Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно намерение


Инвестиционното предложение не е свързано със значително водопотребление и формиране на големи количества отпадъчни водистраница4/4
Дата28.05.2017
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4

Инвестиционното предложение не е свързано със значително водопотребление и формиране на големи количества отпадъчни води

Дейността и местоположението на площадката не предполага замърсяване на повърхностни води.

В технологичния процес не се налага използването на вода. Отпадъчните води ще има единствено при миене на халето. Не се очаква генериране на силно замърсени площадкови отпадъчни води от дейността и замърсяване на подпочвени води. Водите няма да съдържат големи количестава органични замърсители поради състава на отпадъка, в който щ есе съдържа по.малко то 0,1% органика. Третираните отпадъците ще са преминали предварително механична и биологична обработка, поради което съдържанието ще е неорганично-основно тектил, хартия, пластмаси, дърво. Поради състава на отпадъка от измиване на площадката и не се очаква силно замърсяване на водите. Те ще се насочват в резервоар за технологични води в съществуващата МБТ инсталация, за които е изчислено че притежават нужния капацитет.

Атмосферните води от покривни конструкции ще постъпват в канализационната мрежа. При много обилни дъждове, външните площадкови води ще постъпват в шахта – преливник с монтирано вертикално сито, което ще задържа едри частици. След механичното им пречистването ще постъпват в дъждовна канализационна система. Дъждовната канализация ще се зауства в „Тел дере” с координати на точката на заустването им 9630051.4690; 4686526.8519.

Поради неорганичния състав на отпадъка, третиран в шредиращата линия и механичното пречистване на площадковите и дъждовни води преди заустването им, не се очаква замърсяване над нормите на повърностния обект, в който ще бъдат заустени.

При почистване на шахтите на дъждовната канализация, отпадните води и утайки ще се предават за пречистване в ПСОВ Варна па силата на сключен договор между Екоинвест Асетс АД и ВИК Варна АД.

*Геоложка основа
Геоложка среда

Геомрофология

Съгласно геоморфоложкото райониране на България на Д.Канев районът попада в Източната област на Дунавската морфоструктурна зона-Варненска падина. В нея влизат Авренското и Франгенското плато и удавената долина на р.Провадийска. Франгенското плато достига височина до 370 м на запад и до 300 м на изток. Пространството между езерата и платото представлява сравнително равна и леко наклонена на изток повърхност. По голямо вдлъбване в нея причинява Игнатиевската река (дере). На юг от езерата е разположено Авренското (Моминото) плато с височина до 180 м, но със стръмни склонове. Склоновете на платата са прорязани от редица дерета: Игнатиевското, Тополското и Налбантка на северния бряг, Звездишкото и Константиновското на южния бряг.Докватернерните седименти в разглеждания район са представени от олигоценски наслаги, оформени като две тераси. Втората тераса е проучена по-добре. Тя представлява заравнена площадка при с.Езерово с коти в западната част от -19 до -20 и в източната част от -22 до -24. Между МТБ на „Трансстрой-Варна” АД и с.Казашко се разполага друга заравненост, наклонена от запад на изток и от север на юг-от кота -20 до кота -24. При с.Казашко тя е прорязана от успоредно на брега улейовидно понижение с дължина няколкостотин метра и дълбочина до 5 м, образувано от стар приток на дерето, вливащо се в езерото, източно от селото. Това дере е оформило ветрилообразно вдлъбване в терасите, което навлиза навътре в езерото.

Тектоника

Разглежданият район е част от Мизийската платформа и попада във Варненската падина (Варненска моноклинала). Тя представлява тектонска форма, наложена през палеоген-неогена в източното крило на Севернобългарския свод. Наклонът на пластовете е на изток (50-100) и е сравнително постоянен. Съгласно сеизмичното райониране на България от 1987 г. територията на обекта се намира в район с интензивност VII степен по скалата на М.Ш.К. (коефициент на сеизмичност 0,10).

Отложенията, които излизат на повърхността от запад на изток, стават все по-млади, което се дължи на потъването на долината на Белославското и Варненските езера. Районът се е характеризирал с активна тектонска дейност. Установени са редица дизюнктивни нарушения, в това число и разседи при Добрева чука, Белослав, Страшимирово и кариера „Лъджата”, по които долината е пропаднала стъпаловидно от запад на изток. Сега тези разседи не са активни и в дъното на долината и долната част на склоновете са маскирани с кватернерни наслаги. В района на обекта не са констатирани разседи.

Геоложки строеж

По двата бряга на долината на езерата се разкриват долнокредни (хотривски), горнокредни (ценомански, туронски и сенонски), палеогенски (палеоценски, еоценски и олигонески), средномиоценски (чокракски, карагански и конкски) и кватернерни седименти.

На разглежданата територия няма свлачища, срутища и абразия.Няма открит карст и опасност от наводняване.

Възможните въздействия на инсталацията върху геоложката основа са свързани главно с известно натоварване на геоложката основа, която е достатъчно здрава.

В разглеждания район не са установени подземни природни богатства. В близост (на 1900м) се намира находище за лечебна кал, което не може да бъде повлияно по никакъв начин от дейността.
Визираното в проекта разположение на обекта и строителните технологии, позволяват да се направи извода, че реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до значимо въздействие върху геоложката основа.
*Земи и почви

Почвеното замърсяване се получава по различни пътища.Индиректното замърсяване на почвите, следствие атмосферното и водното замърсяване е с ограничен обхват на територията на общината. /около главните пътни артерии и в производствените зони./

Според почвената класификация на РБългария /М.Пенков/, почвите в имотите на обекта и контактните зони са „наносни почви” и „Антропогенни” почви”, представени от следните видове и разреди:

Почвен тип „наносни почви” е представен от почвен вид „делувиални почви” и „делувиални-алувиални почви” със следните характеристики:

Делувиални почви в района на проекта и контактните зони са тежко песъкливо глинести, временно преовлажняващи се с ниво на подпочвените води повече от 5-10 метра. Мощноста на хумусния слой е 60см.А хоризонтима тъмносиво –кафяв до черен цвят.Горния слой от 20-30см има рохкаво сложение, а подорницата е уплътнена.Дебелината на плужната пета е /30-50см/ е с много ниска водопропускливост.

Хоризонт В има буцесто-призматична структура с мощност 80-230см, като в долните части на В и С хоризонт има глееви петна. Хоризонт С е с много сложно сложение, свързано с голямото количество олигоценски глини, обуславящи ниската водопропускливостта н хоризонта. Карбонатте са измити на голяма дълбочина, почвената реакция на хоризонт А е неутрална до слабо кисела, на В и с хоризонте е неутрална. Почвите са слабо до средно запасени с органично вещество. Съдържанието на хумус /~1%/ е в хумусно- акумулативния хоризонт. Аналогична е и картината със съдържанието на общия азот.Установени са високи стойности на магнезий в /на ~80м на запад от имот/ в хоризонт В, което е показателно за забавения водообмен.

Делувиално-алувиалните почви са петнисто развити.Почвообразувателния материал е нанос от делувий отложен върху алувия, глинестопесъчлив, слоест.Почвите са предимно песъчливо-глинести.Почвеното съдържаниее е ~2%.

Почвен тип „Антропогенни почви”- представени са от почвените видове „насипни антросоли” и „деградирали антросоли”.Разположени са в границите на самата площадката и в съседство с нея. Представляват специфичен нестандартен материал, нанесен върху терените от стари замърсявания с битови и промишлени отпадъци, както и промишлени насипни почви, представляващи натрупана сгуропепелна смес от ТЕЦ, отличаващи се с отсъствие на плодородие и приблизително съдържание в % на: калций -1; магнезий-0,4; калий- 1,7; фосфор-0,13; кобалт-0,01; молибден- 0,01; бор – 0,01; манган.0,02.; алуминй-14; желязо -10. Високото съдържание на хлориди в подпочвените води от района/1350-4000 mg/dm3/ показва влиянието на утаечното езеро на ТЕЦ Варна.


Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Проектът предвиждащ изграждане на хале за съоръжение за шредиране с площ 3,320 дка от общо 27,16 дка на терена, няма да окаже съществено значение върху съседни земи..Въздействието върху земите , свързано с реализацията на инвестиционното предлрожение ще бъде оказано само върху ограничена площ от общата площ на новообразувания имот. В ограничена площ върху него ще се реализират всички дейности по време строителството. Възможно е локално и кратковременно замърсяване със строителни отпадъци, но след почистването им и подходяща почвообработка почвите възстановяват характеристиките и почвеното си плодородие.

С проекта са предвидени мерки за недопускане замърсяване с води и отпадъци на почвата, чрез асфалтиране на площадката и отводняването и в канализационната мрежа. След приключване на строителните дейности ще се извърши озеленяване.

Въздействието върху почвите,свързано с изпълнението на проекта и функционирането на обекта ще бъде миимално като площ и пренебрежимо като степен.
*Ландшафт

Съгласно ландшафтното райониране на Данева и Мишев, терените попадат в:

Клас „Северно черноморско крайбрежие”

Подклас: „Хълмисто-долинен”, „крайезерен”

Тип: „Аграрен ланшафт” ; „Антропогенен ландшафт”

Подтипове: • според степента на нарушеност и антропогенна намеса „силно нарушен”/ за депа за отпадъци – пепелина то ТЕЦ Варна, транспортни подходи, инсталация за ТБО на Екоинвест Асетс АД/; „слабо нарушен” - за земеделските земи

 • според характеристиките на средата – „антропогенен - депа за отпадъци”

Двата типа ландшафт „Антропогенен” и „Аграрен” са почти по равно застъпи в разглежданата среда. Вече са нарушени условия на средата, естествения релеф и изгледните пространства.

Района получава ниска и задоволителна оценка по качество на ландшафтните характеристики.Територията е наситена с пътища , малоценни терени, съоръжения за депониране и преработка на отпадъци, диги и изкуствени земнонасипни форми, сравнително малки по размери земеделски парцели с единично пръснати насаждения и пустеещи земи.

Имайки предвид настоящото състояние на ландшафта в разглеждания район може да се твърди , че изграждането на обекта – шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци, няма да промени съществено съществуващите ландшафтни характеристики. Обектът предмет на настоящата разработка е малък по площ и въздействие, разположен в терени с раздвижен релеф.Не се предвижда изграждане на мощни ландшафтни доминиращи обеми, видими от урбанизирани зони и крайезерен път. Описаните типове ландшафти могат без конфликт да понесат допълнително влияние.
*Растителен свят
По отношение на растителния свят , при реализация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие, тъй като не се засяга земеделска земя , където не се срещат местообитания на видове с природозащитен статус .

Според растително - географското райониране на България , територията на общината се отнася към Европейската широколистна горска област , Евксинска провинция , Черноморски район .Общата площ на ДГФ заема до 30% от цялата територия на общината .Горите са главно нискостъблени широколистни насаждения .Най - разпространени са цер, благун , габър , клен , липа , а подлесът се състои от дрян, леска , глог и др.

В границите на площадката , както и в районите в близост до нея липсват местообитания на защитени , редки или застрашени от изчезване ррастителни видове .

При реализацията на проекта не се очаква значимо въздействие върху растителността в района.На територията на инвестиционното предложение и в разглеждания район няма естествена дълготрайна дървесна растителност, с изключение на извършеното озеленяване на територията на инсталация за третиране на ТБО, представено от дървесни видове като бреза, цер, източна и западна туя.

След изграждане на площадкатат за временно съхранение , ще се извърши озеленяване с подходящи растителни видове.

Препоръчително е засаждането на дървесни и храстови видове , отличаващи се с прахоустойчивост и притежаващи бактерицидни свойства като сребролистна липа (tilia tomentosa), чинар (Platanus aserifolia ),източна туя (Thuja orientalis), лавровишня (Euonymus japonicus), японски чашкодрян (Aser pseudoplatanus),

Явор( Catalpa bignonioides,двуделен гинкго(Ginkgo вiloba), конски кестен Aesculus hippocastanum ) и японска софора (sophora japonica).
При реализацията на проекта не се очаква отрицателно въздействие върху растителността в района .
*Животински свят
Гръбначната фауна в населените места , особено в самия град Белослав и индустриалната зона се развива в условията на силен антропогенен натиск .Съобществата са нестабилни и в тях преобладават синантропни и толерантни към човешкото присъствие видове .

Херпетофауната е представена от зелена крастава жаба , кримски гущер, голям стрелец. Като основни фактори , участващи при формирането на видовия състав на орнитофауната в населените места, се приемат антропогенната трансформация на битопите и развитието на растителността. Двата фактора са с противополжно значение – високата степен на урбанизация се отразява негативно върху разнообразието на птиците , докато добре развитата дървесна и храстова растителност съхранява високо видово богатство .При обхождане на терена предмет на проекта, не са установени гнезда на птици и трайни приоритетни за опазване местообитания.По експертна оценка липсват местообитания на редки и защитени видове.

Извършването на строителни дейности е свързано с отделяне на прах и шум, което може да повлияе временно движението на животни и птици.

Поради това, че част от новообразувания имот попада в ЗЗ от Натура 2000 по Директивата за птиците “Варненско-Белославско езеро” с код BG 0000191, строителнит дейности ще бъдат извършени в период разлечен от периода на гнездене и миграция на птиците. Предвид обстоятелството, че повечето от характерните за района видове са с различна степен на синантропизация се очаква възстановяване на популациите .

Всичко това позволява де се направи извода , че реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе значимо въздействие върху срещащите се в района животинскивидове.
*Защитени територии
Най –близко разположените защитени територии са защитените местности: „Казашко”, община Варна; „Ятата”, община Белослав и група Център-Юг от природна забележителност „Побити камъни”.

Не се очаква никакво въздействие върху тези защитени територии, поради голямата им отдалеченост от местоположението на настоящата инициатива, както и поради незначителния по площ и обхват на въздействие обект.


*Историческите и културните паметници
В разглеждания район не е констатирано наличие на исторически или алхеологически обекти върху които реализирането на проекта би оказало вредно въздействие .
Здравно – хигиенни аспекти на околната среда

Вредни физични фактори – шум , вибрации, електромагнитни полета , светлинни ефекти

Шумът е един от основните неблагоприятни фактори , водещи до акустичен дискомфорт в околната среда .Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия .Произходът на шума се определя от видовете дейности , при които той е генериран .В градската територия в общинския център , където най- много се отразяват и въздействат нивата на наднормен шум се различават промишлен (производствен ), тпанспортен , битов шум и шум от строителни дейности .

Основен източник на шумово замърсяване в Община Белослав е транспортният шум.Представени са всички видове транспортен шум , доминират автомобилният и самолетният шум.

На площадката, където се предвижда реализация на инвестиционното предложение източниците на шум и вибрации са дробилките/шредери/ за надробяване на отпадъка до частици с размер 30мм. Прогнозните очаквания са те да не окажат вредно въздействие над допустимите норми, тъй като възложителят е предвидил мерки за намаляване на въздействието. Съоръженията ще са разположени в закрита, шумоизолирана среда.
Въздействие върху хората и тяхното здраве

с.Езерово с население от 1600 човека се явява единствения обект, разположен в близост и подлежащ на здравна защита.Площадката на инвестиционното намерение отстои на около 910 м. североизточно то границата на регулацията на селото и на около 710 м в същата посока до отбивката на пътя Варна-Белослав.По време на строителството вредни фактори се явяват шума, вибрациите и праха. Те ще касаят единствено работещите по изграждането на обекта, но не и населението на с. Езерово. , поради ограничения ареал и продължителността на прогнозно действие и способността за разсейване в атмосферата на праховите аерозоли.

За естествен екран ще послужи и денивелацията на терена в разглеждания район. Хълмистия участък, с денивелация от 15 м, който е ситуиран към населеното място, се явява естествена прераграда за разпрострението на шум от съоръженията и товаро-разтоварни дейности на площадката.

За намаляване вероятността от прахово замърсяване от работата на шредиращата линия, ще бъдат поставени съоръжения за обезпрашаване, които ще осигуряват очистването на изхвърляния въздух като първата степен е в самата машина за раздробяване, която завихря много въздух поради бързото въртене на ротора и материала. Засмукването на въздуха намалява изхвърлянето на по-едрите частици от системата. Втора степен на пречистване - над всяка дробилка (шредер) ще има поставена аспирационна уредба за улавяне на по- фините прахови частици. Аспирационната система ще осигури чистота на изхвърляния въздух до допустимите норми за чистота на атмосферния въздух чрез поставен текстилен филтър.

Не се очаква отделянето на миризми, които да причинят дискомфорт на населението, тъй като отпадъка ще се обработва в затворено хале и е преминал предварително сепариране за отделяне на органичната фракция, която се насочва за компостиране в тунелите на съществуващата МБТ инсталация. Резултатите от направените проби на остатъчната фракция показват съдържа на органика по-малко от 0,1 % . Това процентно съдържание не предполага отделянето на миризми, които биха създавали дискомфорт за околната среда и населението на с.Езерово. Допълнително постъпващия отпадък от предприятия ще е хартия, текстил, дърво и следователносъщо няма отношение към отделянето на миризми.

Не се очаква превишаване на пределно допустими концентрации на замърсители в атмосферния въздух., посочени в наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и наредба №1 от 27.06.2005г за норми за допустими емисии на вредни вещества(замърсители), изпускани в атмосферата от неподвижни източници на емисии.
По време на експлоатация на инвестиционнто намерение, възможен фактор на въздействие са газовите замърсители от транспортните средства и механизацията.

Обслужващия и външния транспорт за превоз на готовия RDF, ще бъдат източник на газови замърсители (СО,NOxSO2, въглеводороди, сажди).

Тъй като се очаква извозването да става периодично и с не по-голяма интензивност от пет до десет курса на ден, не се очаква голямо допълнително натоварване на атмосферата с изгорели газове от транспорта, което да се отрази неблагоприятна върху населението в с.Езерово.

Същото е релеванто и по отношение на шума от транспорта.

В предишна разработка имаща отношение към изграждане на инсталацията за преработка на ТБО, изчисленията относно движението на автомобилите превозващи битовите отпадъци са доказали еквивалентни нива на шума достигащ до територията на на регулацията на с.Езерово от 46,4 дб/А.Тази стойност е значително по–ниска от граничната стойност за жилищни територии, неподложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик(55дб/А).

Относно шума от работата на шредиращата линия изчисленията направени по метода за отчитане на шума от локални и промишлени източници, съгласно формула и графика 4.1., показва че шума от шредиращата инсталация ще бъде значително под граничните стойности за еквивалентно ниво на шума съгласно приложени 2, табл.2 от Наредба №6 от 26.062006г,които за жилищни зони и територии са Lден - 55 dB и Lвечер - 50 dB.

По замерване на производителя на 10 м от шредера шума е 77,3 dB. Като се вземе пред вид разстоянието на шредерите от 13м до най близката стена и се приспадне намаляването на шума от екраниращата стена от 28 dB, то по изчисления се очаква шума на метър от външната страна на халето да бъде 46, 3 dB. Като се отчете и разстоянието от 910 м до населеното място с.Езерово и наличието на хълмист участък с денивелация от 15 м., става ясно, че шума от инсталацията няма достигне до населеното място и няма да окаже никакво вредно влияние върху населението.
Според данните може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от най- близкия обект, подлежащ на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация на обекта. Потенциално засегнати ще се окажат работниците по изграждането на обекта при аварийни ситуации при неспазване безопасността на труд.

 • Отпадъци


Територията на разглеждания район за реализация на инвестиционното предложение в момента е обременена със стари замърсявания .

По време на изграждането на обекта прогнозните отпадъци формирани на площадката , се очаква да бъдат следните :

По време на строителството –това са предимно излишни земни маси от изкопи за фундаменти и от вертикална планировка , представляващи строителни отпадъци и „смесени битови отпадъци” - от работещите на обекта .

Част от изкопните маси ще се използват за възстановяване на терена, а останалите количества ще бъдат транспортирани до разрешено за целта място, посочено от община Белослав .

При експлоатацията на обекта се очаква генериране на остатъчна фракция след обработката от 3% (1500т) годишно от входящия отпадък. Остатъчната фракция с код 191212, съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъка, ще се депонира на регионално депо за неопасни отпадъци в с.Въглен, община Аксаково на основание сключен договор.

Отпадъчните атмосферни води ще се заустват в „Тел дере”, при спазване на условията по издадено Разрешително за заустване в повърхностен източник, издадено от директора на БДЧР.

2.Въздействие върху елементи от Националната мрежа , включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, флористично важни места, но попада в обхвата на защитена зона по Директива за птиците “Варненско-Белославско езеро” с код BG 0000191

Не се очаква реализацията на инвестиционното намерение да окаже отрицателно въздействие върху предмета на защита на зоната по следни причини:

 • Проекта обхваща земи с променено предназначение –урбанинизарана територия.В района липсва трайна храстовидна и горска растителност

 • Района е отдалечен на 1100м по права линия от крайезерните естествени зони.Най-близките крайезерни зони са активно урбанизирани с населено място, промишленост и пристанища.

 • Теренът е отдалечен на повече от 2400м от крайбрежни обраствания с трастика -места за струпване на птици по впреме на миграция и за зимеване ан водолюбиви птици –ЗМ „Казашко”

 • Районът не е местообитание и място за изхранване на значимите за защитената зона видове- саблеклюн,, кокилобегач, малък корморан, кафявоглава потапница, къдроглав пеликан, белоока и тръноопашата потапница.

 • Имота, в който се разполага обекта е силно повлиян от урбанистични дейности – въздействие от депониране на пепелина

 • Най-близките скални венци са и стръмни голини са отдалечени на 4,5 км на югоизток и не съществува опасност от въздействие на дейността върху местообитанията и местата за гнездене на скални и грабливи птици ли за местата за почивка по време на миграцията им.

 • Изграждането няма да засегне защитени местообитания на защитени видове птици, както и места за почивка на птиците по време на миграция

 • Строителните дейности ще се извършат извън периодите на гнездене и почивка по време на миграция

 • Експлотоциата на обекта няма отношение към обепокояване на птиците в зоната.

В района на Варна фронта на миграция е значително стеснен и концентриран по Черноморското крайбрежие. Ята щъркели прелитат над територията по време и почиват в земеделски зема на на д 4000м на запад от обекта. Щъркелите летят на височина120-150м и в случая дейностите на площадката за временно съхранение на балирани отпадъци по никакъв начин не може да окаже влияние върху тях.

Обекта е сравнително малък и не може да възпрепятства свободното предвижване на птици, реенето им , миграцията, нито да ограницчи достъпа им до влажните крайезерни зони и ползваните ето тях места за изхранване.3.Вид на въздействието (пряко , непряко , вторично ,кумулативно, краткотрайно , средно и дълготрайно , постоянно и временно , положително и отрицателно ).

Обхвата на въздействие на настоящото ИП е по периферията и извън зоната.

Поради характера на дейността и площта на обекта, както и възможните вредни фактори въздействието е незначително, допустимо, с малък териториален обхват, възстановимо и без кумулативен ефект.

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен ефект върху управлението на отпадъците и ще допринесе за по-ефективното им оползотворяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда


4.Обхват на въздействието - географски район , засегнато население , населени места (наименование , вид – град , село , курортно селище , брой жители и др.)

Обхвата на въздействието е локален . Не се очаква вредно въздействие върху населението на най- близо разположеното населено място.

Няма да бъдат засегнати природни местообитания на редки , защитени видове и консервационно значими местообитания , които да са обект на НАТУРА 2000.5.Вероятност на поява на въздействието .

На база на описаното по горе може да се заключи, че въздействието на инвестиционното предложение е незначително.

Вероятността от поява на значително въздействие е малка и само при аварийна ситуация или природно бедствие.6.Продължителност , честота и обратимост на въздействието .

Продължителност на въздействието 20 години, честота постоянна. След преустановяване на дейността въздействието ще се прекрати.Има възможност за обратимост.

7.Мерки , които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение , свързани с предотвратяване , намаляване или компенсиране н значителните отрицателни въздействия върху околната среда .

-устройството на територията ще се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване , съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 7 на МРРБ.

- Строителството ще се извършва на база на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи работен проект за изграждане на площадката за временно съхранение на неопасни производствени отпадъци, съобразен с изискванията на ЗУТ , Наредба № 7 на МРРБ, Наредба №6 от 27 август 2013г за условията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; Приложение 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, както и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г за строително- техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

-Проектът за изкопните работи и вертикалната планировка ще се съобрази с изискванията на Наредба № 26, като хумусния слой се събере на временно депо и се върне за възстановяване в зелените площи .

-Строителството ще се извършва на база на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план , включващ задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период .

-Строителните отпадъци ще се депонират само на регламентирано депо.

- Използване на на шумоизолиращи модулни панели “SECUREWALL” за изграждане стените на халето, в което ще бъдат разположени съоръженията за шредиране на отпадъците.

- Поставяне на прахоуловители и филтри за пречистване на въздуха

- Изграждане на площадката от непропускащо асфалтовобетонно покритие за недопускане зъмърсяване на почвата и подпочвените води.

- изграждане на площадкови колекторни шахти за дъждовни води.

- сключен договор от 08.08.2013г. с ВиК Варна за пречистване на отпадъчни площадкови и атмосферни води.

- Сключване на договор с лицензирана фирма , която да транспортира при нужда отпадъчните води от дъждовните шахти в ПСОВ врана за пречистване.

-При изграждането и поддържането на зелената система на територията на инвестиционното предложение , да се осъществява растителна защита без използване на пестициди .- Да се разработи план за действие при авария.

8.Трансграничен характер на въздействията .

Не се очаква такъв .


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница