Инструкция № вп-5400 от 22 октомври 2009 Г. За условията и реда за носене на служебно оръжие от военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение от служба "военна полиция"Дата22.10.2018
Размер20.7 Kb.

ИНСТРУКЦИЯ № ВП-5400 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НОСЕНЕ НА СЛУЖЕБНО ОРЪЖИЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"


Издадена от Служба \"Военна полиция\" към Министерството на отбраната
Обн. ДВ. бр.86 от 30 Октомври 2009г.

Раздел I. Общи положения


Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за носене на служебно оръжие от военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение от служба "Военна полиция", наричани за краткост "служители".

Чл. 2. Служебно оръжие (СО) е оръжието, зачислено на служителите от служба "Военна полиция".

Чл. 3. Служителите от служба "Военна полиция" могат да носят СО след успешно преминаване на курс за боравене с него, зачисляване и получаване на оръжието по установения в службата ред.

Чл. 4. Служителите от служба "Военна полиция" са длъжни при носене на СО да го опазват от кражби, изгубване, повреждане и достъп на други лица.

Раздел II. Условия и ред за носене на служебното оръжие


Чл. 5. Пред трети лица служителите удостоверяват правото си да носят СО със служебна карта, издадена от директора на служба "Военна полиция", на гърба на която изрично е отразено правото да се носи оръжие.

Чл. 6. (1) Служителите от служба "Военна полиция" носят СО при и по повод изпълнение на служебните си задължения.

(2) Служителите могат да носят СО и в извънслужебно време с изключение на случаите, когато са:

а) в отпуск;

б) на политически, синдикални и културни мероприятия;

в) на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;

г) в увеселителни и питейни заведения и барове за времето от 22,00 до 6,00 ч.;

д) при и след употреба на алкохол или наркотични вещества.


Чл. 7. (1) Военнослужещите, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, носят СО съгласно щатното комплектоване.

(2) Цивилните служители и военнослужещите в цивилно облекло носят СО в обезопасен кобур, позволяващ скрито носене под дрехите.Чл. 8. Картечниците, автоматите, карабините, пушките, картечните пистолети и ръчните гранатомети се носят от служителите само при или по повод изпълнение на служебните им задължения въз основа на изрична писмена заповед на директора на служба "Военна полиция".

Чл. 9. При настъпил по време на носене на СО инцидент, свързан с оръжието, служителят незабавно уведомява прекия си началник, който докладва за случая по команден ред.

Раздел III. Контрол по носенето на служебното оръжие


Чл. 10. (1) Контролът за носенето на СО в служба "Военна полиция" се осъществява от непосредствения и преките началници на служителя.

(2) При установени нарушения при носене на СО, предпоставки за допускане на инциденти или при преценка за служебна необходимост лицата по ал. 1 могат да разпоредят преустановяване носенето на оръжието и/или сдаването на оръжието за съхранение при съответното материално отговорно лице.


Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази инструкция се издава на основание чл. 103, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница