Информация за преценяване на необходимостта от овос обект: „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” Местонахождение: Имот №000332страница5/6
Дата03.11.2017
Размер0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.5.Ландшафт.

Според районирането на ландшафтите в България, разглежданият район, където ще се реализира „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” се отнася към Севернобългарската зонална област на Дунавската равнина, Южна Дунавска подобласт, Ломско-Цибришки район.

Районът на инвестиционното предложение се отнася към:

Клас. Междупланински равнинно-низинни ландшафти;

Тип. Ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-ливадно-степни междупланински низини;

Подтип. Ландшафти на ливадно-степните лесо-ливадно-степни междупланински низини;

Група. Ландшафти на ливадно-степните междупланински низини върху неспоени кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване;

Ландшафтната характеристика на района на инвестиционния предложение е от смесен вид – природно-антропогенна. Антропогенните компоненти на ландшафта се изразяват в разположените в близост населени места, промишлени зони, инфраструктурни обекти, селскостопанска дейност. Ландшафтът е претърпял изменения както по отношение на растителната покривка, така и по отношение повърхностната му денивелация.

За района на инвестиционното предложение са характерни агроландшафтите с полуинтензивно селско стопанство.
Аграрни ландшафти

Обликът на ландшафт “аграрен сеитбооборотен” от територията на инвестиционното предложение се определя от компонента растителност. Това е най-динамичният компонент, който изменя визуално ландшафта в зависимост от наличната култура.

Ливадни ландшафти

От тях се среща ландшафт „ливаден наклонен средно богат мезоксертермен”.

Ливадните ландшафти представляват открити тревни пространства от полустепен характер.

Антропогенни ландшафти

Тук могат да се включат всички населени места, съществуващи категории пътища, включително и полските, както и електроповодите следващи по принцип пътните артерии.

Устойчивостта на тези ландшафти към проведената антропогенна дейност е сравнително висока – съществуването им или връщането на изходните ландшафти зависи от наличието на съответната дейност или съоръжения.

Антропогенни елементи на ландшафта в района на инвестиционното предложение са селищните агломерации на близко разположените селища и изградената техническа инфраструктура.

Дейността за реализацията на инвестиционното предложение ще бъде свързана с две фази на промени в ландшафта:

Първа фаза – структурни промени - по време на строителството на обекта при изграждането на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” ще се изразяват в земно-изкопни работи, с промени в съществуващите релефни дадености, с привличане и присъствие на строителна механизация и други, което ще има отражение върху общото състояние на ландшафта. Предвидените строителни дейности, ще доведат до до цялостно антропогенизиране на площта – локални промени в релефа, формиране на нова негативна форми на терена, промени в почвената и растителна покривка.

С изграждането на обектите, които са предвидени да се реализират на площадката ще засегнат съществуващата структура на ландшафта, като ще се променят релефа и естетическия облик. Въздействието върху релефа ще е значително и необратимо.

Реализацията на инвестиционното предложение ще е свързано с пряко и трайно нарушаване на земя и растителност и навлизане в геоложките структури.

Втора фаза – ще бъде свързана с трайна промяна в релефа, което се изразява с изграждането на обслужващата сграда, рибарниците и трафопостта.

Неблагоприятното въздействие в резултат на строителството на обекта ще се изрази в няколко направления:

- физическо отнемане на площи;

- унищожаване на растителност;

- промяна в качеството на компонентите на природната среда.

За намаляване на негативното въздействие на замърсителите в ландшафта, по време на строителството и експлоатацията на обекта е необходимо да се спазват:

- технологичните изисквания за дейностите по време на строителство и експлоатацията на обекта;

- работа с изправни машини и съоръжения по време на строителството и недопускане на разливи от нефтопродукти от строителните машини по време на строителството;

- по време на експлотацията на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури”, няма да има въздействие на замърсите върху ландшафта;

Основното въздействие върху ландшафтната среда при реализацията на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури ще бъде структурен и от визуално-естетически характер. От ландшафтно-екологична гледна точка промени ще настъпят при растителната, почвената и геоложката компонента на ландшафта. Антропогенните изменения на ландшафта ще бъдат постоянни, значителни, дълготрайни и с необратим характер.
Прогноза за въздействието върху ландшафта е:

Териториален обхват: пряко, ограничено в границите на площадката;

Степен на въздействие: значително, върху релефа на площадката;

Продължителност: дълготрайно;

Възможност за възстановяване: частично, чрез рекултивация и внасяне на подходяща растителност, съобразно ландшафтното райониране;

Кумулативен ефект: не се очаква
1.6.Природни обекти.

Територията, предмета на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998г.), както и не е в близост и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

В близост и в съседство на имот №000332, където ще се реализира инвестиционното предложение няма чувствителни, уязвими и защитени зони. Най–близко разположените до територията на инвестиционното предложение защитени зони са:


  • ЗЗ „Пъстрина” с код BG 0001037, отстояща на около 2 км южно и

  • ЗЗ „Портитовци-Владимирово” с код BG 0000517, отстояща на повече от 3км североизточно.

Защитените зони са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна –Директива 92/43/ЕИО, утвърдени с ПМС №122/02.03.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.)

Реализирането на инвестиционното предложение, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му, няма да окаже неблагоприятно въздействие върху защитените зони „Пъстрина” и „Портитовци-Владимирово”, тъй като се намира на голямо отстояние от тях.


1.7.Минерално разнообразие.

В района на инвестиционното предложение и в близост до него няма доказани и разкрити находища на полезни изкопаеми.


1.8.Биологично разнообразие и неговите елементи.

Растителен свят

Въз основа на климатичните особености, районът на инвестиционното предложение се отнася към областта на преходно континенталния климат в зоната на широколистните листопадни гори и храстови съобщества. Съобразно настоящото геоботаническото райониране на страната, районът попада в Дунавския хълмисто-равнинен окръг на Илирийската (Балканска) провинция, Монтански район. Основните флорни елементи в зоната принадлежат към европейското и евроазиатското разпространение.

Растителността в района е представена от остатъчни ксеротермни горски формации от цер (Quercus cerris) и благун (Q. frainetto). В хълмистите части (Пъстрина) и по склоновете преобладават силно деградирали гори от космат (Q. pubescens) и виргилиев дъб (Q.virgiliana), на места примесени с цер (Q. cerris) и най-вече с келяв габър (Carpinus orientalis). Тревната растителност, покриваща сухите склонове е представена от формациите на луковичната ливадина (Poaeta bulbosae), белизмата (Dichanthieta ischaemi) и садина (Chrysopogon gryllus) с участието на множество едногодишни треви (терофити). Във влажните ливади са характерни мезофитните и алувиално-тревни формации обрасли с ливадна власатка (Festuca pratensis), броеничеста ливадина (Poa sylvicola), издънкова полевица (Agrostis stolonifera) и др.

Покрай реките, върху влажни места преобладават съобшествата на върбите и тополите (Salix spp. и Populus spp.)

Тревната растителност в необработваемите земи е представена от съобщества, принадлежащи към формациите на луковичната ливадина (Poaeta bulbosae), троскота (Cynodoneta dactyloni) и обикновената полевица (Agrostideta capillaris) с преобладаване на едногодишни житни растения. Формациите се отнасят към мезо- и мезоксерофитния екологичен тип, изцяло с производен характер.

Дървесно-храстовата растителност покрай реката е представена в преобладаващата си част от издънкови и вегетативни форми на чуплива върба (Salix fragilis), топола (Populus spp.), елша (Alnus glutinosa), бряст (Ulmus campestris).

Като цяло, територията в района на инвестицонното предложение е антропогенно повлиянна. Имотът върху който ще се реализира инвестиционното предложение е обработваема земеделска земя. Растителността е увредена в значителна степен на периодичното разораване на имотите в района, от отъпкване и паша на добитък.

Въздействията от реализацията на инвенстиционното предложение ще се изразяват в незначително, пряко на унищожаване на налична производна тревна растителност в границите на имот №000332.Тези въздействия ще са локални и дълготрайни , но няма да се отразят съществено върху на общото състояниние на биотата, предвид широкото им разпространение. Растителните съобщества извън границите на разглеждания имот няма да се засягат.

Технологията за отглеждане на риба за консумация не води до отделяне на вредни емисии в околната среда и замърсяване на растителността в района.

Прогноза за въздействието върху разтителността:

Териториален обхват: локално, ограничено в границите на площадката;

Степен на въздействие: пряко и незначително;

Продължителност: дълготрайно;

Възможност за възстановяване: частично, чрез рекултивация и внасяне на подходяща растителност;

Кумулативен ефект: не се очаква.
Животински свят

Според зоогеографските класификации, района на инвестиционното предложение попада в Старопланинския подрайон на Севернобългарския район и е преходен с Дунавския район. Този подрайон обхваща територията на Стара планина, Предбалкана и Средна гора. Фауната е с преобладаващо евросибирско и европейско разпространение. Севернобългарският район се характеризира с млада биота, която се е разпространявала и развивала в него през кватернера

Умереноконтиненталният климат е благоприятен за разпространението на северна биота и намалява силно възможността за заселване на южни елементи. За района са характерни европейско-сибирски, средноевропейски, холарктични и холопалеарктични видове, както и доста степни форми в безлесните територии и редица субмедитерански видове.

Риби (Pisces) - от ихтиофауната в р. Огоста най-често срещащите видове са от сем. Шаранови (Cyprinidae): Речен кефал (Leucisus cephalus); бабушка (Rutilus rutilus); Скобар (Chondrostoma nаsus); бяла мряна (Bafbus barbus); Уклей (Alburnus alburnus); Обикновена кротушка (Gobio gobio); Обикновенният щипок (Cobitis taenia); шаран (Cyprinus carpio). В заблатените участъци (стари изземвания на баластра) в заливната тераса на реката масово разпространение има штуката (Exos lucius).

Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia)- Към тази категория се отнасят: голямата крастава жаба (Bufo bufo), зелената крастава жаба (Bufo viridis), жаба дървестница (Hyla arborea), бумки (Bombina bombina, B. vareigata). Широко разпространени имат и някои влечуги свързани с ксерофитни местообитания: зеленият (Lacerta viridis) и сивия гущер (Podarcis muralis), смокове (Elaphe longisima, Coluber caspius), сухоземните костенурки (Testudo hermanni, Testudo gracea), пепелянка (Vipera ammodytes).

Птици (Aves) - орнитофауната е от видове птици характерни за откритите и прошарени с дървесна и храстова растителност пространства: среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), сив кълвач (Picus canus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), зелен кълвач (Picus viridis), малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), полска чучулига (Alauda arvensis), качулата чучулига (Galerida cristata), малка чучулига (Calandela brachydactyla); гургулица (Streptopelia turtur), чухал (Otus scops), кос (Turdus merula), поен дрозд (Turdus philomelos), жалобен синигер (Parus lugubris), син синигер (Parus caeruleus), чавка (Corvus monedula), обикновена чинка (Fringilla coelebs), зеленика (Carduelis chloris), зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus), черноглава овесарка (Emberiza melanocephala), сива овесарка (Miliaria calandra), градинска овесарка (Emberiza hortulana);вечерна ветрушка (Falco vespertinus), обикновен мишелов (Buteo buteo), малък ястреб (Accipiter nisus), голям мишелов (Buteo rufinus); синявица (Coracias garrulus); ятребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Бял щъркел (Ciconia ciconia); корморан (Phalacrocorax carbo).

Бозайници - Типични обитатели на средноевропейските широколистни гори са: oбикновена къртица (Talpa europaea), белогръд таралеж (Erinaceus concolor), обикновения и лешников сънливец (Myoxus glis, Muscardinus avellanarius), жълтогърла горска мишка (Sylvaemus flavicollis), язовец (Meles meles), невестулка (Mustela nivalis). Едрите бозайници са представени от дива свиня (Sus scrofa), сърна (Cervus elaphus), чакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes), Характерни са и видове свързани със степния биом: степен пор (Mustela eversmanni), степна мишка (Mus musculus), лалугерът (Spermophilus citellus).

Близостта на площадката на инвестиционното предложение до населени места, човешко присъствие, липсата на компактни горски масиви е предпоставка за липсата на постоянни местообитания и временно пребиваване на представители на едрата гръбначна фауна.

Предвидената дейност за отглеждане на риба и аквакултури ще се извършва в лявата незаливната тераса на р.Огоста. Това обстоятелство изключва каквато и да е вероятност от възможно въздействие върху ихтиофауната на реката.

По време на строителството на обекта, основното негативно въздействие върху представителите на земноводните и влечугите пряко и краткотрайно нарушаване на налични местообитания.

Реализирането на проекта няма да наруши денонощните и сезонни миграции на животинските видове.

Имайки предвид, че разглежданият обект е под антропогенно влияние и установените представители на фауната са се приспособили към такава среда, не се очакват съществени изменения в тяхното състояние.

С експлоатацията на инвестицонното предложение „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” няма да настъпи значима качествена и количествена промяна в установеното равновесие в района по отношение на орнитофауната.

Поради неголямата площ и местоположението на имота не се очаква съществен фрагментиращ ефект върху бозайниците в района. Поради бързата подвижност на повечето от видовете, вероятността от физическо унищожаване на екземпляри от тях е минимална. Въздействие върху популациите на видовете няма да има. Значително засягане на техните хабитати също не се очаква. Няма да бъде нарушена структурата на местните популации.

Не се очаква негативното въздействие по време на строителството и експлоатацията на предвидения за реализация обект, върху представителите на бозайниците в района.
1.9.Защитени територии на единични и групови недвижими културни ценности.

В района на инвестиционното предложение няма защитени територии на единични и и групови недвижими културни ценности.


1.10.Естествени и антропогенни вещества и процеси.

Имайки в предвид големината, капацитета и дейността, за която е предвидено инвестиционното предложение може да се заключи, че обектът няма да доведе до увеличение анропогенното натоварване в района.

При изграждането и експлоатацията няма да се използват и образуват опасни химични вещества и препарати.

Няма да се използват взривни, взривоопасни и пожароопасни материали.

По време на изграждането и експлоатацията на обекта няма да се използват антропогенни вещества и няма да се извършват антропогенни дейности, които биха довели до негативно въздействие в околната среда на района и биха предизвикали здравен риск за хората.

Въздействието от естествени и антропогенни вещества и процеси може да се определи като нищожно.1.11.Отпадъци.

Отпадъците, които ще се формират по време на изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение, са разгледани в съотвествие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците и подробно описани в т.ІІ-11 – вид, код, свойства, третиране.

По време на изграждане на обекта ще се генерират следните отпадъци:

Код 17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични издалия, различни от упоменатите в 17 01 06*.

Своевременно ще се извозват въз основа на сключен договор по маршрут, определен от общината до мястото на тяхното последващо третиране.Код 17 02 01 – Дървесен материал

Временно ще се съхраняват на определена за целта площадка, ситуирана в границите на имота. Ще се предават на фирми въз основа на сключен договор до мястото на тяхното, последващо оползотворяване.


Код 17 05 06 – Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05*

Неопасен отпадък, формиран при земно-изкопните работи по време на строителството на обектите на площадката. Земно-изкопните маси ще се депонират на определена за целта площадка в границите на площадката на инвестиционното предложение. След приключване на строителството, част от тях ще се използват за обратен насип и оформяне на площадката, а излишните земни маси ще се извозват съгласно сключен договор на място определено от общината. Хумусният пласт ще се изпозва за оформяне на вертикалната планировка на площадката.


Код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци

Неопасен отпадък, генерира се от жизнената дейност на работещите. ТБО ще се събират за временно съхраняване в метален контейнер на определена за целта площадка в границите на площадката на обекта. Образуваните отпадъци ще се извозват съгласно сключен договор с Общината на депо за твърди битови отпадъци гр. Монтана.


По време на експлоатацията на обекта ще се генерират следните видове отпадъци:

Код 02 02 02 – Отпадъци от животински тъкани

Производствен неопасен отпадък, образува се при първичната обработка на рибата, от вътрешностите на рибата и люспи. Отпадъкът ще се събира в специални контейнери с капаци и периодично ще се извозва от лицензирана фирма, съгласно сключен договор.


Код 02 02 03 – Материали, негодни за консумация или преработване

Производствен неопасен отпадък, образува се от умрялата риба от рибарниците и от риба негодна за консумация от цеха за първична преработка на риба. Отпадъкът ще се събира в хладилна камера и периодично ще се извозва от лицензирана фирма, съгласно сключен договор.


Код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци

Неопасен отпадък, генерира се от жизнената дейност на работещите в стопанството за отглеждане на риба и аквакултури. Отпадъците ще се събират в метален контейнер на определена за целта площадка на територията на обекта. Отпадъците периодично ще се извозват на депо за твърди битови отпадъци гр. Монтана, съгласно сключен договор с Община Монтана.Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Опасен отпадък, ще се образува от външното площадково осветление и от вътрешното осветление на обслужващата сграда. Луминесцентните лампи ще се събират и временно съхраняват на територията на обекта в специално обособен закрит склад, в пластмасов контейнер, не взаимодействащ с отпадъка. Закритият склад, в който временно ще се съхраняват лампите няма да има връзка с канализацията и ще е пожарообезопасен. В склада ще бъде осигурено необходимото количество сяра и абсорбент (пясък, трина и други). Извозване на опасния отпадък ще става от фирма, притежаваща необходимото разрешително за извършване на такава дейност, съгласно сключен договор.

При провеждането на строг контрол и стриктно спазване на предвидените разпоредби в ЗУО и съответните наредби и регламенти, касаещи управлението на отпадъците, относно реда за събиране, временно съхранение и извозване на образуваните отпадъци и на мерките предвидени в инвестицинното предложение, генерираните отпадъци на площадката, на обекта няма да окажат негативно въздействие върху компонентите на околната среда и няма да се създаде здравен риск за хората от населеното място.
Въздействие:

Териториален обхват на въздействие: локално

Степен на въздействие: незначително

Продължителност на въздействието: периода на строителството и експлоатацията на обекта

Честота на въздействието: временно

Кумулативен ефект: не се очаква

Трансгранични въздействия: не се очакват

1.12.Рискови енергийни източници - шум, вибрации, радиации, както и някой генетично модифицирани организми.

Като цяло районът, в който е предвидена да се реализира „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” е екологично чист от страна на шумово натоварване. В района изцяло попадат замеделски земи, част от които се обработват.

Показателите на шум в околната среда са физични величини, при чието определяне са отчетени границите и степените на дискомфорт на обитателите на жизнената среда, изложени на шум, в зависимост от характера на шума, времето на денонощието, предназначението на помещенията за обитаване, характера на териториите и зоните извън и в урбанизираните територии.

Граничните стойности на показателите на шум в различните зони и територии и устройствени зони в урбанизираните и извън тях, са определени съгласно таблица 2 на приложение 2 на Наредба №6/2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006г.).

Шумът, който трябва да се отчита при екозащитата ще се генерира по време на строителството на обекта. По време на строителството на обекта ще се емитира шум от използваната строителна техника. В зависимост от техническото състояние на строителните машини, очакваното ниво на шум по време на работа непосредствено до тях ще е в границите на 80÷100dB(A). В радиус от 150м от източника на шум, максималните стойности ще намалеят до 50dB(A) и въздействието върху околната среда ще е незначително. Въздействието ще се прояви предимно върху фауната в района, като ще има прогонване на някои видове от местообитанията им. Въздействието на шумовия фактор, по време на строителния етап, ще се проявява само в светлата част на деня и само за периода на строителството в границите на имота.

По време на изграждането на обекта жилищните зона на с. Долно Белотинци и гр. Монтана, няма да бъдат шумово натоварена, поради това, че с. Долно Белотинци се намира на повече от 2км и гр. Монтана на повече от 4км от площадката на инвестиционното предложение.

Дейностите, който ще се извършват по време на строителството и използваната за целта строителна механизация няма да са източници на йонизиращи, нейонизиращи и топлинни лъчения. Няма да се генерират наднормени нива на вибрации.

По време на експлоатацията на обекта, същият няма да е източник на шум.

От екологична гледна точка следва да се анализира възможното шумово въздействие спрямо животинския свят, в границите на имота. Това въздействие върху видовете може да се прояви в прогонване на местообитанията им. Загубата на местообитанията ще е нищожно, тъй като ще се прояви само в границите на площадката на обекта.

В имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение и в съседно стоящите имоти няма обекти, подлежащи на усилена защита от шум.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница