Информация за преценяване на необходимостта от овос обект: „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” Местонахождение: Имот №000332


Зониране или земеползване съобразно одобрени плановестраница3/6
Дата03.11.2017
Размер0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Имот №000332 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736, община Монтана, съгласно Скица №Ø03735/25.03.2013г. (Приложение №3) на Общинска служба по Земеделие гр.Монтана е с площ на имота 41,808дка и е собственост на „ГОЛЯМА РИБА” ООД, гр.Монтана.

Начин на трайно ползване: Разсадник

Вид собственост: На юридически лица

Категория на земята при неполивни условия: Шеста

Имотът е при граници и съседи:

Имот №002141 полски път на община Монтана

Имот №000260 полски път на община Монтана

Имот №000253 водна площ на Държавата – МОСВ

Имот №000262 водно течение на Държавата – МОСВ

Имот №002141 полски път на община Монтана

Имот №380005 нива на насл. на Войл Георгиев Христов

Имот №380004 нива на Ангел Димитров Ангелов

Имот №380003 нива на насл. на Никола Цеков Стойнов

Имот №380002 нива на Христина Методиева Петрова

Имот №380001 нива на Ангел Димитров Ангелов

Имот №000333 разсадник на община Монтана

Имота е образуван от имот №000324.

Разглежданият имот не попада в обхвата на влязъл в сила ПУП.

Тъй като имота е с начина на трайно ползване: ”Разсадник” е необходимо да се преотреди за „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”.

Имотът е разположен на левия бряг на незаливната тераса от средното течение на р.Огоста. Ситуирането на имота, благоприятства инвестиционен интерес в изграждането на Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури.

Съседно стоящите имоти са земеделски земи – ниви.

Всички дейности по изграждането и експлоатацията на обекта ще се осъществяват в рамките на планираната територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточните и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имот №000332 където е предвиденио да се реализира инвестиционното предложение е разположен в землището на с.Долно Белотинци, община Монтана. Имотът е ситуиран на левия бряг на незаливната тераса на средното течение на река Огоста.

Съгласно скица №Ø03735/25.03.2013г. за имот №000332 (Приложение №3) и списък с координатите на точките, определящи границите на поземленият имот (Приложение №4) е видно, че имотът, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е разположен в територия с начин на трайно ползване: Разсадник.

Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998г.), както и не е в близост и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположените до територията на инвестиционното предложение защитени зони са:


 • ЗЗ „Пъстрина” с код BG 0001037, отстояща на около 2 км южно и

 • ЗЗ „Портитовци-Владимирово” с код BG 0000517, отстояща на повече от 3км североизточно.

Защитените зони са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна –Директива 92/43/ЕИО, утвърдени с ПМС №122/02.03.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.)

С реализацията на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят количествени изменения в честотата и плътността на разпространение на растителния свят в характерния флористичен район.

Няма да се наруши баланса на биологичното разнообразие на характерните фитоценози в района.

Имотът, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не е в близост и не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, определени по реда на Наредба №3/16.10.2000г.

Инвестиционното предложение не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, т. 5, от Закона за водите – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

Местоположението и спецификата на дейността, за която е предвидено инвестиционното предложение, не засягат и няма да окажат негативно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

В близост и в съседство на площадката на инвестиционното намерение няма чувствителни, уязвими и защитени зони. Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа.
4а.Качество и регенеративната способност на природните ресурси.

В териториалния обхват на инвестиционното предложение не попадат висококачествени или редки природни ресурси. Строителството и експлоатацията на обекта няма да окажат негативно влияние върху качеството на природните ресурси – за конкретния случай това са води, почви, дървесна и храстова растителност.

Районът, в който се намира имота представлява природна среда със запазена самовъзстановителна способност, поради отдалеченост от урбанизирана територия със силно развита промишлена дейност. Атмосферният въздух, повърхностните води и почвите в района са в много добро състояние.

С реализиране на инвестицонното предложение ще настъпи промяна във функционалното предназначение на земята. Ще се измени съществуващия „агроландшафт”

След оформяне на свободното от строителството пространство с декоративна растителност, ще се повиши възможността за самоочистване и възстановяване на ландшафта.


5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположението.

Местоположението на площадката на инвестиционното предложение е удачно избрано като са взети в предвид следните изисквания:

-спазване на законодателната и нормативна уредба по опазване на околната среда;

-разполагане на инвестиционното предложение в имот собственост на фирмата;

-разполагане на инвестиционното предложение в землището на с.Долно Белотинци на левия бряг на незаливната тераса на средното течение на река Огоста ;

-отдалеченост от населените места – на повече от 2000м от с.Долно Белотинци и на повече от 4000м от гр. Монтана;

-използване на изградена инфраструктура: електроснабдяване и удобна връзка с регионалната и републиканската пътни мрежи;

-социален ефект – разкриване на временни и постоянни работни места и влагане на капиталовложения, изразяващи се в изграждането на „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”;

Местоположението на обекта и предвиденият начин на изграждане са съобразени с българското законодателство и европейските стандарти и изисквания, отнасящи се за този вид обекти, поради което не са разгледани други алтернативи.

„Нулева” алтернатива ще означава, че теренът ще остане в съществуващия си вид. Ще бъде пропусната възможността за създаване на работни места за дългосрочен период, както и възможността за икономическо развитие на общината в този сектор.

По-добрата алтернатива от гледна точка на екологичните и социално-икономически условия в района е реализация на инвестиционното предложение.


ІV.Характеристика на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някой генетично модифицирани организми.

Описанието на околната среда като обект на въздействие при предвидения за изграждане обект е свързано с подробно проучване от регионален характер за екологичната обстановка.

Прогнозата за въздействие на предвидения за реализация обект върху околната среда, представлява оценка на рисковите положения, които биха довели до нежелани екологични промени и отрицателни въздействия върху хората и тяхното здраве. Това въздействие, съобразно нормативните документи, трябва да е в съответствие с пределно допустимите норми и да се извърши за всички компоненти на околната среда.
1.1.Атмосферен въздух и атмосфера.

Особеностите на климатичните и метеорологичните фактори и релефа на района оказват съществено влияние върху разсейването на вредните вещества в атмосферния въздух и атмосферата.

Районът на предвиденото за реализация инвестиционно предложение е разположен на територията на община Монтана.

Инвестиционното предложение „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” е предвидено да се реализира в имот №000332, землище с. Долно Белотинци, община Монтана.

Площадката на инвестиционното предложение се намира на повече от 2км северозападно от с.Долно Белотинци и на повече от 4км северно от гр.Монтана. Площадката отстои на повече от 100м от главен път Монтана-Ерден-Лом.

Районът на инвестиционното предложениe попада на границата на Западната част на Предбалкана. Релефът е равнинен със средна надморска височина около 100-150м. Площа на имот №000332 е 41,808дка.

Съгласно климатичното райониране на България, районът на община Монтана попада в Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-контитенталната климатична област. Площадката на инвестиционното предложение се намира в средното течение на р.Огоста и е разположена на лявата й незаливна тераса.

Климатът в района на община Монтана, където попада площадката на инвестиционното предложение се характеризира със студена зима със средни температури на януари -2.4 до -2.5°С. Характерни за района са фьоновите прояви, поради което средните максимални температури са по-високи. Зимните валежи (110-115мм) са ниски, а снежната покривка е устойчива. Пролетта настъпва рано, като средните пролетни температури надвишават 5°С още в началото на март. Валежите през пролетта (180-190мм) са по-високи от зимните. Поради по-голямата надморска височина лятото не е много горещо със средна температура за юли 23-24°С. Сумата на летните валежи е най-висока 190-200мм. Есента е топла, като температурата пада под 10°С в края на октомври със средна сума на валежите е 140-150мм.

Районът се характеризира със средно висока за България (2005 часа) годишна продължителност на слънчево греене с голям процент при средна продължителност на температура на въздуха над 10С.

Облачността пряко влияе върху поетата от земната повърхност слънчева радиация. Средната годишна облачност за община Монтана е 7.0 бала.

Районът се характеризира със студена зима, като средномесечните температури за зимните месеци са от 0.6 до -2.1°С. Пролетта е хладна, а лятото е горещо със средномесечна температура за най-топлите месеци юли - август около 22-23°С. Есента е топла, със редна температура около 12°С. Средната годишна температура на въздуха е 11.6°C.

Районът е със сравнително висока влажност на въздуха 69-87%, с максимум през зимните и месеци и с висока честота по отношение на мъглите, като средната годишна относителна влажност е 74%.

Районът се характеризира с ниска честота на мъгливото време около 16 дни годишно.

Районът се характеризира с високо годишно валежно количество от 620-630мм/год. Годишния ход на валежите е с максимум на валежите през пролетта 183мм и лятото 190мм, средни през есента 144мм, с минимум през зимата 111мм.

Вятърът в района на община Монтана е предимно от север и северозапад, разпределен основно по посоките N (32.9%) и NW (21.8%) и със скорост по съответните посоки от 2.2 до 3.4 м/сек. „Тихото” време в района през годината е със сравнително нисък за страната процент (31.8%).

Върху процесите на разпространение на замърсители, съществено влияние оказват следните метеорологични фактори:

- Температура на въздуха – Средната годишна температура на въздуха е 11.6°С, средната минимална температура е 6.8°С, а средната максимална 16.1°С.

- Влажност на въздуха -Средногодишната относителна влажност е 74% с максимум през зимните месеци. Високата относителна влажност спомага за задържане на фино диспергираните прахови частички в приземния слой на атмосферния въздух.

- Мъгли - Максимумите на относителната влажност и облачността през зимния период корелират в максимумите на мъглите. Броят на дни с мъгли за района е нисък около 15-16 дни годишно. Максимумът на мъглите е през зимата (около 14-15 дни от ноември до март), като през летните месеци пада под 1 ден. Мъглата благоприятства за повишаване концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух, но и за омокрянето и утаяването на праховите частици.

- Режим на валежите - Валежите имат подчертано очистващо действие за атмосферния въздух. Годишната сума на валежите е 628мм. Валежите ефективно намаляват нивото на праха в атмосферния въздух.

- Вятърът и тихото време влияят върху степента на хоризонтално разсейване на атмосферните замърсители. Преобладаващите ветрове за района са от северозапад. Районът се характеризира с ниска честота на тихо време – 31.8%.

Анализът на климатичните и метеорологични фактори в района показва, че са благоприятни по отношение на самопречистващата способност на атмосферния въздух.

Особеностите на климатичните и метеорологичните фактори и релефа на района, оказват съществено влияние върху разсейването на вредните вещества в атмосферния въздух. Разсейването на вредните вещества са в пряка зависимост от следните фактори: скорост и посока на вятъра, клас на устойчивост на атмосферата, височина на смесване, температура и други.

Качеството на атмосферния въздух е състояние на приземния слой на атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените и съставки и добавните вещества от естествен и антропогенен произход.

Оценката на качеството на атмосферния въздух е свързано с нивото на замърсяване на разглеждания район.

Съответните фактори, оказващи влияние върху качеството на атмосферния въздух са: • съществуващ фон;

 • количество и състав на изхвърлените в атмосферата вредни вещества;

 • метеорологични особености на района, спомагащи за разсейването на вредните вещества в атмосферата.

Влияние върху качеството на атмосферния въздух в района на обекта оказват: промишлеността, транспорта и битовите горивни уредби.

В билозост до територията на инвестиционното предложение няма активни източници на замърсяване на атмосферния въздух, който да влияят върху качеството и състава му.

Теренът попада в Северния район за управление и оценка качеството на атмосферния въздух с най-близки пунктове за мониторниг:

- ръчно пробовземане с последващ анализ – Монтана „РИОСВ” (ОСП, ФПЧ10 (никел и ПАВ), серни диоксиди и азотни оксиди. Публикуваните данни на ИАОС показват, че за района на Монтана фините прахови частици (ФПЧ10) и серните оксиди (SO2) са най-честите замърсители с наднормени стойности.

Преносът на замърсители от посочения замърсен атмосферен басейн може да се приеме за незначителен, поради сравнително голямото им отстояние на повече от 4км от гр. Монтана.

Съгласно „Атлас на околната среда на Република България” годишните емисии на основните замърсители за района на община Монтана са: • прах – 0,4-1,0т/км2/год.;

 • серен диоксид – 1,0-4,0 т/км2/год.;

 • азотен диоксид – по-малко от 0,1 т/км2/год.

Отдалечеността на площадката на инвестиционното предложение от по-значимите източници на замърсяване, които са концентрирани в промишлената зона на гр.Монтана и преноса въздушни маси гарантират разсейването на атмосферните замърсители до допустимите норми на показателите характеризиращи качеството на атмосферния въздух.
По време на строителството

По време на строителството, на инвестиционното предложение ”Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” ще се емитират атмосферни замърсители от неорганизирани източници, които ще са следните: • земно-изкопни дейности за изграждане на рибарници, обслужваща сграда, трафопост и площадкова линейна инфаструктура;

 • временни депа за хумус и земни маси от изкопите;

 • промишлена техника.

При изкопните работи на терена ще се очаква локално замърсяване на въздуха с прахови частици и с изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на промишлената техника.

Локално замърсяване на въздуха, главно с прах се очаква по време на изкопните, транспортните и строителните работи. Земните маси, които ще се депонират на регламентирани места ще са източник на прахови емисии с временен характер.

Промишлената техника, която ще се използва по време на строителството е следната: багер, фадрома, автобетоновоз, бетонпомпа и самосвали. Отделяните вредни емисии от промишлената техника са: NOх, NMVOC, CH4, CO, N2O, PM.

Разход на гориво(дизелово) се очаква да е около 100т/год. В следствие на горивните процеси в двигателите с вътрешно горене, в атмосферата ще се отделят замърсители в количества отразени в таблица.


Таблица - Количества на отделяните вредни емисии от промишлената техника
Замърсители

Емисионен фактор EF, kg/mg гориво

Годишни емисии, kg

Денонощни емисии, kg

1.

NOх

48,8

4880

19,4

2.

NMVOC

7,08

708

2,8

3.

CH4

0,17

17

0,1

4.

CO

15,8

1580

6,3

5.

N2O

1,3

130

0,5

6.

PM

5,73

573

2,3

Отделяните количества емисии вредни газове от работата на двигателите с вътрешно горене на промишлената техника ще се незначителни и не се нормират,съгласно действащото законодателство към настоящия момент.

Въздействието върху атмосферния въздух на отпадните газове от ДВГ на промишлената техника по време на строителството ще е незначително, ограничаващо се в рамките на територията на инвестиционното предложение.

Като цяло може да се заключи, че дейностите по време на строителството няма да окажат негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух в съседно стоящите имоти и близките населени места – с. Долно Белотинци и гр. Монтана.

Организирани източници на замърсяване на атмосферния въздух, на територията на инвестиционното предложение, по време на строителството на обекта няма да има.

Негативното въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района на площадката по време на строителството, на обекта ще е временно, локално и незначително.По време на експлоатацията

Инвестиционното предложение е предвидено за отглеждане на риба и аквакултури и първична обработка на уловената риба за консумация.

По време на експлоатацията на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” няма да има организирани и неорганизирани източници на замърсяване на атмосферния въздух.

Извод

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се промени качеството на атмосферния въздух в района, поради това, че от дейностите на обекта няма да се емитират вредни емисии. Не се очаква негативно въздействие върху здравето на хората в близките населени места.

Териториален обхват на въздействието: локален

Степен на въздействието: незначително

Продължителност на въздействието: краткотрайно, по време на строителството на обекта

Честота на въздействието: временно, по време на изграждане на обекта

Кумулативен ефект: няма

Трансгранично въздействие: няма1.2.Води – повърхностни и подземни води.

Районът на инвестиционното предложение е разположен в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, с център гр. Плевен. Чрез последната се съгласуват и разрешават всички дейности свързани с използване на водите. Съгласно изискванията на Закона за водите, въвеждащ съответно изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС в законодателството на страната, то за всеки речен басейн се изготвя План за управление на водите, с който се определят състоянието на водите и съответните насоки за подобряване на тяхното състояние в близка и по дългосрочна перспектива.

За басейна на р.Огоста, където попада и площта на инвестицонното предложение, има разработен и утвърден, със Заповед № РД-293 от 22.03.2010г. от Министъра на околната среда и водите, План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за управление на водите.
Повърхностните води

Имот №000332, землище с. Долно Белотинци, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение „Стапанство за отглеждане на риба и аквакултури” попада в лявата част от средното поречие на р. Огоста.

Съгласно планът за управление на водите от басейна на р.Огоста, инвестиционното предложение попада в тази част от поречието й, която е представена от повърхностно водно тяло, с код BG1OG307R013. Дължината на р. Огоста е 222,907км и е от типа на големите чакълесто-пясъчни реки.

Река Огоста има около 40 притока, от които най-значителни са р. Ботуня с дължина 69 км и водосборна област 732 км2 и р. Бързия с дължина 35 км и водосборна област 241 км2.

Средният многогодишен отток на реката е 743.302х106 м3.

Съгласно Заповед №РД–272/03.05.2001г. за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях, проектната категория на р.Огоста е съответно: • от изворите на всички притоци до първите населени места – І-ва категория;

 • II-ра категория - до гр. Монтана, включително и язовир „Огоста”;

 • и III-та категория - след гр. Монтана, до вливането на р. Ботуня.

Категоризацията се извършва по изискванията на Наредба №7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води (обн. ДВ, бр. 96/1986 г.)

В участъка от р. Огоста, в който попада и района на инвестиционното предложение контрола по качеството на повърхностните води се извършва от РИОСВ – Монтана. От публикуваните данни на РИОСВ – Монтана (Регионални годишни доклади за състоянието на околната среда) р.Огоста, в района на инвестиционното предложение, отговаря на проектната си III-та категория.

Резултатите от анализите за състоянието на р. Огоста (по данни от НСМОС и НАСЕМ) в района на инвестиционното предложение, показват стабилизиране спрямо изискванията на проектната категория на водите. Изключение правят само стойностите на показателя “неразтворени вещества” в пункт р.Огоста след гр. Монтана

Екологичното и химичното състояние на водното тяло е лошо. Количественото състояние на повърхностното водно тяло в района на инвестицонното предложение е добро. Основната цел на Плана е достигане, запазване и подобряване на доброто състояние на водите в Дунавския район за басейново управление до 2015г. Специфичната екологична цел за повърхностно водно тяло с код BG1OG307R013 е „Предотвратяване влошаването на екологичното и химичното състояние и постигане на добро до 2027г.” За водното тяло е поставено изключение за постигане на целите за опазване на околната среда, поради значителната антропогенна дейност върху него.

За постигането на тези екологични цели в ПУРБ са заложени програми от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително и мерки за зоните за защита на водите и мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.

Основните и допълнителните мерки заложени в ПУРБ, касаещи инвестиционното предложение и повърхностното водно тяло са: • Програма 7.1.5.2 Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване:

 • BG1MB085 – Мониторинг на повърхностните и подземни води за оценка на състоянието на водните тела;

 • BG1MS033 Прилагане на производствени стандарти за управление и опазване на околната среда;

 • Програма 7.1.6 Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването:

 • BG1MB098 Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;

 • BG1MB109 – Контрол на влиянието на замърсяването на въздуха върху състоянието на водите;

 • Програма 7.1.4 Мерки за регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на подземни води:

 • BG1MB031 Контрол на разрешителните за водовземане (контрол на черпенето);

 • BG1MS014 Оптимизиране на водовземането за промишлени нужди чрез въвеждане на оборотни цикли.

В района на инвестиционното предложение не попадат зони за защита на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване и съответно санитарно – охранителни зони, както и зони с води за къпане, зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, както и защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

За реализирането на инвестиционното предложение е необходимо водоползване и ползване на повърхностни води, което водоползване е пряко въздействие върху водите на р. Огоста.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница