IP/11/622 Брюксел, 23 май 2011 г. Програма в областта на цифровите технологии: новите правила в областта на далекосъобщенията са в полза на гражданите и предприятията в цяла ЕвропаДата06.03.2017
Размер51.13 Kb.


IP/11/622

Брюксел, 23 май 2011 г.Програма в областта на цифровите технологии: новите правила в областта на далекосъобщенията са в полза на гражданите и предприятията в цяла Европа

Най-късно до 25 май 2011 г. европейците вече ще се ползват от нови права и услуги по отношение на телефоните, мобилните връзки и интернет. До тази дата в националното законодателство трябва да бъдат транспонирани новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията с цел осигуряване на по-конкурентен телекомуникационен сектор и по-добри услуги за клиентите. Сред тях са правото на клиентите да извършват смяна на далекосъобщителния оператор в рамките само на един ден, без да сменят телефонния си номер, правото на повече яснота по отношение на услугите, които се предлагат на клиентите, както и по-добра защита на личните данни онлайн. Новите надзорни правомощия, предоставени на Европейската комисия, и новите регулаторни правомощия, предоставени на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), ще създадат по-голяма регулаторна сигурност и ще помогнат на далекосъобщителните оператори да се разраснат в рамките на единен общоевропейски телекомуникационен пазар. Комисията си сътрудничеше тясно с държавите-членки с оглед бързото транспониране на тези правила на ЕС и ще разгледа възможността за започване на процедура за нарушение срещу държавите-членки, които не са ги транспонирали своевременно. Утвърждаването на единния пазар на далекосъобщителни услуги е ключова цел на Програмата в областта на цифровите технологии (виж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии, заяви: „Гражданите и предприятията следва да се възползват изцяло от възможностите, които им дават новите правила, за да получат по-конкурентни далекосъобщителни услуги. Ще направя всичко възможно да им помогна в това отношение. Ако тези права не бъдат предоставени на практика, ще предприема необходимите мерки спрямо държавите-членки и далекосъобщителните оператори, за да се коригира това положение“.От 25 май новите правила на ЕС осигуряват на гражданите и предприятията:

По-високи равнища на защита на потребителите и по-голям избор:

  • възможност да сменят стационарния или мобилния телефонен оператор, като запазят номера си, и то в рамките на един работен ден

  • 24 месеца максимална продължителност на първоначалните договори за ползване на услуга, сключени с клиентите, и задължително изискване към операторите да предлагат 12-месечни договори. Това ще позволи на клиентите да се прехвърлят по-лесно към друг оператор, ако намерят по-изгодни условия

  • по-ясна информация за услугите, за които е абониран клиентът. Потребителските договори трябва да дават информация за минималните равнища на качество на услугите. По-специално на интернет абонатите трябва да се предоставя информация за техниките за управление на трафика и влиянието им върху качеството на услугата, както и за всички други ограничения (например ограничения на ширината на честотната лента, налична скорост на връзката, блокиране или ограничаване на достъпа до някои услуги като интернет телефония (VoIP)). Договорите трябва да съдържат и подробна информация за компенсациите и възстановяването на средства, приложими в случай, че качеството на услугата не отговаря на тези минимални равнища (виж IP/11/486 и MEMO/11/319).

По-добра защита на правото на неприкосновеност на личния живот и безопасността в онлайн пространството:

  • по-добра защита срещу нарушаването на сигурността на личните данни и спам (нежелани електронни съобщения), задължително уведомяване при нарушаване на сигурността на личните данни

  • по-добро информиране и изисквания за даване на съгласие за съхраняването или достъпа до информация в устройствата на потребителите (например използване на „бисквитки“, които не са свързани с услугата, до която се осъществява достъп (виж MEMO/11/320)

По-съгласувано регулиране на цялата територия на ЕС:

  • националните регулатори получават по-голяма независимост и ще имат правомощия, като крайна мярка, да задължават далекосъобщителните оператори със значителна пазарна мощ да разделят своите съобщителни мрежи от обслужващите си поделения с цел да се осигури недискриминационен достъп на другите оператори (без непременно да се разделя собствеността или да се налага създаването на отделно дружество).

  • на Комисията, в сътрудничество с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), са дадени също така допълнителни правомощия за надзор на мерките за защита на конкуренцията на телекомуникационните пазари (така наречената „процедура по член 7“). На практика, ако сметне, че проектомярка за защита на конкуренцията, за която е изпратено уведомление от национален регулатор, би създала пречка на единния пазар на далекосъобщителни услуги, Комисията може да извърши задълбочена оценка и след консултация с ОЕРЕС може да издаде препоръка до националния регулатор за изменение или оттегляне на планираната от него мярка. Националните регулаторни органи трябва да се съобразяват в най-пълна степен с тези препоръки (виж MEMO/11/321).

Сред другите нови елементи в пакета е подобреният достъп до службите за спешна помощ, включително до 112 — единния европейски номер за спешни повиквания.

Неотдавна, въз основа на нови елементи в актуализираните правила в областта на далекосъобщенията, беше въведена препоръката на Комисията, в която се указва на националните регулаторни органи в областта на телекомуникациите как да уреждат конкурентния достъп на трети страни до свръхвисокоскоростните оптични кабелни мрежи (известни също като мрежи за „достъп от следващо поколение“ — ДСП) (виж MEMO/11/321).

Комисията следи отблизо въвеждането на новите правила в областта на далекосъобщенията в държавите-членки и ще използва всичките си правомощия, разширени неотдавна с Договора от Лисабон, за да гарантира пълното и навременно транспониране в националното законодателство на актуализираните правила на ЕС в тази област. С цел да подпомогне държавите-членки в транспонирането на новите правила в областта на далекосъобщенията, Комисията изготви насоки по различни въпроси, като например бисквитките и универсалната услуга.

Контекст

Преработените правила на ЕС относно далекосъобщителните мрежи и услуги бяха приети официално от Европейския парламент и Съвета в края на 2009 г. (MEMO/09/491). Парламентът и Съветът постигнаха съгласие, че правилата трябва да бъдат транспонирани в националните законодателства на 27-те държави-членки най-късно до 25 май 2011 г.

С двете директиви, които влизат в сила на 25 май 2011 г., а именно Директивата за по-добро регулиране и Директивата за правата на гражданите, се изменят пет отделни съществуващи директиви на ЕС (Рамковата директива, Директивата за достъп, Директивата за разрешение, Директивата за универсалната услуга и Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации). Беше приет и нов регламент за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС). Той бе създаден официално в Рига през май 2010 г. (IP/10/641).

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/Нели Крус в Туитър: http://twitter.com/neeliekroeseuБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница