Инструкция за безопасна експлоатация на газови инсталации с природен газ общи положенияДата24.10.2018
Размер68.97 Kb.
ТипИнструкция


Утвърждавам,

..............................
ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ С ПРИРОДЕН ГАЗ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Настоящата инструкция се отнася за лицата, които ползват природен газ в: • административни сгради;

 • обществени сгради;

 • битови сгради.

Всеки ползвател е отговорен за безопасната експлоатация на вътрешната газова инсталация. В случай, че е определено лице отговорно за безопасната експлоатация, то това лице следва да е упълномощено писмено.

Преди подаването на газ, газоразпределителното дружество се уведомява за определеният отговорник по безопасната експлоатация, за да му бъде проведен инструктаж и издаден документ удостоверяващ че е запознат с изискванията за безопасна експлоатация.ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ТРЯБВА ДА СА:

 1. Инструктирани от газовото дружество за безопасната експлоатация на газоснабдителната система, монтирана на тяхна собственост. За последното се издава документ.

 2. Да сключи договор за техническа поддръжка на газовите инсталации с оторизирана фирма от ДАМТН за поддържане, ремонтиране и преустройване на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите.

 3. Да заявява пред избран орган за лицензиран техническия надзор ежегодна проверка на оборудването, съгласно приложимите законови изисквания, което се удостоверява с Акт за технически преглед и годишен стикер.

 4. Да осигури достъп на лица от газоснабдителното дружество за преглед и поддръжка на съоръжения след идентификация на служителите.

 5. При преминаване на газопровод през поземлена собственост на потребители, следва да се контролират да не се извършват дейности, които могат да го повредят (зоната е 1 метър в ляво/в дясно от оста на газопровода).

 6. Да се съхранява пълната техническа документация, свързана с газовата инсталация.

 7. Да се поддържа ел. инсталацията съгласно българските норми и наредби за безопасна експлоатация.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Газовата инсталация следва да се съхранява и експлоатира съгласно изискванията на техническата документация и инструкциите за експлоатация.

 2. Основните принципи, които следва да спазват потребителите:

 • да внимават за наличие на изтичане на природен газ в помещението на инсталацията. Газът има специфична миризма;

 • да следят за плътността на димоходите и правилното отвеждане на димните газове;

 • да следят за наличие на въздух за горене, който следва да се подава към горивните устройства;

 • да следят при ниски температури за наличието на обледеняване в областта на димоходите и тръбите за засмукване на въздух;

 • да контролират състоянието на газоразпределителната система;

 • след влизане в газифицирано помещение преди включване на осветлинието и ел. уреди да се убедят че няма изтичане на природен газ.

АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ:

Основна аварийна ситуация е наличието на природен газ в помещението. То се определя по два начина: • чрез усещене на остър мирис в помещението;

 • чрез задействане на предупредителната система, която указва със звуков и светлинен сигнал наличието на изтичане на газ.

В този случай се вземат следните мерки:

- затваря се входящия кран на природен газ на входа на помещението;

- отваря се прозорец, принадлежащ към помещението към открит въздух.


 • не се извършват следните дейности: палене на огън, включване и изключване на ел. уреди и осветление, звънене на звънец и други дейности, които могат да предизвикат искра.

 • извеждат се хората от обекта

 • уведомява се незабавно газовото дружество и сервизната фирма за аварийното състояние. Аналогично се процедира и в случай на пожар. В този случай сработва и автоматичната вентилация от противопожарен тип.

АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ДРУГИ МЕСТА:

Това засяга общи помещения, помещения, които не са собственост на ползвателя, дворове, улици и други градски части, в които е забелязано изтичане на газ или нередности в състоянието на газовите инсталации /изтичане, пожар и др./.В този случай:

 • съобщете веднага за ситуацията на газоснабдителното дружество;

 • предупредете хората, които са в непосредствена близост и се отстраняват;

 • изчакайте пристигането на аварийната група и по възможност се организира проветряване на помещението.

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПРИНЦИПНА ОПЕРАТИВНОСТ

НА ГАЗОВИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

За подробни указания потребителите следва да са запознати с инструкциите за експлоатация на самите уреди.ВХОД НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ОБЕКТА

Природният газ влиза в обекта през газопровод, на който са монтирани основен спирателен кран, противопожарен вентил, манометър, отсекателен вентил след което той постъпва към всеки газов уред, пред който има монтиран кран сферичен.Основният спирателен кран е този, който се затваря в случай на загазяване или пожар и спира притока на газ към помещението. Той се затваря бързо, но отварянето му за подаване на газ следва да е плавно, без тласъци. Този кран се затваря и в случай, че газовата инсталация не работи или следва да се извършат ремонтни дейности по нея. Пред всеки уред има също спирателен кран, който се затваря когато уредът не работи продължително време или се намира в състояние на ремонт.

Противопожарният вентил е автоматичен и затваря, когато в помещението има пожар от високата температурата в помещението.

За наличието на газ се следи по манометъра. Налягането обикновено е между 20-25 mbar. Когато налягането е „0“, значи липсва природен газ и потребителят следва да извърши следното:


 • да се обади в газоснабдителното дружество, ако няма монтиран електромагнитен спирателен вентил на входа;

 • да отвори автоматичния електромагнитен вентил и ако пак не се появи природен газ по манометъра (20 mbar) да се обади на газоснабдителното дружество.

В случай на затваряне на основния кран, манометърът показва налягане нула.
Отсекателният вентил не е задължителен /опция/ и служи за автоматично спиране подаването на газ от предупредителната система, в случай на загазяване. Той прекратява притока на газ и в случай на спиране на ел. захранването. В този случай след отстраняване на аварията /загазяване или спиране на електрическият ток, потребителят следва да отвори този вентил. При неполучаване на газ /недостигане на налягане по манометъра/ потребителят следва да сигнализира газоснобдителното дружество.

Предупредителна система:

Може да прекратява спирането на газ към помещението чрез електромагнитен вентил или само да предупреждава звуково и чрез сигнализация за наличието на природен газ.УСТРОЙСТВА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ /КОНСУМАТОРИ/ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Котли на природен газ

Основното, което се контролира при тях е: • наличие на гориво;

 • наличие на въздух за горене;

 • наличие на електрозахранване;

 • отвеждане на димните газове.

Котлите са автоматични с документ за оценка на съответствието по българските норми. Съществуват следните принципни органи за управление:

 • главен бутон-с който котелът се включва и изключва за работа.

 • потенциометър за избиране на температура на водата за отопление от 30-80 чрез който клиентът избира температурата в помещението.

 • потенциометър за избиране на температурата на водата за санитарни нужди, чрез които клиентът избира нейната температура.

 • бутон за деблокиране на термостата-натиска се ако температурата в котела е превишила зададената и аварийният термостат е изключил котела.

 • бутон за деблокиране на авария в горивен процес- стартирането му става пре неработа на котела, обикновено след петия път незапалване се извиква сервизна служба.

 • манометър- който показва налягането на водата в отоплителната система, обикновено се поддържа около 0,8 до 1,5 bar в зависимост от котела. Когато налягането е паднало следва инсталацията да се допълни с вода.

 • термометър-който показва температурата на водата за отопление. Показанията на този термометър се регулират с потенциометърът за избиране на температура на водата за отопление.

Бойлери
Конструкцията на бойлерите е аналогична. В този случай с един потенциометър се регулира температурата на водата и бутона за деблокиране.

Определящи обаче за експлоатацията на газовите уреди са техните инструкции за експлоатация.


Печки/котлони: Използвайте за запалване или автоматичните системи за запалване лил специални пиезозапалки. Никога не оставяйте без надзор природния газ

Газови конвектори /радиатори/

Не следва да се покриват конвекторите с пердета и други неща за да се избегне опасността от пожари. Съществуват конвектори, които при спиране на електрозахранването не спират работа /с механичен контрол на пламъка/.Забележка: Настоящите инструкции са принципни. Ползвателите следва да се ръководят от конкретните инструкции за експлоатации на уредите.

Характеристики на природния газ

 1. Природният газ за разлика от втечнения въглеводороден газ /пропон-бутана/ е по-лек от въздуха. В случай на изтичане той се издига и трябва да се търси в най-високите точки на помещението.

 2. Природният газ е без мирис. Газоразпределителното дружество изкуствено го одорира с остра специфична миризма, за да може да се усети, когато изтече.

 3. Природният газ в определена концентрация с въздух може да предизвика взривна смес. Предупредителните системи реагират при достигане на 10-20 % от взривната концентрация.

Абсолютно забранени дейности от страна на потребителите без да са уведомили предварително газорозпределителното дружество:

 • изменение на конструкцията на газоснобдителната инсталация;

 • ремонт и изменение на строителната част на помещението, в което се намират газови съоръжения;

 • подмяна на оборудване;

 • възпрепятстване достъпа на въздух за горене и отвеждането на природен газ;

 • изключване на защитни съоръжения, осигуряващи безаварийна работа;

 • експлоатация на уреди в аварийна ситуация и уреди, които не отговарят на паспортните си данни или се намират в състояние на авария;

 • допускане до газовите уреди на необучени хора и деца;

 • използване на уреди с открит огън /например котлони/ за отопляване на помещенията;

 • спането и в помещение с монтирани газови уреди;

 • механично въздействие върху газопроводи и съоръжения.


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki -> 8SPO -> Gazovi
Gazovi -> Инструкция за безопасна работа с газова печка инсталиране на печката
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с вакуумен манипулатор
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с подвижен въздушен компресор
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с товарен асансьор
Gazovi -> Директива за газови уреди (90/396/еио) ръководство a1
Gazovi -> Заповед чл. 247. Нубепргсиупг
8SPO -> Утвърждавам: (подпис и печат)
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с грайфер за вертикално захващане на мраморни плочи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница