Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2012 гДата31.03.2018
Размер192.84 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА месец юли 2012 г.
Информацията се подготвя на основание Заповед № РД-96/ 02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите
Състояние на комплексните и значими язовири за месец юли 2012 г.
От 01.07.2012 г. е в сила графикът за използването на комплексните и значими язовири през месец юли, утвърден от министъра на околната среда и водите.
През месец юли да се поддържат обеми в язовирите, както следва:

Басейнова дирекция Дунавски район

Яз. “Бели Искър” – 13,800 млн.м3

Яз. “Огняново” – 22,0 млн.м3

Яз. “Кула” – 12,800 млн.м3

Яз. “Огоста” – 300,0 млн.м3

Яз. “Христо Смирненски” – 16,649 млн.м3

Яз. “Йовковци” – 90,0 млн.м3

Яз. “Ястребино” – 48,0 млн.м3

Яз. “Бели лом” – 13,0 млн.м3

Басейнова дирекция Черноморски район

Яз. “Тича” – 240,0 млн.м3

Яз. “Камчия” – 233,0 млн.м3

Яз. “Съединение” – 6,5 млн.м3

Яз. “Георги Трайков” – 250,0 млн.м3

Яз. “Ахелой” – 7,0 млн.м3

Яз. “Порой” – 11,3 млн.м3

Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Яз. “Копринка” – 125,0 млн.м3

Яз. “Жребчево” – 340,0 млн.м3

Яз. “Асеновец” – 25,0 млн.м3

Яз. “Малко Шарково” – 20,0 млн.м3

Яз. “Тополница” – 120,0 млн.м3

Яз. “Белмекен” – 140,0 млн.м3

Яз. “Цанков камък” – 100,0 млн.м3

Яз. “Въча” – 189,0 млн.м3

Яз. “Тракиец” – 80,0 млн.м3

Яз. “Боровица” – 27,0 млн.м3

Яз. “Къджали” – 470,0 млн.м3

Яз. “Студен кладенец” – 370,0 млн.м3

Яз. “Ивайловград” – 145,0 млн.м3Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Яз. “Студена” – 21,0 млн.м3

Яз. “Дяково” – 20,0 млн.м3
Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 75,0, като в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е по-висок – 85,2, а в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 56,4.
Състояние на речните ЛЕГЛА и общинските язовири
ДУНАВСКИ РАЙОН
Поречия Вит и Осъм

За периода 01-31 юли 2012 г. няма получени сигнали за критични водни нива по речните легла. Язовирите, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД притежават свободен обем за поемане на допълнителни водни обеми. По информация, получена от Общинските администрации на територията на Област Плевен и област Ловеч язовирите Общинска собственост разполагат със свободни водни обеми за поемане на високи вълни.


Поречие Искър

За периода 01-31 юли 2012 г. няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите. Язовирите разполагат със свободни обеми за поемане на високи вълни. Водните нива в реките не създават опасност от наводнения.Поречие Огоста и западно от Огоста

По получената информация в областите Видин, Враца и Монтана за периода 01-31 юли 2012 г. няма възникнали критични места по язовирите и вътрешните реки. Водните нива на реките не създават опасност от наводнения към момента. Няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите. Като цяло язовирите притежават свободен воден обем за поемане на допълнителен приток към водохранилищата им.


Поречие Янтра

На територията на басейна на река Янтра по информация на оперативни дежурни при общински администрации, кметове на населени места и други, ситуацията за територията на басейна на р.Янтра, за периода 01-31 юли 2012 г. е следната:

В населените места в горното течение на р.Росица и притоците й както и по р.Видима не са възниквали проблеми и към момента няма такива.

Проведени са разговори с кметове на населени места от Община П.Тръмбеш и Павликени – язовирите общинска собственост се контролират – пълни са около 90 % от обема си. Обстановката в Област Габрово е безпроблемна – редовно се контактува с служители на ОУ „ПБЗН” гр.Габрово. Микроязовири стопанисвани от ЛРД Габрово 5 бр. са в добро техническото състояние и не са предпоставка за безпокойство.

Язовирите стопанисвани от „НС” участък В.Търново и Хидромелиорации Севлиево са с наличие на свободен обем за поемане на очакван приток.

На територията на община Павликени не е имало проблеми.

Обстановката в Община Свищов е нормална. Оттока на вътрешните реки е в нормални граници. Микроязовирите се наблюдават и разполагат със свободен воден обем за поемане на очакван приток. Осъществени са телефонни разговори с ПБЗН и наематели на язовири от Община Свищов. Подобна е ситуацията в община Ценово що се касае до язовирите.

В басейна на р. Янтра язовирите се наблюдават от съответните собственици и водоползватели няма получени сигнали за критични ситуации и критични водни нива по река Янтра и притоците и.

Няма постъпили сигнали за повреди по предпазните диги, язовирни стени и хидротехническите съоръжения на територията на областите Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово,Сливен.
Поречие Русенски Лом и Дунавски добруджански реки

На територията на басейна на река Русенски лом и Дунавски добруджански реки по информация на оперативни дежурни при общински администрации, кметове на населени места и други, ситуацията на територията периода 01-31 юли 2012 г. е следната:

1. Язовирите Бойка, Баниска, Антимово, Тетово и Звънарци, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе, в Русенска област имат свободен обем, което позволява при необходимост поемането на допълнителен обем водни маси.

2. Язовирите стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав клон Търговище в Разградска и Търговищка област имат свободен обем, което позволява при необходимост поемането на допълнителен обем водни маси

3. По данни на Оперативен дежурен община Русе – няма проблемни участъци на територията на общината. За периода не са настъпвали съществени изменения, които да предизвикат повишено внимание и опасност от водните обекти.

4. Няма постъпили сигнали по предпазните диги, язовирни стени и хидротехническите съоръжения на територията на областите Русе, Разград, Търговище, Силистра, Добрич и Шумен.

5. Язовирите на територията на Община Попово и Община Шумен разполагат с ретензионен обем. По данни на Оперативните дежурни няма постъпили сигнали за проблеми.

6. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение в момента. Оттока на вътрешните реки е в нормални граници. Микроязовирите се наблюдават.


ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

І. Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл.13, т.1 от Закона за водите/ - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

Няма възникнали аварийни ситуации за периода.ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Няма данни за преливания и критични ситуации по Черноморските реки за периода.ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Няма данни засегнати населени места за периода.


Източнобеломорски район

ПЪРВАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, слънчево и горещо в по-голямата част от периода и гръмотевична буря, придружена с градушка на отделни места, в последния ден на период.ВТОРАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, слънчево и горещо с буря и градушка на отделни места в началото на периода и минимален спад в температурите в края на периода

ТРЕТАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, слънчево и горещо, с лек полъх и превалявания на отделни места в края на периода.

През целия месец се извършва все още контролирано изпускане на микроязовир Гурково в община Гурково.

Река Тунджа при Елхово:

Стойност в края на периода - 96 см

Понижение в нивото на реката от 17 см.


По данни на дежурните в община Стара Загора:

Язовири

местонахождение

Водният обект е потенциално опасен за населеномясто;

бр.засегнато население и инфраструктураСобственик

концесионерКритични точки

За язовири-

-Реперна контролна система

-Преливник

-Изпускател

-Състояние на стената

За реки

-състояние на диги

- състояние на речно легло

-проводимост на речно руслоВодоем- имот № 000007,

АОС№4857/04.04.2006г.-13.02дкас.Арнаутито

Намира се северозападно от с.Арнаутито не застрашава селото

Жельо Иванов Желев
Язовир – имот №000064-

АОС-468/24.08.1999г.-12.92дкас.Борово

Собствен водосбор и не застрашава селото

EТ”Добри Добрев- Дива 2000”

Добри Иванов ДобревКритични точки За язовири-

-Преливник траншеен , не прелива

-Изпускател-изправен,

-Състояние на стената-земно насипна, доброЯзовир-имот №000228

АОС№767/04.02.2000г.Братя Кунчеви

Намира се северно от пътя Ст.Загора Н.Загора

При преливане ще залее пътя

Ст.Загора Н.Загора и земи


„Стройком” ЕООД

Съби Стойчев ВеличковКритични точки За язовири-

-Преливник – страничен в опашката на язовира , Наполовина пълен

-Изпускател- ф400 изправен

-Състояние на стената,

Обрасла с дървета и храсти за почистване


Водоем- имот № 000861-

АОС№7289/12.08.2008г.-3.27дкас.Кирилово

Пълни се от р.Баненска

Не застрашава селотоЗК”Хр.Ботев” Председател- Милен Стоянов Марков

Критични точки За язовири

Преливник – не прелива

-Изпускател-изправен

-Състояние на стената-доброВодоем – имот № 004596-

АОС№7610/20.03.2009г.-8.072дкас.Казанка

Намира се на 2км.източно от селото.Водосбора е от южните скатове на Средна гора

Не застрашава селото„Галини” ЕООД, представлявано- Николай Ганчев Михайлов, ч/з пълном.- Георги Иванов Гагов

Критични точки За язовири

Преливник – не прелива

-Изпускател-изправен

-Състояние на стената-доброЯзовир – имот № 051020-

Аос№1059/04.12.2000г.- 9.38дкас.Ловец

Козаревец2км.югозападно от с. Ловец

Не застрашава селотоЕТ”Рибарица-Жельо Иванов”

Жельо Иванов ЖелевКритични точки За язовири-

-Преливник-

-Изпускател-изправен ,

-Състояние на стената- доброВодоем – имот № 020017-

АОС-7192/27.03.2008г.

Д-р№1714/16.08.2009г.- 5г.


с.Могила

Намира се североизточно от селото

„Диневи- 01” ЕООД

Димчо Вълков ДиневКритични точки За язовири

Преливник – не прелива

-Изпускател-изправен

-Състояние на стената-доброВодоем – имот № 000093-

АОС-661/03.12.1999г.

Д-р№1768/08.09.2009г.- 5г.


с.Пшеничево

900м.източно от селото, пълни се от р.Оряховска и канал на Нап.Системи -не застрашава селото

ЕТ”Георги Балев-БЕГЕ”-Георги Димитров Балев

Критични точки За язовири

Преливник – доро състояние не прелива

-Изпускател-изправен

-Състояние на стената-доброВодоем – имот №000395

АОС№7609/20.03.2009г.-27.6дка

Д-р№1725/27.08.2009г.-5г.


с.Пъстрово

Намира се на 2км.

северозападно от с.Пъстрово не застрашава селото

пълни се от водосъбирателен канал


СНЦ”Ловно- рибарско сдружение-Казанка”,Председател- Николай Ганчев Михайлов

Критични точки За язовири

Преливник – изправен

-Изпускател - изправен отворен

-Състояние на стената-добро за почистване на мокър и сух откосВодоем- имот № 000423-

АОС№7811/09.06.2009г.-6.08дкас.Калояновец

Източно от селото

Не го застрашаваКольо Кънев Колев

Преливник – челен земен профил прелива с преливна височина 10см.

-Изпускател-изправен

-Състояние на стената-добро


Мочурище – имот № 000247-

АОС№7810/08.06.2009г.

Д-р№824/19.04.2010г.- 5г.


с.Маджерито

1км.южно от селото

Пълни се от водосъбирателен канал не застрашава селото„НАД-2009” ООД- Петър Динев Цветков

Няма преливник, няма изпускателен кран

Водоем – имот № 02801-

АОС7805/02.06.2009г.с.Стрелец

Пълни се от дъждовни води и от канал на НС

Не застрашава селотоДаниел Господинав Дачев

Празен ,40%, пълни се

Изпускател-изправенВодоем – имот № 000156-

АОС№7845/06.07.2009г.-12.004дкас.Калояновец

Не застрашава селото

Димитър Леков Димитров
Рибарник – имот № 000826-

АОС№8063/12.11.2009г.-11.783дкаКирилово

Не застрашава селото

Динко Димитров Илиев
Язовир- имот №000435-

АОС№662/03.12.1999г.-74.43дкаСладък Кладенец

Наира се 600м.южно от селото

Захранвасе от 2 балкански потока,Не застрашава селото

Водите се вливат яз.”Чаталка”


Община Стара Загора


Критични точки За язовири-

- язвира е наполовина пълен

Преливник изправен

-Изпускател-работи

-Състояние на стената добро


Водоем – имот № 000160-

АОС№ 417/08.07.1999г.-15.09дкас.Калояновец

Наира се 800м.южно от селото


Добри Ганчев Добрев

Преливник изправен

-Изпускател-работи

-Състояние на стената добро


Водоем-имот №237-

АОС-660/03.12.1999г-.57.79дкаНа границата Малка Верея и Лясково


Пълни се от дъждовни и изворни води

Не застрашава населени места.Лесфиги”ООД

Красимир Димитров УзуновЗа язовири- 50% пълен

-Преливник

-Изпускател

-Състояние на стената- обрасъл сух откосВодоем имот № 282, АОС№508/30.08.1999г.-50.169дка

с.Горно Ботево-

Захранва се от канал

Не застрашава селотоЗа предстоящ търг
Водоем №418, - 6.97дка

АОС-№459/23.08.1999г.с.Бъдеще-

Не застрашава селото

Силвия Михалчева Тонева

Преливник

-Изпускател зиправен

-Състояние на стената добро


Рибарник,съставляващ имот № 163 в землището на с.Оряховица и имот № 85 в землището на с.Братя Кунчеви /граничен /- 61.02дка

с.Оряховица и с.Братя Кунчеви


Не застрашава селото

Община Стара Загора
За предстоящ търг

За ремонтЯзовир с.Ловец, имот №000021-

18.21 дка АОС 830/12.01.2010гс.Ловец,

Намира се северозападно оот селото,пълни се от канал

Не застрашава селотоОбщина Стара Загора

За предстоящ търг на

12.03.2012г.


-Преливник-изправен

-Изпускател-работи

-Състояние на стената добро


Водоем, имот №204, в землището на с.Оряховица -14.22дка- АОС-07815/10.06.2009г.

За предстоящ търг

Не застрашава селото

Община Стара Загора

За ремонт

Язовир с.Козаревец, имот №000162-129.016 дка-

18.21 дка АОС 658/03.12.1999г

ЕТ”Рибарица-Жельо Иванов”

Жельо Иванов ЖелевЗа язовири-

-Преливник-в добро състояние

-Изпускател-

-Състояние на стената- доброЕЗЕРО»ЗАГОРКА»

Община Стара Загора

Кв.Самара1, Самара2 и части от кв.Крайречен,

Гр.Стара Загора Бул.„Цар Симеон Велики”№ 107

Тел.614614Водата прелива леко от преливника и се изпуска от двата изпускателя


язовир «Колена»- частен

С.Колена

При разлив застрашава зап.покрайнини на с.Колена, Калитиново, Преславен

,пътя Ст.Загора Н.Загора«Пещостроене и изолациии-МВ»

За язовири-

-Реперна контролна система

-Преливник- страничен бетонов

водата е 40 см.под кота преливник

-Изпускател-отворен, максимално вода

-Състояние на стената- обрасъл сух ,воден откос и корона.язовир» Инермат –Бр.Кунчеви»

С. Братя Кунчеви

застрашава селото при скъсване на стената

непочистено дере и намалена проводимост


«Инермат»»АД – офис 042/ 639899

Собственик Емил Пенков 0887238019За язовири-

Стената – има филтрация на вода в източния и западен край на стената

-Преливник-страничен с бетонов ръб не прелива, водата 50см.под кота ръб преливник-бетонов ръб

-Изпускател стоманена тръба ф 400- работиЯз.Чаталка

В землището на с.Кирилово
Министерство на земеделието

За язовири-

-язовирната стена не е изградена до проектна кота,сух и мокър откос обрасли в растителност

- преливник не е изграден, попада в незавършената част на стената

Основен изпускател – напорен тувнел ф1.70м. и дължина 420м. с водовземна шахта, без монтирани затворни органи, но отмеждаща постъпващата в езерото вода.Р.Бедечка

Ст.Загора

С.Могила
За реки

-състояние на диги

- състояние на речно легло- за почистване

-проводимост на речно русло- проводимиР.Сютлийка


За реки

-състояние на диги

- състояние на речно легло-за почистване

-проводимост на речно русло-проводимиР.Баненска

С.ЛясковоЗа реки

- състояние на речно легло- за почистване

-проводимост на речно русло- проводимиЗАПАДнобеломорски район
Поречие р.Струма

През периода 01.07.2012 - 31.07.2012 г. не е постъпвала информация за наличие на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения от Областните управления на „Пожарна безопасност и защита на населението” в градовете Перник, Кюстендил и Благоевград.

Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Големите язовири по поречието на р.Струма разполагат със свободни обеми.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”.

През целия период регистрираните нива на реките са предимно ниски и средни с тенденция към спадане. В пункта на р.Струма при гр.Перник и р.Елешница при с.Ваксево нивото е спаднало до екстремно ниски води. Нива на средни води запазват р.Джерман при гр.Дупница и р.Пиринска Бистрица при с.Горно Спанчево. В останалите пунктове на наблюдаваните реки по поречие Струма са регистрирани състояния единствено на ниски води.Поречие р.Места

През периода 01.07.2012 - 31.07.2012 г. не са постъпвали данни за наличието на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения от Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Благоевград.

Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

През целия период по поречието на р.Места и в двата пункта – при Момина кула и при гр. Хаджидимово са регистрирани само състояния на ниски води.Поречие Доспат

За периода 01.07.2012 г. – 31.07.2012 г. не са постъпвали данни за засегнати населени места от вредното въздействие на водите от Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Смолян, както и за наличие на критични участъци по речните легла и язовирите, намиращи се в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград.ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  1. При рязка промяна в хидрометеорологичната обстановка оперативното звено ще изиска от експлоатационните дружества на комплексните и значими язовири от приложение №1, към чл.13, т.1 от ЗВ, представяне на информация на по-кратък интервал от време.

  2. При необходимост оперативното звено ще предложи подходящ режим на работа на ВЕЦ-те и на основните изпускатели с цел осигуряване на свободен обем за поемане на евентуален голям приток.

  3. Да се спазва графикът за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец юли 2012 г.!

  4. Поддържането на определените с графика за м. юли обеми за поемане на очакван приток, да се осъществява чрез ВЕЦ, а при невъзможност, чрез основен изпускател.

  5. Изпускането на води от хидротехническите съоръжения да се съобразява с проводимостта на речните русла при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

  6. Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние 500 м след хидротехническите съоръжения от собственика или ползвателя, в съответствие с чл. 139, ал.2 от Закона за водите.

Представената информация от Басейновите дирекции е за месец юли 2012 г.

Представената информация от Предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ЕАД и “Напоителни системи” ЕАД е от 31.07.2012 г.С

офия, 1000, бул. „Мария Луиза” 22

Тел: 940 6000, Факс: (+3592) 981 1254Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Povarhnostnivodi -> Operativno zveno -> 2012
2012 -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
2012 -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
2012 -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец март 2012 г
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юни 2012 г
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец януари 2012 г
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец септември 2012 г
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец октомври 2012 г
2012 -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница