Искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с инвеститораДата09.01.2018
Размер325.25 Kb.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с инвеститора:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.


„ЕСУВАТ“ЕООД гр.Златоград, рег. по ЕИК: 120056783
2. Пълен пощенски адрес.
ПК 4980, гр.Златоград, област Смолян, ул.Стефан Стамболов №2
3. Телефон, факс и e-mail.
Тел. 0307123 01 факс 03071 24 88 e-mail-r_bodurova@abv.bg
4. Лице за контакти.
Ружа Бодурова
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението.

Настоящият инвестиционен проект има за цел изграждане на „Рециркулационна система за интензивно отглеждане на риба" в гр.Златоград, община Смолян, на територията на промишлено хале, изградено за целта в района на яз.Златоград върху поземлен имот в м.Оскрушата с идентификационен №31111.25.163 (стар номер на имота - №31111.25.112), гр.Златоград общ.Смолян, собственост на „ЕСУВАТ“ ЕООД (Нотариален акт №21 том І, рег.№ 264, дело № 16 от 2013г.).

На територията на промишленото хале ще се извършва интензивно отглеждане на риба в затворена рециркулационна система, разработена и изградена от водещата на пазара холандска фирма HESY Aquaculture b.v.

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда изграждане на „Рециркулационна система за супер интензивно отглеждане на риба " в промишлено хале изградено за целта с площ 4502м2, отговарящо на изискванията за топло-, шумо- и хидро изолация на действащото европейско и национално законодателство, както и покрито с износоустойчива антибактериална основа/настилка.

Рециркулационната система и всички прилежащи към нея съоръжения ще са разположени на площ от около 4.5 дка и височина до 5.5 метра. Халето, в което ще бъде отглеждана рибата, ще бъде изградено и оборудвано за около 10/12 месеца. В него ще работят 8-9 души, които са специално обучени да отглеждат риба на сушата.

В обхвата на сградата за ферма ще бъде обособена административно - битова част със застроена площ от около 45 м2, която включва:
 • Помещения за персонала със санитарен възел за работещите в комплекса.

Ще бъдат изградени още: • Склад за фураж за рибата 270 м2;

 • Лаборатория за непрекъснат аналитичен контрол 31,5 м2 ;

 • Помещение с цистерна за питейна вода 10м3;

 • Помещение за зареждане и съхранение на складова техника 21 м2;

 • Склад за фураж 270м2;

 • Сървърно помещение 17,5м2;

 • Работилница 31,5 м2;

 • Машинно помещение 32 м2;

Основна дейност на стопанството ще е развъждане и супер-интензивно отглеждане и преработка на аквакултури - бяла риба -Sander lucioperca и/или тилапия - Tilapia в рециркулационна система с пълен мониторинг и управление на химическите параметри на водата, температурата, кислородопо-даване и рН.


Sander luciopercaTilapia

Бялата риба е ценен промишлен вид, а тилапията се превръща в третия най-важен рибен ресурс в аквакултурите след шаранови и пъстървови риби. Подобно на други големи риби, те са добър източник на протеини, витамини и минерали, което обяснява тяхната популярностност на пазара и сред производителите и търговците в областта на рибарството. Отглеждането на тилапия във вътрешността на сушата и в населени места, разположени в географски ширини с умерен климат, се извършва в закрити интензивни аквакултурни стопанства чрез рециркулационни системи.

Производствената дейност на „ЕСУВАТ ” ЕООД ще представлява непрекъснат режим на производство-24 часа в денонощие, 365 дни в годината с капацитет 250–300 тона готова продукция в годишен план с 4 броя междинни зареждания.

ИП предвижда първоначално продажбата на прясна и охладена риба, без допълнителна преработка.

Възложителят ще произвежда за вътрешния пазар и износ риба с изключителни вкусови качества и като доказан екологично чист продукт за консумация. Ето защо неизбежна част от проекта е в рамките на системата за контрол и управление на качеството да бъде интегрирана и HACCP система, както и система ISO 9001, IFS, BRC, GLOBAL GAP .Зарибителен материал

Зарибителният материал са едноседмични "малки рибки" с тегло до 10 грама, в проекта за "отглеждане на риба на сушата", с произход Германия и Холандия и ще се транспортират до животновъдния обект в специални опаковки с кислород, които осигуряват оцеляване на живата пратка до 48 часа, чрез авиотранспорт.

На по-късен етап, от третата година се предвижда собствено производство на зарибителен материал, тъй като развъждането на Бяла риба е доста трудоемък и сложен процес за който са необходими и добре обучени специалисти с практически опит в отглеждането.

Зарибителният материал ще бъде отглеждан при специални условия - при първоначално пристигане в животновъдния обект на fingerlings /подрастващи/ се разселват в 14 броя басейни, като се захранват със специални гранули с диаметър до 1 мм.
Полагат се специални грижи за захранването на подрастващите, за определяне кондицията им и сортирането им по размер. Съобразно разпоредбите на българското законодателство, след изключителното предписание на държавен ветеринарен лекар се предвижда и използването на лечебно - профилактични препарати.

След едномесечният им престой в тези басейни, рибите поетапно се преместват в 60- те броя резервоари за интензивен растеж.След достигане на необходимото тегло от 1-1.20 кг за екземпляр, готовите риби се преместват в басейни само с кислородоподаване, за 72 часа и след което се подготвят за експедиция.Всички басейни са снабдени с електронно следене на показателите на водата.
По същество стопанството представлява определен брой басейни за риба, свързани със съответните инсталации и съоръжения за осигуряване и поддържане на най-благоприятна жизнена среда за отглеждания вид риба.

Рибата се развъжда в закрити помещения, в които са монтирани пластмасови басейни. В тях циркулацията на водата се осъществява чрез електропомпи.

Затворената суперинтензивна рециркулационна система за производство на аквакултури използва 100 пъти по-малко вода в сравнение с отглеждането на същото количество риба по традиционните начини в открити басейни. Основната разлика при отглеждането на аквакултури в рециркулационни системи в сравнение с традиционните технологии е многократното използване на водата чрез пречистването й с различни видове филтри - механични, биологични и ултравиолетово облъчване, система за обогатяване на водата с кислород и озон както и свързващи инсталации.Производственият капацитет на фермата ще бъде 250 - 300 тона риба годишно, който ще се достигне до втората година от пускането в експлоатация.

Рециркулационните системи в момента са най-модерната и високопродуктивна технология за отглеждане на аквакултури в света. Производственият процес е напълно автоматизиран и при стриктно спазване на технологията за отглеждане на съответния вид риба се гарантира планираният капацитет на съоръжението. Тя напълно отговаря на европейските стандарти за опазване на околната среда. Тези технологии включват именно рециркулиращите системи или системите за отглеждане на риба на сушата, като всички параметри се контролират и документират стриктно за да се осигури висококачествен краен продукт на пазара.
Данни за системата:

Плътност на секцията за производство на бяла риба - до 85 л/м3

Плътност на секцията за подрастващи риби - до 30 кг/м3

Рециркулация на оборотната вода - до 1,5 пъти/час

Хранене 1068 кг/ден

Препоръчителна температура за съхранение на храната - 18°С ±2°С

Производственият капацитет на фермата ще е 250 – 300 тона риба годишно, който ще се достигне до втората година от функционирането .

Фуражи

Комбинираните фуражи осигуряват постигането на оптимални производствени резултати и ефективност при всички прилагани технологии за отглеждане на риба. Пълноценното оползотворяване и висока стабилност във водата гарантират нисък разход на фураж за единица прираст, коефициент на FCR 1,25 кг фураж за производство на 1 кг риба, и бърз темп на растеж, което води до високи доходи при производствени условия. Това се постига чрез внимателно подбиране на изходните суровини, с прецизен контрол във всички фази от производството и използването на съвременно технологично оборудване и технологични режими.

Пресованата храна е разработена специално за отглеждане на риби в рециркулационни системи чрез сложен технологичен процес, наречен САС. Тази нова технология е доста сложна и чувствителна, базирана на сухо пресоване, като всички пресни сурови материали са предварително обработени, смесени и пулвелизирани в праховидно състояние, преди да бъдат подложени на пресоващ процес при ниска температура и малко налягане. Точно поради тази причина след задълбочен анализ на съществуващите в страната производства на фуражи възложителят се спря на двама производители от чужбина, които могат със 100% -ва сигурност да гарантират не само съответното количество и качество на крайния продукт, но и пълна проследяемост по веригата по отношение на произхода на използваните фуражни суровини и материали.

Студеният производствен процес е екологично съобразен, с ниски разходи на енергия и отделяне на емисии в околното пространство. По този начин храната става по-смилаема и се увеличават метаболитните качества, като се постига по-добър растеж и по-ниско FCR. Самата храна е подсилена с основни масла и витамини, стабилизирана е микробната среда и са подобрени антиоксидантните й качества.
 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Програмата за рибарство и аквакултури за България, касае реализация на инвестиционни проекти в тази насока, като част от Общата Рибарска Политика /ОРП/на Европейския съюз. ОРП на ЕС предвижда интензивно разширяване на аквакултурното- фермерско производство на аквакултури и различни видове риби във всички страни, членки на ЕС. Тази тенденция има траен характер и стратегическо значение за ОРП в близка перспектива /до 2013-2017 год./, ето защо инвестиционното намерение следва да допринася за постигането на следните основни цели:


 • Основните запаси от „диви" рибни видове и аквакултури в световната акватория намаляват драматично през последните десет години с тенденция за увеличаване на негативните промени. В тази връзка съветът на министрите на ЕС ежегодно взема решение за регулярно редуциране на уловът. Рибните ресурси ще продължават да намаляват.
 • Пазарът на рибни продукти и аквакултури вътре в рамките на ЕС бележи ежегоден и регулярен ръст в границите 25-30%. Счита се, че консумацията на рибни и аквапродукти, като част от националното меню в страните от ЕС е здравословна тенденция и условие за устойчиво развитие.
 • Отглеждането на рибни видове и аквакултури, в интензивни рибни ферми от рециркулационен тип, е гаранция за производство на продукти с много високо качество и стандартизирани размери. В същото време използваните технологии са екологосъобразни и практически не замърсяват околната среда.
 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Няма
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
 • Районът е екологически чист, слабо урбанизиран с типичен земеделски профил на дейност.

 • В района на община Смолян, както и на териториите на общините липсват рибовъдни ферми за интензивно производство със сходен или подобен профил на производство.

 • Вътрешният пазар на риба за консумация и жива риба в посочените общини ще се реализира в условията на липса на практическа конкуренция.
 • В технологично отношение- има няколко алтернативи:

Да се осъществява риборазвъждане, като се използва собствен зарибителен материал или се закупува.

Избран е варианта да се закупува зарибителен материал от лицензирана фирма, тъй като предвидените за отглеждане видове бяла риба Sander lucioperca и Tilapia имат доста сложен и чувствителен режим на развъждане, за който са необходими не само знания, а и практически опит.
 • Предназначение на отглежданата риба- за развъждане или за консумация- избрана е алтернативата да се осъществяват и двата вида дейности като поради по-горе споменатите фактори ще се започне с отглеждане на риба за консумация.
 • технологията на хранене- естествено или с пълноценен комбиниран фураж. Избрана е алтернативата рибата да се храни с пълноценен комбинирн фураж, тъй като високата степен на зарибеност ще изисква осигуряване на необходимите хранителни елементи за получаване на необходимият прираст на рибите и постигане на добри вкусови качества.
 • технология на отглеждане- за правилното отглеждане на рибата в изкуствените басейни и хидротехнически съоръжения е необходимо постоянно присъствие на свежа вода, като разтворения кислород не трябва да пада под 4мг/л, активната реакция (рН) да бъде в границите 6-8.5, както и показателите БПК5, РО4 и неразтворени вещества да бъдат в допустимите граници. Такива условия при този голям интензитет на зарибеност, който се стреми да постигне Инвеститорът е избрал рециркулационните затворени системи.
 • Хранене - фуражите ще се закупуват, а изхранването им става чрез специална софтуерно управлявана система за изхранване, която не само извършва равномерно разпределение на фуража в басейна, но и дозира много ефективно необходимото количество така че да се намалят загубите от неусвоен фураж. Фуражите трябва да покриват дневната енергиина дажба на рибите и освен това във връзка с хуманното отношение към тях да включват висококачествени допълващи съставки, минерали и микроелементи гарантиращи здравословното изхаранване на рибата и даващи потенциал за бърз растеж. Освен качество трябва да е гарантирана и безопасността на всички фуражи които се изхранват, поради което инвеститорът се спрял на продуктите на две фирми от Холандия и Германия.
 • При съставяне на хранителните дажби ще се спазват следните основни принципи:
 • удовлетворяване на енергийните потребности на организма;

 • наличие на достатъчно количество от всички вещества, необходими за получаване на висока продуктивност и за регулиране на физиологичните функции на организма на рибите;

 • отсъствие в храната на механични примеси, на патогенна микрофлора и на вредни, отровни и токсични вещества.
 • В екологично отношение - за осигуряване на необходимото количество вода за осигуряванае на нуждите на рециркулационната инсталация и запълването и компенсирането на загубите при филтрация и изпарение ще се използва селищната водопроводна мрежа. • При спазване на всичики нормативни изисквания поставени от законодателството в областта на екологията, Закона за ветеринарномедицинската дейност, ЗУТ нейното прилагане е невъзможно.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционният проект ще бъде реализиран върху поземлен имот с идентификатор 31111.25.163 в м.Оскрушата гр.Златоград общ.Смолян собственост на „фирма „ЕСУВАТ“ ЕООД.


6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
Фирмата „ЕСУВАТ" ЕООД избра да използва напълносистемна акваферма с прилагане на рециркулационно използване на водата, разработена и внедрена в аквакултура от фирмата НЕSУ, Холандия. Професионалната експертиза посочва, че тази технология е водещото технологично решение в света за вида „Бяла риба“ по своя инженеринг и цялостна технология.

Принципната схема (СХЕМА №1) на избраната технология включва следната последователност и структура на апарати, агрегатни звена и процеси, свързани в своята логична последователност както следва:
Схема 1: Схема на технологично оборудване за отглеждане на бяла риба.


 • Входящата вода, с температура 10-12°, влиза в топлообменник, в който се извършва загряването й до температура 20-21°.
 • Източникът на топлинно загряване е термопомпен агрегат тип „вода-вода" с първичен кръг на отнемане на топлина-геотермалната енергия на земната повърхност на дълбочина 1,30-1,70м., където е концентрирана слънчевата радиационна топлина.
 • Изходната вода от топлообменника, загрята до нужната температура влиза в кислороден реактор, където се насища с кислород до 82%;
 • Така обогатената вода постъпва към 60 бр. басейни за отглеждане на риба и 15 броя басейни за отглеждане на подрастващи рибки на различна възраст;

На всеки рибен басейн е монтиран хопер-автоматична хранилка за фураж, който разпределя равномерно храната, чрез автоматизирана система при 24 часов режим на работа;
 • В басейните е създадена среда за отглеждане на рибата - регулиране и подаване на кислород, пречистване, ултравиолетово облъчване и др.;
 • Изходът за технологичната" мръсна" вода от басейните постъпва в барабанен филтър с подвижно дъно, където се разпределя към два изхода;
 • По-голямата част от тази вода се отклонява към подвижния дънен филтър и чрез аериране постъпва в помпената шахта, където след ултравиолетова дезинфекция отново постъпва в кислородния реактор и топлообменника /принцип на рециркулация/;
 • Около 5 до 7% от водата, излизаща от барабанния филтър, която съдържа основната част от органична материя постъпва в шахта за отпадна вода, от където се изпомпва и по гравитачен път се пуска върху биореактора. Там се извършва основния процес на денитрификация и дефосфатизация чрез добавяне на железен хлорид и полимер. Този процес се осъществява при стриктно контролиране на РН ;
 • Така обработената отпадъчна вода вече е свободна от амоняк и въглероден двуокис и съдържащите се в нея нитратен и нитритен азот е в усвояема за растенията форма, както и всички форми на двуфосфорния петоокис. Получената субстанция има всички качества на органичен компост с много високи параметри и напълно пригоден за екологично-биологично земеделие;
 • Тази субстанция постъпва в ремъчния филтър, който отделя утайката от водата.
 • Така описаната принципна схема на технология илюстрира целия производствен процес на непълносистемна ферма за отглеждане на „Бяла риба“ с използване на рециркулационно използване на водата и напълно екологично целесъобразна отпадна маса, т.е. екологично безотпадъчна технология на отглеждане.
 • Зарибяване на басейните

Зарибителният материал са едноседмични "малки рибки" с тегло до 10 грама, в проекта за "отглеждане на риба на сушата", с произход Германия и Холандия и ще се транспортират до животновъдния обект в специални опаковки с кислород, които осигуряват оцеляване на живата пратка до 48 часа, чрез авиотранспорт. Те ще бъдат отглеждани при специални условия - при първоначално пристигане в животновъдния обект на fingerlings/подрастващи/ се разселват в 15 броя басейни, като се захранват със специални гранули с диаметър до 1 мм. Полагат се специални грижи за захранването на подрастващите, за определяне кондицията им и сортирането им по размер. Съобразно Наредбите на БАБХ, при нужда, след изключителното предписание на държавен ветеринарен лекар /епизоотолог/ се предвижда и използването на лечебно - профилактични препарати.

След едномесечният им престой в тези басейни, рибите поетапно се преместват в 60- те броя басейни за интензивен растеж.
Сортиране и разпределение за угояване
След прехвърлянето на младите риби във басейните за интензивен разтеж се променя и режима на хранене на рибите. Целта е да се угояват рибите без да трупат мазнини. Това се постига чрез прецизен разчет на фуража, съчетан с движение провокирано от изкуственото течение в басейните. Отпадналите по време на отглеждането риби трябва редовно да се изваждат от басейните, преброят и претеглят, а данните да се записват в дневника. Много е важно да се установят причините за отпадането. В края на отглеждането на всяка партида, на базата данни за броя на отпадналите риби, се изчислява процента на преживяемост - данните се анализират и при необходимост се вземат съответните мерки за намаляване на отпада в стопанството.
Улов и реализация на готовата продукция

Достигналите търговски размери хидробионти се улавят от басейните и се сортират. Използва се сортировъчна техника, която разделя рибите на фракции в зависимост от достигнатото им тегло. Важен елемент при условието и сортирането е да се намали стреса. Храненето се спира минимум 1-2 дни преди улавяне и сортиране. Рибите, които не са достигнали търговски размери се връщат обратно в басейните за доотглеждане. По време на улова трябва да се запазят високи нива на кислород във водата.

След като са сортирани рибите се подготвят за преработка. За тази цел се прехвърлят в басейни само с приток на кислород и ако е необходимо озон. По принцип остават в тези басейни в продължение на 72 часа, след което спазвайки европейските стандарти и норми за хуманно отношение към животните биват умъртвявани със специално съоражение предотвратяващо развитието на стрес.
Документация

Водената вътрешнофирмена документация е неразделна част от системата за контрол и управление на качеството, както и управление на риска HACCP и осигурява пълна трансперентност и проследяемост на всички използвани при производството материали и продукти, както и на самата готова продукция до мястото ѝ на предназначение.


7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
На разглежданата площадка има изградена третокласна пътна инфраструктура,която ще бъде използвана по време на изграждането и екплоатацията на рибовъдния обект.

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Детайлен график за дейностите по строителството, експлоатацията и фазите на закриване ще може да се представи след одобряване на проекта от ИАРА и сключване на договор за дейността с Оператора. Текущият график може да се резюмира както следва:
Стреж на необходимата за целта промишлена сграда и изграждането на вътрешните инстлаций


 • Изграждане на производствена зона за монтаж на басейните на рециркулационната система.

 • Изграждане на зона за монтаж на филтрираща система.

 • Изграждане на командна зала за управление на софтуера на системата.

 • Изграждане на лаборатория.

 • Изграждане на санитарно-битов възел.


Доставка и монтаж на рециркулационната система.
Едно от изискванията за съфинансиране на европейски проекти по оперативните програми е осигуряване на устойчивост и дълготрайност на инвестицията. Изграждането и експлоатирането на рециркулационната система е планирано за период не по-малък от гаранционния срок на рециркулационната система – двадесет години. След изтичане на този срок ще бъде направен анализ за необходимостта от реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация.

Извеждането на рециркулационната системата от експлоатация ще отнеме не повече от три месеца.


9. Предлагани методи за строителство.
Предвижда се строителство на нова промишлена сграда, отговаряща на всички изисквания за рибовъден обект, в която ще бъдат монтирани съоръжения за отглеждане на риба.

Възможен е монтаж на сглобяеми и преместваеми съоръжения.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
По време на строителството ще бъдат използвани строителни материали, вода, горива и енергии.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.
По време на строителството ще се генерират главно строителни отпадъци ( код 17 01 и 17 02). По време на строителството ще бъдат генерирани сравнително малко битови отпадъци (смесени битови отпадъци – код 20 03 01), които ще бъдат отдавани на общинска фирма за битови отпадаци с която има сключен договор.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Обектът се намира в района на яз.Златоград и дейностите по експлоатацията на рециркулационната система за отглеждане на риба не оказват влияние върху жилищните зони и компонентите на околната среда. Не се очаква генерирането на вредни емисиии и замърсени отпадъчни води.

Технологията на тази фирма гарантира екологоцелесъобразна технология, щадяща околната среда и обезпечаваща устойчиво развитие на района на животновъдният обект. Отпадният продукт от дейността на животновъдния обект, при капацитет 250 тона годишно производство на бяла риба, е 60 тона органичен компост с много ценни параметри, подходящ за органично биологично земеделие и адаптиран за транспорт и аплициране със стандартен специализиран транспорт.

Използваната технология за рециркулационно приложение на водата в рибната ферма за отглеждане на бяла риба /сулка/ в гр. Златоград, собственост на фирмата „ЕСУВАТ" ЕООД се базира на напълно затворена производствена среда. Фермата е разположена в затворено помещение с размери 4 500 м2. Цялата вътрешна микросреда е изцяло изолирана и при пълен контрол на микроклиматичните параметри.

Производство е изцяло освободено от въздушни, водни и други емисии. Липсват контаминации с тежки метали, нитрати, нитрити и радиоактивни елементи в органичния компост.

Екологичните характеристики на настоящия инвестиционен проект най-общо могат да се представят по следния начин:
 • Въздушните емисии, които излизат навън от микроклимата на производствената сграда минават през биофилтьр с много високо качество. Температурата на излизащия въздух се редуцира до тази на околната среда с помощта на въздушен топлообменник.
 • Движението на цялостния обем промишлена замърсена вода минава през прецизна система от комплексна група филтри (вкл. биофилтьр, UV филтър и др). Получената вода е гарантирано напълно чиста, което позволява повторното й използване. Това е основен принцип на т.н."рециркулационни системи". в интензивното рибовъдство.
 • 93-95 % от „промишлената" замърсена вода, която съдържа цялостна част от твърдите отпадъци, се вкарва в биореактор, в който се извършва пълна денитрификация и дефосфатизация на отпадъка. В края на технологичния процес се реализира много качествен органичен течен компост, напълно приспособен за биологично земеделие, вкл. за хидропонно производство на зеленчуци. Независимата експертна оценка определя предлаганата технология като напълно екологосъобразна. В своя цялостен вид с прилагането на органичния компост тя има параметрите на безотпадна технология, съхраняваща биологичната диверсификация и устойчивото развитие на рибовъдния обект в гр. Златоград
 • Технологичния проект на рециркулационната система предвижда изграждането на система за отвеждане на инфилтрата в шахта, недопускаща просмукване на течността от отпадъцити в почвата и подземните води. Ще бъде сключен договор с Пречиствателна станция - Златоград за третиране на инфилтрата.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
Няма

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Разрешително за водоползване

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
С въвеждането на рибовъдният обект в експлоатация се създава предпоставка за изпълнение на предназначението на обекта и неговото трайно ползване, а именно за хранително вкусовата промишленост. При спазване на всички изисквания и задания на технологичния режим на работа и вземайки под внимание по рационалните и ефективни технически решения може да се приеме, че максимално допустими стойности никога няма да бъдат достигнати. Вземайки под внимание и ландшафтната подръжка и ново оформление на района може да се приеме, че околната среда няма да се замърсява, а ще се подобри.
16. Риск от инциденти.
Инвеститорът е заинтересован да изгради и въведе в действие система за наблюдение и управление на условията на труд, която да гарантира безопасни условия според действащото европейско и национално трудово законодателство и най-новите изисквания на трудовата медицина и ергономичния дизайн на работните места. Това е задължително условие за сертифицирането на предприятието и неразделна част от системата за наблюдение и управление на риска в предприятието. Предвидени са също така изграждането на нови модерни санитарно-битови възли, място за хранене, както и места за почивка за обслужващия персонал.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.
Настоящият инвестиционен проект ще бъде изграден в гр.Златоград, община Смолян, на територията на промишлено хале изградено за целта. В района на яз.Златоград върху поземлен имот в м.Оскрушата с идентификационен №31111.25.163, гр.Златоград общ.Смолян собственост на „ЕСУВАТ“ЕООД.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Инвестиционното предложение не засяга ползватели или други собственици на земи нито в настоящия момент, нито в бъдеще.


3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Предлаганата рециркулационна система е за промишлено ползване.
4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.
В границите на територията, засегната от инвестиционното предложение няма елементи от Националната екологична мрежа - защитени зони, защитени територии и буферни зони около защитени територии.
Сградата на рецркулационната система за интензивно отглеждане на риба не попада на територията на:

- национален парк или природен резерват или други защитени територии,


- археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за недвижими паметници на културата;
- райони с неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст;
На терена не са извършвани минни изработки, които да създават потенциална опасност от слягане и пропадане.
В близост до площадката не се намират пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и защитни диги.

На територията няма находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

На територията на обекта и в близост няма защитени видове от флората и фауната, които могат да бъдат засегнати.

В близост до територията на площадката няма болници, училища и жилищни сгради.


4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.
При експлоатацията на рибовъдния обект няма да има негативно влияние върху компонентите на околната среда (въздух,вода,почва)
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Не са разглеждани алтернативи по местоположение, защото това е единствената площадка в района, която Операторът може да предложи за осигуряване на инвестиционното предложение.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):


 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
 • Възможните въздействия са свързани единственно със строителството. Очаква се въздействие върху атмосферния въздух от отделяните прах и газове от МПС и строителната техника. Очакват се и вредни физични фактори от строителството,– шум и вибрации, ограничени във времето и само върху обекта и работниците, участващи в изграждането. Същите ще бъдат в незначително количество и няма да окажат вредно въздействие върху комопонентите на околната среда.
 • Очаква се формирането на ограничено количество строителни отпадъци. Същите ще бъдат третирани съгласно ЗУО.
 • Очаква се незначително въздействие върху водите, в следствие консумация на вода по време на строителството.
 • Не се очаква въздействие върху земеползването, тъй като дейността ще се извършва само в предвидената сграда. За нуждите на настоящото инвестиционно предложение, не се налага да се отчуждават или да се прекатегоризират земи.
 • Върху останалите компоненти на околната среда - почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи не се очаква никакво въздействие по време на строителството.
 • Няма площи, които са обитавани от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната; няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от строителството на рециркулационната.
 • Няма местности или обекти с историческо или културно значение, намиращи се на територията на инвестиционният проект или в близост до него, които могат да бъдат засегнати от строителството на рециркулационната система.
 • Няма обекти, защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна или друга ценност, които могат да бъдат засегнати от строителството на рециркулационната система.
 • Не се очаква при експлоатация на рециркулационната система въздействие върху хората, което да промени здравето им.

 • Атмосферен въздух- не се очакват вредни емисии, които да замърсяват атмосферния въздух. Както е ясно, както по време на изграждането, така и по време на експлоатацията не се предвижда използване на дейности и материали, които биха предизвикали замърсяване на атмосферния въздух и той ще запази фоновите си стойности. Не се предвиждат горивни процеси, свързани с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух.

При експлоатация на обекта, работещите в него нямa да са изложени на вредното въздействие на факторите на работната среда и не се формира здравен риск при спазване на следните условия:

 • добра производствена практика;

 • технологична дисциплина;

 • съблюдаване на мероприятията, отразени в работния проект за реализация на инвестиционния проект;

 • създаване банка данни за здравословното състояние на рботниците;

 • сключване на договор с фирма по трудова медицина, която да следи за здравословното състояние на работещите на обекта;

 • осигуряване от работодателя на лични предпазни средства на работещите и непрекъснатото им носене;

 • изготвяне оценка на здравния риск, включваща мерки за здравна защита и управление на риска;

 • разработване на програма за противопожарна защита на работещите и съоръженията;

 • разработване на план за действие при аварийни ситуации.

Продължителността на въздействие на рисковите фактори се определя като временно при изграждане на инфраструктурата и съоръженията, и ежедневна, ежегодна и продължителна в целия период на експлоатация.

Не се очаква разпространение на замърсителите на атмосферния въздух и до средата за обитаване и зоните със специфичен здравен статут.

Не се очаква неблагоприятно въздействие върху населението в района на обектите. Тя се определя от значителното разстояние на населените места. Технологията за управление на битовите, строителните и производствените отпадъци не предполага завишени рискове за здравето на населението и работниците. • води - от дейността няма да се формират отпадъчни води и не се очаква замърсяване на водния обект и нарушаване на качествата му.

Реализирането на инвестиционните предложения няма да окажe отрицателно въздействие върху качеството, нивото и режима на речния отток. Дейностите от ИП не противоречат на предвижданията на ПУРБ по отношение екологичното и химичното състояние на водното тяло.

 • земи и почви- оценка на качеството на почвите в района- няма да предизвика унищожаване на хумусния слой. Няма да се засегнат елементи от почвата. Няма да се извършва увреждане и нарушаване на почвения слой.

 • Вредни физични фактори- на този етап не се очакват такива. От обекта не се очакват лъчения, шум и вибрации.

 • Биоразнообразие, защитени видове, територии, паркове, исторически и археологически места, геоложка основа, ландшафт- не се очаква вредно въздействие върху биоразнообразието. Обектът е екологосъобразин, няма да има фрагментация на местообитания, унищожаване на ценни и защитени видове.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Циганско градище” за местообитанията, с код ВС 0000372.

На основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най- близко разположената защитена зона - „Циганско градище” за местообитанията, с код ВС 0000372, поради следните мотиви:

При реализиране на инвестиционното предложение няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху най - близко разположената защитена зона „Циганско Градище”, тъй като същата е на около 1,6 км от площта на обекта.

При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното намерение засяга площи извън защитена зона.

Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в зоната. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

Територията за реализация на плана не попада в защитена територия, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

В близост до разглеждания имот няма чувствителни зони - защитени територии, защитени зони, паркове, исторически и археологически места, вододайни и санитарно-охранителни зони и елементи от НЕМ.

Най-близко разположена защитена зона е BG 0000372 “Циганско градище” по Директива за местообитанията - 92/43/ЕЕС, която отстои на 1,6 км от изграждането на обекта..

Изграждането на риборазвъдното стопанство е допустимо с целите на опазване на защитената зона.


Разглеждананият имот е не представлява реална заплаха за защитния режим на ЗТ и ЗЗ.

На територията на общината се намира църковно-манастирска крепост “Св. Неделя”. Разположена е на връх висок 865 м и на 8 км от град Златоград. Историческото място “Св. Неделя”, землището на град Златоград, обявено със Заповед № 104 от 14.11.1980 г. се прекатегоризира на защитена местност “Св.Неделя” на 31.03.2003г. и се завежда под №847 в Държавния регистър на защитените територии. В защитената местност “Св. Неделя”, обхваща площ от 25,6 ха се запазва режима на дейностите, определен със Заповед № РД- 315 от 31 март 2003г.


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Като цяло експлоатацията на ИП и по-нататъшното му развите няма да окажат вредно въздействие върху компонентите на околната среда. Ще се спазват всички зоохигиенни и ветеринарни изисквания и недопускане на вредни емисии в околната среда.
По време на строителството

Възможно е да се допусне безпокоене на птиците, прелитащи или почиващи в района. Това въздействие ще е краткотрайно – за времето на изпълнение на поставяне на изграждането на рибовъдното стопанство. Реализацията на инвестиционното предложение не засяга пряко местообитания на дивата флора и фауна, предмет на защита.Алтернативни решения: При съобразяване на дейността с периода на гнездене, въздействието може да се сведе до минимум.

При експлоатацията

При изграждане на рибовъдното стопанство не се очаква отрицателно въздействие върху факторите на околната среда и заобикалящия ландшафт.

Ще се спазват всички зоо-хигиенни и ветеринарни изисквания и недопускане на вредни емисии в околната среда.

Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки, тъй като в периода на експлоатация не се очакват негативни въздействия.

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Град Златоград е административен център, обединяващ около себе си осем населени места- Старцево, Долен, Ерма река, Аламовци, Цацаровци, Страшимир, Пресока и Кушла. Мястото, върху което ще се осъществява проектът е имот поземлен имот в м. Оскрушата с идентификационен №31111.25.163 (стар номер на имота - №31111.25.112), гр.Златоград общ.Смолян, собственост на „ЕСУВАТ“ ЕООД (Нотариален акт №21 том І, рег.№ 264, дело № 16 от 2013г.)., отстоящ на 3,5 км от гр. Златоград, общ. Златоград и на 4 км от с. Аламовци, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху населените места в региона. В близост няма жилищни сгради, които биха се засегнали от реализацията на инвестиционното намерение. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на рециркулационната система и няма да засегне околните населени места.

По време на строителните дейности ще бъде спазван разработеният проект за организация на движението, съгласуван с местните органи на КАТ и общ. Златоград.


5. Вероятност на поява на въздействието.
- Вероятността за поява на вредни въздействия е обратно пропорционална на пълнотата на контролните механизми и реципрочна на тяхната функционалност. Такава не се очаква, защото населеното място е отдалечено.

- Правилната реализация на ИП и технологичните процеси води до високи резултати и добра печалба от една страна, а от друга е гарант за ограничаването до минимум на вероятността от отделянето на вредности, които биха увредили компонентите на околната среда.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Въздействието ще продължи през време на експлоатацията на съоръженията, т.е. двадесет години и ще бъде постоянно за този период.

Тъй като става въпрос за преместваеми съоръжения по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, то не необходимо след извеждане на съоръженията от експлоатация, околната среда да бъде възстановена в първоначалния си вид.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
Строителният процес е минимален и въздействията от шум, запрашване, трудови злополуки са в допустими граници. Има разработен план за безопасност, чието спазване ще бъде съблюдавано стриктно от страна на инвеститора по време на строителство.
За обекта има разработен авариен план за действие при бедствия и аварии, който е неразделна част от цялостната документация, служеща и за сертифицирането на предприятието. Този план за бедствия и аварии третира различни сценарии с различна степен на въздействие. За всеки сценарий и всяко работно място има разработени инструкции за действие, които се проиграват в зависимост от вероятността за поява периодично, но не по често от веднъж месечно. ISO 9001:2008

Изградени са система за противопожарна защита, система за защита от вредното въздействие на водите, система за защита от грамотевици.Фирма „ЕСУВАТ“ ЕООД е предприела всички възможни мерки за превенция и защита включително и подсигуряването на обекта чрез застраховки.
8. Трансграничен характер на въздействията.
Реализацията на ИП в затворени помещения и ограничаването само в рамките на рибовъдният обект гарантира, че в резултат от реализацията на проекта няма да има трансгранични въздействия.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница