Инструкция за организацията и реда за използване на програмните продукти за разпределение на делата в съдилищата на случаен принципДата08.06.2018
Размер61.64 Kb.


Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – Г Р А Д В Е Л И К И П Р Е С Л А В

9850 гр.Велики Преслав ул.”Борис Спиров” №80

e-mail:vprs@abv.bg http://www.vprs-court.org/
УТВЪРДИЛ:

/М.Марков/

Адм.ръководител-Председател на Районен съд – Велики Преслав

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

В РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


І. Общи правила:

1.      Настоящите правила са изготвени на основание Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, Инструкция за организацията и реда за използване на програмните продукти за разпределение на делата в съдилищата на случаен принцип.

2.      С тези правила се цели да се постигне:

- Ефективно приложение на принципа на случайния избор и невъзможност за манипулиране;

- Гарантиране документираност и прозрачност при разпределение на делата;

- Отчитане особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им.


ІІ. Принцип на действие на системата за разпределение на делата:

В Районен съд – Велики Преслав разпределението на делата се извършва с програмен продукт “LAW CHOICE”, предоставен и утвърден с решение на ВСС – протокол № 27/07.06.2006г.

1. Въвеждане на “начална информация”:

Преди първоначалното използване на програмата е въведена “начална информация” относно: съда, делата, докладчиците и начина, по който ще се номерират делата. В Районен съд - Велики Преслав е въведен методът чрез автоматично генериране на номер подред.


2. Въвеждане на информация “дела” и “докладчици”:

В информацията за “дела” се въвеждат “типове дела”. Тук делата се групират в отделни категории - в зависимост от тяхната “прогнозна трудност” и по този начин се изравнява натоварването на отделните съдии при разпределянето на делата. Групирането на делата в Районен съд - Велики Преслав е в зависимост от особеностите на съдебния район, натовареността на съдиите, правната и фактическата сложност на отделните дела, прогнозната им трудност и организацията на дейността на съда.

Групирането е както следва:

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

- граждански дела – чл.49 и чл.50 от СК, Закон за закрила на детето;

- граждански дела – бързи производства – чл.310 от ГПК; ЗЗДН;

- граждански дела – други;

- граждански дела – по дежурство;

- граждански дела – чл.422 от ГПК

- частни граждански дела – чл.410 и чл.417 от ГПК;

- частни граждански дела;

- частни административни дела – чл.89, ал.1, т.5, б.”б” от ПАРОАВАС по всички искания и жалби до съда от гражданско -правен характер;


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

- наказателни дела от общ характер – по внесен обвинителен акт;

- наказателни дела от общ характер - по внесено споразумение;

- частни наказателни дела;

- частни наказателни дела – за определяне на общо наказание;

- частни наказателни дела – разпити;

- частни наказателни дела – по Закона за здравето и чл.89 и сл. от НК;

- административно-наказателни дела;

- административно-наказателни дела – по предложения по чл.78а от НК;

- административно-наказателни дела – по жалба срещу НП;

- наказателни дела от частен характер.

- частни административни дела – чл.89, ал.1, т.5, б.”б” от ПАРОАВАС по всички искания и жалби до съда от наказателно -правен характер.


В информацията за “докладчици” се въвеждат - поотделно за всяка група дела, имената на съдиите, разглеждащи съответния вид дела, както и индивидуално определен за всеки от тях процент на натовареност. Процентната натовареност се определя със заповед на Адм. ръководител. Това дава възможност да има равенство при натоварването на съдиите в зависимост от обема и вида на постъпленията на делата. Програмата дава възможност при въвеждане на нов докладчик в определена група дела, да му се зададе първоначален брой дела, съответстващ на средната натовареност до момента в съответната група. Така се избягва опасността следващите дела от този вид да се разпределят само на новия докладчик до “изравняването” му с останалите и се осигурява равномерност на натоварването на всички в групата, както и случайност на избора на следващите дела от тази група.

3. Разпределение на делата:

Книжата, по които се образуват делата, се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на Адм. ръководител или на определен от него районен съдия или съдебен служител, които определят вида му или съдията - докладчик съобразно принципа на случайния подбор.

Редът за разпределение на видовете дела е определен със Заповед на Адм. Ръководител. Делата се разпределят съответно граждански и наказателни дела при спазване на принципа на случайния подбор, въведен в чл. 9 от Закона за съдебната власт, с изключение на делата, които се разпределят на определения за деня дежурен съдия, а при отсъствие на дежурния съдия. В случай на голямо постъпление на посочените по – горе дела, които се разпределят на дежурен съдия, делата се разпределят между всички съдии.

На дежурен съдия да се разпределят делата, по които, по закон състав на ВПРС следва да се произнесе:

- незабавно;

- в деня на постъпване на исковата молба или в деня на подаването й /с изкл. на бързи производства по чл.310 от ГПК/;

- в срок до 24 часа или не по-късно от 24 часа от постъпването на молба, преписка или искане;

- по чл.64 от НПК;

- по ЗЗДН, когато има искане по чл.18 за заповед за незабавна защита;

- по чл.126, ал.2 и ал.3; чл.130, ал.3; чл.163, ал.2 и чл.165, ал.4 от СК;

- за приемане или отказ от наследство, във връзка със Закона за наследството.


Програмата за разпределение на делата се съхранява на сървър, достъп до нея имат Адм. ръководител, заместващите го съдии и системния администратор. Всеки има своя парола, с която осъществява достъп до програмата.

4. Случаен избор:

Преди избора на докладчик, е необходимо да се извърши избор на година (по подразбиране е зададена текущата) и група дела, както и посочване (или автоматично генериране) на номера на делото. След това се извършва избор на докладчика (измежду посочените в програмата съдии).

Програмата по подразбиране разпределя всяко дело при режим на “случаен” избор. По този начин не се допуска манипулиране на избора. При всеки случай, в който вече определен от програмата докладчик по конкретно дело следва да бъде заменен (поради отсъствие или отвод), програмата изисква преди определяне на новия докладчик, да се посочат причините, поради които се извършва нов избор. Това се отнася както за случаите, в които отказът на избран докладчик се извършва при първоначалното разпределяне на делото, така и при последващо въвеждане номера на дело с цел смяна на определения докладчик. Невъзможно е определяне на нов докладчик, без посочване на мотивите за това. При всеки запис в архива на програмата се съхраняват и данни, относно това кой е извършил конкретните действия. За всяко разпределено дело лицето, оправомощено да разпределя делата, изготвя и отпечатва протокол.

5. Отчетност и архив

В архива на програмата се записват идентификацията на разпределящия, всяко от извършените от него действия, всяко от посочените от него основания за отказ или замяна на вече определен докладчик, всяко от посочените основания за извършване на избор при особен режим (при определен докладчик или без участието на конкретен докладчик), както и датата и часът на всяко действие. Протоколът отразява номер на делото, вида и групата, в която е разпределено; начинът, по който се извършва изборът на докладчик /случаен, по дежурства, определен или без участие на определени съдии/; име на определения докладчик и състав; евентуална замяна на първоначално определения докладчик и причините за това; дата и час на електронното разпределение. Протоколът се подписва от извършващия разпределението и се съхранява в образуваното дело. Програмата не позволява промяна на съдържанието на архива и гарантира документираност и прозрачност на всеки избор на докладчик. Системният администратор ежедневно разпечатва архива от предния ден и го съхранява в папка. В първия работен ден на всяка седмица системният администратор извършва архивиране на електронен носител на натрупаната информация за разпределение на делата от предходната седмица. Информацията от архивирането се съхранява за срок не по-малък от архивирането на делата.

В началото на всяка календарна година системният администратор приключва натрупаната в програмата статистика, като архивира данните от статистиката и нулира делата на всички докладчици, за всички видове дела.

6. СтатистикаПрограмата позволява във всеки момент извършване на бърза и лесно достъпна справка относно броя на разпределените в съответната група дела, както и броя на делата, разпределени за всеки конкретен съдия.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница