Информация за преценяване на необходимостта от овос обект: „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” Местонахождение: Имот №000332


Характеристика на въздействие на шумастраница6/6
Дата03.11.2017
Размер0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

Характеристика на въздействие на шума:

Териториален обхват на въздействието: локално, в границите на обекта

Степен на въздействие: незначително

Продължителност на въздействие: по време на строителството

Кумулативен ефект: не се очаква

Трансгранични въздействия: не се очакват

Зони с акустичен дискомфорт и източници на шумово и вибрационно натоварване, както и вредни на топлинно, йонизиращо и радиационно излъчване в района няма. Обектът няма да е източник на вибрации и радиационни лъчения.

В района няма източници на генно модифицирани организми.

Въздействието на предвидения за реализация обект по фактор „рискови енергийни източници” се оценява като незначително и няма да представлява риск за околната среда и здравето на хората.

1.13.Здрвано-хигенни аспекти - въздействие върху хората и тяхното здраве.

Имот №000332, където е предвидено да се реализира „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” е разположен в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана. Районът е екологично чист. В него няма източници на замърсяване на въздуха, водите, почвите, флората и фауната. Предвиденият за реализация обект с дейността си няма да се, яви като замърсител на околната среда в района. Основният мотив за изграждане на „Стпонаството за отглеждане на риба и аквакултури” е местоположение на имота, разположена в левия бряг на незаливната тераса на средното течение на р. Огоста, което местоположение дава добра възможност за захранването на рибарниците с води от повърхностно водно тяло.

В района на инвестиционното предложение, имотите са предимно земеделски земи, а най-близко разположените населени места от площадката на обекта са на повече от 2км от с.Долно Белотинци и на повече от 4 км от гр. Монтана.

По време на изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да е източник на емисии на вредни вещества, прах и наднормени нива на шум.

Шумът, който трябва да се отчита при екозащитата по време на изграждането на обекта ще се генерира по време на строителството на обекта.

По време на експлотацията, обекта няма да е източиник на шум.

По време на строителството на обекта ще се емитира шум от използваната строителна техника. В зависимост от техническото състояние на строителните машини, очакваното ниво на шум по време на работа непосредствено до тях ще е в границите на 80÷100dB(A). В радиус от 150м от източника на шум, максималните стойности ще намалеят до 50dB(A) и въздействието върху околната среда ще е незначително.

Въздействието на шума по време на строителството ще се прояви предимно върху работещите на строителната площадка на обекта. Поради отдалечеността на площадката от жилищните регулации на с. Долно Белотинци и гр. Монтана, шумът които ще бъде генериран по време на строителството, няма да натовари с наднормени нива населените мясти и няма да окаже неблагоприятно въздействие върху населението.

Въздействието на шума върху площадката на инвестиционното предложение е временно с прекъснат характер до приключване на строителните дейности.

По време на експлоатацията на обекта, няма да се генерират наднормени нива на шум в разглежданата територия.

При изграждането и експлоатацията на инвестицонното предложение, няма да се създадат рискови фактори (емисии на вредни вещества, прах, шум, отпадъци и други), влияещи негативно върху хигиенните условия на околната среда и здравето на хората в района.

Характеристиките на отделните компоненти на околната среда върху разглежданата площадка ще са идентични с тези в урбанизираните територии.

Предвидените дейности, които ще се извършват по време на строителството и експлоатацията на територията на инвестицинното предложение не предполагат замърсяване на атмосферния въздух както и другите компоненти на околната среда – води и почви.

При такъв тип обекти е невъзможно замърсяването на почвите, повърхностните и подземни води в района, тъй като обекта е за отглеждане на риба за консумация.

Отпадните води ще се отвеждат за пречистване в локално пречиствателно съоръжение, след което ще се заустват в р. Огоста.

Отпадъците, които ще се генерират по време на строителството и експлоатацията на обекта ще са предимно строителни, производствени и твърди битови отпадъци. Няма да се генерират опасни отпадъци.Формираните отпадъци ще се третират в съответствие с изискванията на ЗУО.

Направеният анализ на факторите, имащи отношение към замърсяването на околната среда и човешкото здраве налага извода, че при изграждането и експлоатацията на обекта няма да бъдат нарушавани екологичните и хигиенните норми и изисквания.

Предвидената дейност на обекта е чиста в екологичен и хигиенен аспект и няма да се излъчват емисии с вредни за здравето на хората, нокси.

Инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство или работа с токсични материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Инвестиционното предложение няма да доведе до промяна в условията на живот, на хората живеещи в населените места (с.Долно Белотинци и гр.Монтана). Отглежданата риба в „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” ще се използва за хранителни цел.

При реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда употреба на взривоопасни или пожароопасни вещества.

В района на разглежданото инвестиционно предложение няма територии, зони или обекти със специфичен здравно-охранителен статут. Няма обекти с обществено предназначение, подлежащи на здравна защита. Най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита са жилищни сгради на с. Долно Белотинци и гр. Монтана, разположени на повече от 2км и съответно 4км. (Приложение №5).

Инвестиционното предложение е съобразено с теренните дадености и съществуващата екологична обстановка в района.

От реализацията на инвестиционното предложение, не се очакват промени в екологичната обастановка и санитарно-хигиенните условия на жилищната среда на с. Долно Белотинци и гр. Монтана.

Няма данни за промяна в здравословното състояние на хората при експлоатацията на подобен вид обекти. Не се създава здравен риск за работещите в обекта, а също така и на населението живеещо в билзко стоящите населени места, поради спецификата на производствената дейност на обекта, от които не се генерират вредни химични вещества, прах и вредни физични фактори.

Изборът на местположението и вида на инвестиционното предложение са съобразени с техническите изисквания, ограничителните климатични и теренни условия, при минимално нарушение на околната среда.

Незастроената част на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” ще бъде благоустроена. Част от свободните площи ще бъдат затревени и декоративно оформени с дървесни и храстови видове.

Изборът на производствената дейност и местоположението на инвестиционното предложение са съобразени с Националния план за действие по околната среда и здраве за периода 2008-2013г. Основната цел на плана е решенията и дългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и върху здравето на хората, да не бъдат вземани само на основата на икономически фактори, а и при пълно отчитане на възможните последици за околната среда и здравето на хората, в съответствие с изискванията на:

-устойчиво развитие на регионите;

-осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за всякакви цели;

-опазване на природното наследство и поддържане на богато биологично разнообразие;

-интегриране на екологичната политика в политиките, за развитие на икономическите сектори и регионите;

-осигуряване на ефективно управление на околната среда.

От направения анализ, може да се направи заключение, че при изграждането и експлоатацията на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури”, не се очакват промени в санитархо-хигиенните условия на околната среда в района, което дава основание да се предположи, че по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, няма да се създаде риск за здравето на работещите в обекта и за жителите на близко стоящите населени места (с. Долно Белотинци и гр. Монтана)

2.Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Местонахождението на обекта и дейността му няма да окажат негативно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

Територията на инвестиционното предложение „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” не попада на територията на защитени зони по Натура 2000.

Най-близко разположени са ЗЗ „Пъстрина” BG 0001037 и ЗЗ „Портитовци-Владимировско” BG 0000517, защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Няма да има пряко въздействие от предлаганото инвестиционното предложение върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели.

Косвени въздействия не са възможни, тъй като реализацията на инвестиционното предложение не води до нарушанане на местообитания, предмет на защита в защитените зони.

- Типове природни местообитания и местообитания на растителни видове предмет на защита от ЗБР
В тревните съобщества, които ще се засягнат от реализацията на инвестиционното предложение не са установени растителни видове от приложение 3 на ЗБР. Липсват видове, поставени под специален режим на опазване и ползване.

- Местообитания на животински видове предмет на защита от ЗБР

На територията която е предвидена за усвояване видовото разнообразие е бедно, като следствие от продължителното намаляване на горските площи и превръщането им земеделски земи. Същата е изцяло обезлесена и земята се използва за земеделие, основно отглеждане на зърнени и технически култури в които площи доминантни видове са предимно мишевидните гризачи.

Фауната е бедна, предвид открития характер на терена и оскъдицата на предлаганите екологични ниши. Свързана е предимно с наличната растителност по бреговете на р. Огоста с възможности за обособяване на местообитания на земноводни, влечуги и птици.

На територията на инвестиционното предложение не присъстват местообитания на земноводни, влечуги и птици поради, което реализацията на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” няма да окаже нито, нито косвено влияние върху тях.
3.Вид на въздействието – краткотрайно, по време но строителство, върху територията на площадката.
4.Обхват на въздействието малък, върху територията на площадката.

Няма да има засегнато население и населени места.


5.Вероятност на проява на въздействиетоне се очаква.
6.Продължителност, честота и обратимост на въздействиетопродължителност – краткотрайна по време на строителството, честота –временна по време на строителството, обратимост н а въздействието – без кумулативен ефект.
7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Предвиденото за реализация „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” в имот №000332, землище с. Долно Белотинци, община Монтана, няма да е източник на замърсители в околната среда. Местоположението удовлетворява изискванията за опазване на околната среда. За недопускане на отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, включително върху здравето на хората е необходимо да се предвидят следните мерки:

1.Да се предприемат предвидените в Закона за водите действия за издаване на разрешително за водоползване от повърхностно водно тяло р. Огоста.

2.Мерки заложени в ПУРБ от следните програми:  • Програма 7.1.5.2 Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване:

  • BG1MB085 – Мониторинг на повърхностните и подземни води за оценка на състоянието на водните тела;

  • BG1MS033 Прилагане на производствени стандарти за управление и опазване на околната среда;

  • Програма 7.1.6 Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването:

  • BG1MB098 Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;

  • BG1MB109 – Контрол на влиянието на замърсяването на въздуха върху състоянието на водите;

  • Програма 7.1.4 Мерки за регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на подземни води:

  • BG1MB031 Контрол на разрешителните за водовземане (контрол на черпенето);

  • BG1MS014 Оптимизиране на водовземането за промишлени нужди чрез въвеждане на оборотни цикли.

3.Оросяване на строителната площадка при сухо и ветровито време.

4.Поддържане на строителната техника в добро техническо и експлоатационно състояние.

5.Определяне на подходящи места за временно съхранение на хумусния слой, на строителни материали и строителни отпадъци.

6.Рекултивация на нарушените терени след приключване на строителството.

7.Своевременно извозване на строителните отпадъци при стриктно спазване на нормативните изисквания на ЗУО.

8.Извършване на оценка на водния баланс и разхода на вода за обекта, преди въвеждането му в експлоатация.

9.Периодичен контрол и анализ на химическия състав на водите в обекта.

10.Почистване и ремонт при необходимост на съоръженията.

11.Осъществяване на безпрепятствено отвеждане на излишните повърхностни води при интензивни валежи от сняг и дъжд.

12.Контрол върху химическия състав на водите в обекта и спазване на установените хигиенни норми;

13Предпазване от замърсяване на водите в обекта от торенето и пръскането на съседните земеделски земи;

14.Осигуряване на собствен мониторинг по отношение на движението на компонентите на водния баланс и околната среда в обекта.8.Трансграничен характер на въздействията.

Обектът няма да предизвика трансгранични замърсявания на околната среда.


Дата:......................... Подпис:.........................................

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница