Информация за преценяване на необходимостта от овос инвестиционно предложение за обект: „Път іi–44 „Севлиево-Габрово”страница1/2
Дата31.03.2018
Размер408.67 Kb.
  1   2
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ
НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОСИнвестиционно предложение за обект:
Път ІI–44 „Севлиево-Габрово” (обход на с. Поповци) от км 23+900 до км 26+295.27

Възложител: „АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

С О Ф И Я

03.2013 г.

1. Информация за контакт с инвеститора:

1.1. Име, седалище и единен идентификационен номер / ЕИН/ на юридическото лице.

гр. София

Агенция „Пътна инфраструктура”

ЕИК : 000 69 50 89


1.2. Пълен пощенски адрес.

гр. София, 1606, бул. „Македония” № 3


1.3. Телефон, факс и E-mail.

Тел. 02/9521993; факс: 02/9521484 E-mail: lebanov.dir.bg


1.4. Лице за контакти:

инж. Виктор Лебанов, тел.: 02/ 9173295

гр. София, 1606, бул.”Македония” №3
2. Характеристика на инвестиционното предложение.

2.1. Резюме на предложението
Инвестиционното предложение за Път ІІ-44 „Севлиево-Габрово” (обход на с. Поповци) от км 23+900 до км 26+295.27 предвижда западен обход на с. Поповци.

Път ІІ-44 „Севлиево-Габрово” е натоварен, както от леки, така и от тежкотоварни превозни средства. Целта на инвестиционното предложение е облекчаване на транспортния трафик през с. Поповци и възможността за осъществяване на по-добра връзка между важни центрове в Северна и Южна България.

За участъка има изработени Технически проекти от ИПП „Пътпроект” и от „Виа план“ ЕООД, по които е извършвано строителство с прекъсвания през годините от 1984 до 2012. Поради недостиг на финансови средства, строителните работи са извършени частично и изграждането на обекта е спряно с акт №10, съгласно разпоредбите на Наредба №3 към ЗУТ.

Проектното трасе на пътя е с основни технически елементи: проектна скорост 80 км/час и габарит Г12, преоформящ се в четирилентов за връзка с пътния възел, оформен при пресичането на път II-44 с път III-5004 (пътен възел „Поповци“).

За обекта има издадено Решение по ОВОС № 025/01.1993г. на РИОСВ Велико Търново и потвърждение на това Решение от 23.03.2006г., че обектът оказва незначително въздействие върху околната среда.

РИОСВ Велико Търново с Решение №27/С-ОС/2009г. съгласува инвестиционното предложение за „Път ІІ-44 Севлиево- Габрово (обхват с. Поповци) ІІ етап от км 25+339 до км 26+295 въз основа на преценката за вероятността за отрицателно въздействие върху защитени зони и при спазване на определените в решението условия.


2.2.Съществуващо положение

Съществуващото трасе на път ІІ-44 минава през улица в с. Поповци като се включва към пътния възел на обхода на гр. Габрово с направление Шипка, подари натовареността на движението в този участък се налага изнасяне на транзитния трафик извън населеното място.

Съществуващи изградени пътни връзки:


 • Посока Габрово- Велико Търново

 • Посока Шипка- Севлиево

 • Посока Габрово- Шипка

 • Посока Велико Търново- Севлиево

 • Посока Велико Търново – Габрово

 • Посока Севлиево – Шипка.

Пътните връзки Севлиево-Шипка и Велико Търново-Габрово не функционират, т.к. движението по сегашния път е извън техния обхват.

Състоянието на пътната настилка е незадоволително и не навсякъде има асфалтово покритие.


2.3. Ново решение

За отчитане на извършените до момента строително-монтажни работи (СМР) през 2012г. е възложена актуализация на Техническия проект за Път II-44 „Севливео – Габрово”, Обходен път на с. Поповци от км 23+900 до км 25+821. Проектната разработка е разделена на два етапа:

         I-ви етап от км 23+900 до км 25+339;

         II-ри етап от км 25+339 до км 25+821;

Краят на трасето на инвестиционното предложение е прецизиран от 25+821 (по актуализиран технически проект) на 26+295,27 предвид по-големият обхват на парцеларния план, спрямо актуализирания технически прoект.

При Първият етап на проектната разработка ситуационното решение е съобразено с изпълнените до момента СМР.

Габаритът на пътя е 12.00 м със следните елементи:


 • 2 ленти за движение - 2 х 4.25 м - асфалтово покритие

 • 2 банкета - 2 х 1.75 м

Втори етап на инвестиционното предложение в участъка от км 25+339 до км 26+295,27 пътното платно за движение се преоформя в четирилентово с разделителна ивица и се включва в пътния възел, а именно:

 • 4 ленти за движение 4 х 3.75м – асфалтово покритие

 • Разделителна ивица – 2м.

 • 2 банкета – 2 х 1.75м.

Нивелетата е проектирана с прави и вертикални криви за проектна скорост 80 км/час.

Предвижда се поставянето на предпазни огради, бетонови бордюри и подпорни стени.

В участъците със съществуваща асфалтова настилка се предвижда разваляне на същата и изграждане на нова, съгласно оразмерената в проекта пътна настилка, в съответствие с Техническата спецификация на АПИ-2000г.

Отводняването на новото трасе ще се осъществява чрез окопи, включващи се в тръбни водостоци и напречни оттоци. В участъка с разделителната ивица се предвиждат колекторни системи в дясна ос с обща дължина 235м и дъждоприемни шахти през 40м.

Проектното решение предвижда разваляне на 2 бр. тръбни водостока. Предвижда се изграждане на 6 броя нови тръбни водостока и ремонт на изградените при предишните строителни процеси. Предвижда се изграждане на нови облицовани окопи от бетонови корита и отводнителни улеи.

Видът, отвора и местоположението на съществуващите и проектираните тръбни, устообразни, сводести или правоъгълни водостоци са подробно представени в проектната документация.

За всички планирани строителни работи са изготвени подробни ведомости и количествени сметки.
2.4. Ситуационно разположение и засегнати обекти на други ведомства

В обхвата на участъка от км 25+339 до км 26 + 295.27 ( втори етап) се засягат комуникации на други ведомства, за които са разработени проекти за реконструкция за следните линейни мрежи: • ВЛ 20 kV „Поповци“ при км 24+682;

 • ВЛ 0,4 kV – ниско напрежение при км 25+023

 • ТТ кабели
  1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Път ІІ-44 „Севлиево- Габрово” е натоварен, както от леки, така и от тежкотоварни превозни средства.

С изпълнението на проекта:

- ще се подобри социално-икономическата обстановка в района, както и комфорта на населението от района, т.к. ще бъде изведен транзитния поток извън с. Поповци;

- ще се изгради една модерна пътна комуникация, която ще доведе до подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътното тяло в този участък и възможността за осъществяване на по-добра връзка между важни центрове в Северна и Южна България;

- ще се подобри качеството на атмосферния въздух и акустичната среда в това населено място, което ще има положително въздействие върху здравословното състояние на населението му и ще осигури безопасност и комфорт на пътуващите по този участък от пътя.
2.6. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Разглежданият пътен участък от път ІІ – 44 ”Севлиево- Габрово” е важна транспортна връзка. За подобряване техническите параметри на Път ІІ-44 се налагат реконструкции на съществуващото трасе, както и ново строителство, за които са необходими отчуждения и изготвяне на парцеларни планове.


2.7. Подробна информация за разгледани алтернативи

Не са разглеждани и обсъждани други алтернативи за изграждането на инвестиционното предложение.


Нулева алтернатива

Нулевата алтернатива означава запазване на съществуващото положение, което е неприемливо от гледна точка на състоянието на пътя и условията за движение в момента.
 1. Местоположение на участъците за ново строителство и за реконструкция, включително необходими площи за временни дейности по време на строителството

Във връзка със строителството е изготвен актуализиран парцеларен план през 2006г.

За първи етап на инвестиционното предложение от км 23+900 до км 25+339 се засягат 4,230 дка, като за тях отчуждителните процедури и процедурите по промяна на предназначението са приключили.

Парцеларният план за ІІ етап обхваща участъка от пътя Севлиево- Габрово от км 25+339 до км 26+295.27 - връзка на новото трасе, обхождащо с. Поповци със съществуващия път и пътния възел. Засегнатите площи в този участък са в размер на 17,355 дка земеделски земи и 9,025 дка горски територии.

При изготвянето на парцеларния план са използвани цифрови данни в ZEM формат, получени от отделите „Регистри” в Дирекция „ПИРИТ” при МЗХ.

Схемите на новообразуваните имоти след уширението са изработени според изискванията за изработване на ПУП по ЗУТ и съответната Наредба № 8.

Информацията е обработена по отношение на собственост, категория, вид на територията по предназначение и др. и са изготвени съответните баланси, които са съгласувани със съответната Общинска служба „Земеделие и гори” при община Габрово.

Документацията е изработена по последните актуални данни за картите на възстановената собственост на засегнатите землища, съгласно приложения приемно-предавателен протокол и е съобразена с „Указания за обхвата и съдържанието на парцеларния план”, с действителния сервитут на съществуващия път като са определени всички допълнително засегнати площи. В парцеларния план са включени както площи за постоянни отчуждения, така и площи от засегнатите имоти, за които се налага режим на временно ползване.

От трасето на обекта се засягат: • Земеделски имоти

С постановление КЗЗ – 1/02.04.2004г. е направена промяна на предназначението на имотите от първи етап.

С постановление КЗЗ – 6/14.09.2007г. е направена промяна на предназначението на имотите от втори етап.

Земите за които отчуждителните процедури не са завършени са само във втори етап на обекта и са общо 18,137 дка земеделски земи, като 16,786 дка са от V категория, 0,381 дка –VІ категория и 0,970 дка некатегоризирани.

По собственост земите за отчуждаване са частни, общински или стопанисвани от общината по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Поповци, община Габрово, област Габрово. • Горски имоти

Държавен горски фонд – земите за отчуждаване са внесени за изключване в ИАГ с вх.№ 27-186 /25.02.2008г.

Засягат се общо 4,779дка от държавния публичен горски фонд.Собственост на физически лица – Отчуждени с РМС №536/25.08.08г. (ДВ, бр.77 от 2008г.). Внесено искане в ИАГ за изключване с вх. № 27-186 /28.05.2008г.

Засягат се общо 4,246дка частна собственост.

Съгласно парцеларен план общата площ за отчуждаване (за обезщетяване) е 27,162 дка от землището на с. Поповци – ЕКАТЕ 57675.
Таблица 2.3.1. Баланс по видове територии по предназначениеВид на територия по предназначение

Имоти

бр.


Площ

(дка)


Площ за обезщетяване, (дка)

Площ за промяна предназначение

1.

за нуждите на с.стопанство

12

37,422

17,167

17,167

2.

за нуждите на г.стопанство

5

11,527

9,025

9,025

3.

населени места

1

360,17

0

0

4.

добив пол. изкопаеми

1

5,67

0,97

0,97

5.

за нуждите на транспорта

9

52,85

0

0


ВСИЧКО: 28 467,639 27,162 27,162

Таблица 2.3.2. Баланс по видове собственостВид собственост

Имоти

бр.


Площ

(дка)


Площ за обезщетяване, (дка)

Площ за промяна предназначение

1.

Общинска публична

4

9,739

2,644

2,644

2.

Държавна частна

3

7,027

4,779

4,779

3.

Частна

10

37,117

19,471

19,471

4.

Смесена

1

360,17

0

0

5.

Стопанисвана от общината

1

0,736

0,268

0,268

6.

Държавна публична

9

52,85

0

0


ВСИЧКО: 28 467,639 27,162 27,162
Таблица 2.3.3. Баланс на земеделските земи и гори за отчуждаванеИмот №

Начин на трайно ползване

Местност

Площ на имота, дка

Площ

за обез-

щетяв.,

дка

Вид

собственост


1.

424

Залесена теритария

Пиклева чука

2,249

0,001

държавна (ч)

2.

137001

Игл. гора

Гледашка кория

2,751

2,751

държавна (ч)

3.

137002

Игл. гора

Гледашка кория

1,999

1,999

частна

4.

137007

Широкол.

гора

Гледашка кория

2,027

2,027

държавна (ч)

5.

137008

Игл. гора

Гледашка кория

2,501

2,247

частна

Основна част от необходимите материали за строителството и за реконструкцията на разглеждания участъка ще се доставят на обекта в готов вид. Фирмата изпълнител ще има временна потребност от терен за краткотрайно складиране на материали и техника, както и за временно депониране на отстранения хумус и на изкопаните земни маси.

Съгласно чл. 6, ал.1 от Закона за пътищата е определена ограничителна строителна линия, която се разполага на 50m при автомагистрали и на 25m при останалите категории републикански пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на платното за движение. В тази площ може да се прокарват обслужващите пътища по време на строителството, може да се разполагат строителните машини или съоръжения за работа по строителството, да се складират или комплектоват строителните материали, както и да се складират временно отпадналите в процеса на работа материали. В рамките на тази ограничителна линия може да се обособи временна строителна площадка за този участък от пътя. Мястото на обособената временна площадка се определят в проекта за организация и изпълнение на строителството. Препоръчваме избора да се съобрази с недопускане на допълнително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда в района.

4.Описание на основните процеси /по проспектни данни /, капацитет

При Първият етап на проектната разработка ситуационното решение е съобразено с изпълнените до момента СМР.

Габаритът на пътя е 12.00 м със следните елементи:


 • 2 ленти за движение - 2 х 4.25 м - асфалтово покритие

 • 2 банкета - 2 х 1.75 м

Втори етап на инвестиционното предложение в участъка от км 25+339 до км 25+821 пътното платно за движение се преоформя в четирилентово с разделителна ивица и се включва в пътния възел, а именно:

 • 4 ленти за движение 4 х 3.75м – асфалтово покритие

 • Разделителна ивица – 2м.

 • 2 банкета – 2 х 1.75м.

Нивелетните решения са комбинация от прави и вертикални криви за проектна скорост на директното трасе от 80 км/час. Максималният надлъжен наклон 2,0%, а минималният- 0,50%, а за пътните връзки съгласно Норми за проектиране на пътища.

В техническия проект са предвидени за изграждане следните принадлежности на пътя: предпазни огради, бетонови бордюри и подпорни стени, както и е посочен реда на изпълнение на всяка секция, както и използваните материали според изискванията на БДС.Отводняване

Отводняването на новото трасе ще се осъществява чрез окопи, включващи се в тръбни водостоци и напречни оттоци. В участъка с разделителната ивица се предвиждат колекторни системи в дясна ос с обща дължина 235м и дъждоприемни шахти през 40м.

Проектното решение предвижда разваляне на 2 бр. тръбни водостока. Предвижда се изграждане на 6 броя нови тръбни водостока и ремонт на изградените при предишните строителни процеси. Предвижда се изграждане на нови облицовани окопи от бетонови корита по директното трасе.

Местоположението и броя на отводнителните улеи са определени на базата на заснемането на съществуващите отводнителни съоръжения и са предвидени улеите по новите участъци от трасето. Съществуващите отводнителни съоръжения ще бъдат почистени, профилирани или заменени с нови. Има изготвени подробни количествено-стойностни сметки по участъци.

Видът, отвора и местоположението на съществуващите и проектираните тръбни, устообразни, сводести или правоъгълни водостоци са подробно представени в проектната документация.

За всички планирани строителни работи са изготвени подробни ведомости и количествени сметки.Изкопи и насипи

Съгласно оразмеряването на настилката ще бъде изпълнен насип под съществуващата настилка след развалянето й с дебелина от 0,50м клас А-1 по ААSHTO с показател на пластичност Ip< 6. Промяната на класа на насипа в зона „А” може да се направи при стриктно спазване на изискванията на Техническата спецификация на АПИ-2000г. и постигане на елестичен модул под конструкцията на настилката 45 MPa.


5. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Инвестиционното намерение е свързано с реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура и доизграждане на пътния възел.6. Програма за дейностите, включително строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване

Всички дейности, свързани с участъка от път ІІ-44 „Севлиево- Габрово” за изграждането на обходното трасе при с. Поповци и пътния възел и подобряване на отводняването на пътното платно са взети под внимание при изготвянето на техническия проект за ІІ етап.

По време на експлоатацията на пътя периодично ще се извършват ремонтни работи и рехабилитация.

Закриване на пътя не се предвижда, поради което не са заплануват дейности свързани със закриване на обекта.


7. Предлагани методи за строителство

По същество методите за строителство на различните пътища са еднакви. Различия има при обекти със специфични условия за изпълнение или при специфични подобекти. В този пътен участък няма специфични условия и подобекти.

Дейностите, които ще бъдат извършени са свързани с изкопни и насипни работи, с полагане на несортиран трошен камък, битумизиран трошен камък, неплътен и плътен асфалтобетон и на асфалтова настилка и работа по стоманобетонните конструкции на при подпорните стени.


8. Природни ресурси предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Материалите за строителството са: несортиран трошен камък, битумизиран трошен камък, неплътен и плътен асфалтобетон, бетон за съоръженията, армировки и материали за пълнеж и насип. По време на строителството и експлоатацията на пътя не се предвижда използването на други природни ресурси.

За целия обект са изготвени подробни ведомости, количествени сметки, обобщена количествена сметка и представени в съответните таблици, включени в обяснителните записки към актуализирания технически проект.
9. Генерирани отпадъци – видове, количества и начин на третиране

При извършването на строителните работи ще се генерират строителни, битови и опасни отпадъци. Съгласно класификацията по Наредба №3 от 2004г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44 от 2004 г.) генерираните отпадъци са със следните кодове:По време на строителството

 • Бетон- код 17. 01. 01;

 • Асфалтови смеси- код 17. 03. 02;

 • Желязо и стомана – код 17. 04. 05;

 • Изкопани земни маси – код 17 05 04 и 17 05 06;

 • Битови отпадъци - код 20.03.01;

Всички изкопани земни маси ще се влагат в насип по трасето и няма да има отпадък от изкопани земни маси.

Отпадъците с характер на строителни отпадъци трябва да се предават на специализирана фирма с разрешение за дейности с подобни отпадъци. Депонирането на такива отпадъци става на депо, определено от общината.

Генерираните битови отпадъци трябва да се депонират по общия ред на депо за ТБО.


 • 20 03 01 смесени битови отпадъци;

 • 20 01 08 биоразградими отпадъци (хранителни остатъци);

 • 20 01 30 перилни и почистващи препарати.

Организацията по извозването и депонирането им трябва да се осъществява от фирма с разрешително за дейности с такива отпадъци.
Опасни отпадъци:

 • асфалтови смеси- код 17.03.01*;

 • опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества- код 15.01.10 *;

 • нехлорирани моторни, смазочни масла за зъбни предавки- код 13.02.05*;

 • филтърни материали, абсорбенти, кърпи за изтриване и и др. замърсени с опасни вещества – код 15.02.02*.

Фирмата - Изпълнител на проекта трябва да възложи на фирма - Изпълнител със съответните разрешителни, организацията по събирането, извозването и депонирането на образуваните опасните отпадъци.

По време на експлоатация

По време на експлоатацията ще се формират смесени битови отпадъци с код 20.03.01 и отпадъци от почистването на крайпътните отводнителни канавки и другите съоръжения с код 20.03.03 и други опасни отпадъци. Количествата генерирани отпадъци трябва да се събират разделно в подходящи съдове и да се извозват от фирми с разрешително за дейност с такива отпадъци.


10. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху компонентите на ОС

По време на строителството

 • Създаване на добра организация на работа и добра трудова и технологична дисциплина за да не се допуска извършването на дейности извън определените граници на обекта;

 • Хумусът от засегнатите площи да се изземе и съхрани на определено място в близост до обекта като се спазват изискванията на чл.15, ал.1 т.1, 3 и 4 и ал. 2 на Закона за почвите (ДВ, бр.89 от 2007 г). Изкопаните земни маси да се депонират отделно от хумуса и да се вложат при изграждането на крайпътните съоръжения и при вертикалната планировка на терените около участъка. След приключване на строителството депонирания хумус да се използва за рекултивация на нарушените терени около трасето на пътя. Излишните количества от хумус и земни маси след приключването на обекта да се предоставят на общинските администрации по райони за рекултивация на други терени;

 • Образуваните строителни отпадъци на обекта трябва да се събират от фирмата – изпълнител на определено място върху площадката и да не се допуска замърсяване на околните терени с тях. При завършване на строителството фирмата отговаря за създаването на организация за извозването им при спазване на изискванията на ЗУО;

 • При изграждането на отводнителните съоръжения в участъка да не се допуска замърсяване на земите и почвите в района от течащите повърхностни води от трасето на пътя;

 • Движението на автомобили и строителна механизация на фирмата – изпълнител да бъде сведено до минимум през населените места като се създаде строга организация на работата им.

По време на експлоатация

 • При зимното поддържане на пътя да не се използват вещества увреждащи околната среда;

 • Да се поддържат в изправност отводнителните съоръжения за да не се допуска преливане в околните терени и предизвикване на ерозия на почвата на прилежащите територии;

 • Около приемниците на водите от отводнителните съоръжения да се изградят предпазни огради за недопускане на злополуки с хора и животни;

 • Поне веднъж годишно да се прави ревизия на отводнителните и приемни съоръжения от специализираните организации и да се отстраняват своевременно констатираните повреди и образуваните утайки и отпадъци.


11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

На обекта е необходимо да бъде извършена проверка на хоризонталните и вертикални габарити на съществуващите инженерни съоръжения. Нарушаващите габарита на пътя съоръжения се предвиждат за реконструкция.


12. Необходимост от други разрешителни, свързани с ИП

За нуждите на разглеждания обект – строителството на новите ленти на трасето в разглеждания участък, и завършване на проектираната пътна връзка, както и рехабилитация на отделни участъци от съществуващия път ще бъдат засегнати и отчуждени допълнително общо 27,162 дка земеделска земя и земя от горския фонд.

Поради пресичането на р. Лопушница от трасето на ИП се налага подаването на заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект до Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район.
13. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

По време на строителството ще има замърсяване на въздуха от емисиите от строителната техника и шумови въздействия върху ограничени територии в района.

По време на експлоатацията вследствие подобряване на условията за движение в известна степен ще намалеят вредните емисии и шумовото въздействие в сравнение с досегашното положение. Незначителният и временен дискомфорт по време на строителството ще се компенсира с ползите след приключването му.
14. Риск от инциденти

Характерът на извършваното строителство няма да създаде сериозен риск от аварийно замърсяване или увреждане на околната среда. За да не се допускат условия за увреждане на ОС фирмата - Изпълнител трябва да създаде отлична организация на извършваните строителни работи и преди всичко безаварийна работа на строителната механизация. При евентуални аварии на автомобили и строителна техника е препоръчително допуснатите замърсявания с опасни вещества на площадката да бъдат отстранени своевременно за да се предотврати замърсяване на прилежащите територии. На обекта няма да се съхраняват опасни вещества с изключение на влаганите по технология материали. Опаковките от използваните опасни вещества и другите такива, образувани на обекта, трябва да се събират по изискванията на Закона и своевременно предавани на фирма с разрешително за дейности с опасни отпадъци.

По време на експлоатацията следва да се спазват правилата за движение и изискванията за превоз на опасни, извънгабаритни и други специални товари.
15. Местоположение на инвестиционното предложение

15.1. План, карти и снимки, показващи границите на ИП, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

За нуждите на разглеждания обект – строителството на новите ленти на трасето в разглеждания участък, и завършване на пътната връзка, както и рехабилитация на отделни участъци от съществуващия път ще бъдат засегнати и отчуждени допълнително общо 27,162 дка земеделска земя и земя от горския фонд. от землището на с. ПоповциЕКАТЕ 57675.
Фиг.15.1.1. Изглед от трасето, което ще бъде реконструирано в четирилентов път

Фиг.15.1.2. Изглед от терена на ИП

Трасето на ИП не пресича защитени зони по смисъла на чл.3 от ЗБР.15.2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на ИП и бъдещите планирани ползватели на земи.

Трасето на път ІІ-44 „Севлиево-Габрово” в разглеждания участък граничи със земеделски земи, земи от ДГФ и терени в регулацията. Реконструкцията няма да възпрепятстват ползването на прилежащите терени и няма да предизвикат допълнителни промени в плодородието им.


15.3. Зониране или земеползване съобразно одобрените планове.

Реализацията на ИП няма да предизвика отрицателно влияние и не се налагат промени на земеползването на териториите около пътя.


15.4. Чувствителни територии в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

Трасето на ИП не пресича защитени зони по смисъла на чл.3 от ЗБР.

Инвестиционното предложение не преминава през защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и през защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Витата стена“ с код BG 0000190 за опазване на природните местообитания.

За обекта има издадено Решение № 27/С-ОС/2009г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ „Витата стена“ на Директора на РИОСВ-Велико Търново.

Преценката на експертите е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и популации на видове, предмет на опазване в посочените защитени зони. Очаква се, че отрицателното въздействие от сега съществуващото трасе ще бъде ограничено с предлаганите нови решения.

След реализацията на ИП параметрите на жизнената среда (качество на атмосферния въздух, шумовото въздействие върху жилищни зони) ще се подобрят, т.к. ще се създадат по-добри условия за движение по пътя.


15.5. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.

Няма да се използват природни ресурси в непреработен вид. Трошеният камък и материалите за насипи при реконструкцията на разглеждания пътен участък ще се доставят от съществуващи кариери в района и се класифицират като невъзстановими и широко разпространени природни ресурси.


16. Подробна информация за всички разглеждани алтернативи на местоположението.

Инвестиционното предложение е за частична реконструкция на съществуващ път ІІ-44 с изграждане на участък с 4 ленти на движение от км 25+339 до км 26 + 295.27 по сегашния километраж. Това предопределя избора на вариант и няма равностойни алтернативи за друго местоположение на трасето на пътя.

Приетото решение е оптимално съчетание на подобряване на условията на движение при минимални неблагоприятни въздействия върху околната среда.
17. Характеристика на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие реализацията на ИП).
17.1. Въздух

В района на ИП не функционират големи промишлени предприятия и производства, замърсяващи въздуха. Поради отсъствието на крупни промишлени обекти може да се приеме, че замърсяването на въздуха в района на ИП се дължи главно на преминаващите МПС и емисиите от работещите им двигатели.


17. 2. Геоложка основа, релеф и почви

Пътят, предмет на ИП е върху здрав терен, което е от значение за стабилността на пътното платно и съоръженията.

За нуждите на разглеждания обект – строителството на новите ленти на трасето в разглеждания участък, и завършване на проектираната пътна връзка, както и рехабилитация на отделни участъци от съществуващия път ще бъдат засегнати и отчуждени допълнително общо 27,162 дка земеделска земя и земя от горския фонд , попадащи в землището на с. Поповци – ЕКАТЕ 57675.

Теренът, върху който се ситуира пътя в разглеждания участък е с типично планински релеф. Заключението на проектантите относно геоложкия строеж, инженерногеоложките процеси и явления и хидрогеоложките условия са благоприятни за изпълнение на строителството.

Съгласно сеизмичното райониране на страната, територията на пътния участък се отнася към VІІІ степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK), с коефициент на сеизмичност 0,15.

В района на ИП са представителни няколко почвени типа. Трасето преминава през терени, за които са характерни слабо излужените и излужени горски почви, леко и средно песъкливо-глинести и каменливи тип Лесивирани почви (Luvisoils, LV, FAO, 1988) с подтипове тъмносиви горски, сиви горски и светлосиви горски почви. Лувисолите у нас са в зоната на дъбовите гори, които сега в по-голямата си част са унищожени и разорани. Разнообразният релеф и нерационалната обработка са довели до силно и широко развитие на ерозията. При отсъствие на ерозия този тип почви са напълно развити, дълбоки, с профил от 90-100 до 150 и дори до 200см. Повърхностният хоризонт А обаче е слабо мощен - от 18 до 25см - 30см. При отделните подтипове той е със сив цвят в различни нюанси.

При пътно-комуникационното строителство се създават условия за засилване или проявление на нежелани деградационни процеси. Свлачищни и срутищни процеси могат да възникват при нарушаване на равновесието на склоновете в резултат на планираните изкопни и насипни работи. Обезлесяването на територии при реконструкцията на пътя ще доведе до ускоряване на изветрителните и ерозионни процеси.

За териториите, през които преминава пътя, е характерна средна по степен площна дефлация, проявена върху изпъкнали и стръмни склонове, на припечни бедни и сухи месторастения, под подложени на прекомерна паша площи край пътища и населени места. Земите в състава на горския фонд са добре облесени и ерозионни процеси от масов характер липсват. Например ерозията, причинена от повъхностно течащи води от пороен характер, е по-слабо изразена.


17.3. Води

Трасето на пътя засяга р.Лопушница Тя е река в Северна България, Област Габрово — общини Габрово и Севлиево. Реката е десен приток на река Росица. Дължината ѝ е 22 км. Попада във водосбора на Янтра. Основен приток на Лопушница е река Лъкавица (десен). По течението на реката в Община Габрово са разположени 5 села: Поповци, Янковци, Враниловци, Драгановци, Яворец

Река Лопушница извира на 423 м н.в., югозападно от кв. "Шенини" на гр. Габрово. Протича в северозападна посока в широка долина между Габровските височини на югозапад и платото Стражата на североизток, като меандрира. Влива се отдясно в река Росица, на 219 м н.в., североизточно от село Горна Росица, община Севлиево. Площта на водосборният басейн на Лопушница е 148 км2, което представлява 6,5% от водосборния басейн на Росица..

По типология река Лопушница се определя в тип малки и средни чакълесто пясъчни реки.

Водите на реката се използват за напояване. По долината на реката, на протежение от 16 км, преминава част от второкласен път № 44 от Държавната пътна мрежа Севлиево — Габрово.

Както по време на строителството така и в периода на експлоатацията на пътя недопустими замърсявания на повърхностните води не се очакват.


17.4.Растителен свят

Изследвания район попада в Севернобългарския биогеографски район, Предбалкански подрайон /Бл. Груев, Б. Кузманов; 1994/.

По Асенов /2006/ трасето попада в Предбалкански биогеогеографски район. Характерни за района са смесените гори цер (Querqus cerris), благун (Querqus frainetto), зимен дъб (Quercus petraea), обикновен габър (Carpinus betulus), понякога и с участие на космат дъб (Querqus pubescence), виргилиев дъб (Quercus virgiliana) и келяв габър (Carpinus orientalis).

Храстите са представени от драка (Paliurus spina – Christi), шипка (Rosa canina), глог (Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), обикновено птиче грозде (Ligustrum vulgare).

Тревостоите са формирани от формациите на белизма (Dichantium ischaemum), черна садина (Chrysopogon gryllus) и луковична ливадина (Poa bulbosa). Възникнали са и вторични съобщества от троскот (Cynodon dactylon) и пасищен райграс (Lolium perenne).

От двете страни на второкласния път ІІ-44 са се съхранили ивици от горскодървесна растителност. На север/североизток те са изключително тесни и площите между трасето и улица „Винпромска” /северна индустриална зона/ са заети от обработваеми площи, между които се вие река Лопушница. Бреговете й са обрасли с описаната дървесна и храстова растителност. На запад /югозапад ивицата е малко по-широка, след което до четвъртокласния път № 5004 терените са изключително обработваеми.


  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница