Инструкция за попълване на данните в Информационната система на образованието и генериране на бланката на Списък образец №2страница2/4
Дата01.08.2018
Размер372.79 Kb.
ТипИнструкция
1   2   3   4

ІІ. Групи и деца
 1. Данни за групите


Описанието на паралелките е изключително важно за правилната обработка на данните за учебния план и годишната натовареност на преподавателите, и трябва да бъде направено преди да са въведени данни за учениците и за хорариума на преподавателите. Данните се използват за съставяне на Раздел 1, Лист 2.1 и 2.2 от Списък – Образец 1.

 • Въвеждане на нови групи – извършва се с натискане на бутона “Добави група”, като в полето “Група” се въвежда випуска, а в полето “Име” се въвежда името на групата (напр. Мечо Пух).

Групите, в които се извършва обучение на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас съгласно чл.20 от ЗНП, се въвеждат със стойност “ПГ” (подготвителна група) в полето “клас”.


 • Делене на паралелка на групи – извършва се с натискане на бутона “Раздели на подгрупи” само в случая, когато подготвителната група е част от сборна група.

В този случай групата трябва да се раздели на две: за първата подгрупа в полето “клас” се въвежда “ДГ”,и в нея се въвеждат децата от 3 до 5 години, а за втората група - “ПГ”, и в нея се въвеждат 6-годишните.

Ако изтриете втората група, програмата автоматично ще прехвърли всички ученици в първата.


ВАЖНО! Не се делят на подгрупи групите в ДОВДЛРГ / общежития!


 • Описание на паралелката

Основните данни за описание на профила на групата се попълват за всяка група поотделно. Когато групата се състои от подгрупи, се описва не групата, а всяка от подгрупите, а данните за групата се обобщават автоматично.


 • Пореден № на групата - генерира се автоматично. Ако групата не е разделена на подгрупи, № е равен на 1.

 • Вид на групата - избира се от списък със стойности, съответстващи на вида на училището. Не могат да се въвеждат допълнителни стойности.

 • Брой места

 • Работи в: необходимо е да се посочи мястото, в което работи групата. Ако детската градина няма филиали, се избира “основна сграда”, в противен случай – името на филиала

 • Възрастова група на децата – избира се от списък. В случай, че групата е сборна от деца от 3 до 5 години, в полето се избира “3-5 год.”

 • блок “Брой ученици” – данните в него се изчисляват и попълват автоматично в зависимост от въведените ученици в папка “Списък на учениците”.

 • Изтриване на група

Преди да бъде изтрита погрешно въведена група, децата в нея трябва да бъдат преместени в други групи или в архив. Изтриването става с натискане на бутона “Изтрий”.

Ако групата е разделена на подгрупи, при изтриване на една от подгрупите всички деца автоматично се прехвърлят в другата.
ІІІ. Данни за децата
1. Данни за децата/учениците в групите


 • Въвеждане на деца/ученици

Списъците на учениците се въвеждат в съответната група, в която са те. Въвеждането става в основния екран на списъка с последователно попълване на полетата директно във формата.


 • ЕГН и Вид – двете полета са свързани, като стойността в полето “Вид” е идентификатор, характеризиращ стойността в полето “ЕГН”.
ЕГН

Вид на идентификатора

За кого се отнася:

10 цифрен номер

(според стандарта на ЕСГРАОН)ЕГН

Български граждани

10 цифрен номер

(според стандарта за ЛНЧ – десет цифри с начална цифра 1 или 7)ЛНЧ

чужди граждани с временно или постоянно местоживеене в България

Автоматично генериран 10 цифрен номер

(с начална цифра 4, седем позиции код на училището, две позиции пореден номер за училището)ЧУЖД.

Чужди граждани без ЛНЧ • Препоръчва се данните да се въвеждат според документ за самоличност (акт за раждане, лична карта).

 • Ако в програмата са въведени деца/ученици със стойност в полето “ЕГН”, различна от описания по-горе стандарт, данните за училището няма да бъдат обобщени коректно в РИО на МОН.

 • В случай, че е необходимо да се въведе дете/ученик, който е български гражданин, но не е предоста­вил данни за ЕГН, или е чужденец в процес на издаване на ЛНЧ, във “вид на идентификатора” се задава временна стойност “ЧУЖД.”, за да могат тези данни да бъдат приети от системата, но веднага след получаването на информацията трябва да се въведат необходимите корекции.

 • Автоматично генерираните стойности при идентификатор “ЧУЖД.” в никакъв случай не трябва да се коригират ръчно. Ако обаче стойността се промени с реално ЕГН или ЛНЧ, трябва да се въведе съответната промяна и във вида на идентификатора – от “ЧУЖД.” на “ЕГН”.
 • Име, Презиме и Фамилия – данните се попълват в съответните полета; максимална дължина на полетата - 50 знака

 • ... – индикатор за алгоритмично вярно ЕГН според стандарта на ЕСГРАОН. При алгоритмично невярно ЕГН в полето се появява маркер “!!! “

Останалите полета не са активни, т.е. в тях не могат директно да се въвеждат или коригират данни

 • блок за пол ”Момче/Момиче” – стойността му се определя автоматично при въвеждане на алгоритмично вярно ЕГН. За ученици с алгоритмично невярно ЕГН (по документи за самоличност), както и за ученици с идентификатор “ЛНЧ” или “ЧУЖД”, стойността се въвежда ръчно.

 • Дата за раждане – попълва се автоматично при въвеждане на алгоритмично вярно ЕГН. За ученици с алгоритмично невярно ЕГН (по документи за самоличност), както и за ученици с идентификатор “ЛНЧ” или “ЧУЖД”, стойността се въвежда ръчно. Полето е с формат “Дата”, съответстващ на настройките на компютъра. Стойността в полето “Дата на раждане” не се коригира автоматично при корекция на стойността в полето ЕГН, т.е. ако се прави корекция на първите 6 цифри на ЕГН, задължително трябва да се коригира и датата на раждане.

 • Стойността в полето “специални образователни нужди” по подразбиране е “НЕ”.
 • Редактиране на данните на децата/учениците

Въведените данни на децата/учениците могат да се редактират и допълват. С натискане на бутона “Промяна на данните”, в допълнителната форма “Редакция на данните за ученика” всички полета са активни. Всички направени промени в данните на учениците се съхраняват след натискане на бутона “Запиши”.


 • Преместване на ученик в група в група - за да бъде преместено дете/ученик от една група в друга, в полето “Група” се въвежда (избира от списък) нова стойност, съответстваща на групата, в който детето/ученикът се премества

 • Месторождение и Постоянно местоживеене - стойностите се избират от съставения списък на населените места за училището. При необходимост списъкът може да се допълва. За деца/ученици – чужденци в полето “Постоянно местоживеене” се въвежда населеното място, в което те живеят в момента в България.

 • Специални образователни потребности – в полето се поставя отметка само за децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, интегрирани в детската градина след насочване от Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН (във връзка с чл. 6а ал. 4 т.4 от ППЗНП). В допълнително появилото се поле се избират от списък една или повече специални образователни потребности.

 • за ДОВДЛРГ и самостоятелните общежития/интернат трябва да се въведат класа и училището, в което учи детето и причините за приемане в ДОВДЛРГ.


За да бъдат записани корекциите в данните на детето/ученика, задължително трябва да се натисне бутона “Запиши”. При натискане на бутона “Отказ” корекциите не се въвеждат (т.е. данните остават непроменени).
Меню “Групи и деца/ученици” - “Преместване на деца”

В информационната система на образованието е предвидена система за описание движението на учениците. За получаване на обобщена информация за причините за преместване и отпадане, както и за документите за завършена степен на образование, издадени на учениците, училищата подават данни към РИО на МОН съгласно утвърден от МОН график.Формата, която се отваря, съдържа списък на всички деца/ученици в ДГ / ДОВДЛРГ. Записите в списъка могат да бъдат ограничени чрез сортиране и филтриране, като можете да изберете един или повече ученика, които се преместват поради някоя от описаните по-долу причини. При избор на запис/и и натискане на бутона “Преместване”, в допълнителната форма се въвеждат причина за преместване и описание.


 • Дата – поле с формат “Дата”, в което се въвежда датата на преместване. По подразбиране програмата предлага текущата дата.


Изтриване на данни
Само в случаите, когато при въвеждане на деца/ученици е допусната техническа грешка (т.е въведен е несъществуващо дете/ученик), този запис може да бъде физически изтрит с натискане на бутона “Изтрий” от “Преместване на деца”. “Дублираните”1 ученици не се “изтриват”, те се “преместват” с описание на причините за това.
Меню “Групи и деца/ученици” - Връщане на деца/ученици от архив
Съществуват случаи, когато ученик, напуснал училището или преминал в архив при преминаване в нова учебна година, трябва да бъде записан отново в училището. При избор на запис и натискане на бутона “Записване”, в допълнителната форма се посочва в коя паралелка трябва да бъде записан ученикът. Всички лични данни, въведени за детето/ученика, се запазват. Тази възможност съществува само за деца/ученици, които са били преместени от раздела “Преместване на ученици”.

ІV. Персонал
В модула АдминС и последващият от него Списък - Образец № 2 се въвеждат данни за щатния педагогически и непедагогически персонал, за извънщатния педагогически персонал (допълващи от друго училище, лектори), за лица, назначени по 66 ПМС, или по програмите за временна трудова заетост, както и за незаетите щатни педагогически и непедагогически бройки. Всички справки за персонала се изчисляват само върху данните на реално работещите през текущата година.


  1. Добавяне на нов преподавател / служител

При въвеждане на нов преподавател / служител е необходимо задължително да се попълнят следните полета:


 • ЕГН - 10- цифрен номер. Програмата прави проверка за валидност на ЕГН съгласно ЕСГРАОН. Запис с невалидно ЕГН може да бъде въведен в базата данни и ще се показва в червен цвят до коригирането му. Незаетите щатни бройки, както и данни за учители - чужденци се въвеждат с условно формирано ЕГН, формирано от кода на училището (7 цифри) и пореден номер за училището (3 цифри) - напр. "1623665001".

ВАЖНО! Ако в полето ЕГН не е въведен 10-цифрен номер, данните за годишната натовареност на преподавателите няма да бъдат преизчислени вярно!

 • Номер - това е поредният номер на учителя съгласно подреждането в Списък - Образец № 1. Ако при първоначалното въвеждане на учителите се знае кой е титуляр и кой заместник, данните им се въвеждат с един и същи номер и съответен запис "Титуляр" или "Заместник" в полето Т/З ("титуляр/ заместник"). Описанието на титулярите и заместниците може да стане и допълнително в “Данни за педагогическия и непедагогическия персонал”.

 • Име, Презиме и Фамилия – текстови полета; максимална дължина 50 знака

 • Пол - стойността му се определя автоматично при въвеждане на алгоритмично вярно ЕГН. При въвеждане на алгоритмично невярно ЕГН (по документи за самоличност, за учители – чужденци, за незаети щатни бройки), стойността на полето се въвежда ръчно.

 • Титла - използва се за нанасяне на персонални съкращение от типа на "инж.", "проф.", "д-р" и др. По този начин се запазват възможностите за подреждане на списъците на учителите по азбучен ред независимо от съкращението пред името.

 • Местоживеене, Адрес и Телефон – въвеждат се данните за контакт, необходими за попълването на колона 2 от Раздел 3 Лист 2 на Списък – Образец 1. Населеното място се избира от списъка на населените места, който при необходимост може да се допълни.


По време на въвеждане на данните за новопостъпили учители е абсолютно необходимо да бъдат въведени ЕГН, имена и пореден номер. Останалите данни могат да бъдат допълнени на по-късен етап от папката “Лични данни”.
Попълнените в полетата данни се въвеждат с натискане на бутона “Въведи”. С това действие формата се изчиства и може да се продължи с нанасяне на данните за следващия учител. Натискането на бутона "Отказ" ще изтрие въведените до тук данни за преподавателя, с когото в момента се работи (в случай, че те са непълни или неверни), и ще даде възможност да се въвеждат данни в следваща празна форма.


  1. Данни за педагогическия и непедагогическия персонал

 1. Попълване кодовете на длъжностите на педагогическия и непедагогическия персонал.


От учебната 2005/2006 година данните в полето “длъжност” на персонала се въвеждат спрямо Класификатор на длъжностите, базиран на Националната класификация на длъжностите и допълнително разработен и съгласуван с МОН.

За улеснение по време на работа, препоръчваме Ви преди да започнете да редактирате данните на преподавателите и персонала, да допълните първоначално предложения списък с длъжности с всички останали длъжности от Класификатора, които се ползват във Вашето училище.

При отваряне на формата, в горната й част ще видите списъкът на длъжностите и съответстващата им категория персонал (педагогически и непедагогически). НКД (1) е кода на единичната група, НКД (2) – кода на длъжността в единичната група за съответния клас, подклас и група от Националната класификация на длъжностите. За по-подробна информация за спецификата на групите и подгрупите, можете да направите справка с “Националната класификация на длъжностите в Република България - http://www.mlsp.government.bg/class/store/listclass.asp

ВАЖНО! Длъжностите за педагогическия персонал в списъка са отнесени спрямо образователно-квалификационната степен на учителите!

Пример:

Учител, детска група в ДГ - магистър/бакалавър

Учител, детска група в ДГ - ОКС "специалист"

Учител, музика в ДГ - магистър/бакалавър

Учител, музика в ДГ - ОКС "специалист"

В долната част на формата можете да видите длъжностите, които вече са включени в списъка на ДГ/ДОВДЛРГ. Записите в списъка могат да бъдат ограничени чрез сортиране и филтриране (подробно е описано в Помощната информация). При избиране на подходящите записи препоръчваме следната последователност:


  • изберете категорията персонал, за която желаете да добавите длъжност.

  • маркирайте от списъка необходимите един или няколко последователни или произволни записа, и с натискане на бутона “Въведи” ги прехвърлете в списъка отдолу.

Изключването на запис от списъка става с маркирането му в дясната част на формата и натискане на бутона “Изтрий”.

Попълването на списъка на длъжностите може да стане и по време на попълване данните за персонала с натискане на зеления бутон в дясно от полето “Длъжност”.

 1. Попълване кодовете на образователните институции.


От учебната 2005/2006 година данните в полетата, отнасящи се до името на образователната институция, в която е завършена степен на образование или е придобита професионална квалификация, се въвеждат спрямо Обобщен списък на образователните институции, включващ:

 • всички акредитирани на настоящия етап висши училища

 • бившите педагогически колежи

 • бившите полувисши институти за подготовка на учители

 • департаментите за повишаване квалификацията на учителите към висшите училища

При отваряне на формата, в горната й част е списъкът на образователните институции и населеното място, в което се намират.

В долната част на формата са образователните институции, които вече са включени в списъка на училището. Записите в списъка могат да бъдат ограничени чрез сортиране и филтриране (подробно е описано в Помощната информация). Маркирайте от списъка необходимите един или няколко последователни или произволни записа, и с натискане на бутона “Въведи” ги прехвърлете в списъка отдолу.

Изключването на запис от списъка става с маркирането му в дясната част на формата и натискане на бутона “Изтрий”.

Попълването на списъка на образователните институции може да стане предварително, или по време на попълване данните за персонала.


Допълване и редактиране данните за преподавателите и персонала
Меню “Персонал” – “Данни за персонала”

Папка “Лични данни”


 • Редактиране на личните данни: име, ЕГН, пореден номер

 • При необходимост, можете да редактирате директно във формата имената, титлата, адреса и телефона на преподавателите и персонала

 • Единният граждански номер не може да бъде редактиран директно, тъй като е ключово поле в системата. Ако е необходимо да го промените, натиснете бутона”Редактирай” в дясно от полето, въведете промените в новия прозорец, и ги запишете с “Готово”.

 • Поредният номер на преподавателя съгласно “Списък – образец № 1” може да бъде променен директно, като се обърне внимание на следните особености:

 • ако желаете да въведете нов преподавател в средата на съществуващия списък (например с № 6), изберете записа, пред който искате да въведете нов номер (например 7), и с натискане на бутона за добавяне на ред в лявата част на формата отворете нов празен номер. След това въведете новия учител с номер, съответстващ на празния ред.

 • ако желаете да разместите местата на преподаватели в списъка, това може да стане с помощта на бутоните  и  в дясната част на формата. Бутонът  премества записа по списъка нагоре, а бутонът  - надолу. В случаите, в които на едно щатно място са въведени с един номер “титуляр” и “заместник”, те се придвижват по списъка “заедно”.

 • ако в резултат на напускане на учители или съкращаване на щатни места в списъка са останали “празни” номера, списъкът може да бъде пренареден последователно с помощта на бутона “Преномериране” в лявата част на формата.

 • в случаите, в които преподавател / служител е назначен на две длъжности, при промяна на поредния номер той трябва да бъде променен и за двете длъжности поотделно.
 • Блок “Трудов стаж” – въвежда се годината на постъпване в училището, общият трудов стаж, стажът по специалността и учителският трудов стаж в години (цяло число) спрямо началото на учебната година. При използване на възможността за “Преминаване в нова учебна година”, трудовият стаж на преподавателите автоматично се увеличава с една година.

 • Бележки - в полето могат да се нанасят необходими коментари за конкретния преподавател - напр. "В неплатен отпуск", "Задочник", "Допълва норматив от СОУ "Христо Ботев" и т.н. Тези бележки се отразяват в к.2 от Раздел 3 Лист 2 на Списък - Образец № 1 под трите имена, ЕГН и телефона.

 • Допълнителни данни

 • работещ пенсионер – поставя се отметка  само за учители – пенсионери

 • пътуващ учител – поставя се отметка  само за тези учители и служители, които пътуват от друго населено място, и на които училището изплаща допълнителни средства за път.Папка “Длъжност”

 • Категория персонал – категориите персонал са обособени в две големи групи – педагогически и непедагогически, а конкретната стойност се избира от списък. Категоризирането на педагогическия персонал съответства на критериите за обработка и обобщаване на данните в МОН, а категоризирането на непедагогически персонал - на Наредба №7 / 2004 г. на МОН. В списъка не могат да се въвеждат допълнителнителни стойности.
Категория персонал - група

Категория персонал - описание

Въвежда се за:

Педагогически

Педагогически специалисти (с РФ и др.)

директори, помощник - директори, педагогически съветници, ръководители на учебно - изчислителен кабинет и други педагогически специалисти, чийто щат не е формиран от учебни часове

Предучилищна степен

Учители в ДГ

Възпитатели

Възпитатели в ДОВДЛРГ и групи в общежитие

Лектори

Лектори, които не са на щат в училището

Допълващи от друго училище

Учители (напр. по музика, назначени в друга ДГ, които допълват норматива си

Незает щат (педагогически)

Незает щат (педагогически)

Непедагогически

Специалисти

Специалисти с висше образование, вкл. с ръководни функции (главен счетоводител и др.)

Работници

Огняр, работник по ремонт и поддръжка, шофьор, снабдител, прислужник, чистач, общ работник, работник в кухня и др.

Помощно-обслужващ персонал

ЗАС, касиер, домакин, секретар, технически изпълнител и др.

Охрана

Пазач невъоръжена охрана

Незает щат (непедагогически)

Незает щат (непедагогически)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница