Искане за издаване на банкова дебитна карта за Юридически лицаДата28.02.2018
Размер45.62 Kb.


Приложение 5.2
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВА ДЕБИТНА КАРТА

за Юридически лицаИздаване на карта MAESTRO - национален достъп  MAESTRO - международен достъп

( моля ,отбележете избора си с Х )
Вид услуга Издаване на нова карта Издаване на допълнителна карта

Издаване на нов пин код Подмяна на карта поради

 Други ……………………………………  Загуба  Повреда  Кражбакъм сметка - IBAN: BG ………CREX 9260 ………………………………………………………..
ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА СМЕТКАТА:
............................................................................................................................със седалище и адрес на управление гр...................................,ЕИК..............................................представлявана от....................................................................

............................................................................., л.к.№..................................., издадена на............................... от ...................... , ЕГН................................, адрес: гр./с./............................................., жк................................, ул. ....................................................... №......., бл................, вх..............., ет..............., ап..........,телефон за контакт……………….., и-мейл:...............................................


ДАННИ ЗА ОПРАВОМОЩЕНИЯ ПОЛЗВАТЕЛ /попълва се при издаването на банкова карта на лице, различно от титуляра на сметката /

.....................................................................................................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН ………………..

л.к..............................., издадена от ..............на ..........................., адрес: гр./с./............................................, жк................................, ул. ”........................................” №......., бл................, вх..................., ет..............., ап.......... телефон за контакт…………………...., и-мейл:..........................
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
гр./с./............................................, жк................................, ул. ”........................................” №......., бл................, вх..................., ет..............., ап.......... ., и-мейл:..........................
Имената на Картодържателя по документ за самоличност (на латиница) да бъдат изписани върху картата както следва:

(до 22 знака, включително и интервалите)ПАРАМЕТРИ НА БАНКОВАТА КАРТА (попълва се от Титуляра на сметката:)

Достъп за ползване на картата, чрез

АТМ: разрешен / отказан  ПОС: разрешен / отказан  ИНТЕРНЕТ /ePay.bg/ : разрешен / отказан
Банковата карта ще ползва средства от картовата сметка съгласно определеният лимит :

 пълен размер на актуално салдо по сметка  в размер на ………%. от актуалното салдо по сметка


ОПЕРАТИВНИ ЛИМИТИ ЗА ТРАНЗАКЦИЯ НА БАНКОВАТА КАРТА ( попълва се от Картодържателя ):

АТМ Дневен лимит ………… ..лева (максимална сума 600 лв.) Седмичен лимит ………..лева (максимална сума 3 600 лв.)

ПОС Седмичен лимит ………..лева (максимална сума - 9 000 лева)
Издаване на отчет/извлечение по сметка: седмично месечно

Начин на получаване на отчет/извлечение на:  гише в банков офис електронен адрес адрес за кореспонденция

Декларация


Подписвайки това искане, аз декларирам, че съм запознат/а с клаузите на Общи условия издаванe и ползване на дебитни банкови карти Maestro и Тарифата за лихви, такси и комисионни на Токуда Банк АД и приемам прилагането им при уреждане на правата и задълженията между мен и Банката. Съгласен/на съм да бъда отговорен/на за всички плащания от разплащателната ми сметка в банката, инициирани чрез банковата ми платежна карта/и. Потвърждавам верността на всички посочени от мен данни и давам съгласието си банката да проверява тези данни по всяко време.
Подпис на титуляра на сметката:…………………… Подпис на картодържателя...........................................
РЕГИСТЪР ЗА ПОЛУЧЕНА И ВЪРНАТА КАРТА Дата:.............................


Дата

№ на БДК

Получена карта подпис

Получен ПИН подпис

Върната карта

подпис


Име на служителя предал/приел картата

ЗабележкаБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница