Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложениеДата02.06.2018
Размер95.46 Kb.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

„Агро Комерс 2015” ЕООД , ЕИК 203458558 , с.Равадиново , община Созопол , област БургасИНФОРМАЦИЯ

За преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за:


„Създаване на трайно селскостопанско насаждение – лозов масив с десертни сортове грозде в ПИ №№ 008169, 008170, 008171, 008149, местност Герен Соват, землище с.Равадиново, община Созопол, област Бургас и изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване” с възложител „Агро Комерс 2015” ЕООД
(по Приложение № 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения)


с.Равадиново,октомври 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


I.Информация за контакт с инвеститора 4

1. Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице : 4

2. Пълен пощенски адрес: 4

3. Телефон, факс и е-mail. 4

4. Лице за контакти 4

II.Характеристика на инвестиционното предложение 4

1. Резюме на предложението 4

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 6

В района на община Созопол лозарството и винопроизводството имат осезаеми традиции. През последните десетилетия, свързано с развитието на туризма по Черноморския бряг, започва и отглеждането на десертни сортове грозде. Проведеното от инвеститора проучване на пазара на плодове, показва подчертан интерес към десертното грозде като продукт от една страна и недостатъчен капацитет на производство на селскостопанските производители от района от друга страна. Възможността за бърза реализация на продукта сред субектите на туристическия бизнес пък изключва необходимостта от изграждане на хладилни депа за съхранение . Всичко това определя ефективността на инвестицията в отглеждането на десертни сортове грозде в района. 6

III. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности; 6

За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение. То не засяга и не противоречи на общия устройствен план на община Созопол, на плана за земеразделяне и картата на възстановената собственост на землището на село Равадиново, както и на други утвърдени устройствени проекти или програми. 6

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта. Планираните селскостопански дейности се извършват от регистриран от МЗХ селскостопански производител. 6

Наред с предвидените дейности в настоящето инвестиционно предложение, инвеститорът „Агро Комерс 2015” ЕООД предвижда изграждането и на други селскостопански масиви с трайни насаждения в същото землище на село Равадиново, които са предмет на отделни Уведомления за инвестиционни предложения. 6

IV. Местоположение на площадката 6

В предвидения масив за засаждане и отглеждане на десертни сортове грозде са включени следните собствени поземлени имоти с номера №№ 008169, 008170, 008171 и 008149, с ЕКАТТЕ 61042, в землището на село Равадиново, община Созопол, област Бургас. Имотите са собственост на „Био Инвестмънт” ЕООД и са отдадени в дългогодишна аренда / 15 години / на „Агро Комерс 2015” ЕООД. Общата площ на имотите е 30,434 дка, с начин на трайно ползване – ниви пета категория, като лозовото насаждение ще се осъществи върху 24,00 дка. Географските координати на имотите са в Координатна система 1970 и Координатна система WGS 1984 и са приложени към настоящия документ. Поземлените имоти са извън защитените територии и територии за опазване обектите на културното наследство, но попадат в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. 6

Транспортният достъп до посочените имоти ще се осъществява посредством пътна връзка със съществуващ обслужващ полски път, с който имотите граничат в посока запад – северозапад. 6

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие. 6

V. Природни ресурси, предвидени за ползване по време на строителството и експлоатацията 7

VII. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда 7

VIII. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /напр. добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на ел. енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчни води/ 7

Спецификата на това инвестиционното предложение е такава, че не е свързана с необходимостта от други дейности, извън територията на площадката като добив на баластра, добив на енергия, жилищно строителство, самостоятелно третиране на отпадъчни води и т.н. 7

7

С реализацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната седа. В резултат на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда от твърди, течни и газообразни замърсители. 7
пРИЛОЖЕНИЯ: Два броя дискове


 1. Информация за контакт с инвеститора
       1. Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице :

Агро Комерс 2015” ЕООД , ЕИК 203458558 , с.Равадиново, ул.”Ропотамо” № 29, община Созопол, област Бургас, Павел Асенов Павлов – Управител       1. Пълен пощенски адрес:с.Равадиново, п.к.8131, ул.”Ропотамо” № 29, община Созопол, област Бургас,
Адрес за кореспонденция: гр.Черноморец , п.к.8142 , ул.»Струма», №2А

       1. Телефон, факс и е-mail.

Павел Павлов , телефон: +359 897 97 90 21       1. Лице за контакти

Павел Павлов , телефон: +359 897 97 90 21
 1. Характеристика на инвестиционното предложение

    1. Резюме на предложението


Инвестиционното предложение предвижда създаването на селскостопански масив от десертни сортове грозде „Супер Ран Болгар” , „Мискет Хамбургски” и „Италия”, върху комасиран собствен терен от 24,463 дка нива , пета категория – ПИ № 008169, ПИ №008170, ПИ №008171, местност „Герен Соват” и отделен поземлен имот №008149 с площ 5,971 дка, в същото землище, в непосредствена близост до останалите три комасирани имота, в землището на село Равадиново, община Созопол, с изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване.

Основната дейност включва главните агро-технически мероприятия за обработка на селскостопанската земя – оран, култивиране, засаждане, торене, борба с болестите по растенията, поливане и прибиране на реколтата.

Посоченото инвестиционно намерение е ново.

Ще се използва съществуващата инфраструктура – полски пътища.

Не се предвижда изграждането на електропреносни, газопреносни и ВиК мрежи.

Не се предвиждат изкопни работи, а само типични селскостопански обработки със селскостопанска техника.

Дълбочината на обработката на земята е до максимално 0,7 метра / при риголване /.

Не се предвижда използването на взрив.

С настоящото инвестиционно предложение ще се постигнат няколко конкретни резултата:

1. Модерно земеделско стопанство, отговарящо на всички стандарти на Европейската общност за опазване на околната среда, чистота на произвежданата продукция и здравословни и безопасни условия на труд;

2. Иновативно стопанство, насочено към въвеждането на нови технологии и процеси, свързани с енергийната ефективност;

3. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии на ниво стопанство;

4. Оптимален резултат в процеса на технологично отглеждане и предлагането на качествен продукт – десертни сортове грозде, на конкурентна пазарна цена и с възможност за представяне и на външни пазари.

5. Налагане и трайно позициониране на кандидата на пазара за десертно грозде в юго-източния Черноморски район.

За водоснабдяването на обекта е предвидено да се захрани от собствен водоизточник, изграден в имота. Обектът не е генератор на отпадъчни производствени води.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява по съществуващата пътна инфраструктура в района.    1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

В района на община Созопол лозарството и винопроизводството имат осезаеми традиции. През последните десетилетия, свързано с развитието на туризма по Черноморския бряг, започва и отглеждането на десертни сортове грозде. Проведеното от инвеститора проучване на пазара на плодове, показва подчертан интерес към десертното грозде като продукт от една страна и недостатъчен капацитет на производство на селскостопанските производители от района от друга страна. Възможността за бърза реализация на продукта сред субектите на туристическия бизнес пък изключва необходимостта от изграждане на хладилни депа за съхранение . Всичко това определя ефективността на инвестицията в отглеждането на десертни сортове грозде в района.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности;

За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение. То не засяга и не противоречи на общия устройствен план на община Созопол, на плана за земеразделяне и картата на възстановената собственост на землището на село Равадиново, както и на други утвърдени устройствени проекти или програми.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта. Планираните селскостопански дейности се извършват от регистриран от МЗХ селскостопански производител.

Наред с предвидените дейности в настоящето инвестиционно предложение, инвеститорът „Агро Комерс 2015” ЕООД предвижда изграждането и на други селскостопански масиви с трайни насаждения в същото землище на село Равадиново, които са предмет на отделни Уведомления за инвестиционни предложения.

 1. Местоположение на площадката

В предвидения масив за засаждане и отглеждане на десертни сортове грозде са включени следните собствени поземлени имоти с номера №№ 008169, 008170, 008171 и 008149, с ЕКАТТЕ 61042, в землището на село Равадиново, община Созопол, област Бургас. Имотите са собственост на „Био Инвестмънт” ЕООД и са отдадени в дългогодишна аренда / 15 години / на „Агро Комерс 2015” ЕООД. Общата площ на имотите е 30,434 дка, с начин на трайно ползване – ниви пета категория, като лозовото насаждение ще се осъществи върху 24,00 дка. Географските координати на имотите са в Координатна система 1970 и Координатна система WGS 1984 и са приложени към настоящия документ. Поземлените имоти са извън защитените територии и територии за опазване обектите на културното наследство, но попадат в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000.

Транспортният достъп до посочените имоти ще се осъществява посредством пътна връзка със съществуващ обслужващ полски път, с който имотите граничат в посока запад – северозапад.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.


 • координати (по възможност в WGS1984) /съгласно приложената скица/
 1. Природни ресурси, предвидени за ползване по време на строителството и експлоатацията


По време на изграждането не се предвижда използването на природни ресурси. По време на експлотацията използваният природен ресур е водата, която ще се използва балансирано. Управлението на водоподаването за хидромелиоративното съоръжение за капково напояване ще се извършва от автоматични клапани-по един за всяка поливна секция, оборудвани с ремонтни спирателни кранове и въздушници.Проектният капацитет на съоръжението предвижда използването на водни количества от порядъка на 7 – 8 куб.м./дка/ден при 10-дневен поливен цикъл и 5 – 6 поливки за поливен сезон, или общо около 15 хил.куб.м. вода за година. Необходимата за питейно-битови нужди вода е в незначително количество и ще се ползва минерална вода за пиене.


 1. Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани при експлоатацията

Не се очаква генериране на отпадъци.

Отпадащата дървесина / отстранени клони и пръчки при резитба / ще бъде третирана с мулчер и във вид на дървесни стърготини ще се връщат в почвата.


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда


В резултат на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда, защото не се очакват емисии в атмосферния въздух , не се очаква отделяне и на течни емисии.
 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /напр. добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на ел. енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчни води/

Спецификата на това инвестиционното предложение е такава, че не е свързана с необходимостта от други дейности, извън територията на площадката като добив на баластра, добив на енергия, жилищно строителство, самостоятелно третиране на отпадъчни води и т.н.


 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

С реализацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната седа. В резултат на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда от твърди, течни и газообразни замърсители.
line 3

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница