Искане за преценяване необходимостта от Екологична оценка за



страница2/3
Дата19.07.2018
Размер440.67 Kb.
1   2   3

Въздействие на отпадъците:

  1. По време на строителството

Отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат от строителните дейности, по вид и количество са представени, съгласно Приложение №1 към чл.5, ал.1 от Наредба №3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците. Отпадъците от строителните дейности ще се генерират еднократно, само за периода на изграждане на обекта:

Строителни отпадъци:

При осъществяването на изкопни и строителни дейности за обособяването на територията се очаква отделяне на смесени строителни отпадъци от използваните строителни материали: 17 01 01 - бетон; 17 01 02 - тухли; 17 01 03 - керемиди, плочки фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 00 06; 17 02 01 - дървесен материал; 17 02 02 - стъкло; 17 02 03 – пластмаса, 17 04 05 – желязо и стомана и 17 04 07 – смеси от метали. Очакваното количеството строителни отпадъци, което ще се генерират при строителство на обекта е около 200 m3.

При изкопните работи и строителни дейности ще се отделят почва, камъни и изкопани земни маси с код и наименование: 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 и 17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05. Количеството на тези отпадъци ще е около 100 m3.

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на новото строителство, изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване. Съгласно изискванията чл. 11, ал.1 от ЗУО (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012г.), преди започване на СМР, ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци, който ще бъде включен в обхвата на инвестиционния проект по глава осма от Закона за устройство на територията. Планът ще бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (приета с ПМС 277/05.11.2012 г., ДВ, бр. 89/13.11.2012 г.).

Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и съхраняват разделно по вид на строителната площадка, на специално обособена площ, в рамките на имота, до натрупване на подходящо за извозване количество. Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците.

При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в обособена част и ще се използва за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС.



Битови отпадъци: В периода на строителните работи ще се генерират смесени битови отпадъци с код 20 03 01 от работниците на обекта. Количеството им е в пряка зависимост от числеността на строителните работници. Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за Община Средец. Използваната система за събиране на БО е несменяеми съдове.

  1. По време на експлоатация

Битови отпадъци:

При експлоатация на туристическото селище ще се генерират смесени битови отпадъци с код 20 03 01 – генерираните отпадъци при експлоатацията няма да надхвърлят нормалните количества за аналогични обекти. Основен показател при дефиниране на количеството на БО е нормата на натрупване, показваща количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица за определен период от време (година, денонощие). По данни от Програмата за управление на отпадъците на Община Средец, нормата на натрупване е 0.0035 m3/ж.ден. Като се има предвид капацитета на обекта – 44 човека обитатели и нормата на натрупване, количеството на БО, които се очаква да се генерира, е около 27.7 m3/година или около 9.3 t/година. Морфологичният състав на ТБО, ще бъде подобен както от населените места.

Използваната система за събиране на БО в Община Средец е несменяеми съдове. По време на експлоатацията на обекта, ще бъде организирано събирането и извозването на битовите отпадъци, съгласно утвърдената за района схема за сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците ще се извозват на регионално депо.

От покритата зала за хранене с барбекю се очаква формиране на биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене с код 20 01 08. Отпадъците от залата за хранене ще се събират в закрити метални съдове и ще се извозват най-малко веднъж на ден. При изграждане на инсталации за компостиране и в зависимост от количествата на този вид отпадък е възможно разделно събиране и предаване за производство на компост.

Хранителни масла и мазнини с код 20 01 25 ще се генерират от ЗОХ /зала за хранене с барбекю/. Хранителните масла и мазнини ще се събират в бидони. При натрупване на определено количество ще се предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ чл.35 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор. Няма да се допуска изливане на отпадъка в канализацията.

При експлоатацията на туристическото селище са възможни и отпадъци от паркове и градини: биоразградими отпадъци с код 20 02 01 и почва и камъни с код 20 02 02, от поддържане на зелените площи. Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО. При изграждане на инсталации за компостиране и в зависимост от количествата на този вид отпадък е възможно разделно събиране и предаване за производство на компост.

От безотточния черпателен резервоар ще се формират утайки от септични ями с код 20 03 04. Формираните отпадъчни води от резервоара, заедно с утайките периодично ще се изчерпват с фекална машина и извозват в най-близката ПСОВ от фирма, оторизирана за тази дейност, съгласно сключен договор.

Отпадъци от опаковки:

При експлоатацията на ваканционното (туристическо) селище е възможно формиране на следните отпадъци от опаковки, с код и наименование: 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 – пластмасови опаковки; 15 01 06 – смесени опаковки, 15 01 07 – стъклени опаковки. Количеството на отпадъците от опаковки, което се очаква да се генерира е общо около 0.3 t/год. Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) и/или на организация по оползотворяване.



Опасни отпадъци:

При подмяна на осветителните тела в сградите се очаква да се генерират флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак с код 20 01 21*, в количество около 0.005 t/год. При наличие на изгорели луминесцентни и живачни лампи, същите ще се събират в картонени опаковки, които ги предпазват от удар и счупване и ще се съхраняват в обособен за целта закрит склад, без да се допуска смесването им с други отпадъци.

Формираните отпадъци ще се предават за последващо оползотворяване на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.

Не се предвижда извършване на дейности по третиране на отпадъци.




  • Въздействие върху ландшафта

Изграждането на сградите е свързано с минимални изкопно-насипни земни работи, което няма да измени структурата на ландшафта. Очаква се ландшафтите да запазят способността си да изпълняват ресурсовъзпроизвеждащите си и средовъзпроизвеждащите си функции. Ще се предвидят нови зелени територии, в размер на мин.50% от площта на имота, които ще допринесат освен за естетическото въздействие, но и за осигуряване на рекреационен комфорт. След приключване на строителството и озеленяването на територията ще бъде постигнато благоприятно естетическо вписване на района в околния ландшафт.


  • Въздействие върху историческите и културни паметници

В района на планираната територия няма паметници на културата и строителството не засяга такива паметници.


  • Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително и разположените в близост до обекта:

Теренът, предвиден за реализация на разглеждания проект не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, ЗЗ „Дервентски възвишения 2” BG 0000219 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона „Западна Странджа” BG 0002066 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД 533/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2010г.), изм. Заповед №РД-83/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.).

Местоположението на имота в урбанизирана територия, отредена за Жилищно застрояване в УПИ І, кв.52 в землището на с.Голямо Буково, Община Средец, не създава подходящи условия за обитаване от редки и защитени животински видове. Срещат се предимно представители на градската среда. Няма данни в района да се срещат редки и застрашени от изчезване бозайници. Не се очаква въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи.




  • Въздействие върху човешкото здраве

Предложеният план е свързан с изграждане на ваканционно (туристическо) селище състоящо се от двуетажни вили и едноетажни бунгала, общо десет на брой в УПИ І-28 в кв.52, местност Милев кладенец, землище с.Голямо Буково, Община Средец.

Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населеното място и тяхното здраве.




  • Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно). Обхват на въздействието (географски район, брой на засегнатото население/местообитания /видове). Вероятност на поява на въздействието. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. Мерки, включени в плана за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия:

За оценка на възможния кумулативния ефект е използван т.н. Integrated Environmental Index (IEI), който е въведен от английската агенция по околна среда през 1997 (Best Practicable Environmental Option Assessments for Integrated Pollution Control, UK Environment Agency, (1997). Това е количествена методология за определяне на влиянията върху околната среда. Тя съдържа в себе си определянето на екологични коефициенти (EQ), отчитащи въздействието на всички източници на замърсяване върху компонентите на околната среда. Числените стойности на коефициентите по компоненти – въздух, води, почви, ландшафт, шум и отпадъци, са определени като сума от очакваните концентрациите на съответните замърсители, разделена на техните пределно допустими стойности. В случая всички екологични коефициенти имат стойности по-малки от 1 (EQ 1) т.к. очакваните замърсявания са много по-ниски от пределно-допустимите, когато IEI индекса е по-малък от единица не се очакват значими кумулативни въздействия.

За детайлна оценка на кумулативния ефект върху околната среда е използвана така наречената методология Seven Steps to Cumulative Impacts Analysis, Clark, R. (1994): Cumulative Effects Assessment: A Tool for Sustainable Development. Impact Assessment 12, 319-331. Методологията се състои от следните стъпки:



1). Установяване на целите:

Целта е на база съществуващото състояние на околната среда в района и очакваните потенциални въздействия от действието на обекта, да се оцени възможността на средата за приемане на предлаганата дейност и да се предприемат действия (още на фаза планиране) за предотвратяване или минимизиране на бъдещи негативни ефекти.



2). Установяване на пространствените и времеви граници на плана:

Времевите граници могат да се разделят на два етапа: краткосрочен – по време на строителството на сградите и дългосрочен при експлоатацията им.



3). Установяване на текущото състояние на околната среда:

Районът, в който се намира плана представлява природна среда със запазена самовъзстановителна способност. Атмосферният въздух, повърхностните води и почвите са в добро състояние.



4). Определяне на очакваните въздействия:

Очакваните потенциални въздействия от реализирането на проекта, както и от други потенциални инвестиционни предложения са:



  • При строителство – минимални емисии на шум и замърсители на въздуха от строителните машини и строителните дейности. Не се очаква значителен кумулативен ефект;

  • При експлоатация – минимални емисии от МПС. В района няма да се предвиждат инвестиционни предложения свързани с производствена дейност, поради което не се очакват постоянни източници на емисии и затова и не се очаква кумулативен ефект. Генерираните битови отпадъци от обекта в района ще се третират организирано по утвърдената схема за района, по реда на ЗУО, поради което не се очакват кумулативни ефекти.

5).Идентифициране на значимостта на очакваните въздействия:

Значимостта на очакваните въздействия е определена по всеки от компонентите.

Направената оценка показва, че експозицията на всички очаквани въздействия е незначителна като големина и значително под определените, с нормативни документи, норми.

6).Анализ на очакваните въздействия и предложения за минимизиране:

Оценката на очакваната значимост на въздействие е взета предвид при определяне на възможните кумулативни ефекти и действията за предотвратяване. В следващата таблица са представени очакваните въздействия върху компонентите на околната среда от предвидените за изграждане сгради.


Екологични коефициенти (EQ), отчитащи въздействието на всички източници на замърсяване върху компонентите на околната среда:

Обект

Атмосферен въздух

Повърхн води

Подз. води

Почви

Земни недра

Отпадъци

Шум

Здравословен статус на населението

Вибрации и лъчения

1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Не се очакват въздействия

<1

2

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Не се очакват въздействия

<1

Кумулативен ефект

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Не се очакват въздействия

Не се очакват въздействия

1 – Ваканционно (туристическо) селище в ПИ№052028, местност Милев кладенец, землище с.Голямо Буково, Община Средец;

2 – Друг подобен план/програма в района.

7). Действия за минимизиране и предотвратяване.

Въпреки, че на този етап индекса по отделните компоненти е по-малък от единица, т.е. няма очаквания за значими кумулативни въздействия, при бъдещо реализиране на нови обекти потенциалът за кумулативен ефект по отношение замърсяване на атмосферния въздух ще расте, поради което е необходимо съблюдаване на мерки за предотвратяване на замърсяването, особено при строителството. Тези мерки са описани Наредба №1/2005г. за ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали.



Повърхностни и подземни води: Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията.

Почви: При реализацията на проекта ще се отнема част от почвената покривка. При наличие на излишък от земни маси извозването им ще става след съгласуване и по направление на Община Средец. Растителната почва ще се използва при оформяне на зелените площи.

Земни недра: Реализацията на предложения проект включва нискоетажно строителство, което няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.

Ландшафт: Реализацията на проекта няма да доведе до съществена промяна на околния ландшафт.

Защитени зони и биологично разнообразие: Територията, предвидена за реализиране на проекта попада в две защитени зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), ЗЗ „Дервентски възвишения 2” BG 0000219 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона „Западна Странджа” BG 0002066 за опазване на дивите птици.

Защитени територии: Територията, предвидена за реализиране на проекта не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Отпадъци: Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за Община Средец, съгласно нормативната уредба. Вследствие няма да се допуска замърсяване на терени и не се очаква кумулативно въздействие.

По долу е направена обобщена оценка на въздействието от проекта:


МАТРИЦА 1. Обобщена оценка на въздействията от предложения проект

Въздействие


Вероятност на поява на въздействието1

Териториален обхват на въздействието2

Вид на въздействието

Степен на въздействието3


Характеристика на въздействието

Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателно въздействие

Честота4


Продължи-

телност5

Кумулатив-ност

Положително/ отрицателно

Пряко/ непряко

По време на строителство

1.1. Върху въздуха

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

средна

временно

краткотрайно

не

Съгласно Наредба №1/2005г.

1.2. Върху водите

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

Екотоалетна

1.3. Върху земните недра

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

Инженерно-геоложко проучване

1.4. Върху почвата

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

ниска

временно

краткотрайно

не

Изземване и оползотворяване на хумуса

1.5. Върху флората фауната и ЗПТ

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

Селекционна оценка на съществуващата растителност

1.6. Върху ландшафта


очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

средна

временно

краткотрайно

не

-

1.7. Върху паметници на културата

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.8. От генериране на отпадъци

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

средна

временно

краткотрайно

не

Площадки за временно депониране на стр.отпадъци и земни маси

1.9. От вредни физични фактори

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

ниска

временно

краткотрайно

не

-

1.10. Върху населението



не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

По време на експлоатация

1.1. Върху въздуха

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Върху водите

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

Безотточен резервоар

1.3. Върху земните недра

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Върху почвата

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.5. Върху флората фауната и ЗПТ

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.6. Върху ландшафта


не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.7. Върху паметници на културата

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.8. От генериране на отпадъци

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

Отпадъците ще се третират по реда на ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.)

1.9. От вредни физични фактори

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.10. Върху населението

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1 Очаква се, не се очаква

2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката

3 Ниска, средна, висока

4 Постоянно, временно

5 Краткотрайно, средно или дълготрайно

Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се очаква незначително отрицателно въздействие; Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница