Инвестиционно предложениеДата13.03.2017
Размер138.14 Kb.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

на:


ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За

(На основание на Приложение 2 към чл. 81, ал.2 от ЗООС и Приложение 2 към чл. 6 от наредбата; изм. ДВ, бр.3 от 2006 г)
І. Информация за контакт с възложителя
1. Име „Еко Енерджи Активити“ ООД Гр. Ямбол,

ЕИК 202323449

Управител на фирмата – инвеститор: Георги Канев Канев

2. Адрес за кореспонденция:

8600 Ямбол, област Ямбол, община Ямбол, ж.к. „Хале“, бл.2-А, ап.2

3. Телефон, факс и е-mail: 0887 873916; kanev_bg@abv.bg

4. Лице за контакти, телефон: Георги Канев, тел. 0887 873916
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение


 1. Резюме на предложението

Предмет на инвестиционното предложение на „Еко Енерджи Активити“ е „Изграждане на рецулкулационна система за отглеждане на есетрови видове риби с търговска цел“.


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Рибовъдната ферма ще се създаде по съвременна европейска технология, за да се гарантира качеството на продаваната риба и опазването на околната среда.

Повишеното внимание към устойчиво развитие, потребителското търсене, безопасността на предлагането и икономическата ефективност в аквакултурното производство изискват постоянно развитие на нови производствени технологии. Строгите екологични ограничения, насочени към минимализиране на замърсяването от рибовъдните ферми са стимул за бързото технологично развитие на рециркулационните системи.

Аквакултурата се явява един от най-бързо развиващите се селскостопански сектори с изключително висок потенциал за бъдещо развитие. Производството от аквакултура продължава да расте със скорост около 6% на година, при световен обем на продукцията от почти 52 милиона тона.

Всички есетрови видове риба са включени в анекс II на конвенцията CITES. С цел да въведат в процедурите на CITES общите правила за запазване на есетровите видове са заложени в Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (2002). Според закона Министерството на околната среда и водите /МОСВ/и Министерството на земеделието и храните /МЗХ/ изготвят наредба за условията и необходимите мерки за запазването и експлоатацията на есетровите видове риба. Наредбата регулира квотите за улов както и условията на консервиране, маркетинга и транспорта на рибата. Наредбата регулира търговията с черен хайвер на вътрешния пазар като въвежда системата на CITES за идентификация на хайвера. Размерът на квотите за експорт на хайвер от есетрови видове се одобрява от секретариата на CITES. Размерът на квотите за търговия с хайвер в страната са 15% от общия размер на квотата, определен от CITES.

България е предприела съответните мерки за въвеждане на мораториум за защита на есетровите видове риба в районите на Черно море и р. Дунав. Със заповед на Министъра на земеделието и храните на Република България, РД-09-43/20.01.12 г., на основание Чл.30, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗРА, чл.8, ал.2 и чл.4, ал.1 от Устройствения правилник на МЗХ във връзка с писмо № 12-00-14/09.01.12 г. на министъра на околната среда и водите и необходимост от опазване на есетровите видове риби е забранено извършването на риболов в българската акватория на р. Дунав и Черно море на следните видове есетрови риби: Руска есетра (Acipenser gueldenstaedti), Чига (Acipenser ruthenus), Пъструга (Acipenser stellatus) и Моруна (Huso huso).

Бързите темпове на разтеж и вкусното месо на есетровите видове риби, е причина за все по- голям интерес от страна на световните рибопроизводители.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности

Дейността, която възложителят ще развива на площадката е рибовъдство. Собственик на поземления имот с идентификатор 87374.519.38 по КК на гр. Ямбол, представляващо УПИ XV в кв. 152 по ПУП на Промишлена зона гр. Ямбол е „Канев“ ООД, гр. Ямбол. Възложителят ще реализира инвестиционните си намерения на основата на Договор за ползване от 04.06.2015 г., съвместно със собственика на имота. Внесено е Искане за допускане на процедура за възлагане на ПУП съгласно изискванията на ЗУТ, с което е уведомена Община Ямбол за тези намерения. За изпълнение на намеренията е необходимо да се въведе свързано застрояване между съседните имоти. Всички заинтересовани страни са заявили желанието си за това, съгласно скицата- предложение.

Целта на ПУП е да се урегулира имот 87374.519.38 по имотни граници, като се запази придаваемото общинско място от север, да се предвиди възможност за изграждане на нови сгради, свързано в съседните имоти и да се отреди нова функция за всички имоти, свързана с дейноста, която се развива върху тях.

При изготвянето на Подробния устройствен план ще се спазят изискванията на ЗУТ, Нардба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.


 1. Разгледани алтернативи- няма 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Площадката, предмет на инвестиционното предложение, се намира в имот с И№ 87374.519.38 по КК на гр. Ямбол, представляващ УПИ XV в кв. 152 по ПУП на Промишлена зона гр. Ямбол, ЕКАТТЕ 87374, ул. „Ормана“ №80. От всички страни площадката граничи с производствени предприятия, собственост на фирми.

В имота има две съществуващи стопански сгради с обща площ 733 м2.

Обектът не попада във санитарно-охранителните зони на действащи водоизточнищи на питейни води

Имотът е новообразуван на част от територията на предприятие „Кумазит“ АД в ПЗ на града. От североизток граничи с облужващ промишлената зона път, а от останалите страни- с други новообразувани имоти с производствено предназначение и съществуващо застрояване от „Кумазит“ АД.
 1. Описание на основните процеси, капацитет

Дейността по отглеждането на аквакултурите, основно на есетрови видове риби, ще се осъществява в 30 броя кръгли басейни с диаметър 5 m и височина 1.3 m при рибата за консумация. Басейните ще са разположени в 6 редици в две секции от по 15 басейна, като две по две секциите са с отделен кръг на механично и биологично пречистване на водата. Водният обем на тези басейни е 500 m3. Получаването на укрепнал зарибителен материал ще се извършва в 8 броя кръгли басейни с диаметър 3 m и височина 1.0 m, разположени в една редица, със самостоятелно механично и биологично пречистване. Водният обем на тези басейни е 27 m3.

Захранването на басейните с природна вода ще става от собствени водоизточници- сондажни кладенци, на територията на фермата.

Източните съоръжения на басейните ще бъдат така конструирани, че да обезпечават оптимално отделяне на отпадните частици и ще бъдат снабдени с отточно устройство.

Басейните ще бъдат снабдени със сензори за сигнализация за понижаване на нивото на водата, датчици за контрол на нивото на кислорода и сигнализация за неговото понижаване, а също така и с аварийни решетки за подаване на кислород. Всички басейни ще бъдат комплектовани с дренажни, отточни, входящи, водни (PE, PP) тръби, и фитинги, а също така и кислородни тръби с изолационни маркучи.

От рибовъдните басейни водата постъпва в механичен филтър, от него в биологичен филтър, след това се аерира, от нея се отделя въглеродния двуокис, и от там тя отново се подава в рибовъдните басейни. Това е основният принцип на рециркулацията. Към една система могат да се добавят още редица други елементи като аериране с чист кислород, дезинфекция с използването на ултравиолетово облъчване или озон, автоматична регулация на нивото на pH, топлообмен, система за денитрификация и др., в зависимост от конкретните нужди.

Механичната филтрация на водата, излизаща от рибовъдните басейни, се прилага за отделяне на органичните отпадъци с помощта на т.н. „микросито” - барабанен филтър.

Отделената тиня изтича на самотек заедно с водата от филтъра и се изнася от рибното стопанство за външно пречистване на отпадните води.

Биологично очистване на водата се прилага за разтворените вещества, като фосфат или азот. Фосфатът се явява вещество без токсичен ефект, но азотът под формата на свободен амоняк (NH3) е токсичен и трябва да бъде превърнат в биофилтъра в безвреден нитрат. Разлагането на органичните вещества и амоняка се явява биологичен процес, който се осъществява от бактерии в биофилтъра.

UV-дезинфекцията е основана на използването на светлина с такава дължина на вълната, която е разрушителна за ДНК в биологичните организми. В аквакултурата тя е насочена към унижожаването на патогенни бактерии и едноклетъчни организми. Този метод на дезинфекция се използва за медицински цели в течение на десетилетия и не оказва влияние на рибите.

За затопляне на водата в РЦС се предвижда използването на 2 термопомпи с мощност до 35 kW и допълнително изграждане на слънчеви колектори – до 36 броя, разположени на покрива на сградата. За да се избегне спирането на циркулацията на водата в системата е необходим и резервен вариант на електроснабдяване, т.е наличието на резервен дизелов генератор за ток – до 160 kVA.Ще се осигури климатизирана площ с топлоизолация, за осигуряване на оптимален температурен режим. Съществуващите сграде на площадката ще се реконструират и преустроят за технологичните нужди на фермата.
 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Нова върка с основната пътна инфраструктура на града не се предвижда. Подходът към имота ще се осъществява от обслужваща улица в промишлената зона, съгласно плана за застрояване.


 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Предвижда се ремонт и реконструкция на съществуващите сгради и на площадковите връзки с оглед изграждането на новата технологична линия за отглеждане на риба.


 1. Предлагани методи за строителство:

- Реконструкция и ремонт на стоманобетонови конструкции;

- метални конструкции- покривни ферми;

- Фундиране за метални колони и технологични цистерни;

- Сондажни кладенци и водоснабдителна система от подземни води;

-мачтов трафопост;


 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителство и експлоатация

Техническата и пътната инфраструктура на площадката ще бъдат свързани със съществуващата инфраструктура в ПЗ на град Ямбол.

От направените предварителни проучвания, електрозахранването на обекта е възможно да се осъществи от чрез изграждане на нов трафопост, ситуиран в имот №87374. 519.38 и кабелна линия 20кV, отклонение от съществуващa ВЛ СрН 20кV. Отклонението от съществуващият електропровод ще се осъществи на ЖР стълб и въздушно-кабелен преход. Трасето на новата кабелна линия СрН 20кV е с дължина от 380м. и преминава в тротоара на обслужваща улица до имот №87374. 519.38.

Сервитутната зона на подземна кабелната линия 20кV е ивица по оста на трасето с широчина 4 м, по 2 м от двете страни.

Съгласно изходни данни от „В и К“ ЕООД, водовземането ще стане от новопроектиран водопровод от ПЕ-ВП ф90 за индустриалната зона. Водопроводното отклонение за имота ще се изгради вкопано от ПЕ-ВП ф 63 мм, в новообразуваната улица от север.

При монтажния възел за водовземането следва да се монтира надземен ПХ 70/80, съгласно изискванията на НаредбаI-3 за пожарна безопасност, за осигуряване на външното пожарогасене в района на обекта.

След входа на ВО УПИ XV ще се изгради водомерни шахти с водомерен възел, на 2 м от регулацията, съгласно Наредба4.

На парцела има изградена канализационна мрежа, част от съществуващата канализация в Индустриална зона. Има съществуващи бетонови шахти, в които са заустени СКО от съществуващите сгради в имота. Част от площадковата канализация и щахтите следва да се реконструират, съобразно с нужсдите на новото зострояване.

Ще се изгради нова шахта РШ „Контрол“ близо до регулацията на парцела. Производствените води от стопанската дейност ще се пречистват предварително в локални съоръжения по технология, преди да се отвеждат в площадковата канализация от Б ф 200 и Б ф 250.

Необходимото количество прясна вода за производствени нужди- за пълнене на рециркулационната система от басейни ще се осигурява от собствени водоизточници- сондажни кладенци в имота. Предстои порцедура в Басейнова дирекция- ИБР Пловдив, по подаване на заявление и разрешително за регистрация на собствен водоизточник от подземни водни хоризонти, съгласно закона за водите. По технология се предвижда изпълнение на три сондажа- един за захранване на съоръженията по технология и два водоприемни за охладената вода от термопомпите.

Данни за кладенците:

т. 1 - водовземен

Коорд. система BG1970: X = 4640846.1 m Y = 9506311.7 m

Коорд. система WGS-84: N: 42°29'44.0" E: 26°30'06.4"

Кота на терена: 126.4 m

Дълбочина: 25 м

Диаметри: 0-25 м – ядково (Ø112), безядково проширяване (Ø290)

Филтър: PVC тръби VALROM, тип R8 D.140x5.4 с муфи, на резба (Ø140)

Средноденонощен (средногодишен) дебит: 1.74 l/s

Годишно водно количество: 55000 m3

Максимален дебит: 4.4 l/s

т. 2 - водоприемен

Коорд. система BG1970: X = 4640796.7 m Y = 9506284.4 m

Коорд. система WGS-84: N: 42°29'42.4" E: 26°30'05.2"

Кота на терена: 126.2 m

Дълбочина: 25 м

Диаметри: 0-25 м – ядково (Ø112), безядково проширяване (Ø290)

Филтър: PVC тръби VALROM, тип R8 D.140x5.4 с муфи, на резба (Ø140)

т. 3 - водоприемен

Коорд. система BG1970: X = 4640781.3 m Y = 9506314.1 m

Коорд. система WGS-84: N: 42°29'41.9" E: 26°30'06.5"

Кота на терена: 126.2 m

Дълбочина: 25 м

Диаметри: 0-25 м – ядково (Ø112), безядково проширяване (Ø290)

Филтър: PVC тръби VALROM, тип R8 D.140x5.4 с муфи, на резба (Ø140)

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират- видове, количества и начин на третиране

 • Битови отпадъци от работещите на обекта: ще работят 10 души, на двусменен режим. Очакваните около 1,5 т/год отпадъци ще се събират в контейнери и ще се изнасят организирано на депо за битови отпадъци на гр. Ямбол.

 • Производствени отпадъци:

Замърсяванията и екскрементите на рибите трябва да се отстраняват постоянно от РЦС. Механичната филтрация на водата и биологичните процеси на очистване в системата намалят значително количеството на органичните съединения благодарение на биологичното разлагане или минирализацията вътре в нея.

Отпадъците, напускащи процеса на рециркулация на водата, произлизат от работата на механичния филтър, където екскрементите и другите органични вещества се отделят и попадат в събирателя за тиня на филтъра. Чистенето и прочиването на биофилтрите също увеличава общия обем на водата, напускаща рециркулационния цикъл.

Прилага се вторично механично очистване на водата, целящо концентрация на тинята, намираща се в отпадната вода. Оттам фракцията на тинята попада в събирател за седиментация или по-натътъшно механично обезводняване, след което може да се използва за торене в селскостопанските ферми. Механичното обезводняване на тинята води до намаляване на обема й, благодарение на което разходите за скрадирането й намаляват.

Концентрирана тиня от отпадната вода ще се съхранява в седиментационни резервоари за допълнително обезводняане и може да служи за ефикасен биотор за биологично земеделие.
 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Рециркулационната система обезпечава по-високо и стабилно производство от аквакултури с по-малък риск от възникване на болести, по-добри възможности за контрол на параметрите на средата, влияещи върху ръста на рибата, а също така и почти безотпадната технология, щадяща околната среда, мотивират фирма „ЕКО ЕНЕРДЖИ АКТИВИТИ” ООД да инвестира в изграждането на РЦС за отглеждане на аквакултури. На базата на извършен анализ на потребителското търсене и нуждите на българския и международни пазари фирма „ЕКО ЕНЕРДЖИ АКТИВИТИ” ООД е избрала за отглеждане основно на есетрови риби (Acipenseridae), в производствена мощност „РЕЦИКРУЛАЦИОННА СИСТЕМА” с обем на производство 100 t годишна продукция на риба за консумация и зарибителен материал.


 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение – добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води/

Преди отвеждането им в площадковата канализация, част от изградената мрежа на „Кумазит“ АД, отпадните води от производството се пречистват по технология.

Замърсяванията и екскрементите на рибите трябва да се отстраняват постоянно от РЦС. Механичната филтрация на водата и биологичните процеси на очистване в системата намалят значително количеството на органичните съединения благодарение на биологичното разлагане или минирализацията вътре в нея.

Отпадъчните води, напускащи процеса на рециркулация на водата, преминават през механичен филтър, където екскрементите и другите органични вещества се отделят и попадат в събирателя за тиня на филтъра. Периодичното изпускане при прочистването на биофилтрите също увеличава общия обем на водата, напускаща рециркулационния цикъл. Прилага се вторично механично очистване на водата, целящо концентрация на тинята, намираща се в отпадната вода. Оттам фракцията на тинята попада в събирател за седиментация или по-натътъшно механично обезводняване, след което може да се използва за торене в селскостопанските ферми.


 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

– Искане за допускане на основание чл. 135 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, за изработване на частично изменение на ПУП-ПРЗ;

 • Одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ по чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ;

 • Изготвяне и оценяване на съответствието на Инвестиционни проекти за издаване на Строително разрешение, съгласно чл. 148 ал.1 от ЗУТ.


ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики

Приложения:

 • Скица на поземлен имот №15-162386-26.05.2014 гот СГКК гр. Ямбол;

 • Нотариален акт за покупко- продажба; рег. №4538 от 10.05.2006г

 • Ситуационна схема М 1: 1000 от ПУП;

 • Примерна ситуация на застрояването.

 1. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на обекта на инвестиционното предложение

От ползвателите на съседни имоти:

„КАНЕВ“ ООД /собственик на площадката/,

ЕООД„ ГЕОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ,

„КУМАЗИТ ТРАНС“ АД,

„ХИДРОСИСТЕМ“ ООД

и „ХЕС - ЕКОЛС“

в Община Ямбол е внесено искане на основание чл. 135 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, да се издаде разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, съгласно приложени задание и скица- предложение, както и искане да се одобри частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация по чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, съгласно приложени чертежи.
3. Зониране и земеползване съобразно одобрени планове

Не се предвижда промяна на предназначението на земята.


4.Чувствителни територии

В близост до плащадката няма защитени обекти, санитарни зони, църкви, манастири, училища, болници и др.

Инвестиционното предложение не попада в обсега на „Натура 2000”.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение- не са разглеждани алтернативни предложения.

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие реализацията на инвестиционното предложение/

1.


 • въздействие върху хората и тяхното здраве- не се очаква отрицателно въздействие;

 • земеползването- не се очаква отрицателно въздействие;

 • атмосферния въздух- не се очаква отрицателно въздействие;

 • водите- при спазване на условията за разрешаване на водовземането от подземни водни хоризонти, не се очаква отрицателно въздействие;

 • почвата- след обратното възстановяване на хумуса при изкопните траншеи, не се очаква отрицателно въздействие;

 • земните недра- не се очаква отрицателно въздействие

 • ландшафта- не се очаква отрицателно въздействие;

 • природните обекти- не се очаква отрицателно въздействие

 • биологичното разнообразие - не се очаква отрицателно въздействие

 • защитените територии- не се очаква отрицателно въздействие

 1. Въздействие от различните видове отпадъци и техните местонахождения – не се очаква;

 2. Рискови енергийни източници- шумове, вибрации, радиации -не се очакват;

 3. Въздействие върху елементи от националната екологична мрежа- площадката не попада в обхвата на „Натура2000”; не се очаква въздействие.

 4. Вид на въздействието (обща оценка)- незначително

 5. Обхват на въздействието- географски район; засегнато население, населени места (наименование, брой жители и др)

Град Ямбол, Област Ямбол. Областта се намира в югоизточна България. През нея минава р. Тунджа, четвъртата по големина река в страната. Население: около 71 000 души към края на 2014 г.

 1. Вероятност на поява на въздействието- малка вероятност

 2. Продължителност, честота, обратимост на въздействието- краткотрайно, рядко, обратимо

 3. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване и компенсиране на значителните отрицателни въздействия

  1. Да се инвестира в автоматична система за мониторинг, контрол и сигнализация в технологичния процес на управления е на РЦС

  2. Да се възложи и реализира благоустройствено решение на площадката.
 1. Трансграничен характер на въздействията- не се очаква

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница