Инструкция за попълване на данните в Информационната система на образованието и генериране на бланката на Списък образец №2


Въвеждане и описание на незаети щатни бройкистраница4/4
Дата01.08.2018
Размер372.79 Kb.
ТипИнструкция
1   2   3   4

Въвеждане и описание на незаети щатни бройки


Незаетите щатни бройки се въвеждат и описват по аналогичен начин, както останалия персонал. В полетата се въвеждат следните данни:

 • в полета “Име”, “Презиме”, “Фамилия” – съответно "незаета", "щатна", "бройка"

 • в полето “ЕГН” - условно формирано ЕГН, формирано от кода на училището (7 цифри) и пореден номер за училището (3 цифри) - напр. "1623665002".

 • в папка “Длъжност” - "Категория персонал" - "незает щат" (педагогически) или "незает щат" (непедагогически). Това ще отдели данните за този щат на реда "Незаети" на в Раздел 3 Лист1 и 1а от Списък - Образец № 1. В папка “Длъжност” трябва бъдат въведени и длъжността, вида и срока на трудовия договор, за които е открито работното място.

 • в “Образователно-квалификационната степен” - тази, която се очаква да има реалният преподавател за тази длъжност;

 • в папка “Годишна преподавателска заетост” - часовете от учебния план, които се очаква да води реалният преподавател.

По този начин при назначаването на преподавател няма да е необходимо той да бъде въвеждан отново, а могат да бъдат коригирани само личните данни. Особено важно е да се коригира фиктивното ЕГН и категорията персонал.

  1. Данни за квалификацията на педагогическия персонал

ВАЖНО! От учебната 2005/2006 година този раздел е основно преработен. Всички въведени до този момент данни трябва да се прегледат внимателно и прецизират.

След пренасяне на данните във версията на програмата за 2005 година, въведените досега данни ще бъдат прехвърлени в текстовите полета за допълнителни бележки. Те трябва да се превъведат в съответните нови полета, като се допълнят и всички данни в полетата с “Избор от списък”.

Папка “Образование”


В папка “Образование” трябва да бъдат въведени поотделно всички завършени специалности, вкл. специализации, придобита педагогическа правоспособност или придобита нова професионална подготовка (преквалификация).


 • Образователно-квалификационна степен – стойността се избира от списък, който не може да бъде допълван. Всички преподаватели, завършили висше образование преди въвеждането на системата за образователно-квалификационните степени, се приравняват към степен "магистър". Ако преподавател има друг вид завършено образование, вписва се тази квалификационна степен, към която то е приравнено при изчисляване на индивидуалната му работна заплата.

 • Поредна специалност – “Първа специалност”, “Втора специалност” и т.н. - стойността се избира от списък

 • Завършена в: стойностите се избират от съставения списък на образователните институции. При необходимост списъкът може да се допълва от наличните кодове с натискане на зеления бутон над полето. В случаите, в които завършената образователна институция не фигурира в списъка, допълнителни пояснения могат да бъдат въведени в текстовото поле в дясно, като:.

 • завършено висше училище в чужбина. В този случай от списъка на полето “Завършена в:” се избира “Висши училища в чужбина”, а в допълнителното поле се въвежда името на висшето училище (напр.Московски университет)

 • старото име на висшето училище (напр. по диплома учител е завършил ВМЕИ “Ленин” – София). В този случай от списъка на полето “Завършена в:” се избира “Технически университет - София”, а в допълнителното поле се въвежда “ВМЕИ София”

 • име на образователна институция, невключена в Обобщения списък на образователните институции на МОН. В този случай от списъка на полето “Завършена в:” се избира “Друго висше училище”, “Друг колеж”, “Средно училище”, а в допълнителното поле се въвежда името (напр. 91 НЕГ - София)

 • Специалност – текстово поле, в което се въвежда специалността по диплома

 • Диплома № - въвежда се номера на дипломата

 • Година – въвежда се годината на издаването й

 • Придобита професионална квалификация – текстово поле, в което се въвежда придобитата професионална квалификация по дипломаПапка “ПКС”

 • ПКС" – от учебната 2005/2006 година в Информационната система трябва да бъдат въведени данни за всички придобити степени на професионална квалификация. Професионално-квалификационната степен се избира от списък, а в останалите полета се въвеждат данни за образователната институция, в която е придобита, специалността, № на документа и годината на издаването му.

От учебната 2005/2006 година квалификационният профил на учителя / служителя се допълва с данни за преминати квалификационни курсове, умения за работа с компютър, и чуждоезикови умения спрямо Общата европейска езикова рамка. Тези данни ще дадат възможност да се планира по-добре необходимостта от квалификация на учителите, и да се реализира по-пълноценно потенциалът на училищата за използване на новозакупената компютърна техника в обучението по всички предмети.


Данните за допълнителна квалификация се въвеждат както за педагогическия, така и за непедагогическия персонал.
Папка “Курсове за квалификация”


 • вид на курса – избира се от списък

 • пояснения – текстово поле, в което могат да се въведат пояснения за вида на квалификационния курс

 • с откъсване от работа – поставя се отметка  в случай, че квалификационният курс е с откъсване от работа

 • завършен в - стойностите се избират от съставения списък на образователните институции. При необходимост списъкът може да се допълва.

 • допълнителни данни – текстово поле, в което могат да се въведат допълнителни данни за друга квалификационна институция, невключена в Обобщения списък на образователните институции на МОН. В този случай от списъка на полето “Завършена в:” се избира “Друга квалификационна институция”, а в полето “доп. данни” се въвежда името й (напр. Център “Детелина”)

 • тема – текстово поле, в което се въвежда темата на квалификационния курс

 • продължителност – стойността се избира от списък. Списъкът не може да се допълва.

 • година на завършване

 • документ при завършванетекстово поле, в което се въвежда вида на документа, издаден при завършване на курса (ако има такъв)


При описание на данните за уменията на персонала за работа с компютър и ползването на чужди езици се имат предвид както уменията, придобити по линия на образование и квалификация, така и тези, придобити по неформален начин (чрез самообразование или в хода на ежедневната работа, за които няма издаден сертификат).

Уменията се оценяват на базата на приложените към тази инструкция:

 • скала за самооценяване на компютърните умения, разработена съобразно спецификата на системата на народната просвета

 • скала за самооценяване на езиковите умения на базата на Общата европейска езикова рамкаПапка “Компютърни умения”

 • компютърни умения – избира се от списък

 • ниво на владеене – избира се от списък

 • бележки – текстово поле за въвеждане на допълнителни данни, напр. за други компютърни умения


Папка “Владеене на чужди езици”

 • чужд език – избира се от списък

 • ниво на владеене – избира се от списък и съответства на Общата европейска езикова рамка

 • бележки – текстово поле за въвеждане на допълнителни данни

За улеснение при събирането на тези данни може да се използва приложената “Таблица за самооценяване”, а с натискане на бутона “Виж образци на попълнени данни” - да се разгледат примерни варианти за попълване на данните.Дейности извън учебната програма
В тази форма се въвеждат данни за дейностите, финансирани извън бюджета на ДГ / ДОВДЛРГ. Данните се използват за попълване на Лист 6 на Списък – Образец 2. В полетата “Финансира се от:” и "Име на ръководителя" стойността може да се избира от списък, или да се въвежда.


ПРОВЕРКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ДАННИ


Програмата дава възможност за два вида проверки на въведените данни:

І. Информация за въведените данни


От менюто “Списък – Образец 2” – “Информация за данните” можете да получите справка за начина, по който данните, въведени в програмата до момента, ще бъдат пренесени в информационната система на МОН. Програмата проверява общо 60 позиции данни за ДГ / ДОВДЛРГ, групите, децата/учениците и преподавателите, от които ще виждате само тези, които ще бъдат въведени при обобщаването.

Ако видът на данните, или броят на групите, децата/учениците или персонала не съвпада с вашите очаквания, необходимо е да се нанесат съответните корекции във формите с първичните данни, и чак след това да се разпечата бланката на Списък – Образец № 2.


ІІ. Проверка за коректност на данните


От менюто “Списък – Образец 2” – “Проверка за коректност на данните” ще получите информация за технологичната съвместимост на въведените в програмата данни спрямо информационната система, в която те се обобщават.

Във всеки един от случаите, в които бъде отчетена грешка, е обяснено естеството на грешката, и е предложена технология за нейното отстраняване.

В случай, че “грешката” се дължи на специфична особеност на Вашето училище, ситуацията може да бъде коментирана с експертите от РИО на МОН. Наличието на такъв тип “грешка” няма да възпрепятства обобщаването на данните.ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

Преминаване в нова учебна година

Поради спецификата на структурата и дейността в детските градини, ДОВДЛРГ и самостоятелните общежития в програмата не е предвидено автоматично преминаване в нова учебна година.

За да преминете в нова учебна година, извършете следните последователни действия:


 • в “Данни за ДГ / ДОВДЛРГ” – папка “Адрес” сменете стойността в полето “учебна година” (напр. вместо 2004 въведете 2005)

 • в “Данни за групите” ако е необходимо променете името на групата с натискане на бутона “Редактирай”

 • в описанието на групата ако е необходимо променете стойността в полето “Възрастова група на децата”

 • в “Данни за персонала” – папка “Годишна натовареност” ако е необходимо нанесете корекциите за новата учебна година

 • в “Данни за персонала” – папка “Лични данни” увеличете с 1 стойностите в полетата за трудовия стаж

Пренос на данните от АдминС – версия от 2004 / 2005 година

След инсталиране на актуализацията на програмата, при първо стартиране се извършва прехвърляне на данните, въведени през 2004 / 2005 г. • Данни за ДГ / ДОВДЛРГ – прехвърлят се изцяло

 • Данни за групите – прехвърлят се изцяло

 • Данни за децата/учениците – прехвърлят се изцяло

 • Данни за персонала

  • не се прехвърлят длъжностите на педагогическия и непедагогическия персонал. Всички данни в този раздел трябва да се превъведат.

  • данните за образованието и квалификацията на персонала се прехвърлят в допъл­нителното поле за пояснения. Всички данни в този раздел трябва да се превъведат.

 • Данни за дейностите извън учебната програма – прехвърлят се изцяло


Преносът на данни може да се стартира и допълнително от меню “Настройки”. Ако обаче са били въвеждани вече данни на по-ранен етап, при прехвърляне те ще бъдат изтрити и на тяхно място ще бъдат въведени данните от посочения файл.


Пренасяне на данните от базата данни в бланката на Списък – Образец № 2

Бланката на Списък – Образец 2 се отваря от менюто “Списък – Образец 2” – “Пренос към бланката на Списък – Образец 2” или от иконата Obr_2 на екрана на компютъра. В случаите, в които бланката се отваря от екрана, при стартирането й трябва да се зададе “Enable macros”.

Всички раздели на Списък – Образец 2 се попълват с натискане на бутона в дясната горна част на бланката.

 • Заглавна страница – попълва се от данните, въведени в “Данни за ДГ / ДОВДЛРГ: адрес, статус.

 • Раздел 1 – попълва се от данните на лицата, работещи на щат през настоящата учебна година, в зависимост от стойността, въведена в полето длъжност (за директора и помощник-директорите) и полето “Материално-отговорно лице”. Данните филиалите и за председателя на настоятелството са въведените в “Данни за ДГ / ДОВДЛРГ”.

 • Лист 1 – попълва се за ДОВДЛРГ за ученици от І до ХІІ (ХІІІ) клас и самостоятелни общежития/интернати, въведени в “Данни за групите”. Броят на учениците съответства на ....

Числеността на персонала се попълва от данните, въведени в “Данни за училището: адрес, статус”.

 • Лист 2 – попълва се за детските градини и ДОВДЛРГ за деца от предучилищна възраст от данните, въведени в “Данни за групите”. Броят на децата в групите, в т.ч. момчета и момичета съответства на данните, въведени в “Списък на децата”.

 • Лист 3 – попълва се от данните, въведени за щатния реално работещ педагогически персонал по длъжности, образователно-квалификационна степен и ПКС, като в случай, че са въведени повече от една ПКС, се отчита най-високата. Включва данни за въведените незаети щатни бройки. Броят на персонала се изчислява без закръгляване.

Длъжностите са подредени спрямо кодовете на длъжностите от Националната класификация на длъжностите.

 • Лист 3а - попълва се от данните, въведени за щатния реално работещ непедагогически персонал по длъжности и образователно-квалификационна степен. Включва данни за въведените незаети щатни бройки. Броят на персонала се изчислява без закръгляване

 • Лист 4 – попълва се от данните, въведени за целия щатен и извънщатен персонал в “Данни за персонала”, вкл.титулярите и заместниците, лекторите и въведените на нещатни непедагогически длъжности. В кол. 6, 7 и 8 се попълват данните за всички въведени специалности, вкл. педагогическа правоспособност, нова професионална квалификация (преквалификация) и др., а в кол. 9 се попълват данните за най-високата степен на професионална квалификация.

  • когато на една и съща длъжност са въведени титуляр и заместник, в списъка те са с един и същи номер, като заместниците ще имат поредни номера с букви (напр. "9" = титуляр, "9а" = заместник 1, "9б" = заместник 2 и т.н.)

  • когато един служител е назначен на две длъжности, в списъка той ще се появи два пъти с пореден номер, съдържащ номера на длъжността (напр. 6.1 за първата длъжност и 6.2 за втората длъжност). В този случай данните за образованието и степента на професионална квалификация ще се попълнят и за двата записа.

 • Лист 5 – попълва се от данните, въведени в папка “Годишна преподавателска заетост”.

  • когато на една и съща длъжност са въведени титуляр и заместник, в списъка те са с един и същи номер, като заместниците ще имат поредни номера с букви (напр. "9" = титуляр, "9а" = заместник 1, "9б" = заместник 2 и т.н.), като данни за годишната натовареност се очаква да има реално работещия през учебната година (т.е заместника)

  • когато един служител е назначен на две длъжности, в списъка той ще се появи с пореден номер, съдържащ номера на длъжността (напр. 6.1 за първата длъжност или 6.2 за втората длъжност).


Експорт на данните за РИО на МОН

Файлът с данни за РИО на МОН се създава от: • меню "Списък - Образец 2" - "Експорт на данните към РИО на МОН" - когато в началото на учебната година се предават данните от Списък - Образец 1

 • меню "Списък - Образец 2" - "Експорт към РИО на МОН: текущи промени" - когато ежемесечно се предават данните с текущите промени (движение на учениците, промени в персонала).

1 “Дублирани” ученици са тези, които са подадени като “записани” в повече от една ДГ, както и тези, които са подадени в ДОВДЛРГ и ПИГ/група в общежитие в училище. Информация за такива грешки се изпраща периодично от МОН и ЦИОО до училищата.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница