Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложениестраница5/5
Дата08.05.2018
Размер402.57 Kb.
1   2   3   4   5

Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда


В резултат на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда, защото не се очакват емисии в атмосферния въздух , не се очаква отделяне на течни емисии, освен тези от хигиенно-битови нужди на персонала. Отпадъците от метали и пластмаса ще се управляват в съотвествие с законовите изисквания..
 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /напр. добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на ел. енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчни води/

Спецификата на това инвестиционното предложение е такава, че не е свързана с необходимостта от други дейности, извън територията на предприятието като добив на баластра, добив на енергия, жилищно строителство, самостоятелно третиране на отпадъчни води и т.н.

Отпадъчните води от битовите помещения в етапа на експлоатация ще се отвеждат в градската канализация, като се има в предвид, че инсталацията ще работи на 1 смяна и ще се обслужва от 15 човека. Средночасовото количество отпадъчни води ще е не повече от 2 м3


 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Необходимите други разрешителни, след приключване на процедурата по реда на Глава VІ от ЗООС, Разрешително за водовземане от БДУВ ИБР- Пловдив.


 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

С реализацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната седа. В резултат на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда от твърди, течни и газообразни замърсители. В етапа на строителство и етапа на закриване, монтажните и съответно демонтажни работи ще се извършват при спазване на безопасни условия на труд, работниците трябва да са снабдени с лични предпазни средства .

Транспортирането на разглобените елементи от конструкциите ще се извършва с автотранспорт, с очаквани нива на шум около 80 dB(А).


 1. Риск от инциденти

Инвестиционното предложение не свързано с опасни химични вещества в технологичен аспект. За свеждане на риска от инциденти до минимум се предвижда изработването на авариен план и план за безопасност, на етапа на строителство.

За разливи на минерални масла, дизелово гориво и други да се предвидят мерки за тяхното ефективно събиране чрез подходящи сорбенти, които да се третират като опасни отпадъци.

Освен опасностите от нараняване по време на товаро-разтоварните дейности, съществуват и характерните за всяко подобно предприятие рискове от трудови злополуки при товаро-разтоварни и монтажни дейности. Съществува и риск от пожар в електрическата инсталация на помещенията.

За свеждане на рисковете до минимум след изработване на авариен план, следва да се проведе като превантивна мярка обучение на персонала за работа с противопожарни средства и задължителни мерки за безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

    1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа


С инвестиционното си предложение „ЖИВКО 85” ЕООД предвижда „Изграждане на оранжериен комплекс” в ПИ идентификатор 51809.13.280, ПИ с идентификатор 51809.13.285, ПИ с идентификатор 51809.13.286, ПИ с идентификатор 51809.13.284 в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Ст. Загора.

Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи


Целият терен е с площ от 14,006 дка и е собственост на „ЖИВКО 85” ЕООД. Оранжерийният комплекс за отглеждане на краставици ще бъде изградена на площ от 8658,25 кв.м.

Зониране на земеползване съобразено с одобрени планове


Проектът ще се реализира на територията на имот - собственост на инвестотора и няма отношение към сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в района, поради което не се налага и приспособяването им към площадката на проектираните обекти.

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и др., Национална екологична мрежа.


В района няма други чувствителни територии и зони от националната екологична мрежа „Натура 2000”.

Площадките на инвестиционното предложение не засягат съществуващи защитени територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/98 изм. и доп. ДВ бр.28/2005 г.). Най- близко до имотите са разположени защитени зони река Блатница и река Тунджа.. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.
  1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение


В предложения начин за постигане целите на проекта няма по-добра алтернатива по отношение на местоположение.

Дейността на обекта не е свързана с генериране на отпадъчни води, съдържащи азотните съединения и не засяга уязвими зони, по смисъла на Директива 91/676/ЕИО и НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Тя не засяга и зони, обявени за чудствителни по смисъла на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите, описани в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район.

Инвестиционното предложение поради местоположението, характера и описаните степен и особености на влиянията няма да окаже въздействие върху предмета на опазване в най близката Защитени природни територии и зони. Не се засягат пряко територии, включени в зоните. Реализацията на проекта няма да се предизвика фрагментация на популациите на видовете, включени в предметите на опазване и влошаване на тяхната структура, както и сукцесионни процеси, водещи до промяна на видовия състав или в условията на средата - химически, геоложки, климатични или други промени. Не се очаква и кумулативен ефект. Мерките за опазване на околната среда, щрихирани в т. ІІ, осигуряват и съхраняването в бъдеще на благоприятно природозащитно състояние на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони. При изграждането и експлоатацията на обекта най-общо можем да очакваме непряко, постоянно и дълготрайно въздействие, без проявления с отрицателен характер върху ключовите елементи на зоните.

Биоразнообразието в имота е оскъдно. Описаните характеристики на ценозите в него не предполагат значими промени по отношение на структурата и динамиката на популациите на растителните и животински видове в района. Те включват широко разпространени в България видове, които в голямото си болшинство са силно пластични в рамките на ареалите си. Няма да се засегнат невъзстановимо екологични ниши на типичните и постоянни за зоните видове.

Може да се очаква минимално засилване на антропогенния натиск, но в рамките на емкоста на формираните в района и прилежащите територии екосистеми.

Аналогиччно и за цялата биота можем да очакваме непряко, постоянно и дълготрайно въздействие, без значими проявления с отрицателен характер върху видовете и популациите в района.

Изцяло ще липсва въздействие върху археологически, исторически и културни паметници.ІV. Характеристика на потенциалното въздействие на инвестиционното предложение

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени територии, вредни физични фактори, от различни видове отпадъци и тяхното местонахождение


 • Въздействие върху хората и тяхното здраве

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района на гр.Нова Згора, общ. Нова Згора. По време на изграждането на обекта, здравния риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

 • Въздействие върху земеползването

За реализацията на инвестиционното предложение ще се развият дейности само върху територията на ПИ идентификатор 51809.13.280, ПИ с идентификатор 51809.13.285, ПИ с идентификатор 51809.13.286, ПИ с идентификатор 51809.13.284 в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Ст. Загора. Няма да се окаже въздействие върху земеползването в съседните имоти.

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане показва, че въздействието ще бъде незначително и локално – ще засегне предимно територията на площадката.

 • Въздействие върху водите

Реализацията на инвестиционното пределожение не е свързана с образуването и заустването на производствени отпадъчни води. При експлоатацията ще се обрауват само битово-фекални отпадъчни води, които ще бъдат събирани във водоплътни изгребна шахта. Поради това преки въздействия върху състоянието на повърхностен приемник от дейността няма да има.

 • Въздействие върху почвата

Имотът, в който е предвидено да бъде реализирано инвестиционното предложение представлява нива, като същият ще се отреди за този вид дейност, поради което въздействие върху почвената покривка не се очаква.

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързано с дейности, засягащи и имащи отношение със земните недра.

 • Въздействие върху минералното разнообразие

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързано с дейности, засягащи и имащи отношение с минералното разнообразие.

 • Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитени зони.

 • Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата

В близост до обекта няма защитени територии на единични и групови паметници на културата.

При реализацията на инвестиционното предложение въздействието по фактор отпадъци е незначително.

 • Въздействие на рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиация

Инвестиционното намерение не води до повишаване на шумовото ниво, вибрации и не е свързано с радиационни източници.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близките защитени зони.

Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близките защитени зони.

Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за опазване на водните ресурси и подобряване на състоянието на водите в района, като по този начин ще окаже благоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, включително опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

3. Вид на въздействието върху компонентите на околната среда


Видът на очакваните въздействия при реализиране на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е дадено таблично за всеки компонент.

Таблица 4Характеристика на въздействието по време на експлоатацията

Атмосферен въздух

Повърх-ностни води

Подземни води

Геоложки условия

Земи и почви

Растителен свят

Преки

да

не

да

да

да

да

Непреки

не

не

не

не

не

не

Кумулативни

да

не

не

не

да

да

Краткотрайни

да

не

не

не

не

не

Среднотрайни

не

не

не

не

не

не

Дълготрайни

да

не

не

да

да

да

Постоянни

не

не

не

да

да

да

Временни

да

не

да

не

не

не

Положителни

не

не

не

не

не

не

Отрицателни

да

не

не

да

да

да

Таблица 5

Характеристика на въздействието по време на експлоатацията

Животински свят

Отпадъци

Шум

Ландшафт

Санитарно-хигиенни условия

Преки

да

да

да

да

да

Непреки

да

не

не

не

не

Кумулативни

да

не

не

да

не

Краткотрайни

не

не

не

не

не

Среднотрайни

не

не

не

не

не

Дълготрайни

да

да

да

да

да

Постоянни

не

не

не

да

не

Временни

да

да

да

не

да

Положителни

не

не

не

не

не

Отрицателни

да

не

да

да

да

4. Обхват и значимост на въздействието – географски район, населено място


Географския район, в който се предвиждат дейности при изпълнение на инвестиционното намерение е гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.

Атмосферен въздух. Спецификата на обекта не предизвиква емисии на прахови частици и отделяне на изгорели взривни и ауспухови газове от двигатели с вътрешно горене (въглероден окис, азотни окиси, сажди).

Като се има предвид фоновото състояние на атмосферата в района, замърсяването на въздуха от дейността на обекта може да се характеризира като незначително.Води. Обекта е свързан с добив на води, които ще се използват за напояване, но количествата са прецизирани с изградената капкова система, при което въздействието се оценява като незначително по отношение на води.

5. Вероятност от поява на въздействието

Ниска вероятност, поради изискването от страна на Възложителя да бъдат предвидени и приложени мерки за ограничаване на потенциално въздействие.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Въздействието ще се проявява по време на изпълнение на строително монтажните работи и след приключването им не се очаква повторяемост или обратимост.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяването, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Не се предвиждат отрицателни въздействия върху околната среда, освен на етап строителството (главно свързани с отделяне на прах и шум).

8. Трансграничен характер на въздействието


Въздействието върху околната, работната и жизнената среда от експлоатацията на обекта няма да има трансграничен характер.


line 31   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница