Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложениестраница3/5
Дата08.05.2018
Размер402.57 Kb.
1   2   3   4   5

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности;

За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение. То не засяга и не противоречи на общия устройствен план на община Нова Загора, на плана за земеразделяне и картата на възстановената собственост на землището на града, както и на други утвърдени устройствени проекти или програми.

Предложението изцяло е съобразено с изискванията на няколко важни нормативни акта от българското законодателсто:

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи

Изборът на настоящото инвестиционно предложение е свързан с разглеждане на алтернативни решения, които най-общо се свеждат до:

Нулева алтернатива – няма да се създадат условия за целогодишно отглеждане на зеленчуци. Неизползването на съществуващото съоръжение, липсата на инвестиции в неговата поддръжка води до непълно използване на земните и водните ресурси.

Алтернативи за местоположение – няма алтернатива за местоположение от съображения на използване на съществуващото съоръжение и изградена инфраструктура , както и налична транспортна инфраструктура.

Алтернативи за технология –

Хидропонното отглеждане на зеленчуци се разпространява все по-широко поради следните предимства ,в сравнение с обикновенното земеделие:

•^ възможност за ефективен защитен контрол на околната среда;

^ автоматизация на системите;

•^ по-ниски операционни разходи, отколкото при традиционните оранжерии;^ условия за добра вентилация на корените и пълна липса на почвени неприятели и болести;

^ по-чисти (незамърсени) и безопасни продукти с отличен вкус и аромат;

^ увеличена продуктивност;

•^ понижена нужда от използване на химически продукти за защита на растенията и липса на необходимост от използване на хербициди;

^ отсъствие на проблеми, свързани с изтощаване на почвата и с нейното химическото замърсяване и заразяване.

При отглеждане в хидропоника растението се намира в много по-благоприятни условия за растежа на корена и за неговото функциониране, отколкото в почвата. Ако в разтвора са осигурени необходимите за растенията вещества, не е необходимо да се използват асимилати и енергия за растежа на корена.

 1. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството

Категорията на обекта съгласно ЗУТ е пета. Той се намира в ПИ 280, 284, 285 и 286 в землището на гр. Нова Загора, общ Нова Загора. Имотът граничи на североизток с ПИ 2, на югоизток – ПИ 287, югозапад – ПИ 234, 284, 283, 257 и на северозапад – ПИ 5 и 4.


 • координати (по възможност в WGS1984) /съгласно приложената скица/
 1. Описание на основните процеси, капацитет.


Хидропонната технология представлява съвременен безпочвен метод за отглеждане на растения (в случая краставици), осигуряваща максимално развитие и продуктивност чрез изолиране от почвени и външни климатични условия.

Като заместител на почвата в случая е избрана каменна вата – субстрат с подходяща характеристика: • уникална двуслойна структура на фибрите- по-здрав горен слой и порьозен долен слой;

 • фибри, мигновено абсорбиращи вода;

 • голям контролиран диапазон на влажността- 45-85%;

 • равномерно разпределение на вода и хранителни вещества в целия си обем;

 • способност за повторно влагозапасяване;

Хранителните разтвори и качеството на поливната вода са едни от най-важните елементи на хидропонната технология. Поради това се предявяват високи изисквания към състава им, реакцията и общата им концентрация. Количеството на хранителните елементи в разтвора се изчисляват на база на физико-химичния анализ на поливната вода, фазата на развитие на растенията, периода на отглеждане и климатичните условия.
В технологично отношение, обектът e оборудван със следните инсталации:


 1. Напоителна система – капково напояване

 2. Компютърна система за управление на микроклимата - комбинирана с МТО станция, вкл. система за мъглуване.

 3. Допълнително оборудване


Описание на системите в оранжерията
Напоителна система – капково напояване

Растенията се отглеждат в контейнери (запълнени с каменна вата). Поставени са в дренажни канали на земята, с проход между редовете от 1,60м. Така се постига добра вентилация на насажденията, увеличава се броят им на кв.м., улеснява се обработката им.

Самата напоителна система е разделена на 3 поливни секции, с дебит 13,50куб.м./час за всяка. Управлението на водоподаването се извършва от автоматични клапани - по един за всяка поливна секция, оборудвани с ремонтни спирателни кранове и въздушници.

Ситуативното разположение на системата е дадено на чертеж №1.

Осигуряването на работното налягане, необходимият дебит и концентрация на разтвора се осъществява от автоматичен торосмесителен възел (хранителен възел). Също така е предвиден основен резервоар за вода – 100куб.м.
Хранителният възел включва:

Рамка от неръждаема стомана

Смесителен съд (открит тип)

Комплект за дозиране на киселина (вкл. инжектор и ръчен регулатор на дебит, дозаторен клапан, дебитомер)

Комплект за дозиране на торове (вкл. инжектор и ръчен регулатор на дебита, дозаторен клапан и дебитомер )

Вертикална многостъпална помпа

Устройство за измерване на pH

Устройство за измерване на ЕС

Съдове за киселина и торов разтвор

Автоматичен филтър


За магистрален и разпределителни тръбопроводи са заложени HDPE тръби съответно D63 и D50, хидравлично оразмерени да провеждат необходимото водно количество за всяка поливна секция. Те доставят вода и торов разтвор до началото на всяка секция, където са монтирани разпределителни възли.

Разпределителните възли представляват хидравлично подвързани автоматични клапани с хидравлично действие, към които има монтирани ремонтни спирателни кранове и въздушници.

За поливни крила са заложени LDPE тръба с диаметър 20mm и компенсиращи капкообразуватели Supertif 2,2l/h, монтирани през 0,25m в комплект с колче и микротръба.

Поливните крила се разполагат по дължина на шеда през 1,60m.


КИП и Автоматизация. Система за мъглуване

Системата за мъглуване е част от системата за климатконтрол в оранжерията. Разделена е на две зони (показани на чертеж №2). Управлението на водоподаването се извършва от автоматични клапани - по един за всяка зона, оборудвани с ремонтни спирателни кранове и въздушници. Използвани са мъглообразуватели с двойна дюза и дебит 2х5,0l/h. Заложени са по 3бр. мъглообразуватели на шед. Мъглуващите крила са разположени по дължината на фермата, през 3,0m и ще бъдат изпълнени от LDPE тръба d16 Class 4 ( за високо налягане). За нормалната работа на системата е избран помпен агрегат за високо налягане, съответстващ на капацитета на системата и оборудван с честотно управление.


Регулирането на климатичните условия в оранжерията осигурява благоприятен температурен режим в хоризонтален и вертикален разрез.

Управлението се извършва от микропроцесорно устройство - контролер за всяка климатична зона, общо два броя. Към всеки от контролерите са предвидени комплект датчици за следене на вътрешна температура и влажност, за дозиране на СО2 , както и реверсивни табла. Монтирани на представителни места в оранжерийния блок, датчиците подават информация към управлението, от където чрез ниско волтов сигнал автоматично се настройват позициите на проветрители, отоплителни смесители и система за мъглуване с цел постигане на желаните параметри на климата.Допълнително оборудване

С оглед улесняване на работния процес в оранжерийния блок, е предвидено осигуряване на свободен достъп до вода, необходима за сервизни нужди. За тази цел оранжерията ще разполага със самостоятелна довеждаща тръбна мрежа и помпен агрегат.

Помпеният агрегат е разположен на площадката до резервоара. От него тръгва напорен тръбопровод HDPE D40 и минава по продължението на технологичната пътека, където през колона са монтирани хидранти ( кранчета за вода ).

Така се осигурява свободно включване на вода във всеки един момент и на достатъчно близки разстояния.

Категорията на обекта съгласно ЗУТ е пета. Той се намира в ПИ 280, 284, 285 и 286 в землището на гр. Нова Загора, общ Нова Загора. Имотът граничи на североизток с ПИ 2, на югоизток – ПИ 287, югозапад – ПИ 234, 284, 283, 257 и на северозапад – ПИ 5 и 4.

Сградата е разделена на общо пространство и обслужващата част, съдържаща котелно помещение, битови помещения за работниците – съблекални, душове и тоалетни, стая за почивка с кухненски бокс, административно помещение и място за резервоари за напоителните системи в общото пространство.

Достъпът на работниците става от югоизточната част. Входовете въвеждат директно в съблекалните за мъже и жени. От там през преддверието на тоалетните се достига до вътрешното пространство за отглеждане на зеленчукови култури, което е разделено от бетонна ивица. Котелното помещение има единствен вход отвън.

Конструкцията на оранжерията е метална и се състои от метални колони и ферми с подпорно разстояние между колоните 9.6 м и осово разстояние 2.5 м между фермите. Покритието на пространството за отглеждане на зеленчукови култури е системно решение от полиетиленови платна, а над обслужващата част – послоен монтаж на ламарина, топлоизолация от минерална вата и покриваща ламарина. Вътрешните преградни стени са от газобетонови блокчета с дебелина 10 см. Таванът на битовите помещения е от термопанели, стъпващи на ограждащите стени. Настилката в мокрите помещения е гранитогрес, а в останалите - шлайфан бетон. Котелното помещение е с ограждащи и покривни термопанели с EI60.

Площ на имота - 14006 кв.м;

ЗП - 8658,25 кв.м;

РЗП - 8658,25 кв.м;

К. инт. -0,62 (по норматив 1);

Плътност -62% (по норматив 80%);

Озеленяване -30,57% (по норматив 20%);


Инсталации:

ВИК

В санитарно-битовата част на сградата е проектирана водопроводна инсталация за топла, циркулационна и студена вода. Главния хоризонтален клон и неговите разклонения до водочерпните прибори се разполагат вкопано в стените.

Водопроводната инсталацията ще се изпълни от следните видове тръби: Клоновете за питейно-битови нужди от полипропиленови тръби. Полипропиленовите тръби за студена вода са PN16, а тези за гореща вода са PN20 – stabi с алуминиева вложка. Водопроводните тръби за площадковата мрежа ще се изпълнят от тръби - ПЕВП в изкоп.

Всички водопроводни тръби ще се изпълнят в тръбна топлоизолация, както следва:

- Тръбите за студена вода с топлоизолация с дебелина 9 мм.

- Тръбите за гореща и иркулационна вода с дебелина 13 мм.

Горещата вода за питейно-битови нужди ще се осигури от комбиниран бойлер с вместимост 300л. За осигуряване на постоянен приток на гореща вода се предвижда изпълнение на циркулационна мрежа и монтиране на циркулационна помпа.

За осигуряване постоянен приток на гореща вода се предвижда изпълнение на циркулационна инсталация. За целта ще се монтира и циркулационна помпа.

От сградата се формират битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Дъждовните води се изливат и се оттичат върху терена, а битово-фекалните се заустват в изгребна яма.

Предвижда се сградната канализационна инсталация да бъде с два вертикални

клона с основна вентилация, а тръбните отводни отклонения бъдат със запълване 50% - Система I, съгласно EN 12056-2.

Канализационната инсталация ще се изпълни от следните видове тръби:

Вкопана хоризонтална канализация – PVC Ф110, вертикални щрангове - PVC Ф110 и етажни отводнителни клонове от PVC Ф110 и Ф50 Вертикалните канализационни клонове са изведени над покрива на санитарно-битовата част като вентилационни. В началото на вертикалните канализационни клонове се предвиждат ревизионни отвори – на височина 80 см от готовия под.
Електро

За захранване на консуматорите са предвидени ел.таблата ГРТ, което ще изпълнява ролята и на главно разпределително табло, табла Торанжерия, ТОВК, Тводно, които са комплексна доставка, а табло оранжерия е в проект автоматика. Предвижда се връзките на входящите и изходящите линии от електрическите табла да се осъществяват с кабелни обувки. Всички ел.табла се предвижда да бъдат с автоматични предпазители. Всички контактни излази ще бъдат оборудвани освен с автоматични предпазители и с дефектно токови защити 30mA.

Вътрешните електрически инсталации сградата ще се изпълняват с кабелоподобни проводници тип СВТ положени над окачен таван и проводници ПВВ-МБ1 положени под мазилката, със сечения дадени в схемата на таблата.

За работните помещения са направени светлотехнически изчисления за постигнатите качествени и количествени показатели, приложени в проекта.

Осветлението се осъществява предимно с:.

-за котелното – лум. лампи 2х36W, с огледална решетка с предпазен капак за прах. За определяне на необходимия брой за достигане на нормативните изисквания за осветеност, са направени приложените в проекта светлотехнически изчисления. Управлението на осветителните тела става посредством ключове. По желание на възложителя, може да се променят типа тела и начина на управление.

-за битовите помещения, кухнята, складовете и коридорите – лум.св.тела 4х18W, с ЕПРА и огледална решетка, ІР21, и осветителни тела с енергоспестяваща крушка в баните.

- за склада- лум. Лампа 2х36W, IP44.

Дежурно осветление се захранва преди главния прекъсвач на ел. таблото.

Предвиденото евакуационно осветление се реализира с освет.тела с автономно захранване с вградени кадмиево никелови акумулаторни батерии, ІР54.

Осветителната инсталация се изпълнява с кабели СВТ проводници ПВВ-МБ1 3х1,5мм2 положени под мазилката и кабели тип СВТ 3х1,5мм2 или СВТ 5х1.5мм2, положени в гоф РVС тръби.

Управлението на осветлението се осъществява от място с ключове и монтирани на височина 1,2м от готов под.

Заземяват се таблата ГРТ и металната конструкция и бойлерите. Заземителното устройство, се състои от два броя стабдартни заземителни кола, свързани със стом.поц. шина 40/4мм. Преходното съпротивление на заземление да не не надвишава 10 ома, установено чрез измерване.

Таблото, корпуса и всички части , които подлежат на заземление се заземяват.


1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница