Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложениестраница2/5
Дата08.05.2018
Размер402.57 Kb.
1   2   3   4   5

Информация за контакт с инвеститора
       1. Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

«Живко 85» ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Тетевен, ул. „23-ти септември” № 2. ЕИК 200284034 представлявано от Ивайло Тончев Трайков – Управител

       1. Пълен пощенски адрес:

гр. Тетевен, ул. „23-ти септември” № 2


Адрес за кореспонденция: гр. Тетевен, ул. „23-ти септември” № 2

       1. Телефон, факс и е-mail.

Надежда Иванова, телефон: 0898617491Надежда Иванова, телефон: 0898617491
 1. Характеристика на инвестиционното предложение


Инвестиционното предложение на „Живко 85” ЕООД е „Изграждане на оранжериен комплекс” в ПИ идентификатор 51809.13.280, ПИ с идентификатор 51809.13.285, ПИ с идентификатор 51809.13.286, ПИ с идентификатор 51809.13.284 в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Ст. Загора и има за основна цел производството на оранжерийни краставици чрез изграждането на модерна оранжерия с нови продукти, процеси и технологии.

Концепцията на кандидата включва въвеждане на високотехнологични енергийно ефективни производства с цел високи добиви и ниска себестойност, което ще даде възможност за успешно интегриране на конкурентния пазар на зеленчуци в страната и чужбина.

Целият терен е с площ от 14006 m2 и е собственост на „Живко 85” ЕООД. Оранжерийният комплекс за отглеждане на краставици ще бъде изградена на площ от 8658,25 м2.

С настоящото инвестиционно предложение ще се постигнат няколко конкретни резултата:

1. Модерно земеделско стопанство, отговарящо на всички стандарти на Европейската общност за опазване на околната среда, чистота на произвежданата продукция и здравословни и безопасни условия на труд;

2. Иновативно стопанство, насочено към въвеждането на нови технологии и процеси, свързани с енергийната ефективност;

3. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии на ниво стопанство;

4. Оптимален резултат в процеса на технологично отглеждане и предлагането на качествени зеленчуци на конкурентна пазарна цена и с възможност за представяне на външните пазари.

5. Налагане и трайно позициониране на кандидата на българския и международния зеленчуков пазар.

За водоснабдяването на обекта е предвидено да се захрани от собствен водоизточник, изграден в имота. Обекта не е генератор на отпадъчни производствен води, малките количества от обслужвания персонал ще се отвеждат във водоплътна изгребна шахта.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява по съществуваща пътна инфраструктура в района.


Модерното оборудване в бъдещата оранжерия ще допринесе за постигане на европейските изисквания за намаляване замърсяването на атмосферата, за икономично и рационално използване на енергията и минимизирането на отделяните вредни емисии.

Инвестиционното предложение предвижда конструкцията на оранжерията да бъде покрита с поликарбонатни плоскости, които се характеризират с най-добрите топлоизолиращи качества за такъв тип съоръжение. За целите на енергийната ефективност ще бъдат изградени енергоспестяващи термоекрани и проветрителна инсталация.

Инвестиционното предложение включва и изграждането на хидропонна технология за отглеждането на краставици, система за мъглуване, както и допълнително оборудване.

Хидропонната технология представлява съвременен безпочвен метод за отглеждане на растения (в случая краставици), осигуряваща максимално развитие и продуктивност чрез изолиране от почвени и външни климатични условия.

Като заместител на почвата в случая е избрана каменна вата - субстрат с подходяща характеристика:

- уникална двуслойна структура на фибрите- по-здрав горен слой и порьозен долен слой;

- фибри, мигновено абсорбиращи вода;

- голям контролиран диапазон на влажността- 45-85%;

- равномерно разпределение на вода и хранителни вещества в целия си обем;

- способност за повторно влагозапасяване;

Хранителните разтвори и качеството на поливната вода са едни от най-важните елементи на хидропонната технология. Поради това се предявяват високи изисквания към състава им, реакцията и общата им концентрация. Количеството на хранителните елементи в разтвора се изчисляват на база на физико-химичния анализ на поливната вода, фазата на развитие на растенията, периода на отглеждане и климатичните условия. Традиционният начин на отглеждане на зеленчуци е в земята - на открито или в оранжерии. С разрастване на оранжерийното производство през 1925- 1930 г. започват изследвания за заменяне на почвата като среда за засаждане. В началото на 30-те години в Калифорния се правят опити за безпочвено отглеждане на растения при използване на хранителни разтвори. Наричат системата хидропоника от гръцкото Hуdго -вода и роnоs - работа. От началото на 40-те години на миналия век хидропонното култивиране на растенията заема все по-големи площи и е дял от съвременната растителна биотехнология.

Хидропонното отглеждане на зеленчуци се разпространява все по-широко поради:

•- възможност за ефективен защитен контрол на околната среда;

- автоматизация на системите;

•-по-ниски операционни разходи, отколкото при традиционните оранжерии;

- условия за добра вентилация на корените и пълна липса на почвени неприятели и болести;

- по-чисти (незамърсени) и безопасни продукти с отличен вкус и аромат;

-увеличена продуктивност;

- понижена нужда от използване на химически продукти за защита на растенията и липса на необходимост от използване на хербициди;

- отсъствие на проблеми, свързани с изтощаване на почвата и с нейното химическото замърсяване и заразяване.

При отглеждане в хидропоника растението се намира в много по-благоприятни условия за растежа на корена и за неговото функциониране, отколкото в почвата. Ако в разтвора са осигурени необходимите за растенията вещества, не е необходимо да се използват асимилати и енергия за растежа на корена. Ето защо кореновите системи на хидропонно култивираните растения са многократно по-слабо развити, отколкото корените на растенията, отглеждани в почва.

Хидропонните системи съдържат всички необходими елементи за правилния растеж на растенията, които израстват, развиват цветове и плодове, каквито и при традиционния растеж на растението в почвата. Основно звено в технологията на хидропонното отглеждане на култури е капковото напояване, гарантиращо изключителна равномерност на подаването на хранителни разтвори, висока ефективност на производството, минимални загуби на вода. Напоителната система е постоянно инсталирана в обекта и се създава оптимален баланс между въздух, вода и хранителни вещества. При капковото напояване се напоява само участъка около корена. Това води до икономия на вода (от 30 до 50%), а оттам и до икономия на торове поради ограничения обем, в който се внасят последните. При него водата и хранителните вещества се доставят на точното място, в необходимото време и количество. Системата е компютъризирана, като по този начин всяка минута може да се проследи растежа на растенията в оранжериите.


1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница