застроена площ старо 395,43 кв.м

Разгъната застроена площ ново 1530,81 кв.м

РЗП общо 1926,24 кв.м

Кзастр 0,359

Кинт 0,379

Озеленяване 40 – 60%


Водоснабдяване: За питейно-битови и противопожарни нужди - от водопроводната мрежа на гр. Берковица

Канализация: отпадните води са само битови – от тоалетните и душовете в съблекалните, както и от мивката в бюфета. Същите ще бъдат заустени в градската канализация на гр. Берковица;

Електрозахранване: Захранването на строежа с електроенергия ще се осъществи от съществуващ трафопост, находящ се извън спортния комплекс. Предвижда се изграждане на осветителна, силова, пожароизвестителна, мълниезащитна и заземителна инсталации, и външно осветление.

Отопление: Топлинен източник ще бъде комбиниран котел на течно и газообразно гориво
 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Транспортният достъп до имота е осигурен директно от съществуваща улица.

Не се явява необходимост от изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна мрежа, тъй като същата задоволява напълно нуждите на възложителя.
 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Осъществяването на намерението на възложителите е свързано с:

- изготвяне на инвестиционен проект, одобряването му и издаване на разрешение за строеж;

- изграждане на комплекса и оформяне на прилежащото пространство.

Предвиденото строителство е с цел неговото бъдещо ползване за спортни и културни мероприятия, което не определя разглеждането на фазите на закриване, възстановяване и неговото последващо използване.
 1. Предлагани методи за строителство.

Новата зала ще бъде изцяло със стоманена носеща конструкция, монтирана върху бетонови фундаменти. Трибуните и приемната сграда са със стоманобетонна носеща конструкция. При необходимост, по преценка на проектанта ще бъдат усилени бетоновите фундаменти на запазващата се ниска обслужваща сграда.


 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Основните суровини, материали, горива и енергия които ще се използват по време на строителството и експлоатацията на комплекса са следните:

 1. По време на строителството:

 • строителни и инертни материали;

 • електроенергия;

 • вода.

 1. По време на експлоатацията:

 • вода;

 • електроенергия;

 • газ за отопление през зимния период.
 1. Отпадъци, които очакват да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

Очакваните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството и експлоатацията на обекта са представени и класифицирани, като наименование и код съгласно Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.
По време на строителството:

Строителни отпадъци: • Код 17 09 04 – Смесени отпадъци от строителството

 • вид – неопасни отпадъци

 • третиране – ще се извозват на определено от общината място

 • очаквано количество – 1,5 т/год.

При извършването на строителните работи, отделеният хумусен пласт ще се складира на депо в една част на площадката (в границите на имота) и ще се използва за оформяне на зелените площи.
Твърди битови отпадъци:

 • Код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци

 • вид – неопасен отпадък

 • третиране – събиране в метални контейнери и извозване на депо за твърди битови отпадъци

 • очаквано количество – 0,6 т/год.


По време на експлоатацията:

Твърди битови отпадъци: • Код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци

 • вид – неопасен отпадък

 • третиране – събиране в метални контейнери и извозване на депо за твърди битови отпадъци

 • очаквано количество – 1,1 т/год.

Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдена от Община Берковица схема. Съдовете за събирането на отпадъците също ще са контейнери, тип "Бобър" с обем 1,1 м3. Използваната система за събиране и извозване на битовите отпадъци в Община Берковица е с несменяеми съдове.
Опасни отпадъци:

флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак – 20 01 21* • вид – опасен отпадък

 • третиране – временно съхранение и предаване на лицензирана фирма за последващо третиране

 • очаквано количество – 0,001 т/ год.
 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействие върху околната среда.

С цел недопускане замърсяване на прилежащия терен по време на изкопните работи и строителството на обекта, ще се предприемат съответните мерки, съгласно изискванията на Наредба № 1/25.06.2005 г. за НДЕ на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии за ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали;

При сухо и ветровито време ще се извършва оросяване на строителната площадка с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии.

Строителната техника ще се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние с оглед мининимизиране на емитираните отработени газове в атмосферата и ограничаване до максимална степен шумовото натоварване.

Ще се определят подходящи места за временно съхранение на хумусния слой и строителни материали.

Временни пътища не са необходими.

Ще се изготви ландшафтно-устройствен проект за имота, включващ озленяване на територията с подходящи дървесни и храстови видове.Ще се извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки с цел предаването им за последващо третиране.

Няма да се допуска смесване на различните видове отпадъци.
При изготвяне на инвестиционния проект ще се предвидят мерки за свеждане до минимум опасност от поява на аварийни ситуации по време на строителството и експлоатацията на обекта.


 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Във връзка с частичното преустройство и разширение на спортната зала в гр. Берковица няма да се наложи добив на инертни строителни материали.

Площадката на инвестиционното предложение е разположена в УПИ І от кв. 153 по плана на гр. Берковица – урбанизирана територия. Налице е изградена инфраструктура – имотът е водоснабден, електрифициран и обезпечен с транспортни комуникации.

Захранването на имота с електроенергия е съществуващо по действаща партида. При необходимост от допълнителни мощности това ще се реши с разработване на инвестиционния проект част „Електро”, в съответствие със сключен договор с електроразпределителното дружество.

Имотът е водоснабден от водопроводната мрежа на града. Отпадъчните води са само битови - ще се заустват в градската канализация на гр. Берковица.

Не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни водоизточници.
 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За обекта е необходимо издаване на:

 • разрешение на строеж;

 • разрешение за ползване.
 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Имотът е в урбанизирана територия. В района няма действащи обекти, емитиращи замърсители в околната среда, водещо при реализацията на инвестиционното предложение до замърсяване и дискомфорт.

Самото строителство и експлоатация на обекта също няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като няма да се отделят емисии на замърсители в околната среда. Предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на отпадъчните води и отпадъците от обекта;

Предвидено е богато озеленяване на терена – средно около 50%;

Няма да се използват, съхраняват или транспортират суровини и материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и да доведат до нейното замърсяване и дискомфорт.
 1. Риск от инциденти.

По време на изграждане и експлоатацията на обекта може да се яви риск от инциденти в следствие от:

 • неспазване на технологичната дисциплина и технологичните инструкции;

 • неправилна експлоатация на машините и съоръженията;

 • при работа с неизправни машини и съоръжения;

 • при аварии на машини и съоръжения в обекта;

 • неспазване на инструкциите и нормативите по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност;

За избягване на риска от инциденти, които могат да доведат до замърсяване на околната среда и до риск за здравето на хората е необходимо да се предвидят съответните мерки при разработване на инвестиционния проект и да бъде изготвен план за безопасност и здраве.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение.


 1. План карти и схеми, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа.

Имотът е разположен в регулационните граници на гр. Берковица – урбанизирана територия. Предназначен е за спортни нужди и е публична общинска собственост.

УПИ І е с площ 5 074 кв.м. Граничи от север и запад с улици, а от юг и изток – с други поземлени имоти.

Застрояването в имота е обусловено от функционалните, санитарно-хигиенните, противопожарните и комуникационни изисквания за такъв вид строеж.

Строителството включва демонтиране на старата носеща конструкция на спортната зала, запазване на ниското тяло и изграждане на нова спортна зала и приемна сграда за зрители.

Местонахождението на инвестиционното предложение е сполучливо избрано – имот, отреден за спортни нужди, без да има необходимост от промяна на преотреждането му за този вид дейност. Изборът на местоположение е съобразен с технологичните, техническите и санитарно-хигиенните изисквания за този вид обекти.

Пред вид местоположението и бъдещата дейнот на обекта е видно, че същият няма да окаже негативно влияние на компонентите на околната среда в района.

В близост и в съседство на площадката на инвестиционното намерение няма чувствителни, уязвими и защитени зони.


 1. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Съгласно Акт № 230/24.02.2010 г. имотът е публична общинска собственост, с предназначение за спортни нужди.

Бъдещото строителство е в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план.

Площадката на инвестиционното предложение е частично асфалтирана, застроена и озеленена. Имотът е ограден.

Площадката не засяга обработваеми земеделски земи, също така озеленени и затревени площи. В близост до нея няма гъсто населени и застроени площи, които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение. С реализиране на проекта няма да се наруши или увеличи антропогенното натоварване на района.
 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Урегулиран поземлен имот І от кв. 153 по плана на гр. Берковица е с площ 5 074 кв.м и с предназначение за спортни нужди. Имотът е в урбанизирана територия. Предвиденото частично преустройство и разширение на спортна зала е в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план. Не се налага промяна на отреждането на имота за друг вид дейности. 1. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони, и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката на инвестиционното предложение е в регулационните граници на гр. Берковица.

Функционирането на спортната зала няма да окаже неблагоприятно влияние върху съседно стоящите имоти.

Териториалният обхват на инвестиционното предложение не засяга защитени зони.

Местонахождението и спецификата на дейността, за която е предвидено инвестиционното предложение, няма да окаже негативно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

УПИ І от кв. 153 по плана на гр. Берковица не попада в защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близко разположените зони са:


 • Западен Балкан”, код BG 0002002 - защитена зона съгласно Директива 2009/147/ЕС за опазване местообитанията на птиците

Площта й е 146820.48 ха. Границите на зоната почти съвпадат с орографските граници на западния дял на главната Старопланинска верига, на северозапад от землищата на село Раковица и Подгоре до Петрохан и Понор планина на юг, и до долината на река Пробойница и Врачански Бланина на югоизток.

 • Западна Стара планина и Предбалкан”, код BG 0001040 – защитена зона съгласно Директива 92/43 за хабитатите.

Площта й е 219715.84 ха. Зоната включва частта на Стара планина от Искърския пролом до крайната западна част на планината в България и граничи със Сърбия.
4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.

В териториалния обхват на инвестиционното предложение не попадат висококачествени или редки природни ресурси. Строителството и експлоатацията на обекта няма да окаже негативно влияние върху качеството на природните ресурси.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположението.

Реализацията на проекта за преустройство и разширение на съществуващата спортна зала е в границите на УПИ І, представляващ публична общинска собственост. В този смисъл алтернатива за местоположение не съществува.

Реализирането на инвестиционното предложение на територията на гр. Берковица ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при преустройството и експлоатацията на обекта изразяващо се в следното: • Капиталовложения;

 • Разкриване на временни и постоянни работни места по време на строителството и експлоатацията на обекта;

 • Възможност за още по-добро развитие на познавателен туризъм, чрез посещение на природните и културно-исторически забележителности.

"Нулева" алтернатива – не е разглеждана

Имотът е собственост на община Берковица, не се предвижда друго инвестиционно намерение. Ако не се извърши предвиденото строителство ще се пропусне възможността за използване на потенциала, който предлага имотът.

Ще бъде пропусната възможност за създаване на работни места за дългосрочен период.
ІV. Характеристика на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):


 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някой генетично модифицирани организми.

Описанието на околната среда, като обект на въздействие при предвидения за изграждане обект е свързано с подробно проучване от регионален характер за екологичната обстановка, както и възможностите за оползотворяването на отпадъците и намаляване на обема на депонираните отпадъци.

Прогнозата за въздействие на предвидения за реализация обект върху околната среда, представлява оценка на рисковите положения, които биха довели до нежелани екологични промени. Това въздействие, съобразно нормативните документи, трябва да е в съответствие с пределно допустимите норми и да се извърши за всички компоненти на околната среда.


  1. Атмосферен въздух.

Площадката представлява имот с идентификатор 03928.512.250 от кадастралната карта на гр. Берковица (стар идентификатор урегулиран поземлен имот І, кв. 153 по плана на гр. Берковица). Същата е в регулационните граници на населеното място – урбанизирана територия. Имотът е с излаз към две улици, а от другите две страни граничи с други урегулирани поземлени имоти. Площ 5 074 кв.м.

Няма изразени екологични проблеми в района на площадката, още повече, че предприятията в града силно са намалили производствената си дейност. Налице е инженерна обеспеченост – изградени са всички елементи на инфраструктурата – водоснабдяване, канализация, електричество, телефон.

Строителството и експлоатацията на предвидения за реализация обект – частично преустройство и разширение на спортна зала, няма да повлияе в отрицателна посока върху качеството на атмосферния въздух в района.

При правилно организиране и провеждане на строителните дейности и експлоатация, при отчитане на климатичните данни за района и местоположението на площадката може да се заключи, че предвиденият за реализиране строеж с дейността си няма да окаже негативно влияние на атмосферния въздух, от което следва, че няма да се създаде и здравен риск за хората.
  1. Води.

Основното потребление на вода в обекта ще бъде за питейно-битови и противопожарни нужди. Няма да се използва вода за производствени нужди.

Няма да се използва вода от повърхностни или подземни водоизточници.

Реализацията на проекта не предвижда използване на минерална вода.

Площадката на обекта е захранена с вода.

Битово-фекалните и дъждовни води, посредством площадкова канализация ще бъдат заустени в градската канализация на гр. Берковица.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика негативно влияние върху режима на водните течения и подземните води в района. Не се очакват и изменения на хидроложките и хидрогеоложки условия в района и няма да се доведе до промени в количествения и качествения състав на повърхностните и подземни води.
  1. Почви.

Площадката, на която е предвидено да се реализира инвестиционното предложение се намира в урегулиран поземлен имот І, кв. 153 по плана на гр. Берковица – урбанизирана територия.

Строителството ще засегне само УПИ І, който е собственост на община Берковица. Не е необходимо отчуждаване на площи за нуждите на строителството, нито постоянно нито временно. Площадката на обекта е застроена и частично асфалтирана.

Не се засягат обработваеми земеделски земи, също така озеленени и затревени площи. По време на строителството не се очаква нарушаване на терена върху площадката. Не се очаква нарушение на почвите и в съседно стоящите имоти.

При започване на изкопните работи за фундаменти хумусът ще бъде отделен, като същият ще се ползва накрая, при оформяне на прилежащите терени и вертикалната планировка при завършване на СМР.

С реализиране на обекта няма да се наруши или увеличи антропогенното натоварване на района. Дейността, предмет на инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху почвите в имота и в съседно разположените такива.


  1. Земни недра – геоложка основа и релеф.

В района на площадката няма развити физико-геоложки явления и процеси, които да представляват опасност за реализирането на инвестиционното предложение.

Съгласно сеизмичното райониране на страната площадката на обекта е в район със сеизмична активност от седма степен.

Реализирането на инвестиционното предложение, ще окаже незначително и еднократно въздействие върху геоложката основа и релеф в района, като няма да окаже негативно влияние върху тях.


  1. Биологично разнообразие и защитени територии.

Поради характера на обекта и местоположението му и отдалечеността му от защитени зони и територии, не се очаква негативно влияние върху растителния и животинския свят.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа от Натура 2000.

Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” за опазване на природните местообитания и защитена зона „Западен Балкан”, за опазване местообитанията на птиците са на голямо разстояние от площадката на инвестиционното намерение.


  1. Ландшафт.

С реализирането на комплекса, няма да бъдат засегнати компонентите на ландшафта. Не се променят скалите, почвите, релефа или климата, не се променя и съществуващата инфраструктура. Промяна в структурата и функционирането на ландшафта не се очаква, защото с нищо не се променят неговите компоненти и той безпроблемно ще приеме новия обект.


  1. Защитени територии на единични и групови паметници на културата.

Липсват предпоставки за възможни неблагоприятни въздействия по време на експлоатацията на предвидения за реализация обект, върху единичните и групови паметници на културата на територията на община Берковица.

  1. Отпадъци.

Отпадъците, които ще се формират по време на изграждане и експлоатация на комплекса, са разгледани в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 3/2004г. на МОСВ за класификация на отпадъците и подробно описани в т. ІІ 11 – вид, код , свойства, третиране.

По време на строителството на обекта ще се генерират строителни отпадъци. Същите не са опасни и не подлежат на обезвреждане, но изискват своевременно събиране и извозване на определено от общината място.

По време на експлоатацията на обекта предполагаемите отпадъци, които ще се генерират са:


 • смесени битови отпадъци, които не са опасни отпадъци и не подлежат на обезвреждане. Те трябва да се събират и своевременно извозват и депонират на определените за тази цел места.

 • опасни отпадъци - флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак. Същите подлежат на обезвреждане. Тяхното събиране и временно съхранение на обекта, трябва да се извършва съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Извозването и обезвреждането им трябва да се извършва от лицензирани фирми.

Необходимо е при въвеждането на обекта в експлоатация да се разработи Програма за управление на отпадъците и да се сключи договор с лицензирана фирма за извозване и обезвреждане на опасните отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО (ДВ, бр. 86/2003г.).

Необходим е строг контрол и стриктно спазване на нормативните изисквания, относно реда за събиране, временно съхранение и извозване на образуваните отпадъци, за да не се създаде риск от замърсяване на околната среда и здравен риск за хората.
  1. Рискови енергийни източници – шум, вибрации и радиации.

Имотът граничи с две улици и не е пощаден от шум, идващ от движещите се МПС. Шумовото замърсяване в района е от автомобилния трафик.

В района няма действащи обекти, от които да се генерират наднормени нива на шум.

По време на експлоатацията на обекта също няма да се формират наднормени нива на шум.

Като цяло районът е екологично чист от страна на шумово натоварване. Зони с акустичен дискомфорт и източници на шумово и вибрационно натоварване, както и вредни на топлинно, йонизиращо и радиационно излъчване в района няма.

Въздействието на предвидения за реализация обект по компонент „вредни физични фактори” се оценява като незначително и няма да представлява риск за околната среда и здравето на хората.


  1. Въздействие върху хората и тяхното здраве.

С реализирането на обекта не се очакват промени в санитарно-хигиенните условия на околната среда и няма да се увеличи антропогенното натоварване на околната среда.

Видно е от местоположението на обекта и дейността му, че същият няма да окаже неблагоприятно влияние върху здравето на хората.
 1. Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Местонахождението на обекта и дейността му няма да окажат негативно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

 1. Вид на въздействие – краткотрайно.

 2. Обхвата на въздействие – малък, върху територията на площадката.

Няма да има засегнато население и населено място.

 1. Вероятност на проява на въздействие – малка.

 2. Продължителност, честота и обратимост на въздействието – малка.
 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.

За недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда в района по време на експлоатацията на обекта е необходимо да се предвидят следните мерки:

 • При необходимост да се проектират и монтират подходящи и ефективни пречиствателни съоръжения;

 • Да се спазва стриктно технологичната дисциплина;

 • Да се подържат в изправност машините и съоръженията в обекта;

 • Да се изготвят инструкции по Безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност;

 • Да се осигури обучен и квалифициран персонал, които да е запознат с технологичните изисквания, инструкции, програми и нормативни изисквания, касаещи дейността на обекта;

 • Финансово обезпечаване на всички програми и планове, касаещи опазването на околната среда.

 1. Трансграничен характер на въздействие.

Обектът няма да предизвика трансгранични замърсявания на околната среда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основание гореизложеното и при стриктно спазване на законодателната и нормативна уредби, реализацията на проекта за частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ І, кв. 153 по плана на гр. Берковица няма да окаже негативно влияние на компонентите на околната среда – въздух, води, геоложка основа, почви, флора, фауна, ландшафт и най-вече по отношение здравето на населението, живеещо в района.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница