Инструкция за безопасна работа с вакуумен манипулаторДата20.08.2018
Размер371 Kb.
ТипИнструкция
Утвърждавам: ………………….…..

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

С ВАКУУМЕН МАНИПУЛАТОР

 1. До работа с товарозахващащите приспособления се допускат само лица, преминали инструктаж и проверка на знанията по правилата за безопасна работа. Допълнителни правила за безопасност, описани в този документ не отменят общовалидните, а са допълнение към тях.

 2. По време на работа с товарозахващащите приспособления трябва да се носят защитни обувки и ръкавици.

 3. Не трябва да се превишава товароносимостта на повдигащото устройство, като се има в предвид и теглото на товарозахващащото приспособление.

 4. Не стойте под товара. Винаги заставайте извън опасната зона.

 5. Абсолютно е забранено да се пренасят хора с повдигащото устройство.

 6. Работете само, ако имате добър изглед към цялото работно място. Внимавайте с другите хора, намиращи се около работното място.

 7. Не пренасяйте товара над хора.

 8. Не оставяйте задвижващия лост без наблюдение, докато се пренася товар.

 9. Не пренасяйте товара под ъгъл и не го влачете.

 10. Не използвайте повдигащото устройство, за да освободите заседнали другаде товари.

 11. Ако вакуумния генератор е неизправен незабавно смъкнете товара, ако това е възможно. Напуснете опасната зона незабавно.

 12. Вдигайте и премествайте само подходящи товари (проверете стабилността и плътността на повърхността).

 13. Винаги дръжте манометъра под око. Никога не повдигайте товари, ако вакуума е под -0.6 бара. Незабавно смъкнете товара, ако стрелката на манометъра попадне в червената зона.

 14. Ако е възможно смъкнете товара веднага, когато чуете сигнал на тревога (частичен вакуум под -0.6 бара).

 15. Смъквайте обработваните детайли на чиста и равна повърхност. В противен случай може да се плъзнат.

 16. Не отпускайте товара докато не сте сигурни, че се намира на сигурна повърхност. Пазете пръстите си. Има вероятност от премазване!

 17. Ако не всички вендузи са работещи, то товароносимостта намалява пропорционално на неработещите вендузи.

 18. Включвайте и изключвайте вендузите само когато не са натоварени.

 19. Проверявайте всички маркучи и скоби за маркучи редовно.

 20. Почиствайте и поддържайте вакуумния филтър.

Вакуумният генератор не може да се изключва по всяко време (например при транспортиране на товари).

СХЕМА НА НАСТРОЙКА И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНИЧНИТЕ РЕБРА НА ВАКУУМЕН МАНИПУЛАТОР
Настройка на страничните ребра може да се направи и на устройства с повече от 2 вендузи.

Ако големите детайли се огъват значително, когато се повдигат (например са от тънък материал) и се използва устройство с повече от 2 странични ребра, то трябва да вземете предвид следното:

Тежестта на детайла трябва да бъде пропорционално разпределена между всяка от вендузите, т.е. не трябва да има вендуза, която да поеме по-малко тежест в сравнение с другите (фиг.3.)Грешно!

Вендузата държи

Вендузата държи

Вендузата не държи

Вендузите не са на 1 ниво !


Фигура 1


Вярно!

Всички вендузи държат

Вендузите са на 1 ниво !


Фигура 2

Подравняване на кръстосаниете странични ребра за части, по дълги от самото ребро (фиг.4 и 5):

3 кръстосани странични ребра (фиг.4):

 • Разделете детайла на 3 равни части (от 1 до 3)

 • Подравнете външното странични ребра, така че вендузите да са в центъра на външните части (1и 3)

4 кръстосани странични ребра (фиг.5):

 • Поставете двете странични ребра в краищата на напречното ребро

 • Разделете детайла на 4 равни части (от 1 до 4)

Наместете вътрешните странични ребра по такъв начин, че вендузите да са на равно разстояние от линията за симетрия.Подравняване за 3 странични ребра

Подравняване за 4 странични ребра


Грешно!

Вярно!

Напречно ребро

Странично ребро


фигура 3


Грешно!

Вярно!

Странично ребро

Линия за симетрия

Напречно ребро

Линия за симетрия


фигура 4

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

ПРИ РАБОТА С ВАКУУМЕН МАНИПУЛАТОР

Този уред трябва да бъде монтиран и поддържан само от квалифицирани специалисти (механици и електротехници). Работа върху ел. екипировка да се извършва само от квалифицирани електротехници.След ремонт и поддръжка винаги проверявайте оборудването.

Грешка

Причина

Препоръчително действие

Частичният вакуум не достига - 0.6 бара

Вендузата е повредена

Подменете вендузата

Дупки в материала или шуплест материал

Манипулаторът не работи с такива материали

Грешка в манометъра

Подменете манометъра

Течащи маркучи / връзки

Подменете компонентите

Вакуумният генератор работи, но материалът/

частта не се вдига

Вентилът на операционния лост е на позиция “Release”

Преместете вентила на операционния лост в позиция “Pick up load”

Проблем с вентила

Поправете или подменете

Не всички вендузи покриват материала

Позиционирайте така вендузите, че да покриват изцяло материала

Филтърът е задръстен

Почистете или сменете патрона

Филтърът не е затворен

Затворете капака

Течащи маркучи / връзки

Подменете компонентите

Обърнато движение на помпата

Вижте връзките и поправете при необходимост

Задействано е устройството за предупреждение

Дупки в материала или шуплест материал

Манипулаторът не работи с такива материали

Капачето за уплътнение е повредено

Подменете капачето

Течащи маркучи / връзки

Подменете компонентите

Проблем с вакуумният превключвател

Обадете се на компанията за поддръжка

Помпата не се стартира

Ел.връзки са обърнати или има проблем с тях

Проверете връзките и поправете при необходимост

Задействан е защитния превключвател на мотора

Проверете ел. Система

напрежението е със 2 фази

Проверете връзките / предпазителите

Увеличена консумация на ток

Проверете за проблем с мотора: ако е прегрял, го оставете да се охлади; почистете вакуумния филтър

Прекъснато захранване

Проверете захранването

Проблем във вакуумната помпа

Проверете помпата. Обадете се на компанията за поддръжка

Моторът на ротационното устройство не работи

Прекъснато захранване

Проверете захранването

Проблем с линейното задвижване

Поправете линейния задвижващ механизъм

ПОДДРЪЖКА И ГРАФИК ЗА ПОДДРЪЖКА НА ВАКУУМЕН МАНИПУЛАТОРОбща информация

Този уред трябва да бъде монтиран и поддържан само от квалифицирани специалисти. Работа върху ел. Екипировка да се извършва само от квалифицирани електротехници.

Вакуумната помпа и линейния задвижващ механизъм да не се отварят докато машината е в гаранция.

Използвайте студен почистващ препарат (не използвайте бензин или корозиращи течности. Това ще доведе до течове или непоправими щети върху вакуумните маркучи) за почистване на уреда.След ремонт и поддръжка винаги проверявайте оборудването.
Някои части на повдигащото устройство са все още оперативни, дори и след изключването му!

Когато извършвате ремонт на ел. Компоненти, уреда трябва да бъде изцяло изключен от мрежата, като се използва прекъсвача или превключвателя.

График за поддръжка
Интервал
Дневно

Седмич.

Месечно

На 6 месеца

Годишно

Проверете дали оборудването е безопасно:

Манометър ОК?

Устройството за предупреждения издава съобщение за коректната част?

Х


Х

Проверка на ел. Вакуумен генератор: поддръжка на помпата както е описано в Инструкциите за употреба

Вижте инструкциите за употреба на помпата

Почистване на вакуумния филтър
ХХ

Проверка на ел. Инсталацията и конекторите на кабелите

Х

Проверка дали вакуумните маркучи са в добро състояние (не са скъсани, огънати, протрити или течащи)Х
Х

Проверка дали всички връзки са обезопасени и др. Подобни


Х
Проверка дали табелите на устройството са на мястото си

Х

Проверка дали ръководството за употреба е налично и дали работн. Са запознати с него

Х

Проверка на всички носещи части не са деформирани, протрити или повредени по друг начин

Х

Проверка дали вендузите са чисти
ХХ

Проверка дали етикетът за тест е актуализиран

Х

Проверка на цялостното състояние на уреда

Х

Проверка за течовеХ
Х
  1. Вакуумна помпа

Виж инструкциите за работа с помпата, намиращи се в приложението.


  1. Вендузи

Почиствайте вендузите поне 1 път седмично (лепило, прах и др.) . Използвайте глицерин за почистването им.

Незабавно подменяйте подредени или скъсани вендузи. Вендузите да се подменят изцяло!

Съвет: Нагрейте връзката на вендузата за по-лесно сваляне.


  1. Вакуумен филтър

Почиствайте филтъра поне 1 път седмично. Подменете филтъра, ако има много голямо замърсяване.
Забележка: Когато вакуумния филтър е замърсен, частичният вакуум при вендузите и при устройството за предупреждение се различават.

Следователно, вакуумният филтър трябва редовно да се почиства, за да се гарантира безопасността на работата.

Не удряйте вакуумния филтър!

Когото подменяте филтъра се уверете, че не навлиза прах.


  1. Проверка за течове

Правете проверка за течове 1 път месечно.
 • Поставете вендузите на равно и чисто място, например на някой лист ламарина.

 • Включете помпата и вдигнете детайла.

Предупреждение: Повдигнете детайла само с вендузите, не го повдигайте ръчно. Детайла може да падне по време на проверката!

 • Изчакайте докато частичния вакуум стане -0.7 бара. • Изключете помпата. Частичният вакуум не трябва да пада с повече от 0.1 бар/мин.

Ако вакуума намалява по-бързо, то проверете:

 • Вендузите, маркуча, връзките на маркучите и конекторите за течове и повреди. Подменете, ако е необходимо.

 • Дали вакуумният филтър е блокиран или е замърсен. Ако е необходимо почистете филтъра или го подменете.
  1. Експертно одобрение

Във връзка с нормите за безопасност, повдигащото устройство трябва да бъде тествано един път в годината.


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki -> 8SPO -> Povd s-nia
Povd s-nia -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с подвижен въздушен компресор
Povd s-nia -> Инструкция за безопасна работа с товарен асансьор
8SPO -> Инструкция за безопасна експлоатация на газови инсталации с природен газ общи положения
8SPO -> Директива за газови уреди (90/396/еио) ръководство a1
8SPO -> Заповед чл. 247. Нубепргсиупг
8SPO -> Утвърждавам: (подпис и печат)
Povd s-nia -> Инструкция за безопасна работа с грайфер за вертикално захващане на мраморни плочи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница