Инструкция за монтаж, експлоатация и техническо обслужване СъдържаниеДата02.06.2018
Размер104.97 Kb.
Компактни проточни бойлери

МТ 370


МТ 460

МТ 600Инструкция за монтаж, експлоатация и техническо обслужване


Съдържание:Общи сведения

3

Описание на конструкцията на уреда

3

Монтаж

4

Технически характеристики

8

Отстраняване на неизправности

9


Съхранявайте тази инструкция до уреда. В случай на продажба на уреда, инструкцията трябва да бъде предадена на новия собственик. Преди извършване на техническо обслужване или ремонт, техническите специалисти трябва да се запознаят със съдържанието на тази инструкция.

Общи сведения

Компактните бойлери МТ, произвеждани от компания AEG, са предназначени за автоматическо нагряване на течаща вода.

При отваряне на крана за топла вода автоматично се включва електрическият нагревател. Температурата на горещата вода на изхода зависи от степента на отваряне на крана за топла вода.

Колкото е по-малък разхода, толкова е по-висока температурата на горещата вода на изхода.

В студения сезон температурата на студената вода на входа в уреда и температурата на горещата вода на изхода от уреда могат да се променят. Вграденият регулатор за разход на вода ограничава разхода по такъв начин, че даже и при напълно отворен кран за топла вода да се поддържа необходимата температура на водата на изхода.Внимание! При недостатъчен разход на вода електронагревателят се изключва. Повторното включване е възможно само при постигане на необходимия разход.

Поддръжка на уреда

За почистването на пластмасовия корпус на уреда използвайте влажна тъкан и сапунени разтвори. Не се разрешава използването на остри предмети, абразивни почистващи прахове и средства, които съдържат разтворители (например, бензин или спирт).

При използване на водоразборна арматура с аератори се изисква редовно почистване на аераторите от котлен камък.

Описание на конструкцията и функцията на уреда

Компактните бойлери МТ са предназначени за нагряване на течаща вода. Напълно изолираният меден нагревателен елемент се намира в тръбата на водния контур и осъществява непосредственото нагряване на водата.

при отваряне на крана за топла вода диференциалното реле за налягане автоматично включва режим нагряване. Електрозахранването се подава към нагревателния елемент само в случай, че от крана постъпва вода.

В случай на прегряване, вграденият ограничител на температурата изключва електрозахранването на уреда.

Необходимото за нормалната работа на проточния бойлер минимално налягане на водата на входа зависи от мощността на уреда. (виж таблицата).

Номиналното работно налягане е 1МПа (10 бара). Ако налягането във водопровода надвишава тази стойност, следва да се монтира редукционен клапан.

Монтаж и въвеждане в експлоатация

Монтажът и въвеждането в експлоатация трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти. Гаранциите на фирмата-производител не се разпространяват върху неизправности, възникнали заради неспазване на тази инструкция.Изисквания за монтаж

Компактните проточни бойлери са произведени и изпитани от компания AEG в строго съответствие с изискванията на приложимите нормативни документи на Съюза на немските електротехници и германските промишлени стандарти (DIN) и са безопасни в съответствие с изискванията на закона за технологичното оборудване.Монтаж на уреда

Внимателно разопаковайте уреда. Изучете данните, посочени в заводската табелка на уреда. Проверете напрежението в електрическата мрежа!

Компактният проточен бойлер трябва да бъде монтиран в помещение, защитено от въздействието на ниски температури.

В съответствие с избраната монтажна схема и габаритно-монтажния чертеж, забийте в стената 2 дюбела.

Монтирайте стенната стойка. След това закачете уреда така, че винтовете на корпуса да влезнат в отворите на стенната стойка и закрепете уреда с помощта на крепежен винт.

Монтажът на водоразборната арматура е показан на монтажната схема на стр. 5-6.Габаритно-монтажен чертеж

 1. Отвеждащ тръбен отклонител за гореща вода.

 2. Входна тръбна наставка за студена вода.

 3. Отвор за въвеждане на електрозахранващ кабел (МТ 370 с евро щепселно съединение).

 4. Мрежест филтър с регулатор за разход на вода.

 5. Стойка за стенен монтаж.

 6. Допълнителни крепежни отвори.Свързване към водопровода.

Температурата на студената вода на входа на уреда не трябва да превишава 350С. Компактните проточни бойлери МТ могат да се използват като уреди както открит, така и закрит тип. При свързването към водопровода спазвайте изискванията на DIN 1988. Тръбопроводът за студена вода трябва да се свърже към входната тръбна наставка за студена вода, а тръбопроводът за горещата вода - към отвеждащия тръбен отклонител за гореща вода.

Посоката на течение на работната среда е показана със стрелки.

В уредите открит тип през чучура се отстранява въздуха, затова чучурът не трябва да се затваря.

Уредът може да се свързва към водоразборна арматура с душ-накрайник за ситно разпръскване, производство на компания AEG. В уреда може да се използва и друга стандартна водоразборна арматура. При това монтираният аератор следва да се замени с разпръсквател, който осигурява разход 3-4 л/мин (тези разпръскватели може да купите в магазините за санитарна техника).

За този уред е пригодна следната водоразборна арматура:

AHo 50 MT - Безнапорни стенни смесители с въртящ се чучур и наставка за ситно разпръскване.

AHu 40 - Безнапорни смесители с въртящ се чучур и наставка за ситно разпръскване.Указание: Свързването на водопроводните тръби следва да се извърши само ръчно, използването на инструменти не се допуска.

Монтаж на уреди открит тип над мивка.

 1. Монтажът на уреда се извършва в съответствие с габаритно-монтажния чертеж (стр. 4).

 2. Съединете съединителните щуцери (поз. 2) към водоразборната арматура. AHo 50 MT G1/2 (поз. 1).

 3. Съединете съединителните щуцери (поз. 2) към уреда. Щуцерите се закрепят с помощта на холендър с уплътнение.

 4. Отворете крана за топла вода. Прецизно промийте уреда с вода и се убедете в плътността на резбовите съединения!

Монтаж на прибори открит тип под мивка.

 1. Монтажът на уреда се извършва в съответствие с габаритно-монтажния чертеж. (стр. 4). Уредът също така може да бъде монтиран във вертикално положение (в този случай тръбите се свързват отляво или отдясно).

 2. Водоразборната арматура AHu 40 (поз. 1) е снабдена с два съединителни щуцера за свързване към бойлера и един съединителен щуцер за свързване на ъгловия кран на страната на студената вода. Свържете щуцера, на който е нанесена насочена към уреда синя стрелка (рис. 3), към входната тръбна наставка за студена вода, а щуцера, на който е нанесена насочена от уреда червена стрелка (поз. 4) - към отвеждащия тръбен отклонител за гореща вода (свързването се извършва по метода на развалцуване). Свържете съединителният щуцер, на който е нанесена насочена от уреда синя стрелка (поз. 2) към угловия кран за студена вода.

 3. Отворете крана за гореща вода. Прецизно промийте уреда с вода и се убедете в плътността на резбовите съединения!

Монтаж на прибор закрит тип под мивка.

 1. Монтажът на уреда се извършва в съответствие с габаритно-монтажния чертеж. (стр. 4). Уредът също така може да бъде монтиран във вертикално положение (в този случай тръбите се свързват отляво или отдясно).

 2. Монтирайте напорната арматура (поз. 1) на мивката. Свържете тройника (поз. 2) към ъгловия кран за студена вода. Свържете десният съединителен щуцер на арматурата към тройника. Свържете левият съединителен щуцер към отвеждащия тръбен отклонител за гореща вода на уреда. Свържете входната тръбна наставка за студена вода към водопровода с помощта на съединителен щуцер (поз. 3), тройник (поз. 2) и ъглов кран.

 3. Отворете крана за топла вода. Прецизно промийте уреда с вода и се убедете в плътността на резбовите съединения!Забележка: Уредът е произведен в съответствие с изискванията на постановлението за използване на питейна вода Trinkw V 2000.

Електрическо свързване


Свързването към електричество следва да се извърши само след свързване на уреда към водопровода!

При извършване на електрическото свързване спазвайте строго Правилника за устройство на електроинсталациите (ПУЕ) и изискванията на стандарта на Съюза на немските електротехници VDE 0100.Електрическа схемаКомпактният проточен бойлер МТ е снабден с кабел (модел МТ 370 - с щепселно съединение и заземяващ контакт) с дължина около 1 м. Препоръчва се уредът да се включи към отделен източник на електрозахранване. (виж таблицата на страница 8).

Първият път следва да се подава захранване към уреда само след като от крана за гореща вода започне да тече вода.

Правила за безопасен монтаж: При монтажа на уреда (МТ 460, МТ 600) с използване на твърд кабел следва да се предвиди възможността за изключването му от електрическата мрежа (например, за извършване на ремонт). За тази цел в електрическата мрежа следва за всяка фаза да се монтират сменяеми предпазители или прекъсвач с изолационно разстояние между контактите не по-малко от 3 мм.

При свързване с използване на твърд кабел спазвайте изискванията, изложени на страница 8.В съответствие с IEC 61000-3-3 пълното съпротивление на електрическата система на уреда МТ 460 е: Zмакс = 0,460 Ом; да уреда МТ 600 Zмакс = 0,370 Ом.

Технически характеристикиМодел

МТ 370

МТ 460

МТ 600

Мощност, кВт

3,65

4,60

5,75

при работно напрежение, В

220-230

Номинал на предпазителя, А

20

25

32

минимален разход на вода, необходим за включване на уреда, л/мин

1,4

1,8

2,3

Минимално допустим разход на вода, л/мин

3,0

4,0

5,0

Максимално свръхналягане

1 МПа

Степен на защита съгл. EN 60529

IP 25

Електрозахранване

1 фаза + N + PE

Тип кабел за свързване

с щепселно съединение

без съединение

Съединителни щуцери на водния контур с външна резба

G 3/8 А

Максимална температура на студената вода на входа

350С

Нагревателна система

нагревател от медни тръби

Указание: Ако се използва твърд кабел, то на негово място със съответната кабелна уплътнителна набивка следва да се постави в отвора на задния панел на уреда и да се затворят всички неизползваеми отвори с капачки. Само в този случай се осигурява безопасна експлоатация и се гарантира степен на защита на IP 25. Изолиращата втулка, която се използва за този тип монтаж, влиза в комплекта на доставката.

Търсене и отстраняване на неизправности

В случай на нарушаване на условията на експлоатация, ограничителят на температура и налягане изключва уреда от електрическата мрежа. След като сработи ограничителя, уредът трябва да бъде огледан от технически специалист. След отстраняване на неизправността от електрическата мрежа.

Внимание! Не се допуска блокирането на издатината на контактната плоча.

Неизправност

Причина

Начин за отстраняване

Прекалено нисък разход на вода даже при напълно отворен кран за гореща вода

замърсен мрежест филтър

затворете крана в линията за студена вода, извадете и почистете филтъра

даже при включване на максимална мощност на електронагревателя уредът не произвежда топла вода

сработил е защитния ограничител на температура / налягане заради прекалено високата температура или прекалено високото налягане

намерете причината за прегряването или превишаването на налягането на водата и я отстранете. Върнете в изходно състояние защитния ограничител на температура / налягане.
Изгорял електрически нагревателен елемент

заменете нагревателния елемент

При постигане на достатъчен разход на вода уредът не се включва

Неправилно работи датчикът за диференциално налягане (скъсана мембрана или замърсен датчик)

заменете неизправното устройство

Гаранционното обслужване се извършва в съответствие с гаранционните задължения, изброени в гаранционния талон.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница