Информация за преценяване на необходимостта от овос приложение №2 към чДата09.04.2018
Размер314.54 Kb.
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. «Еко Биомаса» ООД, ЕИК 2015966014, Управител – Симо Касабов

2. Пълен пощенски адрес – гр. София, ул. „Березина” 31

3. Телефон, факс и e-mail - 0886 736298, e-mail: mauss_eood@abv.bg

4. Лице за контакти – Валентин Дойков

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Модулен комплекс за термична газификация на биомаса и биоразградими остатъци.Съоръженията и агрегатите се монтират в съществуващите сгради и на открито. Предвижда се изграждането на необходимата техническа инфраструктура. Модулниият комплекс е с обща мощност от 1000 kW електрическа и до 1500 kW топлинна енергия. Електроенергията се подава към електроразпределителната мрежа, а топлоенергията се използва за задоволяване на собствени нужди и се продава на клиенти в община Девин.

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Усвояването на енергийните ресурси, предоставени от възобновяемите и алтернативните енергийни източници ( ВЕИ и АЕИ), е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие, минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийният сектор и смекчаване на последиците от промените в климата. Също така това е начин за постигане на енергийна независимост, развиване на иновации и насърчаване на местната икономика.

Широко достъпнo и лесно използваемo, отпадната биомаса се приема за един от най-перспективните възобновяеми енергийни източници. В качеството си на възобновяем енергиен източник (ВЕИ), отпадната биомаса е чисто гориво, което освен за добиване на топлина чрез директно изгаряне, може да се използва за производство на други течни и газообразни горива.


 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности Проектът предвижда монтаж на съоръжения в УПИ V-1147, кв.92 по плана на гр. Девин.

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не са намерени други удачни алтернативи за изграждане на инвестиционното намерение, поради собствеността на земята. Съществуващият терен е нает от инвеститора и е близко до източника на суровината за работа.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Гр. Девин, Промишлена зона – имот №20465.505.1147, УПИ IV, кв. 92 по плана на гр. Девин, бивш двор на МТС, одобрен със заповед РД91004/06.10.1980.

На площадката (виж чертеж №1) няма археологически или архитектурни паметници. Няма неблагоприятни инженерно-геоложки условия (няма свлачище, открит карст и др.), не е разположена върху изоставена минна разработка и няма опасност от слягане и пропадане. Не е разположена в пояс I и II на санитарно –охранителна зона на водоизточник и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или водоизточници на минерални води.

Не засяга находища за открит добив на подземни богатства.

Съоръженията и модулите са разположени по начина показан в графичната част на проекта.Средна надморска височина 705 m.


 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Модулният комплекс е изграден е от две отделни системи, работещи самостоятелно и независимо една от друга. Работата на модулите самостоятелно и независимо един от друг, позволява при спирането на една част от тях за профилактика или ремонт да се гарантира работата на комплекса.

Модулният комплекс е изграден от следните компоненти:

- Модул „EPyr 500” с капацитет на преработка 450-550kg/h суха предварително третирана биомаса - 2бр.

- Модул „Газо и водоочистка” с капацитет 400-500 Nm3/h. – 2бр.

- Модул „Когенерация” с общ капацитет 1000 kW/h електроенергия и 1500 kW/h топлинна енергия

- Спомагателно оборудване

- Компютърна система за управление КСУ

Модулният комплекс е проектиран да работи 24 часа на ден в продължение на 8000 часа годишно.

Разположението на комплекса може да се види на приложения чертеж.

Описание на процеса:

Първоначално, за стартиране на процеса се изисква външен източник на енергия – работа на горелка на течно гориво, средно за около 40 минути. След това произвежданата течност е достатъчна да захрани горелката за поддържане на процеса и да се захранват допълнителни консуматори. Произведения газ се подава - за захранване на газови генератори. Газовете излизащи от пиролизната камера преминават през инерционен сепаратор /циклон/ за отстраняване на прах, малки твърди частици и сажди. Събраните твърди частици се извеждат по тръбопровод към изхода за твърд остатък. Последователно действащи клапи предотвратяват навлизане на въздух при освобождаване на сепаратора. С водоохлаждаем винтов транспортьор остатъкът (неорганична пепел) се охлажда и извежда (събира) в контейнер за транспортиране до депо. При необходимост остатъкът се оросява.

Предвидена е инсталация за високотемпературно изгаряне (над 1260°С) за извеждане на излишното количество произведен газ (при аварийна ситуация).

Крайните продукти на вакуумната пиролиза на биомасата са пиролизен газ, твърд остатък (пепел) и пиролизна течност.

При високотемпературна вакуумна пиролиза на дървесина (t=850°С) се получава добив на газ около 72 % , твърд остатък под 10 % и течна фаза около 18%.

Приблизителен състав на газа: CH4 – 25% ; H2 – 30% ; CO – 30% ; CO2 – 5% ; N2 – 5% ; CxHy – 5%.

Пиролизният газ е с плътност около 0.85-0.87 kg/m3.

Топлината на изгаряне е Qд= 12600-13700 kJ/Nm3 ( 3.5 – 3.8 kW/Nm3 ).

Шнековите транспортьори са окомплектовани с два стандартни редуктора и ел. двигатели - взривобезопасно изпълнение.

Двойно горивна горелката 51 kg/h


Опционално горелка за изгаряне на излишъка от газ 60 Nm³/h

Пепелта се извежда посредством последователно отварящи се клапани, предотвратяващи навлизането на въздух.


Модул Газо и водоочистка

Газовете излизащи от пиролизната камера преминават през циклон за премахване на прах, малки твърди частици и сажди. След това постъпват в първата степен на газоочистка - състояща се от скрубер на Вентури и мокър скрубер с пълнеж. Скруберът на Вентури и мокрият скрубер с пълнеж охлаждат газа, премахват кондензиращите органични вещества и почистват газа от финни прахови частици преминали през циклона. За постигане на по-висока чистота, произведеният и охладен пиролизен газ преминава през втората очистка - състояща се от топлообменник-кондензатор и филтър. Очистеният и осушен пиролизен газ се буферира в междинен резервоар за природен газ – 3m³, а произведеният излишък се изгаря на горелка в горивната камера. Охладителна кула с циркулиращата вода се използва за терморегулация на процесите на очистване, кондензация и осушаване на газа.

Технологични резервоари за течна фракция 2бр х 1,85m³, върху които са разположени апаратите на двете степени на газоочистка, изпълняват функцията на гравитационни декантери.

На вторият етап на газоочистка, газът преминава през топлообменник-кондензатор за окончателно почистване на газа от кондензиращи фракции, вода и понижаване на температурата до 30°С.

Вакуум помпа създава необходимото разреждане за протичане на процеса, като изтегля произведения газ от камерата през инсталацията за очистване и го компресира в междинния резервоар.

Чистият газ се изпомпва в междинен резервоар за съхранение, и се подава към модул Когенерация за производство на електрическа и толинна енергия.

Предвидена е регулираща и предпазна арматура, свързана с КСУ за следене и регулиране на налягането във всички точки на системата в браундмауеров саркофаг.

Освен регулиращата и предпазна арматура е предвидена и система за високотемпературно изгаряне (над 1260°С) за излишното количество газ (при аварийна ситуация).


Модул Когенерация

Модул Когенерация включва: Филтри за фино пречистване на газ, газови генераторни установки.

Модулът е окомлектован с предпазна и регулираща арматура.
Спомагателно оборудване

Вакуyмът в цялата система се поддържа от газодувка. Същата подава и очистения газ в газов разходен буфер, играещ ролята на разходен буфер, както на горелката така и на газодизеловите двигатели от модул „Когенерация”.

Към всеки консуматор на оборотната вода се подава необходимия дебит чрез система от бленди и кранове.

Всички технологични тръбопроводи, заедно с принадлежащите им филтри, спирателни кранове и останалата предпазна и регулираща арматура предвидени в инсталацията - формират модул „Спомагателно оборудване” и са описани в таблици.


7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Достъпът до площадката се осъществява чрез съществуващ път от южната страна на имота. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфрастуктура.

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Срокът за реализацията на ИП е около 1 години,

В гореописания срок ще се извършат следните видове дейности: • Проектиране и съгласуване на инвестиционните проекти

 • Одобряване и издаване на разрешение за строителство

 • Строителство

Ø      земни работи / изкопи и насипи

Ø      строителство на площадкова инфраструктура - водопроводи, вътрешни пътища, електропроводи, битова канализация

Ø      полагане на бетон  


 • Експлоатация


9. Предлагани методи за строителство.

Ще се използват конвенционални методи за строителство - извършване на изкопни работи, кофраж, армиране, заливане на бетон, асфалтиране Не се предвиждат специални видове работи (пилотни, взривни, тежки фундаменти и т.н.). Строително-монтажните работи, както и евентуалните временни площадки за тях ще се извършват само в границите на имота предмет на ивестиционното предложение.

Водоснабдяването на обекта се извършва посредтсвом водопроводната мрежа.

Електрическо захранване ще стане, чрез ползване на съществуващ трафопост, разполагащ с необходимата свободна мощност, която да задоволи нуждите на изграждащият се комплекс, предмет на ивестиционното предложение и който се намира в сеседен имот.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще се използват следните природни ресурси: трошен камък, пясък, дървен материал и вода.

По време на експлоатацията на обекта ще се използва дървесен чипс от отпадна дървесина.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

При въвеждане в експлоатация на оборудването и производството ще се генерират следните видове отпадъци: 1. Производствени отпадъци;

 2. Битови отпадъци;

 3. Строителни отпадъци, при ремонтни дейности по сградния фонд.

Класификация на отпадъците по видове и количество в съответствие с Наредба № 3 за класификация на отпадъците от 01.04.2004 год. на МОСВ и МЗ.

Устройства за обработка на отпадна вода:

При процеса се отделя определено количество вода, съдържаща се в дървесината. Отпадната вода съдържа разтворени в нея пиролизни течности и газове и трябва да се пречисти. Пречистването се извършва чрез подаването на тази вода през помпи към вакуумен изпарител и кондензатор където става отделяне на водата от евентуално разтворените твърди вещества в нея. Получената пара се ползва за следните функции:

-подпомагане процеса на пиролиза

-пречистване на изходящите тръби

-газификация на остатъчния въглен

Устройства за пречистване на отпадните газове:

Очакваният дебит на изхода е около 9500-11000 нм3//час. Пиролизните газове съдържат комбинация от газове и маслени пари ( О2, N2, H2, CO2, CO, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C3H8, C4H10, , nC4H10),чийто съотношения зависят от вида на газовата среда и температурата, в която се извършва пиролизата. Маслените пари се сепарират от отпадните газове след горелките и преминават през скрубер за водно пречистване. Газовете преминават през скрубера, по сложен зигзагообразен път през специализиран пълнеж, където се ръсят непрекъснато с вода. Материалът е ламарина с наклонени канали, разположени под различен ъгъл, така че течността да преминава под формата на тънък филм, след което се изгаря в горивната камера. Температурата на изгаряне е над 1100 0 С. Технологията не предполага отделяне на полициклични ароматни въглеводороди, диоксини и фурани. Използваните горелки са специално оразмерени за пълно изгаряне на пиролизния газ, при коефициент на излишъка на въздух 1,1, поради което наличието на горими вещества като СО, СН4 и пр. Въглеводороди, полициклични ароматни въглеводороди, полихлорни бифанили, диоксини и фурани в димните газове е практически изключена. За осигуряване на по-дълъг престой и по-пълно изгаряне обемът на горивната камера е съществено увеличен. Пълнежът се чисти веднъж годишно, като се вади и почиства пълнежа. Пълнежът се промива с пароструйка, а отпадъците се събират и отнова се подлагат на пиролиза. Газовете се охлаждат и освобождават от сажди, соли, кисели съставки, прах и др. Очакваната концентрация на въглероден диоксид е от порядъка 9,9-12,6 об.%. Общото количество СО2, , което ще се изхвърля ще е около 1100 кг/час.Концентрацията на вредни вещества в изхвърляните димни газове според емисонните фактори и според изчисленията в проекта са под изискваните норми за допустими емисии на вредни вещества изисквани от чл.66(1) ( инсталации за производство на газови промишлени сажди0 на Наредба 1/27.06.2005г. За норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от оебкти и дейности с неподвижни източници на емисии; Приложение 1 към чл.2 ал.4 на Наредба 6/28.07.2004 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.
Тестови резултати от изгорели газове

Параметри

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Газ
Температура (°F)

954

1,076

1,104
Обемен поток (acfm)

2,780

4,310

4,320
Обемен поток (scfm)

1,010

1,450

1,430
Обемен поток(dscfm)

915

1,260

1,230
СО2 (%сух)

12.4

11.8

11.3
O2 (% сух)

7.70

8.39

8.79
Влажност (%)

9.58

13.3

14.2

Твърди частици

Концентрация grains/dscf)

0.458

0.112

0.155

Концентрация(grains/dscf 7% O2

0.482

0.125

0.178

Eмисия (lb/hr)

3.59

1.21

1.64

SO2

Концентрация(ppmd)

0.704

5.77

4.89

Емисия (lb/hr)

0.00642

0.0723

0.0597

NOx

Концентрация(ppmd)

125

137

131

Емисия (lb/hr)

0.823

1.24

1.15

SO2

Концентрация (ppmd)

127

1.80

5.28

Емисия (lb/hr)

0.508

0.00984

0.0283

Съгласно проведените тестове изпусканите газове са до 3 пъти по-ниски от нормативните изисквания.

Устройства за извеждане на въглена:

Остатъците от въглена и пепелта от газификатора се извеждат от изходящ шнек. Върху този шнек е монтирана водна риза, в която циркулира оборотна вода за охлаждането на въглена. Охладеният въглен постъпва в шнек преса, където се редуцира обема на изходящия въглен и едновременно се разделя атмосферата в реактора от околната среда, като след това техническият въглен постъпва в бункер. Получава се технически въглерод който може да се използва като суровина за брикети, пълнител в производство на технически гумени изделия, пълнител за мастила или абсорбенти.Устройства за почистване на пиролизен газ:

Парите от реактора под въздействието на вакуум се прехвърлят в скрубер. В скрубера циркулира оборотна вода, която промива парите и пречиства от тях частици въглен прах, сажди и др. Кондензиралата течност изтича в декантера за отпадни фракции. В този скрубер се кондензира и отпадната вода от суровината и парогенератора. Отпадната вода се декантира в съда за отпадна вода и се изпраща в вакуум изпарителя. От горната част на декантера се отделят и леки фракции пиролизно масло, което се събира в съд за отпадни фракции и се връща посредством помпа обратно за допълнително разлагане.Водоохладителна кула:

Водата за охлаждане е оборотна и се охлажда във водоохладителна кула. Горещата вода се ръси в горната част на кулата и преминава през специализиран пълнеж, като се обдухва в противоток от свеж въздух. Част от водата се изпарява и охлажда останалата част. Охладената вода се извежда от долната част на кулата и посредством помпа циркулира в систематаСтроителни отпадъци, код 17 09 04

Отпадъка се генерира при ремонтни дейности по сградния фонд.

Количество на отпадъка – непрогнозируемо, в зависимост от обема на ремонтните работи.

Смесени битови отпадъци, код 20 03 01

Отпадъка се генерира от жизнената дейност на работещите.Количество на отпадъка – 0.3 т/годишно.

 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Измервания и контрол на отпадните продукти:

При експлоатацията на инсталацията се отделят следните продукти:

-Отпадни изгорели газове отведени към газови генератори

-Пречистена отпадна вода.

-Твърд остатък.

Измервания и контрол на изгорели газове:

Отпадните изгорели газове се получават от:

Горенето на цялото количество пиролизен газ от горелките, поддържащи технологичния процес

Горене на пиролизната течност и пиролизен газ от дизеловия когенератор.

Изгорелите газове от оползотворяването на пиролизната течност и пиролизния газ, се получават в резултат от изгаряне на пиролизния газ и пиролизното масло във високотемпературни камери и газовите генератори, след пиролизирането на суровината. Тъй като пиролизата се извършва при висока температура, при отсъствието на кислород, в некондензиралите газове няма диоксини. По време на пиролизата в пиролизния реактор се впръсква пара, която преобразува евентуални серни, азотни и други окиси. При изгарянето на изходящите газове се получава основно СО2, Н2О, азот, други газове и прах.

Изгорелите газове преминават пречистване през воден скрубер, при което водата отделя прах, сажди и други финни частици. Водата в скрубера е с алкален характер и неутрализира и разтворими кисели съставки в газовете.

На пътя на изходящите газове е монтирана система за измерване на състава им. Предвидено е непрекъснато мерене на състава на изходящите газове с разпечатване на измерваните количества.

На всеки три месеца е предвидено събиране и предаване за анализ от акредитирана лаборатория на представителни проби.

Изгарянето на средната и лека фракция пиролизни масла се извършва във горелки и двигатели със съответните сертификати за получаваните емисии. На изходящите тръби на тези газове са предвидени места за измерване на състава на газовете. Измерването на състава се извършва всекидневно и се води дневник за емисиите.

С цел когенерация на електричество и топлоенергия са предвидени за използване когенератори с обща мощност – електрическа 2000 kW , топлинна 4000 kW.Контрол на отпадна вода:

Отпадната вода от инсталацията се получава от:

Влага в суровината.

Подавана технологична пара за газифициране на въглена и разграждане на диоксини.

Отпадната вода се кондензира заедно с леката фракция пиролизно масло. След кондензирането водата се декантира по относително тегло от леката фракция и се връща за получаване на пара и за оборотно охлаждане.

На всеки три месеца е предвидено събиране и предаване за анализ от акредитирана лаборатория на представителни проби от отпадната вода.Контрол на отпадна твърда фракция:

В резултат на газифицирането се получава твърда фракция.

Тази фракция съдържа основно технически въглен. Той се събира в контейнери и се използва като пълнител, адсорбент или суровина в химическата промишленост във вид на активен въглен (СКТ-3С), който се използва в пречиствателните станции, а също така и за различни видове филтри и изсушители.

На всеки месец е предвидено събиране и предаване за анализ от акредитирана лаборатория на представителни проби от отпадната твърда фракция.


 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали,нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

ЕКО БИОМАСА ООД предвижда изграждане на „Модулна пиролизна инсталация за безотпадъчна преработка на отпадна биомаса” – монтиране на съоръжения и възли в съществуваща сграда и изграждане на трафопост и съответната техническа инфраструктура.

Принципно , предлагания производствен процес представлява термохимическа преработка на широколистна и иглолистна дървесина, растителна или друга биомаса, при което се получава вторичен енергоносител. Същият ще се изгаря в двигатели с вътрешно горене, към киото са куплирани генератори за производство на електроенергия. Централата за добив на електроенергия, използваща биомаса като първичен енергоносител, ще е с инсталирана мощност 1000 kWeлектро и 1500 kW топло. Имотът е разположен в гр. Девин МТС – разположена в землище на гр. Девин, Промишлена зона и съгласно договор за наем с отстъпено право на строеж е предоставено за ползване на ЕКО БИОМАСА ООД.Произведеното електричество ще се подава в мрежата. Топлинната енергия ще бъде продавана за осигуряване на топлинните нужди на хотели в община Девин.
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За осъществяване на инвестиционното намерение е необходимо издаване на Разрешение за строеж от Главният Архитект на Община Девин.
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

15.1.Загуба на налягане в пиролизната камера.

Камерата е оборудвана с манометър, датчик за налягане и предпазно-изпускателни клапани. Подава се сигнал за прекъсване на горелките, отваряне на клапана за изпускане на остатъчния газ към системата за високотемпературно изгаряне(над 1260С), затваряне на газовата линия към инсталацията за очистване и охлаждане на газа, изключване на помпите и въздуходувката.15.2. Загуба на налягане в инсталацията за очистване и охлаждане на газа.

Инсталацията е оборудвана с 2 манометъра, датчици за налягане и предпазно-изпускателен клапан. Загубата на налягане може да се дължи на пробив в инсталацията, отпадане на подаването на газ или отказ на въздуходувката. Ситуацията е потенциално взриво - и пожароопасна. При настъпване се прекратява подаването на гориво към горелките, затваря се линията към инсталацията, газът от нея и камерата се насочва към системата за високотемпературно изгаряне(над 1260С).15.3. Повишаване на налягането в пиролизната камера.

Повишаването на налягането може да се дължи на отказ на инсталацията за очистване и охлаждане на газа или въздуходувката; Възможен е взрив, пожар, обгазяване на персонала и замърсяване на околната среда. За предотвратяване на възможна авария, камерата е оборудвана с манометър, датчик за налягане и предпазно-изпускателни клапани. Подава се сигнал за прекъсване на горелките, отваряне на клапана за изпускане на остатъчния газ към свещта; затваряне на газовата линия към инсталацията за очистване и охлаждане на газа; изключване на помпите и въздуходувката;15.4. Повишаване на налягането в инсталацията за очистване и охлаждане на газа.

Повишаването на налягането може да се дължи на отказ на въздуходувката и да доведе до пробив и изтичане на горещи газове и масло, експлозия , пожар, обгазяване на персонала и замърсяване на околната среда. За предотвратяване на тази ситуация са монтирани манометър , датчици за налягане и предпазно-изпускателен клапан. При повишаване на налягането се отваря предпазно-изпускателния клапан на съответния участък и отвежда газа към системата за високотемпературно изгаряне(над 1260С); контролера прекъсва подаването на гориво към горелките; извежда наличната биомаса от камерата; спира помпите и въздуходувката до отстраняване на причината за аварията.15.5. Висока температура (над 1000°С) в пиролизната камера.

Пиролизната камера е снабдена с термометър и термодатчик за контрол на работната температура. Повишаването на температурата в камерата може да се дължи на неизправност в горелките или отпадане на електрозахранването. При настъпване на авария се спират горелките; осигурява се извеждането на газа към системата за високотемпературно изгаряне(над 1260С); извеждат се биомасата и пепелта след оросяване в контейнера за пепел; затваря се линията на инсталацията за очистване и охлаждане на газа; изключват се помпите и въздуходувката.15.6. Висока температура (над 1000°С) в инсталацията за очистване и охлаждане на газа.

Може да се дължи на отпадане на електрозахранването, подаване на охлаждаща вода или липса на масло за охлаждане. За контрол на температурата са монтирани термометри и термодатчици.

При възникване на авария, за предотвратяване на взрив и пожар, се подава вода по пожарогасителните линии за външно охлаждане, газовете се отвеждат системата за високотемпературно изгаряне(над 1260С), установката се изключва аварийно.

15.7. Изтичане на пиролизно масло с висока температура.

Възможна експлозия и възникване на пожар.Поради опасност от експлозия и пожар, разлива се третира с пенен пожарогасител, инсталацията се изключва, остатъчните газове се подават към системата за високотемпературно изгаряне(над 1260С).15.8. Изтичане на пирлизно масло с ниска температура.

Поради потенциалната си пожароопасност и токсичност, аварийната ситуация се отстранява след изключване на установката.15.9. Изтичане на газ от инсталацията с висока температура.

Възможна експлозия, пожар и /или отравяне на персонала с токсични газов, замърсяване на околната среда.Установката се изключва аварийно, газа се отвежда системата за високотемпературно изгаряне(над 1260С). След спиране на въздуходувката, инсталацията за очистване и охлаждане на газа се запълва с аргон. Инсталацията работи на открито.15.10. Изтичане на газ от захранващата линия на газовата горелка.

Възможен пожар, отравяне на персонала и замърсяване на околната среда. Електрозахранването е изпълнено взривозащитено.

При изтичане на газ се прекратява подаването му, преминава се на алтернативно гориво, инсталацията работи на открито.

15.11. Изтичане на пиролизно гориво от захранващата линия на нафтовата горелка.

Възможен пожар и замърсяване на околната среда. Прекратява се подаването на гориво,преминава се на алтернативно гориво, отстранява се теча и се почиства разлива.15.12. Навлизане на въздух в инсталацията за очистване и охлаждане на газа.

За предотвратяване на навлизането на въздух при зареждане на камерата и извеждане на пепелта са предвидени шест клапи предотвратяващи навлизането на въздух (кислород) в камерата и циклона. Поради опасност от експлозия, пожар, обгазяване на персонала и замърсяване на околната среда с вредни и токсични газове, установката е снабдена с газсигнализатор и сензори за кислород. При възникване на авария: прекратява се работата на горелките, извежда се биомасата и пепелта; прекратява се достъпа на газ до инсталацията за охлаждане и очистване на газа; през всички предпазно-изпускателни клапани газа се отвежда към системата за високотемпературно изгаряне, а този на въздуходувката се затваря; изключват се помпите,транспортьора и въздуходувката; установката се запълва с аргон.15.13. Възникване на пожар в следствие на контакт на гореща пепел с горими материали.

При изпускане на гореща пепел е възможно възникване на пожар или тежки изгаряния на персонала. За предотвратяване на това са предвидени устройства за извеждане и охлаждане на пепелта - механичен конвейер за пепел, предназначен за мокър скрапер за транспортиране на пепелта и шлаката от камерата в контейнера за пепел. Пепелта трябва да може да потъва във вода. Херметичен улей за отвеждане на пепелта от циклона в мокрия скрапер. Контейнер за пепел с допълнително оросяване.15.14. Отпадане на захранването на горелките с гориво.

При едновременно отпадане на гориво за двете горелки, се прекъсва подаването на газ към инсталацията за очистване и охлаждане, извежда се биомасата и пепелта в контейнера, съпътстващите това газове се подават системата за високотемпературно изгаряне, спират се помпите и въздуходувката.15.15.Отпадане на подаването на охлаждаща вода към топлообменниците.

При спиране на охлаждащата вода е възможно прегряване на пиролизното масло в скруберите , в следствие на което може да възникне експлозия и пожар. За предотвратяване на това инсталацията се спира аварийно и се следват процедурите както при повишаване на температурата.15.16Отказ на въздуходувката.

Може да се повиши критично налягането. За предотвратяване на авария се следват процедурите при повишено налягане- отварят се предпазно-изпускателните клапани, газа се подава към системата за високотемпературно изгаряне, прекратява се работата на камерата до отстраняване на аварията.15.17.Отпадане на електрозахранването.

Това е възможно най – критичният сценарий, при него отпадат възможностите за контрол на температурата и налягането, за предотвратяване на тежка авария са предвидени два нормално отворени предпазни електромагнитни изпускателни клапани. При възникване на такава авария те осигуряват отвеждането на газовете към система за високотемпературно изгаряне; системата се запълва с аргон.
16.Риск от инциденти.

Предвидени са битови помещения за съответния брой работници


ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

При разработването на проекта са спазени изискванията на Наредба №7 на МЗ за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и Наредба № 2/22.03.2004 год. на МРРБ и МТСП.


РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ И РАБОТНИ МЕСТА

Работните помещения и работните места осигуряват безопасни условия на труд и опазване здравето на работещите.

При проектирането са взети предвид характеристиката на дейността и конкретните опасности.

- Всички помещения и работни места трябва да се почистват редовно съгласно разработени инструкции и указанията на паспорта на съответната машина.

- Да не се допуска наличието на неспецифични материали в помещенията и на работните места.

- Работодателя да осигури изработване и актуализиране на инструкции по безопасност и здраве и да следи изпълнението им.

- Да подсигури необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие на Наредба №3 за работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и с оценка на съществуващите рискове

Да организира инструктажите, обучението, повишаване на квалификацията и проверка по ЗБУТ на работещите.


РАБОТНА СРЕДА

Обезопасяване на оборудването и транспорта

Технологичното оборудване е конструктивно обезопасено. Съществуват необходимите транспортни коридори.

Технологичните отвори и метални площадки са обезопасени с метални парапети


Микроклимат

Елементите на микроклимата - температура, влажност и скорост на въздуха отговарят на установените норми, като параметрите са зададени с технологично задание за всяко технологично помещение.


Чистота на въздуха

Вентилационните системи са проектирани така, че да отговарят на нормите за проектиране и да не излагат работниците на вредни въздушни течения.

Работодателят е длъжен да осигурява редовно почистване на вентилационните системи.

Прах, токсични и други вредни вещества - не са характерни за производството и няма.


Естествено и изкуствено осветление

Осветлението е комбинирано - естествено и изкуствено, проектирано в част Ел., съобразно категорията на зрителната работа за отделните помещения. Проектирано е така, че да не създава условия за злополуки и да се гарантира необходимата осветеност.

Работодателят е длъжен да поддържа проектните показатели на осветителната инсталация и тела чрез почистване, периодично замерване, ремонт и смяна на осветителните тела.

Шум и вибрации

Нивото на шума в работните помещения е в допустимите граници от 85 dB. Там където шумът надвишава нормите ще се ползват антифони.

Производствени вибрации- няма


Електромагнитни полета и лъчения

Електромагнитни полета и лъчения - няма.

Други вредни лъчения - няма.
Санитарно-битово обслужване

За осигуряване личната хигиена на работниците са проектирани битови помещения с гардероби, душове и WC за мъже и жени съгласно категорията на труд. На определени места се поддържат аптечки. Помещенията трябва да се поддържат чисти.


Специфични фактори

Специфични фактори – няма.

За пожарна безопасност в съответствие с Наредба № 2/1994 г. от ПСТН се използват необходимите противопожарни средства.

Да се осигурят безопасни места за пушене.

Средства за индивидуална защита

Предвидени са ЛПС за индивидуална защита – ръкавици, гумени ботуши, гумени престилки, антифони, работно облекло.


Ползване на ръчен и тежък физически труд

Тежък физически труд не се използва. За транспортиране на суровини, спомагателни материали и готова продукция ще се използват хидравлични колички, мотокари извън производствени и складови зони.

За разглежданото производство дейностите спадат към лека и средна категория на труда.
Организация на работата по БХТ и ПБ

Съгласно закона за ЗБУТ, Работодателят е длъжен да осигури изпълнението на изискванията на Наредба №7 и друга нормативна база за безопасност и здраве при различните видове работа и пожарна безопасност.

В съответствие на Наредба №5/11.05.1999 г., Работодателят трябва да възложи разработването на Оценка на риска, в която да се определят вредностите и опасностите и да състави инструкции за безопасна работа.

Настоящият раздел от обяснителната записка само допълва, но не заменя действащите нормативни уредби и браншови изисквания, ако има такива.

За инструктаж на работниците ще се използва канцелария в Административната част на сградата като кабинет по охрана на труда. Работниците да се инструктират по техника на безопасност веднъж месечно. За новопостъпили работници се провежда задължително встъпителен инструктаж.
Необходими инструкции:

- Инструкция за работа на всяко работно място, свързана с технологичните му особености.

- Инструкция за работа с повдигателни съоръжения;

- Инструкция за работа в аварийни случаи; • Инструкция за противопожарна безопасност;

Използване на работното оборудване

Оборудването е описано в Спецификация на технологичното оборудване.

Доставката на оборудването трябва да е съпроводена с документация на български език, съдържаща всички данни за безопасна експлоатация, поддръжка и ремонт.

Да не се допуска работа с неизправни машини

Да се поставят всички знаци и предупредителни надписи, свързани с безопасната експлоатация.

След оценка на риска, ако се установи, че съществува опасност за безопасността и здравето на работника, Работодателят прилага работа по писмени инструкции, разработени съгласно изискванията на Наредбата .

Работниците трябва да са запознати с работата на оборудването и квалификацията им да се поддържа и проверява.

Всички машини и съоръжения са номенклатурни и имат сертификат за разрешено ползване в хранително- вкусовата промишленост.

- Всички работници се инструктират за начина на работа с машините и съоръженията

- До всяка машина на видно място да се поставят инструкции за начина на работа с тях


 1. Провеждането на периодичен инструктаж е задължително

 • Всички работници са снабдени с необходимото работно облекло

Не се допуска ремонт на машините по време на работа

Не се допускат в движение необезопасени машини

Пробно пускане на оборудването се извършва в присъствието на главния механик или отговорника по ремонта при което:

Проверява се изправността на предпазните, контролно измервателните прибори и блокиращи устройства

Почиства се площадката от ненужни предмети

Хората се оттеглят на безопасно място

При ремонт на машини и съоръжения да се поставят табели на пусковите устройства с надпис “Не включвай”

При работа в близост с ел.проводници, условията да се съгласуват с енергетика на предприятието

Преди започване на ремонта на оборудването последното да се изключи от ел.мрежата, пара, сгъстен въздух, вода и др. мрежи

Помещенията и машините са боядисани съгласно ергономичните изисквания

Коридорите и проходните места се оставят свободни от спомагателни материали и други предмети

При почистване с дезинфекционни средства работниците да ползват лични предпазни средства- гумени ботуши, гумени ръкавици, предпазни очила, гумени престилки.

Физическото натоварване на работниците е в допустимите норми

Според изискванията на Наредба № 2 на противопожарни-строително-технически норми на МВР и МТСР от 1994г., категорията на производство по пожарна опасност и класа на помещенията са следните:


ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Категорията и класа по основни помещения е както следва:

-Производството е Ф5Д/НПО

Предвидени са индивидуални прибори за пожарогасене: • прахов пожарогасител 12 кг. - 2 бр.

 • воден пожарогасител с мокрител - 2 бр.

III.Местоположение на инвестиционното предложение

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Площадка Девин МТС – разположена в землище на гр. Девин, Промишлена зона и включва следния поземлен имот : 1147, УПИ ІV, кв.92 по плана на гр.Девин, одобрен със заповед РД-1004 от 06.10.1980г.

Собственик „ЕКОУУДС” ЕАД
На площадката предвиждаме да се разположи „Предприятие за дървесен чипс” . На площадката няма археологически, архитектурни паметници, няма неблагоприятни инжинерно-геоложки условия ( няма свлачище, срутище и др.) и открит карст, не е разположена върху изоставена минна разработка и няма опасност от слягане и пропадане, не е разположена в пояс I и II на санитарно –охранителна зона на водоизточник и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води, не засяга находища за открит добив на подземни богатства. Местоположението на площадката е подчертано на фигурата.
 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Площадката за инвестиционото предложение е собственост на инвеститора – „ЕКОУУДС” ЕАД


 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Площадката попада в строителните граници на гр. Девин.


 1. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката не попада в чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

На площадката няма археологически, архитектурни паметници, няма неблагоприятни инжинерно-геоложки условия ( няма свлачище, срутище и др.) и открит карст, не е разположена върху изоставена минна разработка и няма опасност от слягане и пропадане, не е разположена в пояс I и II на санитарно –охранителна зона на водоизточник и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води, не засяга находища за открит добив на подземни богатства. Площадката е в строителната граници на селището.


4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не са намерени други удачни алтернативи за изграждане на инвестиционното намерение, поради собствеността на земята. Съществуващият терен е нает от инвеститора и е близко до източника на суровината за работа.
IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Технологичното оборудване е конструктивно обезопасено. Съществуват необходимите транспортни коридори.

Технологичните отвори и метални площадки са обезопасени с метални парапети


Микроклимат

Елементите на микроклимата - температура, влажност и скорост на

въздуха отговарят на установените норми, като параметрите са зададени с технологично задание за всяко технологично помещение.
Чистота на въздуха

Вентилационните системи са проектирани така, че да отговарят на нормите за проектиране и да не излагат работниците на вредни въздушни течения.

Работодателят е длъжен да осигурява редовно почистване на вентилационните системи.

Прах, токсични и други вредни вещества - не са характерни за производството и няма.


Естествено и изкуствено осветление

Осветлението е комбинирано - естествено и изкуствено, проектирано в част Ел., съобразно категорията на зрителната работа за отделните помещения. Проектирано е така, че да не създава условия за злополуки и да се гарантира необходимата осветеност.

Работодателят е длъжен да поддържа проектните показатели на осветителната инсталация и тела чрез почистване, периодично замерване, ремонт и смяна на осветителните тела.
Шум и вибрации

Нивото на шума в работните помещения е в допустимите граници от 85 dB. Там където шумът надвишава нормите ще се ползват антифони.

Производствени вибрации- няма

Електромагнитни полета и лъчения

Електромагнитни полета и лъчения - няма.

Други вредни лъчения - няма.


Санитарно-битово обслужване

За осигуряване личната хигиена на работниците са проектирани битови помещения с гардероби, душове и WC за мъже и жени съгласно категорията на труд. На определени места се поддържат аптечки. Помещенията трябва да се поддържат чисти.

Специфични фактори

Специфични фактори – няма.

За пожарна безопасност в съответствие с Наредба № 2/1994 г. от ПСТН се използват необходимите противопожарни средства.

Да се осигурят безопасни места за пушене.


Ползване на ръчен и тежък физически труд

Тежък физически труд не се използва. За транспортиране на суровини, спомагателни материали и готова продукция ще се използват хидравлични колички, мотокари извън производствени и складови зони.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в строителните граници на гр. Девин и не засяга Националната екологична мрежа


 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Не се очаква въздействие.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование,вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Няма да има засегнато население и населени места в резултат на реализиране на инвестиционното намерение.

5. Вероятност на поява на въздействието.

Няма вероятност от поява на въздействие
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.


 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Поради липсата на отрицателни въздействия върху околната среда не са предвидени Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
8. Трансграничен характер на въздействията.

 Няма трансграничен характер на въздействие


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница