Информация за преценяване на необходимостта от овос информация за контакт с възложителяДата19.07.2018
Размер151.08 Kb.
Приложение № 2 към чл. 6

(изм.-Дв.бр.3/2006г)


Информация за преценяване на необходимостта от

ОВОС


 1. Информация за контакт с възложителя :

 1. Име , ЕГН , местожителство , гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификац. номер на юридическото лице.

САМЕЛ-90”АДЕИК 129007983


 1. Пълен пощенски адрес.

адрес: п.к..2000 гр.Самоков, ул.”Преспа” № 18

3. Телефон, факс и e-mail.

тел.0722/66255; 0897964760; факс – 0722866934

e-mail: venikoll@abv.bg

4. Лице за контакти.

Николай Георгиев Николов
 1. Харектеристика на инвестиционното предложение :

 1. Резюме на предложението.

Настоящото инвестиционно предложение е за изграждане на “Промишлена газова инстлация за природен газ на сградите на „Портал” и „Пласмент” на територията на „Самел-90”АД” в ПИ 23039.7.445 , м. „Цареви кладенци”, по кадастралната карта на с.Доспей, Община Самоков.

Поземлен имот с идентификатор ПИ 23039.7.445 по кад.карта на с.Доспей Община Самоков с площ от 222919кв.м е с трайно предназначение на територита - урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване.

От изток, запад, север и юг имотът граничи със земеделски земи, общинска собственост.

Промишлената газова инстлация/ ПГИ / на сградите на „Портал” и „Пласмент” на територията на „Самел – 90”АД и ще бъде с работно налягане 0,4МРа и 0,01МРа за захранване с природен газ на три газови уреда за отопление и топла вода.

Достъпът до ПИ 23039.7.445, м-ст «Цареви кладенци», по кад.карта на с.Доспей, Община Самоков ще по съществуваща улица от уличната мрежа на гр.Самоков, северно от имота.

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение .

Целта на ИП е да бъдат монтирани енергоспестяващи съоръжения за работа с природен газ за отопление и БГВ в сградите на територията на завода за нуждите на работещите служители на дружеството в тях.

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Няма връзка с други съществуващи дейности и няма други дейности, които да са одобрени с устройствен или друг план за гореописаната площадка.4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

Няма разгледани такива. Единствената алтернатива е газификация на сградите.5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имот 23039.7.445, м-ст «Цареви кладенци», по кад.карта на с.Доспей, Община Самоков с площ 222919кв.м е с трайно предназначение на територита - урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване.

Достъпът до ПИ 23039.7.445, ще бъде по съществуваща улица от уличната мрежа на гр.Самоков, северно от имота.

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота. Няма да е необходима допълнителна площ за временни дейности.

Имотът не се намира в санитарноохранителна зона и в близост до защитени територии.

6.Описание на основните процеси / по проспектни данни /, капацитет.

Инвестиционнто предложение предвижда изграждане на промишлена газова инстлация за природен газ за отопление и БГВ на сградите на «Портал» и «Пласмент» на територията на завода. П

Промишлената газова инстлация/ ПГИ / на сградите на „Портал” и „Пласмент” на територията на „Самел – 90”АД и ще бъде с работно налягане 0,4МРа и 0,01МРа за захранване с природен газ на три газови уреда за отопление и топла вода.

ПГИ ще започне с подземен газопровод от съществуващо ГРТ за столовата на „Самел-90”АД, монтирано на западната фасада на сградата.

Ще бъде изграден подземен газопровод с полиетиленови тръби, висока плътност / PE-HD 100 SDR 11 Ø32х3мм,БДС EN 12007, дължина 115м и работно налягане 4bar/ до ГРИТ за сгради „Портал” и „Пласмент”, монтирано на западнта фасада на сградата на портала. Газопроводът ще бъде положен в изкоп 80/40см върху пясъчна възглавница.

ГРИТ / 0,4МРа / 0,01МРа / ще бъде монтирано в заключваща се метална, вентилируема кутия, оборудвано с необходимата газова арматура и разходомер за газ G6. След ГРИТ газопровода ще продължи въздушно до газовите уреди монтирани в помещенията на сградите „Портал” и „Пласмент”.

Първата газопроводна инстлация за сградата на портала ще бъде изпълнена с медни тръби / Ø22х1мм с дължина 13,4м и работно налягане 0,01МРа, БДС EN 1773-84/ окачени на скоби/ конзоли/, която ще премине по западната и южна фасада на помещението, в което ще се монтира газовия уред с мощност 28kW.

Втората газова инсталация ще бъде изпълнена с медни тръби / Ø22х1мм с дължина 76м и работно налягане 0,01МРа, БДС EN 1773-84/ окачени на скоби /конзоли/ , ще продължи по западната и северна фасада на сградата на портала, след това по северната и западна фасади на сградата на пласмента до котелното й помещение, където ще бъдат монтирани 2бр. газови уреди с мощност съответно 24 kW и 32 kW.

На двете газови инсталации ще бъдат монтирани магнет вентили, защитен в метална кутия.

Пред газовите уреди ще бъдат монтирани стабилизатори за понижаване на налягането на природния газ от 0,01МРа на 0,002МРа.Газово оборудване – В помещението на портала ще бъде монтиран газов уред с мощност -24кW , комплект с горивни автомати и управляващи блокове за природен газ, а в котелното помещение на пласмента – два газови уреда с мощност- 28кW и 32кW

Входното налятане на природния газ е 0,002МРа, консумацията на природен газ е съответно 2,8, 3,0 и 3,45м³/час.

Отвеждането на продуктите на горенето ще става посредством коаксиални димоотводи, които ще излизат извън помещението на южните им фасади.

Вентилация - Котелното помещение в сградата на пласмента се отнася към клас на функционална пожарна опасност –Ф3, подклас Ф3.4.

Предвиден е да се монтира един взривозщитен вентилатор BOC/Ex /II2G / DEEXIIB до 200м³/ч.

Сигнализацията за изтичане на газ в котелното помещение ще се осъществява с помощта на газсигнализатор- ГС –тип DG 510/1-W със степен на защита ІР55, за метан с нива на задействане 10 и 20% от ДГВ монтиран на тавана на котелното.

В случай на изтичане на газ в котелното и при достигане на концентрация от 10 % от ДГВ (долна граница на взривяемост) газсигнализатора подава едновременно сигнал към електрическото табло ТАСБО – монтирано пред вратата на помещението (изключва се работното осветление и се включва аварийното осветление/ взривозащитна лампа/ и сирена). Ако концентрацията продължи да се увеличава и достигне 20% от ДГВ се изключва ел. захранването към всички консуматори в помещението, които са в нормално изпълнение и се задейства електромагнитния вентил, с което се спира притока на газ в сградата.Монтаж на промишлени газопроводи - Монтажът на полиетиленовата тръба, фасонни части и арматура ще се осъществява, чрез заваряване с присъединителни муфи с вграден електросъпротивителен проводник или чрез челно заваряване с топъл елемент при спазване на изискванията на БДС EN 12007 – 2. Газопроводът ще бъде положен в изкоп 0,8/04м, върху пясъчна възглавница 0,10м, засипва се с пясък и на 0,3м ще бъде поставена жълта сигнална лента.

Монтажът и заваряването на медните газопроводи ще се извърши, чрез ръчно спояване с твърд припой, съгласно изискванията на БДС EN 1775 и “НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” от 16.07.2004 г и Технологична инструкция на фирмата изпълнител.

Качествата на използваните тръби, фасонни части и материали ще се потвърдят със сертификат на производителя, съгласно изискванията на “НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” в сила от 16.07.2004г..

След приключване на строително-монтажните работи и преди монтажа на спирателната арматура, е необходимо очистване на вътрешната повърхност на тръбите, като за целта газопровода се продухва със сгъстен въздух, след което се извършва пневматично изпитване на целия газопровод на якост и плътност, съгласно изискванията на “НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преностните и разпределителните газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” от 16.07.2004 г .7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктора .

Достъпът до ПИ 23039.7.445, м-ст «Цареви кладенци», по кад.карта на с.Доспей, Община Самоков ще се осъществява по съществуваща улица от уличната мрежа на гр.Самоков, северно от имота.8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване.

Срокът за строителството на обекта е 2 месеца. Експлоатационният срок е 50години. Строителството като организация ще се разгърне само върху имота и няма да засегне съседните имоти, като същото ще се извършва съгласно РПОИС и план за безопасност и здраве. Подхода за транспортна и друга техника към площадката ще се осъществява по вътрешната транспортна мрежа на завода.

Строителството и експлоатацията на промишлената газова инстлация за работа с природн газ не се свързани с действия, които ще доведат до съществени промени на района, където ще се реализира инвестиционното предложение.

При строителството и експлоатацията ще бъдат използвани природни ресурси като земя, вода, материали и енергия.

Няма невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси.


9.Предлагани методи за строителство.

Строителството ще се извърши съгласно изискванията на НУБЕПРГСИУПГ/ ПМС №171/2004г./ БДС ЕN / споменати по горе/ и съгласно одобрени проекти от Община Самоков и издадено Разрешение за строеж, след одбряване на работния проект за инвестиционна инициатива.10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди. Земните маси от изкопните работи ще се използват за обратна засипка, подравняване и оформяне на площадката. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.11.Отпадъци , които се очаква да се генерират – видове, количество и начин на третиране.

Излишните земни маси при изкопните работи както и строителните отпадъци по време на строителството, които ще бъдат в минимално количество ще бъдат извозвани на определено депо от Община Самоков.

Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започването на строителството.

След завършването на строежа той ще бъде използван за рекултивация и за оформяне на терена.

При експлотацията на обекта няма да се формират отпадъци.
12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздеиствия върху околната среда.

Дейностите по време на строителството ще се осъществяват само върху площадката (имота) и няма да засегнат съседните имоти.

Няма да има отрицателно въздействие върху околната среда.

Хумусният слой ще бъде отделен и депониран, а след това използван за оформяне на площадката и за рекултивация.13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение / например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно стоителство, третиране на отпадъчните води /.

Други дейности свързани с инвестиционното предложение няма да има..14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

По съгласуване на инвестиционните проекти - заложените в ЗУТ процедури –съгласуване от газоразпределителното дружество, становища и разрешения от РО»ИДТН»-гр.София и РС»ПБЗН» -гр.Самоков.

По одобряване на работния проект за инвестиционна инициатива - Общинска администрация – гр.Самоков.

По издаване на Разрешение за строеж – Главният архитект на Община Самоков.15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Предвиденето от възложителя инвестиционно предложение за изграждане на промишлена газова инстлация на сградите на „Портал” и „Пласмент” на територията на „Самел – 90”АД с работно налягане 0,4МРа и 0,01МРа за захранване с природен газ на три газови уреда за отопление и топла вода не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни и строителни работи. Не се предвижда използавне на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електричество.

Определено атмосферни емисии, различни от съществуващите ще се формират само по време на строителството – прахови емисии, формиращи се при изкопните работи.

Емисионното въздействие вследствие извършването на строителните работи ще бъде незначително и за кратко време.

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка.

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

От реализирането на обекта/строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.16.Риск от инциденти.

Политиката на Възложителя при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строителния процес, които трябва да гарантират недопускане на инициденти – отрицателно въздействие върху околната среда, включително на площадката и прилежащите й територии, както и висока степен на контрол на качество на изпълнение на СМР.


ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение.

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Теренът, върху който ще се осъществи инвестиционното предложение представлява имот 23039.7.445, м.”Цареви кладенци”, с.Доспей, Община Самоков урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване . Площа на имота е 222919кв.м

Транспортният достъп до обекта ще се осъществява по съществуваща улица от уличната мрежа на гр.Самоков, северно от имота.2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

При строителството и експлоатацията на обекта няма да бъдат засегнати съседните ползватели на земи.3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Съгласно скица № 2340/25.06.2010г., презаверена на 20.03.2015г., имот 23039.7.445, м.”Цареви кладенци”, с.Доспей, Община Самоков е урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Площа на имота е 222919кв.м

Достъпът до имота ще бъде по съществуваща улица от уличната мрежа на гр.Самоков, северно от имота.

4.Чуствителни територии , в т. ч. чувствителни зони , уязвими зони , санитарно – охранителни зони и др. ; Национална екологична мрежа.

Бъдещият обек „Промишлена газова инстлация на сградите на „Портал” и „Пласмент” на територията на „Самел – 90”АД» ще бъде изграден в поземлен имот – урбанизирана територия.

Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения.

На територята на инвестиционното предложение и в близост до него няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, които магат да бъдат засегнати от предложението.

На територята на инвестиционното предложение и в близост до него няма ландшафти или живописни месности, както и месности с и обекти с историческо или културно заначение, които магат да бъдат засегнати от предложението.

На територята на инвестиционното предложение и в близост до него няма площи, които са уязвими зони и санитарно-охранителни зони, които магат да бъдат засегнати от предложението.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до него няма други обекти, които са важни и чувствителни от екологична гледна точка- влажни зони, водни течения или други водни обекти.

Независимо от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатацията на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

Инвестиционното предложение не се приропокрива със защитени територии - Национален парк Рила и защитените местности Букова усойка, Чакърови поляни, Шумнатото тепе-І и Шумнатото тепе-ІІ, „Натура 2000” – защитена зона „Палакария”, които са на отстояние от около -5-10км, като поради характера на инвестиционното предложение въздействия не могат да се очакват.

Най – близко разположените ЗЗ са BG0000495 „Рила” за опазаване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение №122/2007г. на Министерски съвет/ДВ.бр.21/20007г./ и BG0000495 «Рила» за опазване на дивите птици, обяване със Заповед на №РД-764/2008г. на Министъра на околната среда и водите/ДВбр.100/2008г./, намиращи се на около 8-10км в южна посока, както и ЗЗ от Европейската екологична мрежа Натура 2000- ЗЗ „Палакария” с код BG 2084, обявена по Директивата за птиците на отстояние около 4-5км в северозападна посока.4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди. Земните маси от площадката ще се използват за оформяне на площадката.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Няма друга алтернатива за обекта.ІV. Характеристики на потенциалното въздействие / кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение /.

Няма да има отрицателно въздействие върху околната среда след реализация на инвестиционното предложение. 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на работещите в завода и на населението в района на с.Доспей и гр.Самоков, Община Самоков.

По време на изграждането на обекта, здравния риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда/шум, вибрации, прах/ Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден.

Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. - за минимални изисквания за спазване на здравословнитеи безопасни условия на труд при извършване на СМР.

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, т.к няма да се отделят вредности от експлоатацията му.

Обектът няма оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства. Хумусният слой ще бъде събран и използван за рекултивация и оформяне на площадката..

Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда. 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа , включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

На територията на обекта и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати и да са защитени от Международен или Национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност.

На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Най- близко разположените ЗЗ до района на ИП са отдалечени на около 5-10 км.

Превантивните мерки и изисквания към конструирането и експлоатацията на промишлената газова инстлация изключват възможността ИП да повлияе негативно върху защитените видове животни. 1. Вид на въздействието / пряко , непряко , вторично , кумулативно , краткотрайно , средно и дълготрайно , постоянно и временно , положително и отрицателно/.

Обектът ще се изгради в поземлен имот собственост на „Самел-90”АД, след провеждане на съответните процедури съгласно Закона за устройство на територията.

Очакваното въздействие ще бъде: • краткотрайно по време на строителството за период от около 2месеца.

 • непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда, при спазване на технологични изисквания и наложения контрол от страна на инвеститора.

 1. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места /наименование, вид – град, село, курортно селище, бр.жители и др./

Очакваното въздействие може да се оцени като:

- с малък териториален обхват - на територията на имота по време на строителството (локално въздействие). 1. Вероятност на поява на въздействието.

Няма вероятност от поява на въздействие.

 1. Продължителност , честота и обратимост на въздействието.

Няма.

 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с продотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

При проектирането:

В работния проект да се предвиди част “План за управление на отпадъците”

По време на строителството е необходимо:


 • да се предвиди разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния слой

 • да се съгласува с Общинска администрация мястото и маршрута за депониране на строителните отпадъци.

По време на експлоатцията на обекта:

- да се се спазват изискванията на “НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преностните и разпределителните газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” от 16.07.2004 г .

 1. Трансграничен характер на въздействието.

Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.

С уважение: .............................

/инж.П.Георгиев/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница