Искане за преценяване необходимостта от Екологична оценка застраница3/3
Дата19.07.2018
Размер440.67 Kb.
1   2   3

6. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и други приложения (по преценка на възложителя). В приложение са дадени:

 • Изх. №1604/17.03.2014г. на РИОСВ Бургас;

 • Скица №Ф00710/19.12.2013г. на имот №052028, м.Милев кладенец, землище с.Голямо Буково;, Община Средец, М 1:2000;

 • Координатен регистър в Координатна система 1970г.;

 • Скица с виза за проектиране 079/03.02.2014г., М 1:1000;

 • Заповед №6/16.01.2014г. на Кмета на Община Бургас;

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №95, том VІІІ, Рег. №3970, Дело 1143/03.12.2013г.;

 • Изх.№4114/29.11.2004г. на РИОСВ-Бургас;

 • Заповед №82/13.12.2004г. на Кмета на Община Средец;

 • Решение №1/25.01.2005г. на ОД „Земеделие и гори” – гр.Бургас;

 • Предварителен договор за присъединяване към водоснабдителните и/или канализационни системи №107/27.02.2014г.;

 • Предварителен договор №1120848749/26.03.2014г. за присъединяване обект на клиент към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД;

 • Ситуация на ТП за обект Туристическо селище в УПИ І-28, с.Голямо Буково, община Средец, М 1:250;

 • Ситуация на площадков водопровод и монтажен план за обект Туристическо селище в УПИ І-28, с.Голямо Буково, община Средец, М 1:250;

 • Ситуация на площадкова канализация и сградни отклонения за обект Туристическо селище в УПИ І-28, с.Голямо Буково, община Средец, М 1:250;

 • Картен материал с означено местоположението на територията;

 • Елементи на Националната екологична мрежа (означени на картата).


7. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве

Изпълнението на изготвения технически проект е свързано с изграждане ваканционно (туристическо) селище, състоящо се от двуетажни вили и едноетажни бунгала, общо десет на брой. Режимите на устройство на предвидения проект са в съответствие както с нормативните изисквания съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/, така и с нормативните изисквания по околна среда и с природните дадености на района (защитени територии, геоложка основа, др. антропогенни ограничители). Устройствените показатели, предвидени с проекта, са съобразени изцяло с допустимите по Наредба № 7.

В проекта са отразени максималните градоустройствени параметри като плътност и интензивност на застрояване и минималните по отношение на озеленена площ.

Нормативните изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на проекта са регламентирани с Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, (обн. ДВ бр. 57 от 2004 г., с посл. изм. и доп.) и са в компетенцията на РИОСВ – Бургас.

За гарантиране защитата на околната среда и човешкото здраве при реализиране на проекта са предложени мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве, чрез които да се следи дали се постигат целите на проекта. По този начин се гарантира, че по време на реализацията му, на въздействията ще бъде обърнато необходимото внимание.

Предложените в таблицата мерки са насочени към предотвратяване или ограничаване на въздействието върху компонентите на околната среда и опазване на човешкото здраве от “осъществяване на проекта”. На практика тези мерки представляват условия за прилагане на основните цели на проекта.

В следващата таблица са предложени мерките за наблюдение и контрол по време на прилагане на проекта, през целия период на планиране – на етап проектиране, строителство и експлоатация, в т.ч. и предложените мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве.

Мярка по наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве

Срок за въвеждане на мярката и нейното изпълнение

Индикатори/единица мярка

Отговорен орган за изпълнението

Спазване устройствените параметри

При проектиране и строителство

Градоустройствени показатели са съобразени изцяло с допустимите по Наредба №7

Проектант/

Изпълнител на стр.работиПроекта да бъде съобразен с изискванията на здравното законодателство по отношение на взаимното разположение на различните устройствени зони и видове обекти и дейности спрямо обекти, подлежащи на здравна защита, както и взаимното разположение на различните видове обекти вътре в устройствените зони, с оглед недопускане на комбинирано неблагоприятно влияние и натоварване на средата с вредности.

При проектиране

Получаване на здравно становище по предложения план от РЗИ - Бургас

Възложител

Ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали, съгласно изискванията на Наредба №1/2005 г., чл.70.

При строителство и експлоатация

Превишения на допустимите нормите в приземния атмосферен слой на ФПЧ mg/m3 – имисии (бр.)

Изпълнител на стр.работи

Осигуряване на химически тоалетни

При строителство

Сключен договор

Изпълнител на стр.работи

Събиране и оползотворяване на хумуса

При строителство

Определени и означени места за депониране на почва и земните маси

Изпълнител на стр.работи

Недопускане замърсяване на съседни терени

При строителство и експлоатация

Наличие на замърсени площи

Изпълнител на стр.работи

Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията чл. 11, ал.1 от ЗУО (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012г.), който ще бъде включен в обхвата на инвестиционния проект по глава осма от Закона за устройство на територията.

При строителство

Наличие на одобрен План за управление на строителните отпадъци

Възложител на строителните работи

Предвиждане на площадки за поставяне на съдовете за отпадъци и оборудване с необходимите съдове за отпадъци

При проектиране и строителство

Наличие на площадка

Проектант/

Кмет Община СредецОрганизирано събиране и извозване на битовите отпадъци. Събирането и третирането на отпадъците от обекта да се организира в съответствие с изискванията на специализираната нормативна уредба.

При строителство и експлоатация

Съгласуване с Кмета на Община Средец

Възложител/ Кмет Община Средец

Включване на планираната територия в схемата за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Средец

При експлоатация

Сключен договор

Кмет Община Средец

Включване на територията в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Община Средец

При експлоатация

Сключен договор

Кмет Община Средец

За ограничаване шумовото натоварване в рамките на пределно допустимите нива се предвижда озеленяване от мин. 50% от имота

При проектиране и строителство

Наличие на богато озеленяване

Възложител

Спазване на инструкциите и мерките за безопасност предвидени в Наредба № 2 от 06.11. 2004 за здравословни и безопасни условия на труд и ЗЗБУТ и Инструкцията за безопасна работа при подготовката и подържането на строителната площадка.

При строителството

Подготвяне на инструкции за безопасна работа

Възложител

Обезпечаване на зоната с водопроводна и канализационна инфраструктура, електрозахранване и електронно-съобщителна и мрежа, озеленяване, организирано третиране на отпадъчните води и третиране на отпадъците в съответствие с ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.).

При проектиране и строителство

Гарантиране опазването на човешкото здраве

Възложител


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница