Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителяДата19.07.2018
Размер161.61 Kb.
Приложение No 2 към чл. 6

(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006г.,изм. и доп., бр. 3 от 2011г., бр. 12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I.Информация за контакт с възложителя :
1. «МОНТАЖИ - 64»ООД, ЕИК 122028900

адрес: гр.Самоков, ул.«Софийско шосе» №26(Изм. – ДВ,бр. 12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.) Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

2. Пълен пощенски адрес.

гр.Самоков, п.к. 2000

Област Софийска, ул.”Софийско шосе” № 26

3. Телефон, факс и e-mail.

Тел.: 0887211832; 0897964760; 0888802419; 0722/ 66255;

факс 0722/66934

еmail: montagi_64@abv.bg4. Лице за контакти.

Данаил Иванов Попов и Николай Георгиев Николов - Пълномощници


II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

В имоти №038037 – нива в м-ст ”Рудежо” с площ от 5,199дка и №190025 – ливада в м-ст ”Побит камък” с площ от 6,942дка и двата в землището на с.Широки дол, Община Самоков, собственост на «МОНТАЖИ - 64»ООД , ще бъдат изградени на инсталация за производство на енергия от газ – метан, оранжерия за производство на зеленчуци, сушилня за дървен материал и собствен водоизточник.

Инсталацията за производство на ел.енергия – ново строителство, ще бъде монтирана на площадка със застроена площ до 100кв.м.

Инсталацията ще произвежда електроенергия и топлина от бутилкови инсталации с компресиран газ – метан доставяни на място на площадката. Технологично инсталацията за производство на енергия от газ - метан се състои от приемна площадка на бутилки с компресиран газ - метан с площ до 30кв.м, генератор - мотор на газ, който задвижва генератор за електроенергия.

Блок инсталацията /доставена в контейнер и монтирана на стоманобетонова площадка в имота/ за произзводство на електроенергия е самостоятелен агрегат, които ще осигурява мощност до 350kW.

Произведената електроенергия ще бъде насочена към електроразпределителната мрежа, като ще бъде продавана съгласно посочените условия в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата /ЗВАЕИБ, Обн.ДВ бр.49/ 2007г./.

Произведената топлина, която се явява вторичен продукт при процеса ще се усвоява на място в имота като:

1. Ще бъде използвана за производство на зеленчуци в оранжерия. Оражерията ще бъде ново строителство до 500кв.м – остъклена с метална конструкция.

2. Ще бъде използвана за изсушаване на дървен материал в сушилня-ново строителство с РЗП до 40кв.м със стомнобетова конструкция и тухлени стени.

3. Ще бъде използвана за отоплението на административно-битова сграда – ново строителство с РЗП до 100кв.м със стоманобетова конструкция и тухлени стени.

За противопожарни нужди ще бъде изграден един подземен резервоар - ново строителство с обем от 22куб.м на разстояние от всички сгради и съоръжение – най-малко 30м. Около резервоара ще има площадка за пожарни коли с размери 12/12м.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Имотите са отдалечени от най-близките регулационни граници на гр.Самоков и на с.Широкш дол, съответно на на около 4 км северно и на около 2,5км югоизточно и са подходящи за реализирането на това инвестиционно предложение.

Те са и единствена собственост на Възложителя на територията на землището на с.Щироки дол, Община Самоков.

В близост до имотите преминава и въздушен електропровод 20кV «Околите», отклонение за с.Широки дол, към което ще се пресъедини обекта съгласно изискванията на Наредба №6/2014г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.

3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,в сила от 12.02.2016г.)Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения .

Няма връзка с други съществуващи дейности и няма други дейности, които да са одобрени с устройствен или друг план за гореописаните площадки.

По одобряване на техническия проект за инвестиционна инициатива - Общинска администрация – гр.Самоков.

По издаване на Разрешение за строеж – Гл. архитект на Община Самоков.

По съгласуване на инвестиционните проекти - заложените в ЗУТ процедури – предварителни договори, становища и разрешения от експлоатационните дружества, здравно заключение за ИП от РЗИ –гр.София, становище от РСПБЗН - гр.Самоков за съответствие на ИП с правилата и нормите за пожарна безопасност, разрешение за собствен водоизточник от Басейнова дирекция – Дунавски район с център Плевен.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Няма разгледани такива, т.к. терените са единствена собственост на Възложителя в района.

Местонахождението на имота е подходящо от гледна точка на доставката на компресирен природен газ, съществуващия въздушен електропровод 20кV, както и наличието на пътно-транспортната инфраструктура.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

ИП ще се реализира в имоти №038037 – нива в м-ст ”Рудежо” с площ от 5,199дка и №190025 – ливада в м-ст ”Побит камък” с площ от 6,942дка и двата в землището на с.Широки дол, Община Самоков след промяна предназначението на земеделската земя.

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имотите. Няма да е необходима допълнителна площ за временни дейности.

Имотите не се намират в санитарноохранителна зона и в близост. до обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие. Разположени са на около 2,5км, югоизточно от с.Широки дол, Община Самоков, но попадат в гранниците на защитена зона от Европейската екологична мрежа „Натура 2000” - ЗЗ „Палакария” с код BG0002084, обявена по Директивата за птиците.
6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение No 3 към ЗООС.

Инсталацията за производство на ел.енергия – ще бъде монтирана на площадка със застроена площ до 100кв.м.

Инсталацията ще произвежда електроенергия и топлина от бутилкови инсталации с компресиран газ – метан доставяни на място на площадката със специализиран транспорт. Доставяното количество ще бъде около 500куб.м/ден или около 355кг природн газ на ден, което е значително по-малко от праговите количества природен газ – съгласно приложение №3 от ЗООС за опасни вещества с нисък рисков потенциал

Произведената електроенергия ще бъде насочена към електроразпределителната мрежа, като ще бъде продавана съгласно посочените условия в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата /ЗВАЕИБ, Обн.ДВ бр.49/ 2007г./.

Произведената топлина, която се явява вторичен продукт при процеса ще се усвоява на място в имота като ще бъде използвана за производство на зеленчуци в оранжерията., за изсушаване на дървен материал в сушилнята и използвана за отоплението на административно-битова сграда.

Техническите показатели за инстлацията са :

Обща застроена площ - сгради /администратвно – битова, оранжерия, сушилня/ и площадки за съоръженията около 800-900кв.м

Енергийна инсталация за производство на електроенергия с мощност до 350kW.

Полезна топлина от инсталацията около 525kW.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Достъпът до имотите ще се осъществява по полски път от изток –собственост на Община Самоков, съгласно Решение на Общнски съвет - Самоков №2088 по Протокол №55/17.07.2015г, за което не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване,възстановяване и последващо използване.

Срокът за изгражване е 18 месеца. Експлоатационният срок на обекта ще бъде поне 50 години. Строителството като организация ще се разгърне само върху имота и няма да засегне съседните имоти. Подхода за транспорт и техника към площадката ще се осъществява по съществуващ полски път от изток.

Строителството и експлоатацията не са свързани с действия, които ще доведат до съществени промени на района на инвестиционното предложение
9. Предлагани методи за строителство.

Строителството като организация ще се разгърне само върху имота и няма да засегне съседните имоти, като същото ще се извършва съгласно РПОИС и план за безопасност и здраве. Подходът за транспортна и друга техника към площадката ще се осъществява по полския път от изток. Изкопните работи ще бъдат за фундаментите на сградите и площадките в имотите и ще бъдат с дълбочина от 0,80 до 1,10м. Взриз при строителството няма да се ползва.

Строителството на обектите ще бъде класическо монолитно строителство, съгласно одобрени проекти от Община Самоков и издадено Разрешение за строеж, след одбряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива.
10. Природни ресурси,предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, асфалтополагащи строителни работи/ евентуално за алеите на площадката/ и транспорт.

Не се предвижда използавне на горивни процеси по време на строителните работи.

Ще се използва основно електричество. Определено атмосферни емисии, различни от съществуващите ще се формират само по време на строителството –прахови емисии, формиращи се при изкопните работи.

Предвиденето от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за битови, производствени и противопожарни нужди от собствен водоизточник, а за питейни нужди водата ще бъде доставяна бутилирана на място.

За осигуряване на вода за технологични и битови нужди предвиждаме да изградим собствен водоизточник в имота, за който ще подадем заявление до Басейнова дирекция за издаване на разрешително по реда на Закона за водите.

Собственият водоизточник ще бъде или шахтов кладенец  с дълбочина 6-8м или тръбен кладенец с дълбочина 40-50 мЗ след проведена процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води съгласно чл.44 и чл.46 ал.1 , буква „Ж” от Закона за водите

Необходимия дебит на водата от водоизточника за битови и производствени нужди е не-повече от 0,5л/сек.

За противопожарни нужди ще бъде изграден един подземен резервоар с обем 22м³, на разстояние повече от 30м от всички сгради в имота с осигурен достъп и площадка за пожарни коли
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Излишните земни маси при изкопните работи както и строителните отпадъци по време на строителството ще бъдат извозвани на определено депо от Община Самоков съгласно одобрен план за управление на отпадъците.

Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започването на строителството.

След завършването на строежа той ще бъде използван за рекултивация и за оформяне на терена.

При експлотацията на оранжерията ще се формират отпадъци, които ще бъдат извозвани на градското депо.

Строителните отпадъци по време на строителството, които ще бъдат в минимален размер ще се извозват на депо посочено от Община Самоков – съгласно одобрен план за управление на отпадъците по време на строителството.

Битовите отпадъци по време на експлоатацията ще бъдат събирани в контейнер и извозвани на регламентираното общинско депо на Община Самоков.

За отпадните води ще бъде изградена водоплътна изгребна яма, която ще бъде почиствана периодично от специализирана фирма.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Дейностите по време на строителството ще се осъществяват само върху площадката (имотите) и няма да засегнат съседните имоти. Всички строителни разтвори, бетонови и варови смеси ще бъдат транстпортирани готови за ползването им на обекта.

Няма да има отрицателно въздействие върху околната среда.

Хумусният слой ще бъде отделен и депониран, а след това използван за оформяне на площадката и за рекултивация.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Инсталацията за производство на ел.енергия – ново строителство, ще бъде монтирана на площадка със застроена площ до 100кв.м.

Инсталацията ще произвежда електроенергия и топлина от бутилкови инсталации с компресиран газ – метан доставяни на място на площадката.

Произведената електроенергия ще бъде насочена към електроразпределителната мрежа, като ще бъде продавана съгласно посочените условия в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата /ЗВАЕИБ, Обн.ДВ бр.49/ 2007г./.

Водата за нуждите на кравефермата ще се осигури от водопровод съгласно предписанието на „ВиК”ЕООД –гр.София., чрез изграждане на ново водопроводно отклонение.

Отпадъчните битово-фекални води на обекта ще се заустят във водоплътна изгребна яма в имота.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

По одобряване на техническия проект за инвестиционна инициатива - Общинска администрация – гр.Самоков.

По издаване на Разрешение за строеж – Главният архитект на Община Самоков.

По съгласуване на инвестиционните проекти - заложените в ЗУТ процедури – предварителни договори, становища и разрешения от експлоатационните дружества, здравно заключение за ИП от РЗИ –гр.София, становище от РСПБЗН - гр.Самоков за съответствие на ИП с правилата и нормите за пожарна безопасност, разрешение от Басейнова дирекция – Дунавски район с център Плевен.


15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Определено атмосферни емисии, различни от съществуващите ще се формират само по време на строителството – прахови емисии, формиращи се при изкопните работи.

Емисионното въздействие вследствие извършването на строителните работи ще бъде незначително и за кратко време. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка.

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

От реализирането на обекта/строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори над допустимите - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

Няма да има отрицателно въздействие върху околната среда след реализация на инвестиционното предложение.16. (Нова- ДВ, бр. 3 от 2006г., доп., бр. 12 от 2016г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.

Задължително е при избора на изпълнител за реализация на предложението да се изисква добра организация и използване на доказани методи, които да гарантират недопускане на инициденти – отрицателно въздействие върху околната среда, включително на площадката и прилежащите й територии. В правомощията на инвеститора е да контролира опазването на околната среда на местостроежа.

Строителството ще се извършва съгласно РПОИС и план за безопасност и здраве.
III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

ИП ще се реализира в имоти №038037 – нива в м-ст ”Рудежо” с площ от 5,199дка и №190025 – ливада в м-ст ”Побит камък” с площ от 6,942дка и двата в землището на с.Широки дол, Община Самоков след промяна предназначението на земеделската земя.

Достъпът до имотите ще се осъществява по полски път от изток –собственост на Община Самоков, за което не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура. Разположени са на около 2,5км, югоизточно от с.Широки дол, Община Самоков.

Имотите не се намират в санитарноохранителна зона и в близост до обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Инвестиционното предложение не се приропокрива със защитени територии - Национален парк Рила и защитените местности Букова усойка, Чакърови поляни, Шумнатото тепе-І и Шумнатото тепе-ІІ, като отстои от тях на около 8-10км, но попада в гранниците на защитена зона от Европейската екологична мрежа „Натура 2000” - ЗЗ „Палакария” с код BG0002084, обявена по Директивата за птиците.
2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имотите се намират в извън строителните граници на с.Широки дол, Община Самоков и са земеделски земи Имотите в съседство се намират също в извън строителните граници, поради което не е необходимо приспособяването им към инвестиционното предложение.

При строителството и експлоатацията на обекта няма да бъдат засегнати съседните ползватели на земи.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Имотите в съседство са земеделски земи, частна собственост, съгласно КВС на с.Широки дол, Община Самоков.

Имот №03836 – полски път е собственост на Община Самоков

4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотите предмет на ИП не попадат на територия на санитарноохранителна зона и не се намират в близост до обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Инвестиционното предложение не се приропокрива със защитени територии - Национален парк Рила и защитените местности Букова усойка, Чакърови поляни, Шумнатото тепе-І и Шумнатото тепе-ІІ, като отстои от тях на около 8-10км, но попада в гранниците на защитена зона от Европейската екологична мрежа „Натура 2000” - ЗЗ „Палакария” с код BG0002084, обявена по Директивата за птиците.

При реализиране на ИП няма да бъдат засегнати пряко целеви видове, предмет на опазване в ЗЗ, както и техни гнездови местообитания. Няма да бъдат засегнати и природни местообитания и местообитания на животни, свързани пряко или косвено с видовете, предмет на опазване в защитена зона.

Реализирането на инвестиционното предложение, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните системи и е допустимо , видно от писмо изх.№2793/21.04.2016г. на Басейнова дирекция „Дунавски район”.
4а. (Нова-ДВ,бр. 3 от 2006г.)Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди. Земните маси от площадката ще се използват за оформяне на площадката.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Няма разгледани такива, защото имотите са единствена собственост на „Монтажи 64”ООД в района.


IV. Характеристики на потенциалното въздействие(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното

предложение):

1. (Изм. -ДВ, бр. 3 от 2011г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района на с.Широки дол, Община Самоков.

По време на изграждането на обекта, здравния риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда/шум, вибрации, прах/ Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден.

Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. - за минимални изисквания за спазване на здравословнитеи безопасни условия на труд при извършване на СМР.

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, т.к няма да се отделят вредности от експлоатацията на инсталацията за производство на ел.енергия.

Предвижда се отоплението на административно - битовата част на обекта да бъде с произведената топлина, която се явява вторичен продукт при процеса и ще се усвоява на място. .

Обектът няма оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха.

Водоснабдването на кравефермата ще бъде от собствен водоизточник. Отпадъчните битово-фекални води на обекта ще се заустят във водоплътна изгребна яма в имота.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства. Хумусният слой ще бъде събран и използван за рекултивация и оформяне на площадката..

Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатацията.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в границите на Защитена зона “Палакария”, код ВG 0002084 на Националната екологична мрежа „Натура 2000”.

На територията на обекта и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност.

На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Превантивните мерки и изисквания към преустройството и експлоатацията на инвестиционното предложение, изключват възможността то да повлияе негативно върху защитените видове животни.

3. Вид на въздействието(пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Обектът ще се изгради в поземленr имотr след провеждане на съответните процедури съгласно Закона за устройство на територията.

Очакваното въздействие ще бъде:


  • краткотрайно по време на строителството за период от около 18месеца.

  • непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда, при спазване на конструктивните и технологични изисквания и наложения контрол от страна на инвеститора.

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид- град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Не се очаква негативно въздействие.5. Вероятност на поява на въздействието.

Няма вероятност от поява на негативно въздействие.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Няма вероятност от поява на негативно въздействие.7. (Доп. -ДВ, бр. 3 от 2011г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Няма вероятност от поява на отрицателни въздействия върху околната среда.8. Трансграничен характер на въздействията.

Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.


С уважение,

Управител на „Монтажи 64”ООД: ...............................

/Александър Боев/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница