Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложениестраница4/5
Дата08.05.2018
Размер402.57 Kb.
1   2   3   4   5

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура


Не се налага изграждане на нова инфраструктура, същата е налична в района. Обектът се намира в промишлена зона на гр. Нова Загора. Най- близко до имотите са разположени защитени зони река Блатница и река Тунджа.

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване


Съгласно предварителната програма, основните етапи на инвестиционното предложение са:

Проектиране – до края на 2015 г., като в проекта ще са отразени всички условия от становища/решения на компетентните органи, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжението;

Закриване – при установяване нерентабилност на производството.

Проектирането, изборът на доставчици и монтажът на оборудването ще се извърши от фирмите – доставчици на оборудване, съгласно клаузите на подписаните договори и гаранциите за предоставеното оборудване.

По време на строителството ще се осъществят мероприятия по сглобяване на готови модули на оранжерията, поставяне на лека настилка на вътрешните пътища.

Битови и административни помещения – не се предвижда строителство на нова сграда. В близост до склада се разполагат три метални контейнера - един офис и два санитарно-битови. Предназначени са за създаване на условия при осъществяване на дейностите в оранжериите.

Контейнерите се състоят от рамкова конструкция и заменяеми стенни елементи. Стоманената профилна рамка е стабилна, а стенните панели от поцинкована профилна ламарина са лесно сменяеми. Контейнерите са топло- и звукоизолирани с минерална вата. Прозорците са двойно остъклени с РVС дограма и интегрирани щори.

За офис е избрана контейнерна конфигурация с размери 6055х4885мм с преддверие, санитарен възел и офис помещение.

По време на експлоатация на обекта като първоначална превантивна мярка се предвижда обучение на персонала, свързано със спазването на технологичните изисквания, мерките за безопасност на труда и план за действие при аварийни/бедствени ситуации. Предвижда се на инсталацията да се работи на 1 смяна и да се обслужва от 15-20 работници.В процес на експлоатация ще се прецени необходимостта от подмяна на оборудването или закриване на дейността.

По време на закриване и последващо ползване на сградите и съоръженията се предвижда демонтаж и продажба на оборудването.

Предлагани методи на строителство

Инвестиционното предложение не предвижда ново строителство и/или промени в пътната инфраструктура. Предвижда се изграждане чрез монтиране на място на вода на готовите елементи на оранжерията, които са изработени от дълбокогалванизирана стомана. В тази връзка можем да кажем, че обема и мащабността на инвестиционното предложение не са големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Известен риск от инциденти съществува при монтирането на елементите на конструкцията,товаро-разтоварните дейности на контейнерите и готовите модули. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, тези рискове ще бъдат сведени до минимум.

 1. Природни ресурси, предвидени за ползване по време на строителството и експлоатацията


По време на строителството не се предвижда използването на природни ресурси. По време на експлотацията използваният природен ресур е водата, която ще се използва балансирано. Управлението на водоподаването ще се извършва от автоматични клапани-по един за всяка поливна секция, оборудвани с ремонтни спирателни кранове и въздушници. Осигуряване на работното налягане, необходимият дебит и концентрация на разтвора се осъществява от автоматичен торосмесител (хранителен възел). Също така е предвиден основен резервоар за вода – 100 куб.м., които ще се захранва от предвиденият за изграждане сондажен кладенец с дълбочина до 10 – 20 метра в един от имотите на собствениак или в ПИ 280, 285, 286 и 284 в землището на гр. Нова Загора, общ Нова Загора. Необходимата за питейно-битови нужди вода е в незначително количество, ще се ползва минерална вода.


 1. Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани при експлоатацията

Отпадъците, които се очаква да се генерират са разгледани по фази на реализация на инвестиционното предложение.

Във фазата на строителството не се очаква генерирането на твърди строителни и битови отпадъци.Смесените битови отпадъци се събират в контейнер и се третират съвместно със смесените битови отпадъци на депо стопанисвано от общ. Нова Загора.

По време на строителството не се очаква отделянето на течни отпадъци.

Във фазата на експлоатация инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Хидропонното отглеждане на зеленчуци не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. Прилагането на добри производствени практики ще спомогнат за минимизиране и неутрализиране на отрицателните въздействия в резултат на дейността. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на транспорта и монтирането на готовите елементи на конструкцията на оранжерията. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на общ. Нова Загора, растителния и животинския свят.

Генерираните отпадъци са класифицирани съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците.

По време на изграждане на капковата напоителната система ще се генерират следните отпадъци: • Битови отпадъци, код 20 03 01 ще се генерират от персонала изграждащ напоителната системата - количество им зависи от броя на работещите и времето за монтажните работи. Битовите отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се транспортират до депото за неопасни отпадъци в община Нова Загора.

 • Строителни отпадъци

  • Изкопани земни маси, код 20 02 02 – получават се при изкопните работи и ще се използват при обратната засипка;

  • Хумус, код 17 05 06 – получава се при изкопните работи и изцяло ще се използва при възстановяване трасетата на тръбопроводите;

 • Производствени неопасни отпадъци

    • Отпадъци от пластмаса, код 19 12 04 - малки парчета РVС маркучи, пластмасови опаковки и др. Отделят се в процеса на монтажните работи и ще се събират в полиетиленови торби и ще се предават за рециклиране. Количество им ще е до 0,050 т.

По време на експлоатация на обекта се генерират следните отпадъци:

 • Битови отпадъци, код 20 03 01 от обслужващия персонал. Обекта се експлоатира сезонни и количеството им е минимално. Битовите отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се извозват до депото в община Нова Загора.

 • Неопасни отпадъци ще се генерират при основен ремонт на системата, което ще се извършва след доказване на амортизацията й.1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница