Информация за преценяване на необходимостта от овосДата24.05.2017
Размер132.04 Kb.
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице: Пейчо Руменов Пейчев, ЕГН: 7510297005, постоянен адрес: гр. Вършец, Община Вършец, обл. Монтана, ул. Тодорини кукли 1А, вх.А, ет.4, ап.20, български гражданин.
2. Пълен пощенски адрес: 1616 гр. София, Община Столична, район Витоша, ул. Беловодски път №39
3. Телефон, факс и e-mail: 0877 205 401, p.peichev@mail.bg
4. Лице за контакти: Ивайло Кръстев – 0877 205 401.
II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:

Проекта предвижда създаване на 54.5 дка нови насаждения от Пауловния (Paulownia tomentosa) за производство на биомаса. Изграждане на ограда и система за капково напояване. Доставка на контейнери за стопански нужди, дизелов генератор и специализирана земеделска техника.

Видът Пауловня е включен в списъка на използваните дървесни и храстови видове за залесяване в Република България Приложение № 8 към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 17 от 28 Юли 2000 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури, издадена от Министерството на земеделието и горите, Обн. ДВ. бр.67 от 15 Август 2000г. В чл.26 от същата Наредба се посочва като вид, който се използва с предимство при производство на биомаса.

За системата за капково напояване има изготвен отделен технически проект, внесен за съгласуване с Басейнова дирекция Дунавски район, чрез Водно бюро Враца с вх.№ 4037 / 14.06.06.2013 г.

Оградата е с височина под 2 метра за защита на насажденията от диви и домашни животни. За нея има изготвено конструктивно становище от инжинер-конструктор и ще бъде съгласувана с гл. Архитект на Община Вършец.

За осигуряване на електрическото захранване на системата за капково напояване се предвижда закупуване на дизелов агрегат с мощност 6,8 kW.

За поставяне на филтърните елементи и автоматизацията на системата за капково напояване, както и на дизеловия агрегат се предвижда закупуване на 1 брой складов контейнер. За битови нужди се предвижда закупуване на още 1 брой офис контейнер с предвидено офис помещение, битова стая и санитарно помещение с химическа тоалетна.

Техниката, която ще бъде необходима за изпълнение на проекта включва покупка на:

- 1 бр. нов трактор ANTONIO CARARRO модел MACH 4 с макс. Мощност 87 к.с);

- 1 бр. нов трактор BCS модел VALIANT V650MT с макс. ;ощност 56 к.с;

- 1 бр. ново прикачно ремарке BELLUCCI & ROSSINI модел BR-15/RT1;

- 1 бр. нов раздробител на дървесина със шнек SERRAT модел BIOMASS 100 T-1700;

- 1 бр. нов мулчер (раздробител) INO модел PROFI MEGA 270;

- 1 бр. нова дискова косачка FPM Agromehanika модел 627.715;

- 1 бр. нова прикачна тороразпръсквачка INO модел FERTI 2 – 2000;

- 2 бр. нови моторни храсторези STIHL модел FS 490 C-EM и модел FS 240.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е земеделско производство - създаване на трайни насаждения за производство на биомаса, предназначена за дърва за огрев и производство на дървесни пелети или брикети за отопление.

Стопанството ще произвежда растителна продукция – биомаса с годишно производство от 350-400 тона суха маса.

Видът Пауловня е устойчив на неблагоприятни климатични условия, както и по отношение на болести и неприятели. Същевременно Пауловня има идеални характеристики за съвместно отглеждане с други видове и може да служи като основа за създаване на ефективна система за интеркропинг. Дърветата осигуряват идеален микроклимат за отглеждането на допълнителните култури и увеличават добивите им. Листата и цветовете на Пауловня са богати на хранителни вещества и са евтин и добър източник на азот, който подобрява както химическия състав, така и структурата на почвата.

През сухия сезон дърветата от род Пауловня са способни да абсорбират подпочвени води от по-голяма дълбочина, за разлика от съвместно отглежданите култури, чиято коренова система е с по-повърхностно разположение. Така те доставят вода и хранителни вещества от по-дълбоките слоеве на почвата, осигурявайки много по-благоприятни условия за растежа и развитието на допълнителните култури.

Дърветата от род Пауловня опазват съвместните култури от ветрове и силно слънцегреене и им дават възможност да се развиват и растат необозпокоявани, което е предпоставка за по-високи добиви. Отчетено е, че през летния сезон температурата на терените с приложена интеркропинг система през деня се понижава с 0.2-1.5 °С.

Освен, че допринася за повишаване на добивите от съвместните култури, Пауловня спомага за естественото наторяване на почвата. Листата и цветовете са богати на азот (16-20%), който след опадването им през зимата се връща в почвата във вид на хумус. Той в голяма степен обогатява почвата, подобрява структурата й, а напролет тази почва се аерира много по-добре. Тя е по-плодородна и е готова за отглеждане на най-разнообразни култури.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Реализацията на настоящия проект е в съответствие с целите на: Националния план за развитие на земеделието и селските райони в Р България за периода 2007 - 2013г., Националния план за развитие на възобновяемите енергийни източници в Р България, Регионалната програмата за развитие на земеделието в Северозападна България, както и с програмата на Община Вършец, съвместно с UNDP към ООН за развитие на устойчиво земеделие и създаване на нови работни места.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи:

Не са разглеждани алтернативи.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Насажденията ще бъдат създадени върху ПИ 508.080, в местност Бродо, в землището на с. Долна Бела речка, община Вършец – собственост на Инвеститора. Общата площ на имота е 69.661 дка. Площта предвидена за тайни насаждения е 54,5 дка.

Проектът не предвижда промяна на предназначението на земеделските земи и начина им на трайно ползване.
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет: Насажденията се създават при схема на засаждане с междуредово разстояние – 2 метра и разстояние между растенията вътре в реда – 0,5 метра. Това предвижда посадъчен материал в количество 1000 бр./дка. Посадъчния материал ще бъде произведен по поръчка в специализирана лаборатория по метода на „ин витро” размножаването. По този начин се осигуряват здрави растения, без наличие на придобити вируси, болести и неприятели.

Предвижда изграждане на система за капково напояване, която да осигурява водния баланс на растенията през вегетационния период. Водоизточника е 2 броя изкуствени водоеми, в които се събира дъждовната вода водата от снеготопене. При необходимост същите ще бъдат захранени с водоноски.

При добри грижи и блaгоприятен климат, дръвчетата могат да достигнат до 6-7 метра височина още през първата година.

При отрязване наесен (за едногодишно растение) се добива 7 кг суха маса от всяко дърво. При отглеждане на Пауловня за производство на пелети или дърва за огрев на площ от един декар се засаждат 1000 дръвчета, т.е. за 1 година могат да бъдат получени 7000 кг суха маса.

Напролет кореновата система дава ново растение или няколко нови растения, които израстват до есента на същата височина. След това те могат да бъдат отрязани и отново използвани като източник на биомаса. Разходите през втората година са значително по-малки, защото растението не се полива толкова често, тъй като кореновата система е по-развита и растението се снабдява с вода от по-голяма дълбочина. Торенето също е значително разредено.

По този начин (без засаждане на ново растение) могат да се отглеждат едногодишни дръвчета в продължение на 15 години.

Схемата на торене на растенията е балансирана и предвижда използване на запасяващо торене с фосфорен и калиев тор, което ще осигури запасеност за 4-5 години и използване на азотен тор само през вегетацията, според физиологичните нужди на растението. Предвидените в проекта запасяващи торове са Фосфоритно брашно и Патенткалий, които са от естествен произход и са разрешени за употреба при биологично земеделие. За азотно торене ще се използват органично-минерални торове, според предлагането на пазара.

В технологията за създаване и отглеждане на насажденията не се предвижда използване на оборска тор.

Предвидената в проекта използваема площ за засаждане и отглеждане на Пауловня е 54.5 дка. В обособените междуредия ще бъде отглеждана Коприва, като втора култура, която ще се отглежда по метода на биологичното производство и ще бъде сертифицирана от сертифицирания контролен орган – Балкан Биосерт ООД.

Срока отглеждане на насажденията е 10 години, след което насаждението ще бъде рекултивирано чрез засяване на многогодишни тревни или бобово-житни смески и ще се отглежда като естествена ливада.
7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Не се предвижда.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Етапите на строителство включват:

- почистване на терена от камъни, храсти и друга плевелна растителност;

- изравняване на терена;

- поставяне на стопанските контейнери и електрическия агрегат на предварително изравнени и трамбовани места, неподходящи за засаждане на растенията;

- изграждане на оградата;

- поставяне на резервоарите, захранващи системата за капково напояване на предварително изградени бетонови фундаменти, монтаж на тръбно-крановата разводка на напоителните полета;

- засаждане на растенията.

Експлоатацията на обекта е свързан със срока на експлоатация на насажденията – 10 години.

При необходимост или след изтичане на срока на експлоатация на насажденията, всички елементи на могат да бъдат демонтирани и преместени на друга площадка, без да бъде нарушен почвения слой и характеристиките на терена.
9. Предлагани методи за строителство.

Оградната композиция се изпълнява от бетонни колове с размери 2300х90х80mm, които се монтират във вертикално положение, на дълбочина 500mm в земната основа. Като се има предвид, че оградата се изгражда като лека и преместваема, не се предвижда бетонни стъпки, освен във вертикалните колони, поддържащи порталната врата, при които трябва да се постигне по-голяма устойчивост на динамичните натоварвания, свързани с експлоатацията на вратата. Бетонните колове се разполагат на разстояние 3000mm по трасе, съвпадащо с външните граници на имотите. Оградната мрежа се монтира към бетонните колове чрез четворно привързване с мека поцинкована тел Ф 2,2mm.

Организацията и последователноста на изпълнението на системата за капково напояване предвижда изграждане на временните площадки за разполагане на двата помпени възела и междинния резервоар, след което се осъществяват изкопите за монтиране на основната тръбна мрежа. В местата на хидравличните отклонения се изкопаавт временни работни шахти, в които се осъществява монтажът на клапанните групи. От тях се изкопават напречните на редовете канали, в които се полагат тръбите на мрежовото захранване и се монтират щуцерните връзки със системата за водоразпределение в редовете на насаждението, като от всяка позиция се извежда водопреносния HDPE шлаух за връзка с напоителните крила. Каналите се заравят, след което се монтират дървените подпорни елементи за капковия маркуч, монтира се носещия тел и капковото напояване. Системата се подвързва хидравлично и електрически. Тестването на работата става с извършването на 72 часови проби.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Не се предвиждат.
11.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране:

Не се предвиждат.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

В процеса на реализация и експлоатация на обекта не се предвиждат отрицателните въздействия върху околната среда.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,жилищно строителство, третиране на отпадъчните води):

Не се предвиждат.
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение налага съгласуване на подобект „Система за капково напояване” с Басейнова дирекция Дунавски район (Заявление с вх.№ 4037/14.06.2013 г.).

За подообект „Ограда” е необходимо издаване на Разрешение за страеж, за Система за капково напояване, контейнери за стопански нужди и дизелов агрегат – Разрешение за поставяне от Община Вършец (Заявление с вх.№ 9400-1498/21.06.2013г.).
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

Не се предвиждат.
16.Риск от инциденти:

Строително - монтажните и изпитвателните дейности се извършват съгласно правилниците и нормативната база за извършване на строителство и монтажи на открити площадки. Съблюдава се ежедневен график за движение на работната сила и техниката, предвид на големите размери на работните площадки. Инструктажите на работниците се завеждат в книга за инструктажи. Всички машини , използвани при монтажите преминават ежедневни и периодични прегледи за изправност.

Изпълнението на строителните и монтажните работи се извършва с необходимото по правилника за охрана на труда облекло и екипировка.
III.Местоположение на инвестиционното предложение

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Обекта се изпълнява на частен имот, собственост на инвеститора, представляващ земеделска земя с НТП „Нива”, съставляващ ПИ № 508.080 в м. Бродо, землището на с.Долна Бела речка, Община Вършец.

Терена попада в границите на защитени зони от Натура 2000 – „Врачански Балкан” с код BG 0002053 за опазване на природните местообитания и на дивата природа и фауна.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Инвестиционното предложение не засяга съществуващи ползватели на земи.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Терена попада в масив 508 в м.Бродо – земеделски земи.
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Защитена зони от Натура 2000 – „Врачански Балкан” с код BG 0002053 за опазване на природните местообитания и на дивата природа и фауна.4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Почвата като природен ресурс, върху който ще се изгради обекта ще бъде запазен, като се почисти от съществуващите камъни и плевелни храсти.

Проекта не предвижда изкопни работи и изнасяне на хумусен слой.

Предвиденото залесяване ще предпази почвата от ерозия и други рискове, характерни за необработваемите площи. Ежегодните обработки на почвата ще увеличи нейната плодородност.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не са разглеждани алтернативи на местоположение за изпълнение на проекта.
IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Органичното земеделие и в частност настоящия проект:

  • е съвременен подход в селското стопанства, който разглежда всички компоненти като единен “организъм”;

  • произвежда здравословна храна;

  • не използва химически пестициди и минерални торове;

  • подпомага запазването на биоразнообразието;

  • предотвратява всички форми на замърсяване от земеделското практика;

  • поддържа и подобрява плодородието на почвите и чистотата на водите в дългосрочен план;

  • осигурява по-голяма заетост в селското стопанство;

  • осигурява сигурна и безопасна работна ръка.

В частност настоящият проект не предвижда отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. Работната среда и безопасността на труда ще бъдат предмет на отделна част към проекта.

Проектът не предвижда влияние по отношение на атмосферата, водите, почвата, земните недра и ландшафта.

В близост до обекта няма природните обекти, единични и групови паметници на културата.

В процеса на експлоатация на обекта, технологията изключва използване на генетично модифицирани организми.

Формираните в процеса на експлоатация отпадъци са от органичен произход и ще бъдат използвани за компостиране и в последствие като естествен тор за растенията.
2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Проектът се изпълнява в защитена зона „Врачански Балкан”, включена в Националната екологична мрежа и не се предполага пряко въздействие върху нейните елементи.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Проектът ще има пряко и дълготрайно положително въздействие върху хората и околната среда.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование,вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Обхватът на въздействието на проекта върху хората не може да се оцени, поради факта, че продукцията е пазарно ориентирана и ще достигне до широк кръг потребители от различни райони.

Въздействието върху околната среда ще се прояви за района на община Вършец и по конкретно на Местност „Бродо” в землището на с. Долна Бела речка, общ.Вършец и ще спомогне за развитието на съпътстващите дейности.
5.Вероятност на поява на въздействието.

Въздействието ще се отрази при реализация на проекта.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на отглеждане на насажденията – 10 години.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Поради специфичността и екологичната насоченост на проекта не се налага планиране на дейности за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.
8.Трансграничен характер на въздействията.

Не се предвиждат.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница