Информация за преценяване на необходимостта от овос обект: „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” Местонахождение: Имот №000332


Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатациятастраница2/6
Дата03.11.2017
Размер0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Основните суровини, материали и енергия, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията на обекта са както следва: 1. По време на строителството на обекта ще се използват:

 • вода;

 • електроенергия;

 • инертни материали – пясък, чакъл;

 • строителни материали;

 • дървесен материал.

 1. По време на експлоатацията на обекта ще се използват:

 • вода;

 • електроенергия.

11.Отпадъци, които очакват да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

Очакваните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството и експлоатацията на обекта са представени и класифицирани, като наименование и код съгласно Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.)

1.По време на строителството на обекта ще се генерират следните видове отпадъци:

Код 17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични издалия, различни от упоменатите в 17 01 06*.

- вид – неопасен, строителен отпадък;

- количество – около 1,8 тона/год. за целия период на строителството;

- третиране – временно ще се съхраняват на определена за целта площадка, ситуирана на територията на имот №000332.

Своевременно ще се извозват въз основа на сключен договор по маршрут, определен от общината до мястото на тяхното последващо третиране.

Код 17 02 01 – Дървесен материал

- вид – неопасен, строителен отпадък;

- количество - 0,3 тона/год. за целия период на строителството;

- третиране – временно ще се съхраняват на определена за целта площадка, ситуирана в границите на имота. Ще се предават на фирми въз основа на сключен договор до мястото на тяхното, последващо оползотворяване.Код 17 05 06 – Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05*

- вид – неопасен отпадък, формиран при земно-изкопните работи по време на строителството на обектите на площадката;

- количество – около 3000м3/год. за целия период на строителството на обектите;

- третиране – земно-изкопните маси ще се депонират на определена за целта площадка в границите на площадката на инвестиционното предложение. След приключване на строителството, част от тях ще се използват за обратен насип и оформяне на площадката, а излишните земни маси ще се извозват съгласно сключен договор на място определено от общината. Хумусният пласт ще се изпозва за оформяне на вертикалната планировка на площадката.Код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци

- вид – неопасен отпадък, генерира се от жизнената дейност на работещите;

- количество - до 0,035 кг/човек/ден;

- третиране – ТБО ще събират за временно съхраняване в метален контейнер на определена за целта площадка в границите на площадката на обекта. Образуваните отпадъци ще се извозват съгласно сключен договор с Общината на депо за твърди битови отпадъци гр. Монтана.


2.По време на експлоатацията на обекта ще се генерират следните видове отпадъци:

Код 02 02 02 – Отпадъци от животински тъкани

- вид – производствен неопасен отпадък, образува се при първичната обработка на рибата, от вътрешностите на рибата и люспи;

- количество – около 7,2т/год;

- третиране – отпадъкът ще се събира в специални контейнери с капаци и периодично ще се извозва от лицензирана фирма, съгласно сключен договор.


Код 02 02 03 – Материали, негодни за консумация или преработване

- вид – производствен неопасен отпадък, образува се от умрялата риба от рибарниците и от риба негодна за консумация от цеха за първична преработка на риба;

- количество – около 14т/год;

- третиране – отпадъкът ще се събира в хладилна камера и периодично ще се извозва от лицензирана фирма, съгласно сключен договор.


Код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци

- вид – неопасен отпадък, генерира се от жизнената дейност на работещите в стопанството за отглеждане на риба и аквакултури;

- количество - до 0,035 кг/човек/ден;

- третиране – отпадъците ще се събират в метален контейнер на определена за целта площадка на територията на обекта. Отпадъците периодично ще се извозват на депо за твърди битови отпадъци гр. Монтана, съгласно сключен договор с Община Монтана.Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

- вид – опасен отпадък, ще се образува от външното площадково осветление и от вътрешното осветление на обслужващата сграда;

- количество - до 0,050т/год.;

- третиране – луминесцентните лампи ще се събират и временно съхраняват на територията на обекта в специално обособен закрит склад, в пластмасов контейнер, не взаимодействащ с отпадъка. Закритият склад, в който временно ще се съхраняват лампите няма да има връзка с канализацията и ще е пожарообезопасен. В склада ще бъде осигурено необходимото количество сяра и абсорбент (пясък, трина и други). Извозване на опасния отпадък ще става от фирма, притежаваща необходимото разрешително за извършване на такава дейност, съгласно сключен договор.


12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

За предотвратяване на отрицателното въздействие върху околната среда е предвидено:

1.С цел недопускане замърсяването на прилежащите терени по време на изкопните работи и строителството, ще се предприемат съответните мерки, съгласно изискванията на Наредба №1/2005г. за НДЕ за вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии за ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали.

2.При сухо и ветровито време ще се извършва оросяване на строителната площадка с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии.

3.Строителната техника ще се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние с оглед минимизиране на отработените газове в атмосферата и ограничаване до максимална степен, шумовото натоварване.

4.Ще се определи подходящо място на площадката за временно съхранение на хумусния слой, изкопните земни маси и строителните материали. При необходимост от депониране на излишни земни маси извън определения за строителство терен, ще се извършат необходимите процедури с община Монтана за определяне на подходящи площадки.

5.Ще се определи подходящо място в границите на площадката на обекта за събиране и временно съхраняване на строителните отпадъци и последващото им третиране, съгласно разпоредбите на чл.19 от ЗУО.

6.След приключване на строителните работи ще се извърши рекултивация на нарушените терени.

7.Предевидени са мерки за недопускане, депониране на строителни отпадъци извън определените за тази цел места.

8.Своевременно ще се извозват строителните отпадъци при стриктно спазване на нормативните изисквания на ЗУО.

9.Ще се възстановяват нарушените терени като се спазват изискванията на Наредба №26/02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния слой.

10.Преди въвеждане на обекта в експлоатация, възложителят ще направи оценка на водния баланс и разхода на вода за Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури, необходимо е изготвяне на план за действие при аварийни ситуации, контрол на изпълнението му и периодичен контрол и анализ на хамическия състав на водите в рибарниците.

11.Редовно почистване и ремонт на съоръженията и изпускателните шахти.

12.Изграждане на съоръжение за отвеждане на водите при опасност от наводнение на земеделските земи, разположени в близост до водните обекти (рибарници).

13.Изготвяне, подготовка и готовност за изпълнение на Плана за действие при аварийни ситуации.

14.Осъществяване на безпрепятствено отвеждане на излишните повърхностни води при интензивни валежи от дъжд и сняг.

15.Контрол върху химическия състав на водите в рибарниците (водните обекти) и спазване на установените хигиенни норми.

16.Постоянно наблюдение на водния баланс на водите и филтрационните процеси в Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури.

17.Зарибяването на басейните да бъде съобръзено с условията и изискванията на Закона за рибарство и аквакултури.

18.Подхранването и другите хранителни дейности в рибарниците да са съобразени с нормите за недопускане на замърсяване на водата.

19.Предпазване от замърсяване на водите в рибарниците от торенето и пръскането на близкостоящите земеделски земи до площадката на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури.

20.Недопускане на замърсяване на водните площи на рибните басейни и прилежащите им зони от твърди и течни битови отпадъци, а при наличие на такива да бъдат своевременно събирани и своевременно извозвани до съответното депо за последващо третиране.

21.Осигуряване на собствен мониторинг по отношение на движението на компонентите на водния баланс и околната среда в обекта „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”.


13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Осъществяването на инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни материали.

Районът в който е разположена площадката на обекта е с изградена транспортно-комуникационна инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява от западната му страна посредством полски път собственост на община Монтана.

За присъединяването към електропреносната мрежа в района и захранването с електроенергия на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури, ще бъде изграден нов трафопост в границите на площадката и електропроводното отклонение на трафопоста до близко минаващ до имота електропровод.

За захранване на обслужващата сграда на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури с вода за питейно-битови и производствени нужди ще бъде изградено водопроводно отклонение от близко минаващ водопровод на водопреносната мрежа на ВиК ООД гр. Монтана.

Захранването на рибарниците с вода от р. Огоста е предвидено изграждането на водовземно съоръжение и водопровод с дълбочина около 1200м. Водоснабдителната и отводнителната система на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури ще е новоизградена, включително и водовземното съоръжение и заустването в р. Огоста на водите от рибарниците и дъждовните води от площадката на обекта. Водовземното съоръжение ще бъде с изграден рибен проход.

Формираните производствени и битово-фекални води от обслужващата сграда включваща цех за първична обработка на риба, офис, битова част със сервизни помещения, складове и лаборатория ще бъдат зауствани посредством локално пречиствателно съоръжение (каломаслоуловител) в септична изгребна яма с водоплътни стени, която ще бъде изградена на територията на площадката.

Водите от рибовъдните басейни след обогатяване с кислород и дъждовните води от площадката ще бъдат отвеждани и зауствани в р.Огоста.

За периодичното, черпене на изгребната яма, ще бъде сключен договор с фирма, извършващ съответната дейност – ВиК ООД гр. Монтана.

На площадката на инвестиционното предложение не е предвидено да се извършва жилищно строителство.


14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализация на инвестиционното предложениe ще се необходими следните разрешителни: • разрешение за промяна предназначението на земята от „Разсадник” за „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”;

 • разрешение за строеж, издадено от кмета на община Монтана;

 • разрешение за водовземане и ползване на воден обект, издадено от БДУВДР- Плевен;

 • разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация (Акт №16).


15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Имот №000332, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е разположен в землището на с.Долно Белотинци, община Монтана. Районът е екологично чист. В него няма действащи обекти от сферата на промишлеността, транспорта и селското стопанство, които да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

При реализирането на инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, при които ще се отделят емисии на замърсители на околната среда. От предвидените дейности няма да се формират опасни отпадъци. Предвижда се богато озеленяване и ландшафтно оформяне на незастроената част на площадката.

По време на строителството и експлоатацията на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури, не се очакват промени в санитарно-хигиенните условия на околната среда в района. Няма да се увеличи антропогенното натоварване на околната среда на прилежащия район, където е разположена площадката на обекта, тъй като инвестиционното предложение е съобразено с теренните дадености и съществуващата екологична обстановка на района.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не е в близост и не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не е в близост и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположените до територията на инвестиционното предложение защитени зони са: • ЗЗ „Пъстрина” с код BG0001037, отстояща на около 2 км южно и

 • ЗЗ „Портитовци-Владимирово” с код BG0000517, отстояща на повече от 3км североизточно.

Защитените зони са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна –Директива 92/43/ЕИО, утвърдени с ПМС №122/02.03.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.).

С реализацията на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят количествени изменения в честотата и плътността на разпространение на растителния свят в характерния флористичен район. Няма да се наруши баланса на биологичното разнообразие на характерните фитоценози в района.


Заключение:

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, при които ще се отделят емисии на замърсители на компонентите на околната среда, поради което Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури с дейността си няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.16.Риск от инциденти.

Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведет до инциденти, застрашаващи околната среда и здравето на хората в района.

По време на строителството и експлоатацията на предвидения за реализация обект е необходимо да се спазват всички мерки, които ще се предвидят при проектирането на Инвестиционния проект на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури, касаещи безопасните, безаварийни и здравословни условия на труд и пожаробезопасността на обекта.

За недопускане на риск от инциденти по време на строителството и експлоатацията е необходимо стриктно спазване на предвидените мерки, касаещи нормативните изисквания по безопасността на труда и противопожарните норми и всички нормативни изисквания по опазване на околната среда.

За обекта ще бъде изготвен План за действия при бедствия и аварии, с който ще бъде запознат персонала, а също така и с мерките предвидени за безопасна и безаварийна работа в обекта, чието спазване на риска от инциденти.

Рискът от инциденти може да бъде сведен до минимум като се вземат всички необходими мерки по обезопасяване на труда, добра работна организация и работа с изправни машини и съоръжения, а също така и стриктно спазване на пожарна безопасност на обекта.ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение.
1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.

Съобразно съвременното физикогеографско райониране на страната, районът на имот №000332, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение попада в границите на Западната част на Предбалкана. В климатично отношение е в умереноконтиненталната климатична подобласт на България. Имотът се намира на левият бряг на незаливната тераса от средното течение на р. Огоста. Релефът в района е равнинен до хълмист със средна надморска височина около 100-150м. Теренът на имотът е ранинен, незастроен и незамърсен с отпадъци. Площта на имота е 41.808дка.

Според административното деление на страната, имот №000332 където ще се реализира „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” е разположен в землището на с.Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана.

Имотът се намира на около 4км северно от гр.Монтана и на около 2км северозападно от с.Долно Белотинци и на около 100м източно от пътя „Монтана-Ерден-Лом”.

Имотът е собственост на „ГОЛЯМА РИБА”ООД, гр. Монтана съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №116, том II, рег. № 2828, дело №141 от 2013г. (Приложение №2).

Съгласно Скица №Ø03735/25.03.2013г. (Приложение №3) на общинска служба по земеделие гр.Монтана, имот №000332 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736, община Монтана е с площ 41,808дка. Начин на трайно ползване: Разсадник. Вид собственост: На юридически лица. Категория на земята при неполивни условия: Шеста.

Имотът е образуван от имот №000324 и е с граници и съседи:


 • на запад – имот №000260 – полски път на община Монтана;

 • на север – имот № 000253 – водна площ на държавата – МОСВ и имот № 000262 – водно течение на държавата – МОСВ;

 • на изток – имот №002141 – полски път на община Монтана;

 • на юг – имот №380005 нива на наследниците на Войл Георгиев Христов; имот №380004 нива на Ангел Димитров Ангелов; имот №380003 нива на наследниците на Никола Цеков Стойнов; имот №380002 нива на Христина Методиева Петрова; имот №380001 нива на Ангел Димитров Ангелов и имот №000333 Разсадник на община Монтана.

Координатите на граничните точки на имота са отразени в партидата на имота, открита на 19.12.2011г., записана в регистъра на земеделски земи, гори и земи в ГФ, землище на с. Долно Белотинци, ЕКАТТЕ 03736, община Монтана (Приложение №4).
Местонахождението на имота, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е съобразено с технологичните, техническите и санитарно-хигиенните изисквания за този вид обекти и съпътстващите дейности предвидени при строителството и експлоатацията на обекта, като са взети в предвид климатичните и теренните условия, а също така и отдалечеността от жилищните зони на гр. Монтана и с. Долно Белотинци.

Ситуирането на имота в района е такова, че след реализацията на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури, територията на площадката ще се вписва удачно в ландшафта на района.

Предвиденото за реализация инвестиционно предложение няма да доведе до увеличаване на антропогенното натоварване в района и няма да има изменение на антропогенните характеристики на околната среда в района.

Районът, в който е разположен имот №000332, е с изградена транспортно-комуникационна инфраструктура.

Достъпът до имота ще се осъществи от западна му страна посредством полски път, собственост на община Монтана, които има връзка с регионалната и републиканската пътни мрежи.

Имотът ще се захрани с електроенергия от електропреносната мрежа, посредством електропроводно отклонение и трафопост, който ще бъде изграден в границите на имота. Предвидено е площадката да се захрани с вода за питейно-битови нужди от близо преминаващ водопровод на ВиК –Монтана.

Рибовъдните басейни ще се захранват с вода от р. Огоста.

Разположението на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури, което ще се реализира на територията на площадката е предвидено така, че да се вписва удачно в ландшафта на района.

Всички дейности по изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение са предвидени да се осъществяват в рамките на планираната територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

Територията на площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение не засяга и не е в близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр.133/98г.), както и не е в близост и не попада в границите на защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр.72/2002г.)

Най-близко разположените до територията на инвестиционното предложение защитени зони са :


 • ЗЗ „Пъстрина” с код BG0001037, отстояща на около 2км южно;

 • ЗЗ „Портитовци-Владимирово” с код BG0000517, отстояща на повече от 3км североизточно.

Защитените зони са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – Директива 92/43/ЕЕС, утвърдени с ПМС №122/02.03.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.).

Няма да има пряко въздействие от предлаганото инвестиционно предложение върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели. Косвени въздействия не са възможни, тъй като реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на местообитания, предмет на защита в защитените зони.

В района, където е разположена площадката на предвиденото за реализация инвестиционно предложение няма изградени и функциониращи обекти подлежащи на здравна защита.

Съгласно Допълнителни разпоредби по смисъла на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС § 1, т. 3 „Обекти подлежащи на здравна защита” са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и други), местата за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т.37, от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържища за храни.

Най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита са жилищните сгради разположени в жилищната зона на с.Долно Белотинци, които да на повече от 2км на югоизток от площадката на инвестиционното предложение и жилищните сгради в жилищната зона на гр.Монтана, който са на повече от 4км на юг от площадката на обекта.

Самото инвестиционно предложение ще подлежи на здравна защита, тъй като е предвиден да се реализира цех за първична обработка на риба за консумация. Цехът ще бъде ситуиран в обслужващата сграда , която е подобект в Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури.

Отдалечеността на инвестиционно предложение от населените места е предпоставка да се предположи, че обекта и населените места няма да си окажат взаимно неблагоприятно въздействие.

Местоположението на площадката е отразено на приложените скици (Приложение №3 и Приложение №5).2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имот №000332, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е разположен в землището на с.Долно Белотинци, община Монтана (Приложение №3). Имотът е с начин на трайно ползване за Разсадник и се нуждае от преотреждане за „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №116, том II, рег. № 2828, дело №141 от 2013г., имот №000332 е собственост на „ГОЛЯМА РИБА” ООД, гр. Монтана (Приложение №2).

Имотът е с площ 41,808дка и е разположен на левия бряг на незаливната тераса от средното течение на р.Огоста. Теренът на имота е равнинен, незастроен и незамърсен с отпадъци.

Ситуирането на имота, благоприятства инвестиционен интерес в изграждането на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури”.

Проектното решение на инвестиционното предложение е неговото представяне ще е съобразено с изискванията на ЗУТ, Закона за рибарство и аквакултури, Наредба №7/2003г. на МРРБ и Наредба №8/2001г.

Площадката на инвестиционното предложение засяга земеделска земя. В близост до имота няма гъсто населени и застроени площи, които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение. Съседните имоти са предимно земеделски земи – Ниви. Предлаганото строителство на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури е добре приспособимо към околните терени, намиращи се в землището на с.Долно Белотинци. С реализирането на обекта, няма да се наруши екологичното равновесие в района, както и няма да се увеличи антропогенното му натоварване.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница