Іv образци на документи за участие в процедурата образец №1 офертастраница1/5
Дата19.07.2018
Размер1.03 Mb.
  1   2   3   4   5


ГЛАВА ІV


ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ № 1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.Обособена позиция № …… с предмет ……
І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от: …………………………………………………………………/наименование на участника/

и подписана от: ………………………………………………………………………………………/три имена/

в качеството му/им на ……………………………………………………………………………../длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail: .

2. Лице за контакти................. ....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс: ………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………Титуляр на сметката… ………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.Обособена позиция № …… с предмет ……

Открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„……………………………………………………………………………………………………………….……”,Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

4. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието.

5. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 150 календарни дни от крайната дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

6. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

7. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

8.Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.
Дата: ........................ г.
(Подпис и печат)
*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.


ОБРАЗЕЦ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..(длъжност)

на


Участник: …………………………………………..……………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.
Обособена позиция № …… с предмет ……

открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)
ОБРАЗЕЦ № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки
Подписаният: ………………………………………………...............................................

(трите имена)

в качеството си на ……………………………………………………................ (длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.
Обособена позиция № …… с предмет ……

открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)
ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Подписаният: …………………………………………………………………...........

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………… (длъжност)

на …………………………………………..………………………… (наименование на участника), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.

Обособена позиция № …… с предмет ……

открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ................................................................... (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/..............................................................., с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... - (посочете длъжността) (посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.Обособена позиция № …… с предмет ……

открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:


1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.Обособена позиция № …… с предмет ……

открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: …………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……....... от ….......... г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………


Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата: ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)ОБРАЗЕЦ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

за приемане на условията в проекта на договора
Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.


Обособена позиция № …… с предмет ……

открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.

Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам/не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

Дата: ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ № 8
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.Обособена позиция № …… с предмет ……

открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.

Обособена позиция № …… с предмет ……

открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.


  1. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е ………….., /съгласно проекта на договора/;

  2. Срок на доставка до крайните получатели ………………… /но не по-късно от 10 работни дни след получаване на писмена заявка за необходимото количество/.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение на поръчката предлагаме следната разработка на техническо предложение: 

В И Д О В Е

Мярка

Количество до

Производител,

кат. №

А.

Диагностични набори (китове)

 

 

 

1

Кит за количествено флуоресцентно определяне на фенилаланин от кръв върху филтърна бланка - (реактиви, стандарти, контроли, консумативи ) за НАЛИЧЕН АПАРАТ Victor 2 D И ВАЛИДИРАН МЕТОД С НИНХИДРИН И ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕКСТРАКЦИЯ С ЕТАНОЛ-ЦИНКОВ СУЛФАТ и отчитане в бели плаки - 4800 теста в кит - масов скрининг за ФКУ

кит

16
2

Кит с дериватизация за MS/MS анализ на аминокиселини, ацилкарнитини и сукцинилацетон от филтърна бланка (реактиви, стандарти със стабилни изотопи, контроли, консумативи и СМЕС ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СУКЦИНИЛАЦЕТОН) - минимум 960 анализа - селективен скрининг за 30 ВГО едновременно

кит

4
3

Кит за ензимно пречистване на PCR продукт за секвениране, съдържащ екзонуклеаза I и скаридена алкална фосфатаза, за 500 проби

кит

16
4

Кит за автоматично ДНК секвениране с четири флуорохромни багрила едновременно, с термостабилна полимераза за капилярен секвенатор ABI3130xl, за 100 проби

кит

7
5

Кит за диагностика на анеуплоидии с STR маркери, съдържащ не по- малко от 29 маркера за 21, 18, 13 и половите хромозоми с възможност за анализ с ABI 3130xl, комплект за 50 проби

кит

25
6

Кит за диагностика на анеуплоидии с STR маркери, съдържащ не по- малко от 13 маркера за 15,16,22 хромозоми с възможност за анализ с ABI 3130xl, комплект за 25 проби

кит

2
7

Кит за бърза (до 30 минути) екстракция на ДНК от цяла кръв, серум, плазма, телесни течности, амниоцити, хорион, букална лигавица и вирусна ДНК - за проби в обем до 200 ul, работещ с колонка. В комплект с всички реагенти и консумативи. Опаковка 250 проби.

кит

9
8

Кит за изолиране на ДНК от кръв до 5 милилтра със силициева мембрана (мануално), за 250 проби.

кит

3
9

Кит за изолиране на ДНК от кръв до 200 мкл кръв със силициева мембрана (мануално), за 250 проби

кит

4
10

Кит за изследване на молекулни дефекти при мускулна дистрофия Дюшен/Бекер с MLPA метод. С възможност за определяне на дупликации и делеции в целият дистрофинов ген, както и хетерозиготно носителство при жени – за пълен анализ на 50 проби

кит

1
11

Кит за определяне на носителство за брой генни копия и единични нуклеотидни замени в SMN1 и SMN2 гена, с MLPA метод, за 50 проби

кит

2
12

Кит за определяне на носителство, брой генни копия в хромозомни райони с картирани микроделеционни / микродупликационни синдроми с MLPA метод, за 100 проби

кит

2
13

Кит за определяне на носителство, брой генни копия в субтеломерни хромозомни райони с MLPA метод за 100 проби

кит

2
14

Кит за определяне на делеции и дупликации в CFTR гена на пациенти с муковисцидоза с MLPA метод, за 50 проби

брой

1
15

Кит за определяне на делеции и дупликации в ATP7B гена на пациенти с болест на Уилсън с MLPA метод, за 50 проби

брой

1
16

Кит за определяне на делеции и дупликации в гените PMP22, GJB1и MPZ с MLPA метод, за 50 проби

брой

1
17

Кит за ензимно пречистване на PCR продукт след цялостна геномна амплификация – за пречистване на едноверижни и двуверижни PCR (100 bp to 10 kb) – продукти за 70 реакции

кит

2
18

Кит за цялостно геномно амплифициране на ДНК от свежа кръв, кръвни петна, букална лигавица, замразени тъкани и клетки, базиран на MDA реакция; за 20 реакции

кит

2
19

Кит fhCGb, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви

кит

230
20

Кит РАРР-А, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви

кит

150
21

Кит FhCG, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia;

кит

74
22

Кит PAPP-A, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, I триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia;

кит

74
23

Кит за проверка на точността на апарат DelfiaXpress (DelfiaXpress Precision Test -1 com. Run) кит за 1 тест

кит

4
24

Кит за флуориметрично определяне на hAFP/hCG за серумен скрининг, 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia

кит

65
25

Кит AFP, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви

кит

80
26

Китове за количествено определяне на 17-алфа-хидроксипрогестерон от кръв върху филтърна бланка (Neonatal 17-α-OHP, реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 960 теста в кит.

кит

72
27

Китове за количествено определяне на 17-алфа-хидроксипрогестерон в кръвен серум , (17-α-OHP) за 96 проби, Елайза

кит

2
28

Китове за количествено определяне на Дехидроепиандростерон сулфат (ДХАЕ-С) в кръвен серум, за 96 проби, Елайза; минимална концентрация на DHEAS разпозната от 0 стандарт -0.03µg/;

кит

2
29

Китове за количествено определяне на Тестостерон (Testosteron) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит

кит

2
30

Китове за количествено определяне на Кортизол (Cortisol) в кръвен серум, за 96 проби, ЕЛАЙЗА, 96 в опаковка; стандартна крива 0-50-500 ng/ml; минимална концентрация за кортизол разпозната от 0 стандарт 1.5 ng/ml;

кит

2
31

Китове за количествено определяне на андростендион (androstendion) в кръвен серум, за 96 проби, Елайза

кит

1
32

Китове за количествено определяне на алдостерон (aldosterone) в кръвен серум, директна Елайза, стандартна крива 0-300-2000 pg/ml, за 96 проби,

кит

1
33

Китове за количествено определяне на инсулиноподобен растежен фактор - 1 (IGF1) в серум, индиректна Елайза, стандартна крива 2-15-50 ng/ml, IGFBP blocked, аналитична чувствителност 0.09 ng/ml, калибрирана срещу WHO NIBSC 02/254, опаковка 96 проби

кит

3
34

Китове за количествено определяне на свързващ протеин -3 на инсулиноподобен растежен фактор - 1 (IGF-BP3) в серум, стандартна крива 0.4-6-30 ng/ml, без предварителна екстракция, чувствителност 0.1 ng/ml, опаковка 96 проби

кит

3
35

Китове за количествено определяне на ТСХ от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal TSH) ,реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 960 теста в кит

кит

72
36

Китове за количествено определяне на NТ4 от кръв върху филтърна бланка (Neonatal T4), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 960 теста в кит

кит

2
37

Китове за количествено определяне на ТСХ (TSH) в кръвен серум,реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит

кит

10
38

Китове за количествено определяне на Т4 в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит

кит

6
39

Китове за количествено определяне на свободен Т4 (FT4) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит

кит

6
40

Китове за количествено определяне на тиреоглобулин (TG) в кръвен серум, 96 анализа,индиректна ЕЛАЙЗА, с обхват на стандартната крива 0-10-300 ng/ml

кит

2
41

Китове за количествено определяне на трийодтиронин (Т3) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит

кит

2
42

Китове за количествено определяне на свободен трийодтиронин (FT3) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит

кит

2
43

Китове за количествено определяне на ТАТ (anti-TG) в кръвен серум, 96 анализа, ЕЛАЙЗА

кит

2
44

Китове за количествено определяне на МАТ (anti TPO) в кръвен серум, 96 анализа, ЕЛАЙЗА

кит

2
45

Китове за количествено определяне на ТСХ рецепторни антитела (TSH Receptor Autoantibody), 96 анализа, ЕЛАЙЗА

кит

2
46

Буфер 1 за промиване на олигонуклеотидни чипове, опаковка, 2х4 литра, Буфер 2 за промиване на олигонуклеотидни чипове, опаковка, 4 литра, съвместим с позиция "Кит за микрочипове с 4 полета за хибридизация, съдържащи олигонуклеотиди от целия геном, с гъстота 4х44К", съвместим с позиции 47 и 48

кит

3
47

Кит за микрочипове с 4 полета за хибридизация, съдържащи олигонуклеотиди от целия геном, с гъстота 4х44К, ISCA дизайн, с включени покривни стъкла за хибридизация, 4 броя в опаковка, за наличен софтуер Bluefuse, съвместим с позиции 46 и 48

кит

2
48

Кит за ензимно флуоресцентно белязане на геномна ДНК - съдържащ Cyanine 3-dUTP и Cyanine 5-dUTP за белязане на геномна ДНК за 32 реакции, съвместим с позиция "Кит за микрочипове с 4 полета за хибридизация, съдържащи олигонуклеотиди от целия геном, с гъстота 4х44К...", включващ 2x Hi-RPM хибридизационен буфер и 10x aCGH блокиращ агент, съвместим с позиции 46 и 47

кит

2
49

Кит за микрочипове с 4 полета за хибридизация, съдържащи 60-мерни олигонуклеотиди от целия геном, с гъстота 4х180К, ISCA дизайн, 1 брой в опаковка, за наличен софтуер CytoSure Interpret, съвместим с позиции 46, 50 и 51

брой

3
50

Кит за ензимно флуоресцентно белязане на геномна ДНК - съдържащ Cy3-и Cy5-белязани нуклеотиди за белязане на геномна ДНК, нуклеотиден микс, праймери, ензим, колонки за пречистване на базата на Сефадекс, събирателни епруветки, за 24 реакции / опаковка, съвместим с позиции 46, 49 и 51

кит

3
51

Покривни стъкла за хибридизация на микрочипове с 4 полета, съвместими с позиции 46, 49, 50

брой

20
52

Кит за Multicolor DNA Probe за 13,18, 21, X и Y анеуплоидии за 30 проби

кит

1
53

Кит за FISH, CEP X/Y, 20 проби /кит

кит

1
54

LSI DiGeorge/VCFS Region двуцетна проба (SpectrumOrange TUPLE и SpectrumGreen LSI ARSA (Arylsulfatase A) за 20 проби

кит

1
55

Кит за 10 проби – LSI Prader – Willi/Angelman Region Probe (D15S10)(LSI D15S10 Spectrum Orange/CEP 15 D15Z1 Spectrum Green/ PML Spectrum Orange)

кит

1  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница