Искане за преценяване необходимостта от Екологична оценка застраница1/3
Дата19.07.2018
Размер440.67 Kb.
  1   2   3ИСКАНЕ

за преценяване необходимостта от Екологична оценка за

Технически инвестиционен проект за изграждане на ваканционно (туристическо) селище в УПИ І-28, кв.52, имот №052028, землище с.Голямо Буково, Община Средец”ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 • Дончо Стоянов Желязков

 • Адрес: гр.Бургас, ул. “Константин Величков” №69, ет.4, ап.4

 • Адрес за контакти: гр.Бургас, ул. “Константин Величков” №69, ет.4, ап.4

 • Лице за контакти: Дончо Стоянов Желязков

 • Тел: 0878 811 297

 1. Обща информация за плана

Необходимостта от разработването на настоящото писмено искане е преценено от компетентният орган – РИОСВ - Бургас, изразено с Изх.№ 1604/17.03.2014г.
1. Информация за възложителя:

 • Дончо Стоянов Желязков

 • Адрес: гр.Бургас, ул. “Константин Величков” №69, ет.4, ап.4

 • Адрес за контакти: гр.Бургас, ул. “Константин Величков” №69, ет.4, ап.4

 • Лице за контакти: Дончо Стоянов Желязков

 • Тел: 0878 811 297


2. Обща информация за предложения план/програма

Предложеният технически проект е свързан с изграждане на ваканционно (туристическо) селище в УПИ І-28, кв.52, имот №052028, землище с.Голямо Буково, Община Средец.

УПИ І-28 в кв.52 е образуван от поземлен имот №052028, намиращ се в местност Милев кладенец, землище с.Голямо Буково, Община Средец с площ от 9243 m², и начин на трайно ползване: Жилищна територия. За същия има действащ ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №82/13.12.2004г. на Кмета на Община Средец (Приложение).

С Решение №1/25.01.2005г., Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗООС на основание чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ и чл.41, ал.1 от ППЗОЗЗ, променя предназначението на 9243 m² земеделска земя от V (пета) категория, неполивна, за изграждане на обект: „Жилищни сгради” в землището на с.Голямо Буково, имот №052028, Община Средец, Област Бургас.

Със Заповед №6/16.01.2014г., Кмета на Община Средец на основание чл.134, ал.2, т.6, чл.129, ал.2 и чл. 128, ал.13 от ЗУТ, одобрява Частично изменение на ПУП-ПР за УПИ от І-52.28 до УПИ ХІV-52, 28 (за жилищно строителство), като същите се обединяват в един новообразуван УПИ І-28 (за ваканционно селище) в кв.52 по одобрен ПУП по КВС на с.Голямо Буково, Община Средец, Област Бургас.

От Община Средец е издадена скица с виза за проектиране №79/03.02.2014г. на Ваканционно селище в УПИ І-28 в кв.52, в землището на с.Голямо Буково, Община Средец по ограничителните линии, при спазване на следните показатели на застрояване: Пл макс. – 25%, Кинт макс. – 1.0, Позел. Мин. – 50%, Н макс. – 10 метра.

Настоящият технически проект предвижда изграждане на ваканционно (туристическо) селище състоящо се от двуетажни вили и едноетажни бунгала, общо десет на брой за 44 души обитатели. Бунгалата тип „А” са седем броя еднотипни едноетажни сгради. Бунгало тип „В” е единична, едноетажна сграда. Вилите за гости тип „С” и „D” са единични двуетажни сгради, като тип „D” е „Близнак”. Проектирана е покрита зала за хранене с барбекю, между двете двуетажни сгради за гостите на селището, а също и открита зала за събирания към зоната на шадравана.

Предвижда се обособяване на 10 броя паркоместа за МПС в рамките на имота. Комуникационно транспортния достъп до имота е от изток, от главния път към село Г.Буково.

Технико-икономически показатели:

Площ на парцела 9243 m²;

ЗП 580 m²;

РЗП 697 m²;

Пл застр 6.3;

Кинт 0.8;

Озеленена площ 50%.

На по-късен етап възложителят предвижда проектиране и изграждане на декоративно водно огледало и фонтан в рамките на имота, които не са предмет на настоящия проект.а). Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт

Техническият проект е изготвен на основание скица с виза за проектиране №79/03.02.2014г на Ваканционно селище в УПИ І-28 в кв.52, в землището на с.Голямо Буково, Община Средец по ограничителните линии, при спазване на следните показатели на застрояване: Пл макс. – 25%, Кинт макс. – 1.0, Позел. Мин. – 50%, Н макс. – 10 метра, издадена от Община Средец (Приложение).


б). Период на действие и етапи на изпълнение плана/програмата

Реализирането на окончателния вариант на проекта ще се извърши поетапно в съответствие с Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове. Периода на действие на проекта е неограничен във времето.


в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Поземлен имот №052028 (УПИ І-28 в кв.52) е собственост на възложителя (Акт за собственост е представен в приложение), с площ от 9243 m². Същият се намира в местност Милев кладенец, землище с.Голямо Буково, Община Средец.


г) Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

 • Защитени зони като част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, в които могат да участват защитени територии:

Теренът, предвиден за реализация на разглеждания план, попада в две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, ЗЗ „Дервентски възвишения 2” BG 0000219 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона „Западна Странджа” BG 0002066 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД 533/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2010г.), изм. Заповед №РД-83/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.).


 • Защитени територии, които не попадат в защитените зони

Разглеждания проект не попада в Защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо разположената защитена територия, която не попада в защитена зона е следната:

 • ЗМ „Пладнището”, разположена на около 13 km северозападно от имота в землището на с.Вълчаново, Община Средец. Защитената местност е обявена със Заповед №170 от 16.02.1990г. (ДВ, бр.18/1990г.) и е с площ от 68.3 хектара. Защитената местност е обявена с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици:

 • Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата на малките им;

 • Забранява се ловуването;

 • Забраняват се сечи освен санитарни;

 • Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим.
- местоположение на разглежданата територия

Фиг. 1. Част от карта на защитените територии с означено местоположение на разглежданата територия спрямо защитените територии в района, М 1:200 000


 • Национална екологична мрежа: КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологично важни места

Предложеният план не засяга типове биотопи определени по проект “CORINE – Biotopеs”, включващи - част от общоевропейската програма “CORINE”, както и Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологично важни места.
д) Основни цели на плана/програмата

Разглеждания проект предвижда Частично изменение на ПУП-ПР за УПИ от І-52.28 до УПИ ХІV-52, 28 (за жилищно строителство), като същите се обединяват в един новообразуван УПИ І-28 (за ваканционно селище) в кв.52 по одобрен ПУП по КВС на с.Голямо Буково, Община Средец, Област Бургас. Предвижда се изграждане на ваканционно (туристическо) селище състоящо се от двуетажни вили и едноетажни бунгала, общо десет на брой за 44 души обитатели, покрита зала за хранене с барбекю, открита зала за събирания и обособяване на 10 броя паркоместа за МПС.

Основните цели на проекта са:


 • Обособяване на територията за ваканционно (туристическо) селище;

 • Застрояване при спазване изискванията на Наредба 7 за ПНУОВТУЗ;

 • Определяне на характера и начина на застрояване на територията;

 • Определяне на техническите параметри и условия на техническата инфраструктура;

 • Осигуряване изграждането на зелена система в имота.


е) Финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции)

Реалното изпълнение на проекта, а именно изграждането на инженерна инфраструктура и строителството на сградите ще се финансира от собственика на имота.


ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

Съгласно чл.13 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, настоящата процедура по преценка необходимостта от екологична оценка включва изискване на становище от органите на Министерството на здравеопазването, при необходимост – на други специализирани органи по преценка на компетентния орган.


3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Прилагането на проекта ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон – Главен Архитект и Кмет на Община Средец.


4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ орган за одобряване/утвърждаване на проекта е общински съвет при Община Средец.


ІІ. Характеристика на ПУП (ПЗ) относно:

1.Инвестиционните предложения по приложение №1 към чл.92, т.1 и приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия

Разглежданият проект е свързан с изграждане на ваканционно (туристическо) селище състоящо се от двуетажни вили и едноетажни бунгала, общо десет на брой за 44 души обитатели и обособяване на 10 броя паркоместа за МПС.

Проектирана е покрита зала за хранене с барбекю, а също и открита зала за събирания.

Инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлагания план определя критерии и условия – няма.


2. Мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен и подробност на предвижданията

Имотът, предмет на проекта е с обща площ от 9243 m² и се намира в местност Милев кладенец, землище с.Голямо Буково, Община Средец.

С проекта се цели интегриране на предвижданията на възложителите по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и опазване на околната среда, основавайки се на следните принципи:


 • устойчиво развитие;

 • предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;

 • участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения;

 • съхраняване и опазване на екосистемите;

 • предотвратяване замърсяването и увреждането на този район.

По такъв начин ще се гарантира в максимална степен защитата на природната среда и здравето на хората, решавайки проблемите по урегулиране на територията в областта на околната среда.
3. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана:

Конкретната необходимост от разработването, приемането и прилагането на проекта е продиктувана от наличието на собствен урбанизиран терен в район отреден за жилищно застрояване.


4. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план, ПУП - ПРЗ, включително и за извършени ЕО или ОВОС

За инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в ПИ №052028, м.Милев кладенец, землище с.Голямо Буково, Община Средец” има издадено становище с Изх. №4114/29.11.2004г., с което Директорът на РИОСВ-Бургас уведомява, че инвестиционното предложение не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), или на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, тъй като предвидените дейности не са включени в Приложения №1 и №2 на ЗООС.

За поземлен имот №052028, намиращ се в местност Милев кладенец, землище с.Голямо Буково, Община Средец има действащ ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №82/13.12.2004г. на Кмета на Община Средец.

С Решение №1/25.01.2005г., Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗООС на основание чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ и чл.41, ал.1 от ППЗОЗЗ, променя предназначението на 9243 m² земеделска земя от V (пета) категория, неполивна, за изграждане на обект: „Жилищни сгради” в землището на с.Голямо Буково, имот №052028, Община Средец, Област Бургас.


5. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве:

5.1. Характеристики на засегнатата територия:

Съществуващо положение

УПИ І-28 в кв.52 е образуван от поземлен имот №052028, намиращ се в местност Милев кладенец, землище с.Голямо Буково, Община Средец с начин на трайно ползване: Жилищна територия. Общата площ, на която ще се реализира проекта е 9243 m².Начин на застрояване:

Предвижда се изграждане на ваканционно (туристическо) селище, състоящо се от двуетажни вили и едноетажни бунгала, общо десет на брой за 44 души обитатели.

Бунгалата тип „А” са седем броя еднотипни едноетажни сгради. Бунгало тип „В” е единична, едноетажна сграда. Вилите за гости тип „С” и „D” са единични двуетажни сгради, като тип „D” е „Близнак”.

Проектирана е покрита зала за хранене с барбекю, между двете двуетажни сгради за гостите на селището, а също и открита зала за събирания към зоната на шадравана.

Предвижда се обособяване на 10 броя паркоместа за МПС в рамките на имота.

Технико-икономически показатели:

Площ на парцела 9243 m²;

ЗП 580 m²;

РЗП 697 m²;

Пл застр 6.3;

Кинт 0.8;

Озеленена площ 50%.

Реализацията на проекта включва нискоетажно строителство, което ще се извършва с фундиране в приповърхностните 0-3.0 m. Това не води до промяна на геоложката основа с произтичащи от това негативни последици.Транспортни връзки:

Комуникационно транспортния достъп до имота е от изток, от главния път към село Г.Буково, Община Средец.Водоснабдяване:

Захранването на имота с вода ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод РЕВП ф90. На отклонението ще се монтира спирателен кран ф80 с охранителна гарнитура. Водопроводното отклонение ще се изпълни от РЕ тръби с висока плътност ф90.

В имата, на разстояние максимум до 2.00 m от уличната регулация, ще се изгради водомерна шахта (ВШ), в която ще се монтира водомерен възел с комбиниран водомер. След ВШ, в рамките на парцела, ще се изпълни площадков водопровод от РЕВП тръби, от който ще се захранят всички сгради.

Домовите отклонения от площадковия водопровод ще се изпълнят с възходящ наклон към всяка сграда посредством водовземна скоба и ПЕВП тръби ф32 и ф25.

Водопроводната инсталация вътре в сградите е проектирана с полипропиленови тръби РР-3 РN10 за студена и РР-3 РN20 за топла вода.

За обекта, възложителят е сключил Предварителен договор за присъединяване към водоснабдителните и/или канализационни системи №107/27.02.2014г. с „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас, представен в Приложение.Канализация

До изграждане на канализационна инфраструктура за района като временно техническо решение е предложен вариант с отвеждане на отпадъчните води във безотточен черпателен резервоар в имота, с обем V=30-50 m3.

Предвижда се черпателния резервоар да бъде изработен от антикорозионен материал – полипропилен, подходящ за подземен монтаж, съобразен с чл.87 от ЗУТ. Формираните отпадъчни води от резервоара, заедно с утайките периодично ще се изчерпват с фекална машина и ще се извозват за пречистване в действаща ПСОВ при спазване изискванията на Закона за водите.

При канализиране на района, ще бъде направено превключване към уличната канализация и централизирано пречистване на отпадъчните води в селищна ПСОВ, с необходимия капацитет.

Очакваното максимално отпадно водно количество е 4.2 m3/ден (изчислено съгласно Приложение № 3 на Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводи и канализационни инсталации).

Електроснабдяване:

За обекта има сключен предварителен договор за присъединяване с „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД №1120848749 от 26.03.2014г. Ел. захранването на имота ще се осигури от съществуващ КРШ на границата на имота, ТП/БКТП „1”, КЛ/ВЛ „Кирово”, п/ст „Босна”.5.2. Очаквани въздействия върху околната среда:

 • Въздействие върху почвите

Въздействие върху почвите в района не се очаква.

 • Въздействие върху качеството на водите

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията.

 • Въздействие върху качеството на въздуха

1) Източници на неорганизирани емисии:

 • Строителни работи

При едновременна работа на 3 дизелови строителни машини, 3 средно тежки товарни камиони и 3 тежки товарни автомобила и използването на модула за изчисляване на емисиите Emissions от програмния продукт “Трафик оракул”, очакваните емисии при строителните работи са:

Замърсител

g/s

Азотни окиси

0.00100

СО

0.00310

При използване модула “Diffusion” от програмния продукт “Трафик оракул”, данните за розата на вятъра в района и резултатите за очакваните емисии от горната таблица, са изчислени очакваните концентрации на замърсителите в приземния слой на атмосферата при строителни дейности. Разсейването на емитираните замърсители от МПС е апроксимирано като площен източник. Резултатите са представени в следващата текст таблица:

Концентрация,


NO х, µg/m3

CO,

mg/m3

ПДК

200

10

Очаквана

10

<1
 • От движението на МПС

Източник на емисии във въздуха ще бъдат автомобилите на обитателите. Предвижда се паркинг в имота за общо 10 броя МПС. При предвидения капацитет на обекта може да се приеме, че средно часовата интензивност в рамките на обекта ще бъде от порядъка на 10 МПС/час при следното разпределение: 5 бр. леки автомобили среден клас, 5 бр. лимузини, 5 бр. дизелови и 5 бр. карбураторни. В следващата таблица са представени резултатите за очакваните емисии от МПС, получени при използване модула за изчисляване на емисиите “Emissions” от програмния продукт “Трафик оракул”:

Замърсител

Мощност на емисията, г/с

Азотни оксиди

0.00031

СН4

0.000015

СО

0.0052

РМ (сажди)

0.000021

За определяне на очакваното замърсяване на атмосферния въздух на територията отново е използван модула “Diffusion” от програмния продукт “Трафик оракул”. Като изходни параметри са използвани данните за розата на вятъра в района и резултатите за очакваните емисии от горната таблица. Разсейването на емитираните от МПС замърсители е апроксимирано като площен източник. Получените при моделирането резултати са дадени в следващата текст таблица:

Концентрация


NO х, µg/m3

CO, mg/m3

ПДК

200

10

Очаквана

0.5

0.0052

Сравнението на резултатите от горните определения с нормите за опазване на човешкото здраве показва, че неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух в района, дължащо се на МПС ще е незначително и с малък обхват.
2). Източници на организирани емисии:

Планираните дейности няма да бъдат значим източник на емисии на замърсители в атмосферния въздух на района, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително. • Въздействие на шума и вибрациите - НЕ

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни машини по време на строителството на сградите във ваканционното (туристическо) селище. По опитни данни източниците на шум и шумовите нива при изграждане на една сграда са:

Източник

Ниво, dB/A

Строителни работи

73

Строителни машини

75

Товарни камиони

68

Оценката на шума в мястото на въздействие е проведено по методиката за отчитане на шум от локални и промишлени източници на Наредба №6/26.06.2006г.за показатели и норми за шум в околнта среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части от денонощието ....»

Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т в децибели е както следва: LАтер,Т = LA, екв,Т - ∆Lразст. - ∆Lекр.

Където:


LA, екв,Т - изходно еквивалентно ниво от строителните машини

∆Lразст - намаляване нивото на шума в зависимост от разстоянието и разликата във височините

∆Lекр – намаляване нивото на шум от екраниращи съоръжение по пътя на разпространение на шум

Съгласно методиката при проектиране на нови производства изходното ниво на шум се определя по данни за съществуващи такива.

За ∆Lразст – намаляване нивото на шума в зависимост от разстоянието и разликата във височините са взети данни от Фиг.4.1 на Приложение 3 към Наредба №6 – на разстояние 50 м от строителната площадка очакваното намаление е от порядъка на 43 dB(A). В случая ∆Lекр=0 т.к. екраниращи съоръжения по пътя на разпространение на шум няма.

От горните определения следва, че Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т на 50m от строителната площадка е: LАтер,Т = 32 dB(A).

С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се промени тъй като планираните дейности не са източник на значими шумови излъчвания. Шумовото натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива за зони за обществен и индивидуален отдих, определени съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението:


Територии и устойствени зони в урбанизираните територии и извън тях

Еквивалетно ниво на шума в dB(А)

ден

вечер

нощ

Зони за обществен и индивидуален отдих

45

40

35

За ограничаване шумовото натоварване в рамките на пределно допустимите нива се предвижда озеленяване мин. 50 % от площта на имота.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница