Инструкция за експлоатация съдържание въведениестраница4/5
Дата31.12.2016
Размер1.21 Mb.
1   2   3   4   5
ГРЕШКА 4

СМЯНА КОД PLU

Извършени са продажби от този артикул – изпълнете отчет Z 501

ГРЕШКА 5

СМЯНА КОД PLU

Въведете вярната последователност от клавиши

ГРЕШКА 8

Няма отговор от PC

Проверете връзка с РС, интерфейсен кабел, команда 205 –настройка п-ри.

ГРЕШКА 9

ПРЕПЪЛВАНЕ PLU

Препълване по артикули.

ГРЕШКА 10

ИЗБЕРИ КЛ. CL

Клавиш “CL” изберете командата отново или въведете коректни данни при програмиране

ГРЕШКА 11

ПРЕПЪЛВАНЕ РЕГ.

Препълване на дневните натрупващи регистри.

Дневен финансов отчет с нулиране Z 501ГРЕШКА 12

ЗАБРАНЕНИ +%,-%

Разблокирайте с команди 621,622, 631,632

ГРЕШКА 13

ПРЕПЪЛВАНЕ

Препълване сумите по продажби в бона. Натиснете клавиш “CL” и приключете бона

ГРЕШКА 14

ИЗБЕРИ КЛ. CL

Некоректна команда. Изберете кл. “CL” и продължете операцията.

ГРЕШКА 15

ИЗБЕРИ ОПЕРАТОР

Не е регистриран оператор.

Клавиш “CL”, въведете номер на оператор (от 1 до 8) STLГРЕШКА 16

ПРОГРАМ. PLU

Препрограмиране име на PLU или принадлежност към дан. група при неотчетен касов апарат. Изпълнете отчети 501 и 503.

ГРЕШКА 17

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ

Изпълнете периодичен отчет 504

ГРЕШКА 18

ОТЧЕТ НУЛ. 501

Изпълнете дневен отчет с нулиране Z - отчет 501

ГРЕШКА 20

БР. ОСТАВ.

ЗАПИСИ ФП


Съобщение за брой оставащи записи във ФП. Остават не повече от 50 записа във ФП (индицира се след всеки дневен отчет с нулиране до запълването на ФП)

ГРЕШКА 22

ГРЕШКА ПЕР.У-ВА

Грешна конфигурация на периферните устройства.

В команда 205 укажете коректна стойност.ГРЕШКА 30

СЕРВИЗ ЗАПЪЛНЕНА ФП

Запълнена фискална памет.

Изпълнете тест 905. Обърнете се към сервизен техник за смяна на ФПГРЕШКА 35

ГРЕШКА КЛЕН

Грешка при работа с КЛЕН – проверете sd картата. Изпълнете ТЕСТ на КЛЕН -930 команда.

ГРЕШКА 39

ПРЕП.Z ОТЧЕТ НАП

Препълване на Z.

отчети в ДТ. Команда 780.ГРЕШКА 40

ВЪВ. СУМА

ЗА РЕСТО

Няма налична сума за ресто. Да се въведат служебно суми в КА.

ГРЕШКА 43

НЕЗАКР. КЛ.СМЕТКИ

В ресторантски режим на работа. Изпълнете отчет 511.

ГРЕШКА 50

ГРЕШКА ФП


Грешка при четене от ФП. Извършете инициализация на КА. Необходим ремонт на блок ФП.

ГРЕШКА 55

ИЗКЛЮЧЕНА ФП

Грешка на фискалната памет. Включете блока ФП. Извършете инициализация на КА.

ГРЕШКА 60

ГРЕШНА ДАТА

Грешна дата.

Въведете вярната дата.ГРЕШКА 70

Нефискален режим

Операцията е възможна само в режим преди въвеждане на КА в експлоатация.


ГРЕШКА 71

Изпълнете инициализация на КА. Подмяна на процесор при необходимост.

ГРЕШКА 72

ТЕСТ

Автоматично се стартира ТЕСТ на КА. Натиснете “СL”.

ГРЕШКА 74

НЯМА ОТГ. USSD

Няма отговор по USSD

ГРЕШКА 75

Некоректни данни при изпращане на SMS при тест на ДТ.

ГРЕШКА 81

Грешка в часовник - календара Проверете батерията за часовника. Въведете вярната дата и час.

ГРЕШКА 82

ГРЕШКА РС

Проверете връзката с РС, проверете програмираните параметри в команда 205.

ГРЕШКА 90

ЗАПЪЛНЕН КЛЕН

Във фискален режим: смяна на КЛЕН.

ГРЕШКА 91

ГР.ЗАПИС КЛЕН

Грешка при запис в КЛЕН. Изпълнете ТЕСТ 930. Проверете sd картата.

ГРЕШКА 92

НЕАКТИВИРАН КЛЕН

Преди регистрация и въвеждане в експлоатация на ФУ.

ГРЕШКА >100

Обърнете се към сервизен техник

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Работа със сканер (бар-код четец)

Сканерът трябва да бъде захранен външно. Скоростите на обмен са 600, 1200, 2400, 4800 bit/sec. Скоростта на обмен, програмирана в сканера, трябва да съвпада с програмираната в команда “205”.


Пример:

Включва се касовият апарат от мрежовия бутон (Х), избира се:

-команда 205 [STL]

-1. 3 [STL] (настройка за работа с бар код четец)

-1. 4800 [STL] (скорост на обмен)

На индикатора на касовия апарат се индицира съобщението “АРТ 0”. Доближава се сканера до щрих-кода на стоката. На индикатора се индицират последните 10 цифри. Натиска се кл [STL]. Следва програмиране на тази стока: код, име, цена и т.н.

Режим Регистриране:

- 1STL – парола на оператор

- извършва се продажба на артикул посредством сканера.

При което касовият апарат е готов за работа с везна.ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Работа с електронни везни

Описаните в команда “205” везни са както следва:Везна тип 1, работеща с протокол ПВ ХХ (Русия, Санкт-Петербург). Скорост на обмен 4800 bit/sec.

Везна тип 2, работеща с протокол Weigh-Tronix 7623-32 (САЩ). Скорост на обмен 4800 bit/sec.

Везна тип 3, работеща с протокол S-2000 (CAS,Корея). Скоростите на обмен между касовия апарат и електронните везни трябва да бъде 4800 или 9600 bit/sec.

Везна ОТ 101.ХХL

Пример:

Работа на касов апарат ELKA 2000 модел HLP-KL с електронна везна ОТ 101.ХХL

Настройка на касовия апарат – включва се касовият апарат от бутон [Х], избира се:

-команда 205 [STL];

-1. 1 [STL];

-1. 4800 [STL].

При което касовият апарат е готов за работа с везна.

А. Настройка на везната

- включва се от мрежовия ключ и по време на теста на индикацията се натиска бутон [PAY], с което везната преминава в режим за избор на протокол. Избира се протокол 1 с цифров клавиш и се излиза от режима с бутон

[М+]. С приключване на тези действия везната е готова за работа с касов апарат.

Б. Работа в режим регистриране на касовия апарат с електронна везна

ОТ 101.ХХL

- поставя се продуктът за продажба на платформата на везната и се индицира претегленото количество на индикатора й;

Касов апарат:

- чрез двукратно натискане на клавиш [Х] се визуализира количеството на индикацията:

Х.ХХХ=
- това количество трябва да се присвои на артикул чрез избор на артикула от цифровата част на клавиатурата и натискане на клавиш [PLU].

В. Щрих-кодове за везна на стоките със сменяемо количество и цена

За кодиране на артикулите със сменяемо количество или тегло се използват щрих-кодове за ограничена циркулация, в които заедно с кода на стоката в някои разряди е кодирано теглото или стойността на стоката. КА може да работи с такива кодове, за които трябва да се зададат шаблони за кода (до 4 шаблона).

Всяка цифра в шаблона задава значението на определения разряд в штрих-кода.


Шаблон

Значение на разряда

0

Винаги е 0

1

Игнорира се

2

Идентификатор на кода

3

Код на артикула

4

Цена в стотинки

5

Тегло в грамове

6

Количество в броя

Например:

Идентификатор на кода 25 шаблон 02233333555551 означава:

0 - разряд - винаги е 0;

1-2 разряди - идентификатор на кода (“2” “5”);

3-7 разряди - код на стоката;

8-12 разряди - тегло в грамове;

13 разряд - контролна сума на кода (който и да е) - игнорира се.

Ако бъде сметнат код, съответстващ на такъв шаблон, например: 2501483001068, то това означава стока с код 1483 и тегло 0,106 кг;

В режим програмиране на артикулите четецът въвежда код на артикул 1483, а в режим регистрация с помощта на четеца ще се регистрира продажба 106 грама от този артикул.

Шаблоните разрешават да се работи с различни кодове, разрядите на които могат да се изменят.ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ТАБЛИЦА НА ОСНОВНИТЕ КОМАНДИ

В таблицата са посочени основните команди, съобщението на индикацията и редът на въвеждането на клавишите при изпълнение на съответните команди. След въвеждане номера на командата, а така също и на паролата, винаги трябва да се набира [STL]. За преместване по точките без да се изменя значението използвайте клавиши “+%” – по възходящ ред; “-%” – по низходящ ред;Команда

Парола

Индикатор

Клавиши

Забележки

0
0
Разрегистрация на оператора

1

1

1
Регистрация на 1-ви оператор

. .

. . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

16

16

16
Регистрация на 16-ти оператор

101
101
Печат на текущия дневен отчет - Х1

102
102
Печат на отчет по департаменти – Х2
103
от Aрt 1

до АРt 2


1 STL

2 STL


Печат отчет по артикули – Х3, (от 1 до 2)

105
105
Печат отчет оператори – Х5

106
106
Печат отчет часове – Х6

107
107
Печат отчет стокови групи–Х7

130
130

STL

Отчет на КЛЕН от дата до дата

131
131

STL

Отчет на КЛЕН от номер до номер

201
31.03.05
Сверяване на дата

202
10:59:16

105916

STL


Сверяване на час

203
203 0

1 STL

Брой празни редове

204
AutOP. РС 0

1 STL

Включване към РС (4) по USB – по подразбиране

205
1. 0

STL

Програмиране за работа със сканер, допълн. Клавиатура и изнесена клиентска индикация

206
206

STL

Отпечатване на

програмираните данни за департаменти207
от Aрt 1

до АРt 2


1 STL

2 STL


Печат на програмираните артикули (напр. от 1 до 2)208
NAP DEFAULT 0

NAP SETTINGS 0

NAP RESTORE 0


STL

Инициализация на ДТ

209
NAP DEFAULT 0

1 STL

Прочитане на данни за инициализация на терминала

210
0t 000001

3000001


0B429001

STL

STL


Извежда на индикация индивидуалния и фискалния № на КА

211
ЗАРЕД.

U0 T=30 8.350STL

Напрежение на заряд на (7.2<НОРМА<8.0V)

212
СВОБ. 100%

STL

Свободно място в ЕКЛ

213
213.1. 40

STL

Контраст на печат 1 – 99213.2. 60

STL

Равномерност на печат 1 – 99

215
215. 2

STL

Брой празни редове между боновете

222
СВОБ.32108

STL

Свободни редове в ЕКЛ

240
=======
Режим на фискален принтер

250
=======
Терминален режим

299
1. 99
Режим с РС- обмен на данни

301

-1

ПАРОЛА ?
Програмиране парола на 1 оператор

......

.

.

.................

.......

..............

316

-16

ПАРОЛА ?
Програмиране парола на 16 оператор

501
?
Дневен финансов отчет с нулиране-Z1

502
?
Отчет по департаменти с нулиране – Z2

503
От АРt. 10

До АРt 1510 STL

15 STL


Отчет по артикули с нулиране – Z3, от код № 10 ÷ 15

505
?
Отчет по артикули с нулиране – Z3, от код № 10 ÷ 15

506
?
Отчет по часове с нулиране – Z6

507
?
Отчет по департаменти с нулиране без печат – Z2

508
?
Отчет по артикули с нулиране без печат – Z3

600
1. ДЕПАРt 1

15.ДЕПАРt 15STL

Програмиране наименование на департаменти и групи (1 до 10/15)1. 0.00

STL

Въвежда цена на департамент1. 0-8 8

STL

Програмиране принадлежност към група (1 до 8)1. А-З Б

STL

Програмиране принадлежност към данъчна група (А до З)1.0-31 1

STL

Програмиране параметър на департамент
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница