Инвестиране от чуждестранни юридически и/или физически лица чрез участие в смесено предприятие в китайДата26.11.2018
Размер86 Kb.
ИНВЕСТИРАНЕ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В СМЕСЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ В КИТАЙ
Според собствеността, новосъздаденото предприятие с ограничена отговорност в Китай с чужд капитал може да бъде:

 • Със 100% участие на чужд капитал (Wholly Foreign Owned Enterprize ) или

 • Смесено предприятие – със смесено участие на чужд и китайски капитал – JV - Joint Venture

Болшинството от чуждите инвестиции в Китай към този момент са от първия вид, т.е. със 100% собственост на капитала, което дава предимства на чуждия инвеститор от гл. т. на възможността за пълен контрол върху управлението на предприятието, опазване на правото на интелектуална собственост и т.н., но в някои сектори на икономиката според китайското законодателство чужди инвестиции са възможни само под формата на смесени предприятия.

От друга страна JV също има някои предимства – използване на вече създадена дистрибу-торска мрежа, работа със стратегически партньор, споделяне на разходите.

Преди началото на процеса на създаване на свое предприятие в Китай инвеститорът трябва да добре да прецени предимствата и недостатъците на двете форми, като вземе предвид задължител-но следното: • Китайското общо и местно законодателство за съответния сектор на икономиката, местоположението на предприятието;

 • Въпроси свързани с данъчното облагане;

 • Национални и местни стимули за инвеститорите в съотв. сектор или район на Китай;

 • Възможностите за репатриране на печалбата;

 • Проучване на местния партньор (Due Diligence )

Процедурите за създаване на напълно собствено предприятие или смесено такова са подобни, но има известни различия в документите, които трябва да се представят, както и институциите, към които трябва да се обърне инвеститора. В този смисъл размерът на инвестицията, обсегът на действие и разположението на предприятието са по-важни от структурата на капитала (WFOE или JV). От тях зависи дали съответните разрешения и др. документи следва да се получат от органи на изпълнителната власт на национално, провинциално или местно равнище. В този смисъл, структурите на Министерството на търговията (Ministry of Commerce MOFCOM) са отговорни за одобряване на инвестициите, а тези на Държавната администрация за търговия и индустрия (State Administration of Commerce and Industry) отговарят основно за административните процедури по регистрацията на новосъздаденото предприятие. Други институции, които имат отношение към новосъздаващо се предприятие с чуждо участие са Националното и местно данъчно бюро (Local and State Tax Bureau), Държавната администрация за валутен контрол (State Administration for Foreign Exchange) и Администрацията за контрол на качеството, инспекция и карантина (Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine - AQSIQ).


 1. СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА

Китайското правителство регулира процеса на чуждите инвестиции в страната чрез Каталога на индустриите за чужди инвестиции, където могат да се намерят основните положения за индустриалните сектори в които чуждите инвестиции се насърчават, за които няма преференции, които се ограничават или за изцяло забранени.

  1. Законодателство

 • Каталог на индустриите за чужди инвестиции (2012);

 • Каталог на приоритетните индустрии за чужди инвестиции в Централен и Западен Китай
  1. Индустрии според степента на подкрепа или ограничение на чуждите инвестиции


Насърчавани сектори – чрез данъчни или други стимули, намаляване на административната тежест и т.н. те са основно екологично чисти производства, нови технологии, технологии за повишаване на качеството, а по-конкретно – производство на бебешки храни, здравословни храни; водопречиствателни технологии

Разрешени сектори и дейности – Всички, които не са упоменати в каталога

Ограничени сектори и дейности – Ограничаването е чрез много сложна процедура за получаване на разрешение за инвестицията или пък разрешения се дават само смесени предприятия

Забранени сектори и дейности – основно свързани с експлоатацията на природни ресурси, културното наследство, индустрии, които правителството определя като стратегически за страната.

 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Териториално Китай се разделя на 22 провинции, 5 автономни района и града на централно подчинение , като в тях има над 200 индустриални зони. До момента повечето чужди инвестиции в Китай са концентрирани в източната му част и в големите градове, като правителството насърчава инвестициите в по-слабо развитата централна и западна част на страната. Местните органи на управление имат в редица случаи дадени им от по-висшестоящите от тях права да предоставят редица стимули и облекчения на чуждите инвеститори.

Индустриалните зони с преференциален режим за инвестиции, развита инфраструктура и др. в Китай се делят на: • Специални икономически зони - 5 в Южен Китай – могат да прилагат свои правила и политики, без да се съобразяват с провинциалните институции (Шенжен, Джухай, Шанту, Сямен, Хаинан);

 • Economic and Technological Development Zones;

 • High-Tech Industrial Development Zones;

 • Free Trade Zones;

 • Export Processing Zones.
 1. СМЕСЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ С ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ (Equity Joint Venture)

Според китайското законодателство съществуват два вида смесени предприятия с чуждестранно участие – с дялово участие на партньорите (Equity Joint Venture) и кооперативно смесено предприятие (Cooperative Joint Venture), но на практика се използва само първата форма. Съгласно Каталога на индустриите за чужди инвестиции в редица сектори на икономиката китайският партньор трябва да има контрол върху смесеното предприятие и затова за такива смесени предприятия участието на чуждестранния партньор може да бъде максимално 49%.

Участието в смесено предприятие с китайски партньор/и изисква в много по-голяма степен паниране и предвиждане на бъдещото развитие, отколкото създаването на предприятие със 100% собственост на капитала, доколкото при вземане на управленски решения при неговата бъдеща работа чуждестранния участник ще трябва да се съобразява задължително и със своя местен партньор.

В допълнение към другите стъпки, които се правят при учредяване на предприятие със 100% собственост на капитала при Equity Joint Venture е необходимо да се направи и следното:


 • проучване на китайския партньор/и - Due Diligence

 • подготовка и подписване на договор за учредяване на смесеното дружество

  1. Правно регулиране

Създаването и работата на смесените предприятия (JV) се регламентира от специален закон Law on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures, който има приоритет пред общия закон за работата на компаниите (т.е. когато даден въпрос се третира и от двата закона се прилага специалният закон)

Освен този закон приложими закони и под-нормативни актове са: • Подробни правила за прилагане на закона (Regulations for the implementation of the Law on Chinese-Foreign Equity Joint Venture;)

 • Закон за компаниите (Company Law);

 • Временни правила за съотношението между регистрирания капитал и размера на инвестицията (Provisional rules on the ratio between Registered Capital and Total Investment of Sino-foreign Equity Joint Venture Enterprises).
  1. Откриване на Equity Joint Venture

   1. Име на фирмата

Регистрира се и се счита за официално само китайското име на фирмата. Освен фонетична транскрипция на официалното име на фирмата-майка е важно да се знае, че в Китай има значение не само как се произнася и как изглежда името, т.е. йероглифите от които се състои, има добри недобри йероглифи и това е важно за имиджа на компанията.

   1. Обсег на дейност

Обсегът на дейност е списък с дейности, които компанията ще извършва на територията на Китай, като дейностите не трябва да бъдат описано много общо, а по-конкретно (напр. няма да се приеме от регистриращия орган дейност „производство на храни”)

   1. Документи за инвеститорите:

Необходими са следните документи за инвеститорите:

 • Бизнес лиценз или извлечение от фирмения регистър;

 • Документ за кредитоспособност;

 • Копие от паспорта на представляващия компанията-инвеститор;

 • Пълномощно за подписване на документите;

 • Заверени финансови извлечения за 1 – 3 години.

   1. Документи за компанията

 • Обосновка на инвестицията (Бизнес план). Този документ е от изключително значение за положителното решение за одобряване на инвестицията. Той трябва да съдържа целите на предприятието и ресурсите (финансови, материални и др. за тяхното постигане). Той задължително трябва да посочва продуктите, технологиите и оборудването, необходимите количества електричество, вода, газ, природни ресурси и др.).

 • Договор за създаване на смесено предприятие от вида Equity Joint Venture

Той следва да определя основните характеристики на предприятието и ясно да дефинира правата и задълженията на страните при учредяването и впоследствие при работата му, начините по които страните участват в уставния капитал, разпределение на управленските позиции, организационната структура, разпределение на печалбите / загубите, прекратяване и ликвидация , приложимо право, начини за решаване на възникнали спорове и др.

 • Учредителен акт (Устав)

 • Име и адрес на предприятието;

 • Цели и дейности;

 • Размер на инвестицията , регистриран капитал и срок за внасянето;

 • Юридическа форма на предприятието;

 • Състав и правомощия на органите на дружеството (СД, Надзорен съвет и т.н. )

 • Вътрешна структура на предприятието, разпределение на функциите между представляващия и работещите в предприятието (напр. управителят) и др.

 • Принципи и система на счетоводство и контрол;

 • Разпределение на печалбата / загубата;

 • Управление на персонала;

 • Период на действие,прекратяване и ликвидация;

 • Процедури за промяна на учредителния акт.

 • Екологична оценка;

 • Документ за собственост на помещения / договор за наем/ сертификат за право на ползване на земя;

 • Фотокопие на паспорта на представляващия компанията и писмо за назначение;

 • CV и фотокопие на паспорта на управляващия компанията и писмо за назначение;

   1. Уставен капитал и общ размер на инвестицията

Минималният размер на уставния капитал за Еquity Joint venture е 300 000 кит. юана при повече от един (до 50 участника), но всъщност за различните сектори на индустрията, както и за различните локации той може да се различава и затова следва всеки случай да се разглежда отделно.

Общият размер на инвестицията се състои от уставния капитал и разрешения заем от чужбина (обикновено от фирмата-майка). Той може да внася отложено, като първата вноска, мин. 15%, е не по-късно от 90 дни след датата на бизнес лиценза, а последната до 2 години от същата датаОбщ размер на инвестицията (USD)

Уставен капитал

Под 3 милиона

Минимум 70% общия размер на инвестицията

От 3 до 10 милиона

Минимум 50% от общия размер на инвестицията , но не под 2.1 милиона

От 10 до 30 милиона

Минимум 40% от общия размер на инвестицията , но не под 5 милиона


Над 30 милиона

Минимум 1/3 от общия размер на инвестицията , но не под 12 милиона
   1. Процедури по регистрацията


Проверка и регистрация на името на предприятието (SAIC)
1
 1. Разрешение за създаване на предприятието (MOFCOM)


2


Регистриране на предприятието и издаване на временен бизнес лиценз

(SAIC)

3


 1. ПРЕДПРИЯТИЕТО ЮРИДИЧЕСКИ Е СЪЗДАДЕНО


Регистриране на печата на предприятието (Public Security Bureau)

4


Сертификат за код на предприятието

(Technical Supervision Bureau)

Разрешение от Държавната администрация за валутен контрол

5
 1. Регистрация в данъчните органи


  Откриване на капиталова с/ка в чужда валута


6
Откриване на текущи сметки в юани и чужда валута

Внасяне на капитал

7


Митническа регистрация


Удостоверение за внасяне на капитал

8


Регистрация в AQSIQ
Издаване на постоянен бизнес лиценз със сумата на внесения капитал

9


Статистическа регистрацияФинансова регистрация


10

В най-общи линии това са етапите при регистриране на чуждо предприятие в Китай със смесена собственост на капитала. Съществуват обаче известни различия, в зависимост от отрасъла, в който ще работи производственото предприятие (може да са необходими специални разрешения и /или лицензи), както и от териториалната единица на страната, където то се създава.

Като цяло пълният цикъл на регистриране на смесено предприятие Equity Joint Venture отнема повече време от този за предприятие със 100 % собственост на капитала от чуждо ЮЛ или ФЛ, който е между 6 месеца и 1 година от момента регистриране на името му до получаване на окончателния бизнес-лиценз.

Гр. Шанхай,

м. декември 2012 г.
Каталог: content -> file
file -> 1Уводни разпоредби 1Цел
file -> Уважаеми иноватори
file -> Наредба №20 от 27 октомври 2015 Г. За прилагане на подмярка "инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка "инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 Г
file -> Бизнес делегация до Сингапур, 30 септември 4 октомври 2012
file -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file -> First name: Peyo Last name: Ralinsky Company
file -> Да заминем на професионален стаж с аиесек!!!


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница