Искане от „екофрукт” еоод, С. Каравелово, общ. Никола козлево, обл. Шуменстраница1/2
Дата04.01.2017
Размер0.5 Mb.
  1   2
ДО

ДИРЕКТОРА

НА РИОСВ-ВАРНА

ИСКАНЕ

ОТ „ЕКОФРУКТ” ЕООД, С. КАРАВЕЛОВО, ОБЩ. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛ. ШУМЕН.

за

ОБОРУДВАНЕТО НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВИ СОКОВЕ.

Уважаеми господин Директор,

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ 91/2002 г. с изм. и доп.), чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, Ваше писмо изх. №26-00-1173-5/29.07.2013г. и в съответствие с инвестиционния процес, Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС и ОС, от „ЕКОФРУКТ” ЕООД, с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.

Лице за контакти: Десислава Атанасова Иванова, гр. Добрич, ул."Кирил и Методий" № 4, ап.12. телефон: 0887/45 02 60.


Моля, за решение по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и ОС на инвестиционното предложение.
Прилагам:


 1. Информация за преценяване необходимостта от ОВОС и ОС – на хартиен и 2 бр. електронни носители.

 2. Писмо с обява за населението на с. Зърнево общ. Тервел.

 3. Писмо за информиране на кмета на общ. Тервел и с. Зърнево.

 4. Копие от писмо за предоставяне на информацията по преценка на община Тервел.

 5. Копие от обява за достъп на обществеността до информацията по преценка ОВОС.

 6. Декларация за проявен интерес.

 7. Копие от документи за собственост – нотариален акт и скица;

 8. Удостоверение №14/02.11.2011г. през 2011г. за въведено в експлоатация „Предприятие за преработка и съхранение на плодове”

 9. Копие от технологична схема;

 10. Копие от пълномощно;

 11. Документ за платена такса.

С уважение:

Десислава Иванова
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

на инвестиционно предложение за

ОБОРУДВАНЕТО НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВИ СОКОВЕ.

І. Информация за контакт с инвеститора:
От „ЕКОФРУКТ” ЕООД, ул.”Балкан” №3, с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.
Лице за контакти: Десислава Атанасова Иванова, гр. Добрич, ул."Кирил и Методий" № 4, ап.12. телефон: 0887/45 02 60.
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението;

С проекта фирма „ЕКОФРУКТ” ЕООД ще кандидатстване по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони. Инвестиционно предложение е свързано с оборудване на съществуващ цех. Съгласно Удостоверение №14/02.11.2011г. през 2011г. е въведено в експлоатация „Предприятие за преработка и съхранение на плодове”, в ПИ №000086 по КВС на с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич. Ще се осъществи преустройство на съществуващата хладилна камера в предприятие за преработка и съхранение на плодове и превръщането й в цех за производство на плодови сокове. Предвижда се годишното производство след пускането в действие на цеха да достигне 380-480 т. плодови сокове. Реализацията на проекта е свързана с внедряването на съвременни производствени мощности и технологични схеми според пазарните изисквания за качество, хигиена, безопасност и трайност на произвежданите храни.

В изградената постройка ще се очертаят три основни функционални зони:


 • зона приемане на суровини;

 • производствена зона;

 • съхранение, заготовка и експедиция на готова продукция.

Разпределението на зоните ще е направено в съответствие с европейските изисквания за разделно приемане и съхранение на основни суровини.

Производствената програма ще е организирана в технологични потоци, а заложените машини и съоръжения са съобразени с изискуемия капацитет.

Предлаганото разположение на производствените и складови помещения създава предпоставки да се разделят товаропотоците от суровини, спомагателни материали, амбалаж, готова продукция, като се осигурят условия за безопасни условия на труд и спазване на хигиенните изисквания при производството на храни. На територията на съществуващия цех ще се обособи собствена лаборатория за контрол на всички етапи от производствения процес - суровини, междинен контрол, готовата продукция.
За пълно оползотворяване на отпадъчните води ще има малко пречиствателно съоръжение, в които ще се пречиства производствената вода и след това ще се използва за поливане и измиване.

Територията на имота е с изградена инфраструктура, водоснабден, ел. захранване, чрез изграден трафопост.

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Няма да се извършват изкопни дейности. Няма да се използват взривни материали.

Във връзка с горе описаното осъществяването на ИП не е свързано с изработване и одобряване на ПУП или изменение на съществуващия ПУП по реда на ЗУТ.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

През последните години консумацията на плодови сокове се е увеличава в Европа, Австралия, САЩ защото соковете са здравословен природен източник на полезни и хранителни вещества.

В проектирания обект се предвижда да се произвеждат плодови сокове, получени директно от пресни плодове (праскови, сливи) без добавка на захар, подсладители, ароматизатори и консерванти, корегирани с ябълков, вишнев или други плодови концентрати. Те се отличават със своите отлично запазени натурални вкусови качества.

Традиционно у нас от тези плодове се произвеждат нектари, след добавяне на вода, захар или глюкозо-фруктозен сироп, органични киселини, аромати, стабилизатори и др.

В сравнение с традиционно произвежданите сокове и нектари, по отношение на хранителни и здравословни качества, получените по описаната технологична схема плодови сокове отговарят в по-голяма степен на новите изисквания за здравословно хранене.

Освен това фирмата разполага със земеделска техника, инвентар и обучен персонал за обслужване на създадените трайни насаждения. Притежава предприятие за преработка и съхранение на произведените плодове, върху собствен терен, което е въведено в експлоатация през 2011 г. До момента в предприятието се сортират и съхраняват в хладилни камери пресните плодове.

В предвид големия обем пресни плодове и спецификата им /мек плод/ е необходимо дружеството да внедри в изграденото предприятие - цех за производство на натурални сокове – нектари, които са предмет на настоящето инвестиционни намерения.

Производството ще е екологически чисто и няма да замърсява околната среда.

Реализацията на проекта е свързана с внедряването на съвременни производствени мощности и технологични схеми според пазарните изисквания за качество, хигиена, безопасност и трайност на произвежданите храни. Инсталацията ще е модерна технология и ще се поддържат безупречни хигиенни условия. Производствените практики ще съответстват на най-високите световни стандарти в хранително-вкусовата промишленост. Основната дейност във фирмата ще се осъществява със съвременно оборудване и технологии, които да гарантират производството на висококачествени и здравословни продукти, отговарящи на изискванията на Европейските стандарти. 

С изграждането на обекта инвеститорът ще затвори цикъла за производство на сокове и нектари – от овощната градина до потребителя. Така в дъха на традициите на българина и верни на истинския вкус, ще се произвеждат продукти с високо качество! Целта е не само да се осигурява неизменно безупречно качество, но така също да се съхраняват и обогатяват родните традиции в производството на 100% истински плодови сокове.

Успоредно със своята основна дейност фирмата ще изпълнява и важна роля в полза на обществото от района като подпомага множество пряко и косвено свързани браншове – овощарство, търговия, поддръжка на техника и други.
Инвеститорът притежава:

- документи за собственост на имотите – Нотариален акт.

- актуална скица.

-изградена и въведена в експлоатация постройка.


Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на:

- характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти;

- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;

- способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на силно урбанизираните територии и районите, в които нормите на замърсяване са превишени;

- характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост;

- общественият интерес към предложението за строителство, дейности и технологии.

Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия. Ще се разкрият временни работни места – осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места, чрез осигуряване на постоянна работна заетост на обслужващия персонал.

Ще се създадат реални предпоставки за произвеждане на плодови сокове, както за туристическия район, така също за вътрешния пазар и износ в други пазари.


3. Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение за оборудване на цех за преработка на плодове не противоречи на действащите планове за района. За реализирането му има изградена сграда - Удостоверение №14/02.11.2011г. на Община Тервел за въвеждане в експлоатация на „Предприятие за преработка и съхранение на плодове”, по реда на Закона за устройство на териториите.

За територията има одобрен и влязъл в сила ПУП. Реализацията на намерението не променя начина на трайно ползване на терена – „Друг жилищен терен”.

Разглежданото инвестиционно предложение има взаимовръзка с съществуващите овощни градини на инвеститора и други земеделски стопани в региона и на съществуващото предприятие за преработка и съхраняване на плодове.


4. Подробна информация за разглеждани алтернативи;

Инвестиционното предложение ще се реализира на този терен защото:

- природният и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията на инвестиционното предложение;

- местоположението на площадката е подходящо избрано от гледна точка на пътно-транспортната обстановка. Теренът граничи с път ІІІ клас;

- парцелът има добра визия откъм основния подход;

- околното застрояване не създава нито функционални, нито обемно-пространствени конфликти с бъдещия обект;

- в съседство няма обекти подлежащи на защита;

- теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност;

- районът е с добре изградена инфраструктура – водоснабдяване и електроснабдяване;

-реализацията на инвестиционния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на социално-икономическите и екологично развитие на общината.


5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Поземлен имот №000086 с площ 23,751 дка, в землище с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, собственост на „ЕКОФРУКТ” ЕООД, с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.

Имотът е с начин на трайно ползване: „Друг жилищен терен”. В имота е изградена сграда на обща площ от 2, 503 дка.

Избраният имот граничи с жилищни територии, път III клас, полски път и друга производствена база.


Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи.

Приложена е скица, показващи местоположението на площадката.

На територията има оформени функционални зони за трите видове дейности с прилежащите към тях складове, вътрешна алейна мрежа, паркинг за МПС на работещите на обекта и транспортните средства, които ще го обслужват.
6. Описание на основните процеси, включващи размер, капацитет, производителност, принос и резултат
Огромната асортиментна структура на безалкохолните напитки включва и различните видове натурални сокове и нектари. Особен елемент при тях е влагането на растителни продукти. Към тях се отнасят плодовите сокове. От гледна точка на растителната физиология, плодовият сок е клетъчен сок на растителната клетка. В него се съдържат вещества, които са или синтезирани в клетката, или са пропуснати от полупропускливата мембрана. Затова в сока се съдържат захари киселини, аминокиселини, витамини, минерални вещества и други. Специфично различие при плодовите сокове е, че едни плодове са сочни, а други не. Условно е прието плодовете, които съдържат над 50% сок, да се наричат сочни. От тези плодове могат да се получат мътни и бистри сокове. Плодовете, които съдържат по-малко от 50% сок, са несочни и от тях се получават само мътни сокове - нектари, защото месестата част съдържа вкусови, ароматни и оцветяващи вещества, които са много ценни. Типични са кайсиите, прасковите и др. От несочните плодове, освен мътни сокове, се получават и екстракти. С помощта на вода или водно-алкохолни разтвори се извличат всички нужни вещества.

Производството на сокове от плодове ще отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към напитките от плодове. Всички сокове ще са получени от здрави, узрели, пресни, охладени или замразени плодове, от един или повече видове плодове, смесени заедно, с типичните за сока на плода, от който е получен, цвят, аромат и вкус. В концепцията на фирмата високото качество на произвежданите и изкупуваните суровини е първата стъпка за качеството на крайния продукт. Контролът върху суровините се разглежда от фирмата като непрекъснат процес.


Предвижда се годишното производство след пускането в действие на цеха да достигне 380-480 т. плодови сокове:

Сок от праскови –190÷200 t;

-кампания – от VI до IX;

- необходима суровина 110 - 120t
Сок от сливи –190÷200 t;

-кампания – от VIII до IX;

- необходима суровина 110 - 120t

Общо годишно производство - 380-400 t.
При преминаване на двусменен режим на работа производството може и да се увеличи.

Те отговарят на изискванията на високото качество по съответните Технически документации.

Във фирмата ще се работи със собствени пресни или лагерувани плодове за директно производство.

Производството ще се извършва на специализирана технологична линия, на която се извършват следните технологични операции: • Измиване и инспекция на плодовете на миячно сортировъчна машина;

 • Раздробяване на плодовете и отделяне на костилките на дробач;

 • Отделяне на костилките на плодовете на машина за отделяне на костилки;

 • Транспортиране, чрез помпа на плодовата маса до пасирмашина;

 • Пасиране на пасирмашина;

 • Филтруване със самопочистващ се филтър 200 μm;

 • Комплект с помпа, корегиране с ябълков концентрат;

 • Хомогенизиране на нектара и деаериране;

 • Пастьоризация на нектара;

 • Пълнене в опаковки „bak in box”;

 • Маркиране с лазерен принтер;

 • Експедиция.

Химико-технологичният контрол ще се осъществява на две нива: • Текущ производствен - състои се в контрол на суровините, материалите и амбалажа и контрол върху правилното протичане на технологичния процес

 • След производствен - при него се контролира качеството на готовата продукция

Изпълнението на предлаганата в проекта производствена програма е гарантирано чрез подбора на технологичното обзавеждане, което трябва да отговаря на следните изисквания:
 • Технологичното обзавеждане да бъде с технически, конструктивни и експлоатационни възможности, осигуряващи правилното протичане на технологичния процес в съответното производство;

 • Да не създава представки за попадане на чужди тела в преработваните храни и замърсяването на същите със смазочни и други недопустими материали;

 • Конструкцията да позволява достъп за лесно почистване и дезинфекция на всички, контактуващи с храните детайли, по физичен и химичен път;

 • Да няма пукнатини, фуги, неравни повърхности и дефекти, задържащи остатъци от преработвания продукт;

 • Да не създава условия за физично, химично, микробиологично или друг вид замърсяване на производствените помещения;

 • Да се инсталира по подходящ начин, осигуряващ лесно и ефективно обслужване – експлоатация, ремонт, почистване;

 • Материалите, от които е изработено технологичното обзавеждане трябва да са разрешени за контакт с хранителни продукти; да са неръждаеми; да не взаимодействат с хранителните продукти и дезинфектантите; да не променят цвета и качествата на хранителните продукти; да са устойчиви на специфичните за производството механични и физични въздействия (високи и ниски температури, високо налягане и вакуум, лъчения и др.).

Разстановката на машините, съоръженията и апаратите, осигурява поточност при реализацията на технологичните процеси и възможност за добра комуникация между отделните участъци.
Миене и дезинфекция на помещението: В цеха ще бъде изградена специална станция за циркулационно измиване. Миещите разтвори периодично ще се подменят и неутрализират при заустване в малко пречиствателно съоръжение.

Качеството на влаганите суровини и материали, модерното оборудване, стриктното спазване на технологичната дисциплина и строгите правила за хигиена ще гарантират вкусова наслада всеки път, когато се консумират произведените плодови сокове.


Към настоящия момент инвеститорът не е избрал категорично модела и производителя на машините и технологиите при преработката на плодове. Те ще бъдат определени съобразно пазарната цена и времето на доставка, след получаване на разрешително за строеж на сградите.
Електрозахранването ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа,

Имотът е водоснабден от съществуваща водопроводна мрежа.

Битово-фекалните отпадъчни води ще се събират във водоплътни черпателни ями и ще се предават на лица имащи разрешения за съответната дейност.

Отпадъчните води при производствената дейност се получават от измиването на суровините и на оборудването в края на работните смени и при прекъсване на работа. Максималното количество на отпадните води е по време на кампанията по преработка на плодовете, което е сезонно. Стойностите на основните показатели характерни за отпаднете води от подобни производства в консервната промишленост и максимално допустимите норми при заустване, са дадени в следващата таблица :
№ по ред

Показатели

Единица мярка

Съдържание във водата

допустими количества

1.

Температура на водата

°С

15-18

40

2.

Активна киселинност (рН)
6.5 ÷7.5

6.5 ÷ 9.9

3.

Неразтворени вещества

мг/дм3

50÷100

200

4.

БПК (биологична потребност от кислород)300÷350

400

5.

ХПК (химична потребност от кислород)500÷600

700

6.

Нефто продуктиняма

10,0

7.

Животински и растителни масланяма

100

Останалите показатели от изискванията за допустими концентрации на веществата съгласно Наредба №7 от 14.11.2000 г. не са дадени тъй като тяхното количество е минимално и не се влияе от преработката на използваните суровините и произведената от тях готовата продукция. Концентрацията на веществата в отрадната вода са под максимално допустимите за отпадните води, поради което специална обработка не се предвижда.

С цел недопускане замърсяването на околната среда инвеститорът планира да изгради малко пречиствателно съоръжение. Най-общо съоръжението ще се състой от басейн с филтри и басейн с биостъпало. В басейните ще се извършва аерация и неутрализация на отпадъчните води. Заустването им ще стане в две черпателните ями – резервоари. Общата вместимост на двете съоръжения ще е около 120 м3, при размери 6х4х3. Тези производствени отпадъчни води ще се използват за поливане и почистване на битовите помещения. Останалите количествата от пречистените води ще се събират в шахтите до тяхното използване и тъй като активният период на работа съвпада с летните и есенни месеци от годината няма да се налага допълнително източване.
По време на монтажа материалите ще бъдат разположени на временна площадка в границите на имота.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да засегне съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално, екологосъобразно и доходоносно използване на територията.

Не се очаква никакво вредно влияние върху човешкото здраве.


7. Схема на нови или промяна на съществуващи пътища;
Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До имота се достига по съществуващ път. Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Инсталирането на производствената линия е в съществуваща постройка.

Експлоатационният процес е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната среда.

Експлоатационният период на обекта се определя от амортизацията. При сегашните условия може да се предположи, че цялостна реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация на обекта ще се наложи след около 10 години.

9. Използвани методи за строителство:

Строителство няма да се извършва за основния обект.
 1. Използвани природни ресурси по време на строителството и експлоатацията

Няма да се извършват строителни дейности. За основния обект има издадено решение за въвеждане в експлоатация.

Територията на разглеждания имот е с изградено електрозахранване, водопровод и канализационна система.

В процеса на експлоатация основно ще се използват вода, електроенергия и най-вече пресни плодове.  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница